Skip to content

Školstvo v KĽDR

Kim Ir Senova univerzita

 

univerzita_03

 

2. října čučche 105 (2016) oslavila 70. výročí svého založení Kim Ir Senova (Kim Il Sungova) univerzita.
První univerzita KLDR byla založena z iniciativy prezidenta Kim Ir Sena a byla rozvinuta do centra pro výcvik domácích kádrů a nejvyšší instituce čučche-orientovaného školství a vědy pod moudrým vedením a svědomitou péčí neskonale velkých osob hory Pektu.

 

První univerzita lidu

 univerzita_01

Kim Ir Sen (vlevo) přijímá kytici na zahajovacím ceremoniálu nové univerzitní budovy v říjnu 1948.

Když byla Korea osvobozena od japonské vojenské vlády, trvající více než 40 let, měla malý počet škol z důvodu vzdělávací politiky japonských imperialistů pro koloniální otroctví.
Ačkoli byl velkým městem s více než 400 tisíci obyvateli, Pchjongjang měl pouze některé střední a odborné školy bez vysoké školy.
Domácí kádry byly naléhavě zapotřebí k vybudování nové Koreje.
S jasným pohledem na význam přípravy domácích kádrů při utváření osudu národa Kim Ir Sen vydal opatření zřídit univerzitu, která by sloužila jako mateřský orgán v zemi pro vysokoškolské vzdělání.

univerzita_02Kim Čong Il jako student před hlavní budovou v září 1960.

Přestože země postrádala pedagogy, zkušenosti a materiálně-technickou základnu, která byla nezbytná pro vybudování a provoz univerzity, učinil odvážné rozhodnutí vybudovat univerzitu s vírou ve vlastenecké nadšení lidu a obezřetně vedl úsilí, aby byla založena.
Problém přednášejících byl prioritou při zakládání a provozu univerzity.
Zavolal všechny renomované učence v severní Koreji a poslal zvací dopisy těm v jižní Koreji.
Dohlédl na to, aby děti pracujících lidí, kteří byli podrobeny týrání a opovržení, byly přijaty na univerzitu.

 

V úzkostlivé péči velkých vůdců

Kim Ir Senova univerzita se rozvíjela pod energickým vedením neskonale velkých osob hory Pektu.
Prezident Kim Ir Sen vždy projevoval vážný zájem o univerzitu po celý svůj život od jejího založení. Vytížen státními záležitostmi, navštívil instituci při 107 příležitostech, aby osvítil její cestu.
Univerzita je také spojena s nesmrtelnou revoluční činností předsedy Kim Čong Ila.
Před padesáti šesti lety se zapsal na univerzitu, vystoupil na kopec Rjongnam v jejím areálu a učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek prezidenta.

 

univerzita_04

Studenti v přednáškovém sále.

Během celého období svého vedení strany, armády a státních záležitostí předseda navštívil univerzitu 27krát, rozvíjeje ji v nejvyšší instituci čučche orientovaného školství a vědy.
Nejvyšší vůdce Kim Čong Un, který nese vpřed myšlenky a věc velkých vůdců, několikrát navštívil univerzitu a zajistil, aby se rozvíjela v univerzitu velkých vůdců.
Světově proslulá

univerzita_05

Elektronická knihovna univerzity.

Na svém počátku měla Kim Ir Senova univerzita sedm fakult, 24 oddělení, více než 60 lektorů a 1 500 studentů. Ale nyní má sedm škol, desítky fakult, fakultu dálkového vzdělání a pedagogickou fakultu, postgraduální studium, více než 500 ústavů a laboratoří. Je obsazena příslušným výukovým personálem včetně akademiků, profesorů a lékařů, a vybavena moderními budovami, ubytovnami, knihovnami, tělocvičnami, krytým bazénem a dalším zařízením. Je to univerzita světové třídy.
Chrám čučche orientovaného školství a vědy vyškolil desítky tisíc rodilých kádrů s dostatkem odborných znalostí v průběhu posledních 70 let, což výrazně přispívá k posílení a rozvoji Korejské strany práce, dosažení věci revoluce čučche a revoluce songun a budování prospívající socialistické země.

Univerzita se také ujala vedení při uskutečnění čučche orientované myšlenky Korejské strany práce o vzdělání a principech socialistické pedagogiky. Předměty a odvětví vědy a inovativní a efektivní výchovné metody, které vyvinula, byly všeobecně zavedeny na jiných univerzitách a vysokých školách po celé zemi.
Lektoři, výzkumní pracovníci a studenty univerzity soutěží se zahraničními protějšky v intelektuální schopnosti. Mnoho lektorů a výzkumníků přispívá vědeckými pracemi do mezinárodních vědeckých časopisů a pracuje jako členové jejich redakčních rad na jejich pozvání.

Mnozí z nich jsou členy Mezinárodního střediska pro teoretickou fyziku a dalších mezinárodních akademických organizací a podílejí se na společných výzkumných projektech se zahraničními partnery.
Univerzita podporuje vazby se zahraničními protějšky, podporuje vzdělávací a vědeckou výměnu s nimi a vychovává zahraniční studenty.
Konalo se zde několik desítek mezinárodních sympozií a seminářů, mnohostranných i dvoustranných, od r. 2011. Mnoho univerzitních vědců se zúčastnilo mezinárodních seminářů pořádaných v zahraničí prezentovat studijní práce – stovky jich byly vysoce oceněny.

Nyní jsou všechny lektoři, vědci a studenti dychtiví být světovými, jak řekl předseda ve svém poselství, které zní: „Udržujte své nohy pevně zasazeny v této zemi a dívejte se po celém světě! Buďte spolehlivými stoupenci revoluce songun, majíce vznešeného ducha a bohaté znalosti! Zdvojnásobte své úsilí, aby byla Korea velké strany a Kim Ir Sena obdivována světem!“

Poľnohospodárska univerzita vo Wonsane

 

Historická univerzita spojená s nesmrteľnou revolučnou históriou prezidenta Kim Ir Sena, predsedu Kim Čong Ila a najvyššieho vodcu Kim Čong Una.
Z podnetu prezidenta a pod jeho vrelou starostlivosťou bola univerzita založená 1. septembra čučche 37 (1948) ako prvá svojho druhu v KĽDR.
Po oslobodení Kórey povedal, že prioritou by malo byť vzdelávanie agrotechnikov s cieľom rozvíjať poľnohospodárstvo. A osobne určil miesto univerzity a vytýčil cestu k nej. Staral sa ako rodič o štúdium a život študentov.
Predseda Kim Čong Il mal veľký záujem o rozvoj univerzity a venoval všetko úsilie, aby ju rozvinul na základňu výučby schopných poľnohospodárskych technikov.
Vďaka láskyplnej starostlivosti prezidenta Kim Ir Sena, predsedu Kim Čong Ila a najvyššieho vodcu Kim Čong Una sa univerzita stala centrom odbornej prípravy poľnohospodárskych pracovníkov, vybaveným modernými zariadeniami pre vzdelávanie a prax.
Má poľnohospodárske fakulty a poskytuje vzdelanie v odboroch agrobiológia, agrochémia, poľnohospodárske stroje, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, chov zvierat a veterinárstvo, hodvábnictvo, zavlažovanie atď.

Tiež poskytuje množstvo kurzov, postgraduálny kurz, má niekoľko výskumných ústavov, disponuje modernými laboratóriami, vlastnou minifarmou, skleníkom a podobne.

 

Univerzita chemického inžinierstva Hammung

Hamhunská univerzita chemického inžinierstva je spoľahlivým národným centrom pre výučbu chemických inžinierov.
Bola založená v septembri 1947 a úspešne vykonáva svoju úlohu školiť technický personál v sektore chemického priemyslu.

 

Pchjongjangská železniční univerzita

Pchjongjangská železniční univerzita vynakládá velké úsilí ke zlepšení vzdělávacích podmínek a prostředí.

Vo vzdelávaní sú využívané nové vyučovacie metódy, ktorých cieľom je povzbudiť študentov, aby šikovne uplatnili svoje znalosti v praxi. Univerzita sa tiež usiluje o zlepšenie praktických zručností študentov prostredníctvom experimentov a praktického výcviku. Budova, ktorá bola postavená nedávno v univerzitnom komplexe, má rôzne miestnosti vybavené všetkými zariadeniami potrebnými na poskytovanie hlbokých znalostí o železničnej doprave, ako je napríklad dopravná kontrolná miestnosť, priestor na simuláciu hnacích motorov, hydraulické laboratórium a laboratórium na meranie železničných konštrukcií.

V učebni simulácie jazdy študenti riadia 3D lokomotívu, naučia sa ovládať trakčné, brzdové a jazdné spínače, merať rýchlosť a čas v rôznych režimoch jazdy a zaobchádzať s prístrojmi a prepínačmi v náročných a neočakávaných situáciách.

Vysoká škola výtvarných umení v Pchjongjangu

Pchjongjanská Vysoká škola výtvarných umení školí talenty vďaka zdokonaľovaniu vyučovacích metód a upevňovania jej materiálnej a technickej základne.

Vysoká škola politická Kumsong

Politická univerzita Kumsong je spoľahlivým centrom vzdelávania straníckych kádrov. Komplexne vzdeláva mládežníckych politických pracovníkov a funkcionárov robotníckych organizácií.

Prezident Kim Ir Sen pokladal za veľmi dôležité pracovať na výcviku mladých kádrov a po oslobodení krajiny založil 5. novembra čučche 35 (1946) centrálnu školu pre výcvik mladých kádrov, predchodkyňu Vysokej školy politickej Kumsong. Počas ťažkých bojov oslobodeneckej vojny tiež zabezpečil, aby práca na výcviku kádrov prebiehala bez prerušenia a osobne navštevoval univerzitu, pričom múdre viedol prácu na zlepšovaní vzdelávania a riadenia školy.

Vodca Kim Čong Il prebral hlbokú dôveru v univerzitu, keďže sa staral o to, aby univerzita bola verná nesmrteľnému a vznešenému menu, ktoré dali z úcty prezidentovi mladí komunisti. V období, keď mala krajina ťažkosti, bola dokonca postavená nová budova univerzity. Súdruh Kim Čong Il energicky viedol univerzitu k tomu, aby úspešne vykonávala svoje poslanie a povinnosť vychovávať funkcionárov mládežníckeho zväzu a robotníckych organizácií a opakovane posielal škole moderné vzdelávacie zariadenia.

Sedemdesiatročná história univerzity zaznamenala hrdé úspechy v školení spoľahlivých mládežníckych politických pracovníkov a funkcionárov robotníckych organizácií, ktorí zohrávali kľúčovú úlohu pri rozvoji týchto organizácií. Svojou mohutnou vzdelávacou silou a vďaka originálnej politike veľkých vodcov a ich láskyplnej starostlivosti položila pevnú materiálnu a technickú základňu pri školení politických pracovníkov.

Radžinská univerzita námornej dopravy

Radžinská univerzita námornej dopravy v meste Rason bola založená v júli čučche 57 (1968). Od svojho založenia vyškolila veľké množstvo technikov, špecialistov a riadiacich pracovníkov v oblasti námornej dopravy a vyriešila veľa vedeckých a technologických otázok, čím významne prispela k rozvoju národnej námornej dopravy.

Jej absolventi teraz zohrávajú dôležitú úlohu v námornej doprave ako kapitáni a technici veľkých plavidiel. Niektorí z nich sú hrdinami.

Počítačový systém na sledovanie lodí na mori a lodný monitorovací systém, vyvinutý na tejto univerzite, je veľmi populárny v oblasti námornej dopravy.
Liatinový piestový krúžok pomocného motora lode, ktorý bol vyvinutý univerzitou, umožňuje zníženie oderu hlavného telesa piestu a niekoľkonásobne predlžuje jeho životnosť.

Univerzita sa usiluje o zlepšenie kvality vzdelávania tým, že zavádza moderné vzdelávacie zariadenia a zároveň zintenzívňuje vedecký výskum.

 

Kim Won Gjunova univerzita hudby

Stredisko výcviku hudobných talentov v krajine, nachádzajúce sa na malebnom brehu rieky Tedong v Pchjongjangu.

Škola bola založená 1. marca 1949 a bola pomenovaná po Kim Won Gjunovi (1917 – 2002), renomovanom kórejskom skladateľovi, ktorý vytvoril množstvo slávnych hudobných diel vrátane hymnusov na veľkých vodcov a štátnej hymny KĽDR.

Na základe profesionálneho vzdelávacieho a výskumného systému má univerzita množstvo fakúlt a oddelení vrátane vokálnej hudby, národnej inštrumentálnej hudby, západnej inštrumentálnej hudby, kompozície a výroby hudobných nástrojov. Tiež má pod svojou správou Kórejský inštitút národnej hudby, orchester a dve hudobné školy. Lektori a výskumní pracovníci s dobrou kvalifikáciou sa zaoberajú vedeckými štúdiami a tvorbou umeleckých diel. Univerzita poskytuje vynikajúce podmienky na vzdelávanie a disponuje niekoľkými budovami, 800-miestnou koncertnou halou, malou sálou a miestnosťami pre praktické cvičenia.

Dosiahla veľa skvelých úspechov kombinovaním teoretického a praktického vzdelávania, vrátane vytvorenia nového systému vokalizácie a zlepšovania používania ľudových hudobných nástrojov.

Od svojho založenia vyškolila veľké množstvo talentov, a tak prispieva k produkcii nových domácich kádrov v oblasti umenia.  Dosahuje veľké úspechy vo svojich výskumoch, zostavovaní učebných materiálov, tvorbe umeleckých diel a umeleckých vystúpeniach. Mnoho študentov hralo vedúce i menšie úlohy v niekoľkých predstaveniach vrátane kórejskej klasickej opery Rozprávanie o Čchun Hjang, národnej opery Vreckovka s vyšívaným kvetom ibišteka a zahraničných opier Eugen OneginSnehulienka a sedem trpaslíkov Sen o Červenom pavilóne. Boli vysoko ocenení na Medzinárodnej klavírnej súťaži Frederyka Chopina pre deti a mládež, Medzinárodnej súťaži inštrumentálnych hudobníkov atď.

Mnohí z jej absolventov úctyhodne plnia svoje povinnosti v národných vzdelávacích a umeleckých inštitúciách, vrátane Štátneho zaslúženého zboru, Samčijonského orchestra a Národného symfonického orchestra.

Z univerzity vyšlo mnoho ľudových umelcov a umelkýň, napríklad známi speváci a víťazi medzinárodných vokálnych súťaží Čo Čchong Mi, Ri Hjang Suk, Hwang Un Mi a So Un Hjang sú jej absolventmi.

Na univerzite prednášajú svetoví hudobní profesori a inštrumentalisti z Ruska, Talianska, Poľska a Nemecka.

Univerzita podporuje mnohostranné výmeny a spoluprácu so zahraničnými partnermi.