Skip to content

6. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce – svolán 8. sjezd strany

Pchjongjang, 20. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – 19. srpna čučche 109 (2020) se v sekretariátu Ústředního výboru strany, nejvyššího generálního štábu korejské revoluce, konalo 6. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plenární zasedání vedl předseda Korejské strany práce, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se jej členové a kandidáti Ústředního výboru KSP a členové Ústřední revizní komise strany. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení Ústředního výboru strany.

Zasedání diskutovalo jako o hlavním bodu programu otázku svolání 8. sjezdu Korejské strany práce k nastolení nové linie boje a strategické a taktické politiky na základě požadavků naší rozvíjející se revoluce a změněné situace a dalšího organizačního a ideologického posílení strany.

Jménem politbyra Ústředního výboru strany předsedal plenárnímu zasedání vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un a přednesl historický projev. V projevu analyzoval letošní subjektivní a objektivní situaci, ve které jsme čelili neočekávaným a nevyhnutelným výzvám v různých směrech, a situaci kolem Korejského poloostrova, a hodnotil úspěchy a nedostatky, které byly zaznamenány v práci strany a státu za poslední čtyři roky od historického 7.  sjezdu strany.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podal podrobnou zprávu o plnění cílů různých sektorů národního hospodářství v tomto roce, posledním roce dosahování cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje stanovených na 7. sjezdu strany, a analyzoval jejich výsledky. Uvedl, že politbyro Ústředního výboru strany navrhlo svolat 8. sjezd Korejské strany práce, aby komplexně, všestranně a podrobně analyzoval a posoudil úchylky a nedostatky v práci na provádění rozhodnutí přijatých na 7. sjezdu strany a diskutoval o strategických úkolech strany a vlády v nové fázi boje v rozhodujícím období naší revoluce a rozhodl o nich.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že musíme pravidelně svolávat sjezdy strany, nejvyšší řídící orgán strany, s cílem určit linii a taktická a strategická opatření, která řídí vývoj éry a revoluce, a zajistit jejich provádění a uspořádat a posílit řídící orgán strany. Předložil důležité pokyny související s vedením sjezdu strany.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že 8. sjezd zhodnotí letošní práci a práci Ústředního výboru strany ve sledovaném období a stanoví nový pětiletý plán národního hospodářského rozvoje včetně orientace práce na příští rok. U vědomí toho, že 8. sjezd by se měl stát sjezdem zápasu, sjezdem práce a sjezdem komplexně shrnujícím práci strany, podrobně vyjmenoval body programu, které mají být na sjezdu projednány, a otázky, které vyvstávají při přípravách sjezdu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že je nutné, aby všechny sektory a jednotky, včetně stranických organizací na všech úrovních, vládních orgánů a orgánů ozbrojených sil, pravidelně a včas shrnovaly výsledky své práce, aby se neodchylovaly od provádění základní linie, politiky a rozhodnutí strany. Dodal, že by měly být aktivně povzbuzovány, zvětšovány a rozvíjeny pozitivní úspěchy a překonávány nedostatky a přijímána zdvojnásobená nápravná opatření, a tak dosaženo nového pokroku v postupu revoluce a výstavby a v posilování strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyzval všechny účastníky, aby pozdravili 8. sjezd strany vysokým politickým nadšením a skvělými pracovními úspěchy, dynamicky pokročili v práci na rozvoji vnitřního potenciálu a hybné síly rozvoje, jak to vyžaduje ofenzíva pro dosažení čelního průlomu spolu s hlavními úkoly stanovenými na letošních zasedání politbyra strany.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přečetl návrh usnesení plenárního zasedání o svolání 8. sjezdu strany. Jakmile dočetl návrh rozhodnutí o svolání sjezdu, který bude zaznamenán jako další mimořádná událost na cestě naší slavné strany, všichni účastníci s bouřlivým jásotem a potleskem plně podpořili a schválili návrh zařazený na pořad plenárního zasedání.

Plenární zasedání se rozhodlo svolat 8. sjezd Korejské strany práce na leden čučche 110 (2021).

Historické usnesení je známkou sebevědomí naší strany, vedoucí celkovou činnost strany a státu do nové vyšší fáze, jak to vyžaduje rozvíjející se revoluce, a výrazem silné vůle a slavnostního závazku naší strany splnit svou povinnost a převzít budoucnost země a naplnit velkou důvěru a očekávání našeho lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp