Skip to content

E-knihovna

1975

1974

1973

1972

Obsah
I. Boj vlády republiky za socialistickú revolúciu a za budovanie socializmu … 389
II. Prednosti socialistického zriadenia v našej krajine … 405
III. Základný obsah socialistickej ústavy KĽDR … 411
IV. Úkoly ďalšieho upevňovania a rozvíjania socialistického zriadenia … 417

Obsah
1. O ideách čučche … 335
2. O socialistickej výstvbe a ústredných úkoloch šesťročnice v našej krajine … 342
3. O otázke zjednotenia našej krajiny … 349
4. O niektorých medzinárodných otázkach … 354
5. Otázka vzťahu medzi Kóreou a Japonskom … 358

1971

1970

Obsah
I. ZAJISTIT, ABY LEHKÝ PRŮMYSL RYCHLE DOHNAL ÚROVEŇ ROZVOJE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU … 339
II. ÚKOLY SPOJENÉ S ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU A CÍLEM DOSÁHNOUT NOVÉHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ … 346
1. Značně zvýšit sortiment a množství spotřebního zboží … 348
2. Dále zvyšovat kvalitu spotřebního zboží … 353
3. Všechna odvětví národního hospodářství musí místnímu průmyslu poskytovat aktivní pomoc … 359
4. Zlepšit řízení a vedení místního průmyslu … 361

Obsah
I. GRANDIÓZNÍ BILANCE … 390
1. Přeměna v socialistický průmyslový stát … 391
2. Úspěch kulturní revoluce … 399
3. Upevňování politické a ideologické jednoty všeho lidu … 402
4. Vytvoření všelidového, celostátního obranného systému … 408
5. Všestranné vybudování socialistického systému ekonomického řízení … 411
II. ZA UPEVŇOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SOCIALISTICKÉHO ZŘÍZENÍ V NAŠÍ ZEMI … 417
1. Ústřední úkoly socialistické ekonomické výstavby … 417
2. Socialistická kulturní výstavba … 428
3. Ideologická revoluce, revolucionizace celé společnosti a její přetvá­ření podle obrazu dělnické třídy … 433
4. Upevňování branné síly země … 440
5. Rovnoměrný rozvoj života lidu … 444
III. ZA REVOLUCI V JIŽNÍ KOREJI A SJEDNOCENÍ VLASTI … 447
IV. ZA UPEVŇOVÁNÍ SEMKNUTOSTI S MEZINÁRODNÍMI REVOLUČNÍMI SILAMI … 459
V. ZA UPEVŇOVÁNÍ STRANICKÉ PRÁCE … 468

1969

Obsah
1. Otázka vzájemného vztahu mezi objemem hospodářství a tempem rozvoje výroby v socialistické společnosti … 277
2. Otázka zbožní formy výrobních prostředků a využití zákona hodnoty v socialistické společnosti … 284
3. Otázka zemědělského trhu v socialistické společnosti a cesty k jeho odstranění … 295

Obsah
1. O pozemkové reformě … 313
2. O hnutí za združstevnění zemědělství … 323
3. O socialistické přeměně soukromého obchodu a průmyslu … 333

1968

Obsah
1. O politice naší strany ve vztahu k inteligenci … 91
2. O několika revolučních úkolech, které stojí před inteligencí … 103

Obsah
1. Slavné dvacetiletí Korejské lidově demokratické republiky … 125
2. O dalším upevnění a rozvoji socialistického řádu v KLDR … 149
3. O sjednocení vlasti a obraně míru na celém světě cestou zesílení protiimperialistického a protiamerického boje a zničení amerického imperialismu … 170

1967

Študenti musia mať komunistický pomer k práci a musia sa učiť vedeckým poznatkom, ktoré sú v súlade so záujmami kórejskej revolúcie (Kim Ir Sen)

O otázkach prechodného obdobia od kapitalizmu k socializmu a diktatúry proletariátu (Kim Ir Sen)

REVOLUCIONIZOVAT ROLNÍKY A V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ DŮSLEDNĚ PROSADIT USNESENÍ KONFERENCE STRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Revolucionizovat rolnictvo a připodobnit je dělnické třídě … 430
2. Důsledně prosadit na vesnici zaměření strany na současné rozvíjení hospodářské a obranné výstavby … 437
3. O 10 velkých úkolech řízení zemědělské výroby a 10 velkých úkolech řízení družstevních statků … 443


VYVOLAT VELKÝ REVOLUČNÍ NÁSTUP V NASTÁVAJÍCÍ HOSPO­DÁŘSKÉ PRÁCI A ZLEPŠIT A ZINTEZÍVNIT HOSPODAŘENÍ S PRACOVNÍMI SILAMI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Vyvolat nový velký revoluční nástup při prosazování usnesení kon­ference strany … 456
2. O zlepšení a posílení práce při hospodaření s pracovními silami … 464


UPEVŇOVAT PROTIIMPERIALISTICKÝ, PROTIAMERICKÝ BOJ (Kim Ir Sen)


JEŠTĚ DŮSLEDNĚJI UPLATNĚME VE VŠECH OBLASTECH STÁTNÍ ČINNOSTI REVOLUČNÍ DUCH NEZÁVISLOSTI, SAMO­STATNOSTI A SEBEOBRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1, Průmysl … 525
2. Zemědělství … 531
3. Život lidu … 533
4. Organizace práce … 535

 

1966

Rozviňme naše výtvarné umenie v umenie revolučno-národné formou a socialistické obsahom (Kim Ir Sen)

Správne rozvíjať národné zvláštnosti kórejského jazyka (Kim Ir Sen)

SOUČASNÁ SITUACE A ÚKOLY NAŠI STRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O mezinárodní situaci a o některých otázkách mezinárodního komu­nistického hnutí … 305
2. O urychlení socialistické výstavby a upevnění naší revoluční základny … 336
3. O situaci v jižní Koreji a o boji jihokorejského lidu … 364

Súčasná situácia a úkoly našej strany (Výťah) (Kim Ir Sen)


O VYMÝCENÍ FORMALISMU A BYROKRATISMU ZE STRANICKÉ PRÁCE A O REVOLUCIONIZOVÁNI PRACOVNÍKŮ (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O vymýcení formalismu z řízení hospodářských prací stranickými organizacemi … 383
2. O zesílení ideologické revoluce a revolucionizování pracovníků … 393
3. Některé úvahy, týkající se opatření k vymýcení formalismu a byrokra­tismu ve stranické práci a revolucionizace pracovníků … 402


KOMUNISTICKÁ VÝCHOVA DĚTI – ČESTNÝ REVOLUČNÍ ÚKOL DĚTSKÝCH SESTER A VYCHOVATELEK (Kim Ir Sen)

1965

Záverečný prejav na 11. plenárnom zasadaní 4. ústredného výboru Kórejskej strany práce 1. júla 1965 (Výťah) (Kim Ir Sen)

Zlepšiť prácu vysokého školstva (Výťah) (Kim Ir Sen)

Obsah
2. Vo vyučovacej a výchovnej práci i vo vedeckom výskume pevne nastoliť čučche … 361
3. Ďalej zvyšovať kvalitu výchovy kádrov ………………………………….. 371

Zoceľovať straníckosť pracovníkov zahraničného obchodu a pevne udržovať nezávislosť v zahraničnom obchode (Výťah) (Kim Ir Sen)

ODPOVĚĎ ŘEDITELI VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PRO PROBLE­MATIKU KOREJE VE WASHINGTONU (Kim Ir Sen)

O BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRA­TICKÉ REPUBLICE A O JIHOKOREJSKÉ REVOLUCI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O etapách rozvoje socialistické výstavby v severní části republiky … 189
2. O budování socialistického zřízení … 196
3. O budování socialistické ekonomiky … 200
4. O otázce pevného zavedení čučche a realizace linie mas … 210
5. O jihokorejské revoluci … 220


USILUJME O TO, ABY SE PLNĚ PROJEVILA MOHUTNÁ ŽIVOTA­SCHOPNOST UNIFIKACE A DETAILIZACE NÁRODOHOSPODÁŘ­SKÉHO PLÁNOVÁNÍ (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O provedení unifikace a detailizace plánování … 231
2. O posílení plánovacích orgánů a o zvýšení stranickosti, třídnosti a lidovosti u plánovacích pracovníků … 253
3. O zaměření přípravy národohospodářského plánu na příští rok … 257


U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOREJSKÉ STRANY PRÁCE (Kim Ir Sen)

Obsah
1. … 270
2. … 274
3. … 279
4. … 288
5. … 294
6. … 298

1964

O zameraní práce na encyklopédii a mape (Kim Ir Sen)

K NĚKOLIKA PROBLÉMŮM ROZVÍJENÍ KOREJSKÉHO JAZYKA (Kim Ir Sen)

PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚT POLITICKOU PRÁCI A DŮSLEDNĚ PROSAZOVAT LINII STRANY V POMĚRU K MASÁM V OBLASTI DOPRAVY (Kim Ir Sen)

TÉZE K OTÁZKÁM SOCIALISTICKÉ VESNICE V NAŠÍ ZEMI (Kim Ir Sen)

Obsah
I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ OTÁZKY VESNICE ZA SOCIALISMU … 33
1. Technická, kulturní a ideologická revoluce na vesnici … 35
2. Vedení rolnictva dělnickou třídou, pomoc průmyslu zemědělství, pod­pora města vesnici … 38
3. Vedení a řízení vesnického hospodářství, spojitost mezi všelidovým vlastnictvím a družstevním vlastnictvím … 40
II. ZÁKLADNÍ ÚKOLY BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 44
1. Technická revoluce na vesnici … 45
2. Kulturní revoluce na vesnici … 50
3. Ideologická revoluce na vesnici … 52
4. Podpora a pomoc vesnici … 54
5. Řízení družstevních zemědělských statků státem … 57
III. ÚLOHA A ÚKOLY OKRESU PŘI BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 62
1. Úloha místního průmyslu v okrese … 64
2. Okres jako zásobovací základna vesnice … 66
3. Okres jakožto opěrný bod kulturní revoluce na vesnici … 68
4. Řízení práce na vesnici okresními výbory strany … 69
IV. NĚKTERÁ NALÉHAVÁ OPATŘENÍ PRO POSÍLENÍ EKONOMICKÉ ZÁKLADNY DRUŽSTEVNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH STATKŮ A ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ROLNÍKŮ … 72
1. Zrušení zemědělské naturální daně … 73
2. Provádění veškeré investiční výstavby na vesnici na náklad státu … 75
3. Výstavba kulturně vybavených obytných domů na vesnici na státní náklad … 76


POSILUJME VŠESTRANNĚ REVOLUČNÍ SÍLY PRO USKUTEČ­NĚNÍ VELKÉHO DÍLA SJEDNOCENÍ VLASTI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O třech revolučních silách pro uskutečnění sjednocení vlasti … 79
2. O dalším posílení revolučních sil v severní polovině naší republiky … 84
3. O přípravě mohutných revolučních sil v jižní Koreji … 89
4. O dalším upevňování mezinárodních revolučních sil … 95
5. O konkrétních cestách k sjednocení vlasti … 96


O ÚKOLECH SOCIALISTICKÉHO SVAZU PRACUJÍCÍ MLÁDEŽE (Kim Ir Sen)

Obsah
1. … 101
2. … 107
3. … 114
4. … 119


O ZLEPŠENÍ A ZESÍLENÍ PRÁCE ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O úkolech Svazu pracujících v zemědělství … 124
2. O práci odborových svazů … 128


ZA REVOLUČNÍ LITERÁRNÍ A UMĚLECKOU TVORBU (Kim Ir Sen)


O ZVÝŠENÍ STRANICKOSTI, TŘÍDNOSTI A LIDOVOSTI U VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A O ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (Kim Ir Sen)

Obsah
I. POSÍLIT STRANICKÉ ZOCELENI PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŘÍZENÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ZDOKONALIT JEJICH ZPŮSOB PRÁCE … 156
II. K NĚKOLIKA OTÁZKÁM, VZTAHUJÍCÍM SE K ZDOKONALOVÁNÍ ŘÍ­DÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ … 164
1. Dále zvýšit úroveň plánování … 164
2. Energicky urychlit postup technické revoluce … 169
3. O zdokonalení hospodářské administrativy … 172
4. Buďme dobrými hospodáři ve své zemi … 176

1963

1962

1961

Obsah
I. SKVELÁ BILANCIA ……………………………. 178
1. Dovŕšenie socialistických premien ……………. 180
2. Budovanie socializmu ……………………….. 190
3. Hnutie čchollima …………………………… 205
4. Upevňovanie štátneho a spoločenského zriadenia … 213

II. Veľké perspektívy
1. Základné úlohy sedemročného plánu ……………. 218
2. Priemysel …………………………………. 221
3. Hospodárstvo na dedine ……………………… 229
4. Doprava a spoje ……………………………. 233
5. Rozvoj vedy a kultúry ………………………. 234
6. Zvyšovanie životnej úrovne ľudu ……………… 239

1960

1958

1956

1950

1948

1947

1945

Obsah
1. … 84
2. … 90
3. … 93

1943

Obsah
1. Dobre študovať našu vlasť …… 63
2. K niekoľkým aktuálnym úkolom … 74

1937

Obsah
1. Charakter kórejskej revolúcie v súčasnej etape … 35
2. Najbližšie úkoly kórejských komunistov ……….. 45

1936

1935

1931

Obsah
1. Zozganizovať protijaponské ľudové partizánske oddiely …………… 16
2. Zakladať partizánske základne ………………………………… 18
3. Vybudovať masovú základňu pre ozbrojený boj ……………………. 22
4. Vytvoriť jednotnú protijaponskú frontu kórejského a čínskeho ľudu … 24
5. Zintenzívniť stranícku organizačnú prácu a komsomolskú prácu …….. 25

1930

 

Seznam knih

Kim Ir Sen: Sebrané spisy IV

Kim Ir Sen: sebrané spisy V

Kim Ir Sen: O čučche v naší revoluci, diely I, II