Skip to content

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 2. část

(Pokračování z 1. části.)

 

1956 – rok přelomového XX. sjezdu KSSS

 

Dostáváme se do roku 1956 s přelomovým XX. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu (14.-25. února 1956), jenž vstoupil do dějin zejména Chruščovovou tajnou zprávou „o kultu osobnosti a jeho důsledcích“. Jak uvidíme v dobových dokumentech, tento otřes v dějinách mezinárodního komunistického a dělnického hnutí měl zásadní vliv i na KLDR.

*

 

12. března 1956, memorandum rady velvyslanectví SSSR v KLDR o rozhovoru s místopředsedou rady ministrů KLDR a členem prezídia ÚV KSP Pak Čchang Okem: KIM IR SEN obklopen nekvalifikovanými a podlými pracovníky

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-dprk-vice-premier-cabinet-ministers-and-member-ksp-cc-presidium

 

Pak Čchang Ok. Zdroj: namu.wiki

 

Po setkání z iniciativy velvyslanectví s. Pak Čchang Ok uvedl, že se dlouho připravoval na setkání se mnou, aby mi vysvětlil své myšlenky ohledně výnosu předsednictva ÚV KSP z 18. ledna tohoto roku „O budoucím boji proti reakční buržoazní ideologii v literatuře a umění“. (…) To, co vám řeknu, řekl Pak, jsem již deklaroval při více příležitostech jak na zasedáních politické rady, tak v předsednictvu ÚV KSP. (…)

 

Na začátku roku 1955 jsem si začal všímat, že s. Kim Ir Sen začal vyjadřovat nespokojenost se mnou a mou prací. Moje pokusy zjistit příčinu jeho nespokojenosti v rozhovorech se s. Kim Ir Senem k ničemu nevedly. S. Kim Ir Sen o této záležitosti nechtěl diskutovat. Viděl jsem, řekl Pak, že někdo začal ovlivňovat s. Kim Ir Sena. Tento vliv dále nepříznivě ovlivnil práci Státního plánovacího výboru. (…)

 

Pokud jde o Korejce, kteří přišli ze Sovětského svazu, nezařadil jsem je na přední místa. To se stalo přede mnou. Kromě toho byli všichni potvrzeni politbyrem a řada funkcionářů byla z jeho, Kimovy iniciativy nominována do vedoucích funkcí. (…)

 

Řada funkcionářů, kteří v současnosti obklopují Kim Ir Sena, řekl Pak, (…) jsou nekvalifikovaní, a co je důležitější, jsou to podlí a neobjektivní pracovníci. (…)

 

Vyzval jsem s. Pak Čchang Oka, aby popsal, jak straničtí funkcionáři v ÚV KSP a radě ministrů studují rozhodnutí XX. sjezdu KSSS, projevy ss. N. S. Chruščova a N. A. Bulganina a jaké vlivy a dojmy si odnesli z XX. sjezdu KSSS.

Pak odpověděl, že většina stranických funkcionářů stále mlčí. Čekají na s. Kim Ir Sena, až sám promluví o linii problematiky, a především o kultu osobnosti, kolektivním vedení, dodržování vnitrostranické demokracie, revoluční zákonnosti atd. (…)

 

Premiér Kim Ir Sen přehlíží čestnou stráž při návštěvě SSSR v červenci 1956 s předsedou rady ministrů SSSR N. A. Bulganinem. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Chvála s. Kim Ir Sena je v Koreji obzvláště rozšířená v ústní i tištěné propagandě, a pokud se k této věci někdo vyjádří, bude potrestán.  (…) Chvála soudruha Kim Ir Sena výrazně vzrostla a členové politické rady v této akci „soupeří“ a snaží se jeden druhého překonat. S. Kim Ir Sen to všechno vidí a má k tomu velký vztah. (…)

 

Přední členové strany, řekl s. Pak, v současné době studují rozhodnutí a materiály XX. sjezdu KSSS. Všude probíhají diskuse o otázce kultu osobnosti a nepochybuji o tom, že většina vedoucích kádrů správně chápe všechny záležitosti a postoje prosazované rozhodnutím XX. sjezdu strany a dochází k potřebným závěrům. Také si myslím, pokračoval, že s. Kim Ir Sen do značné míry změní formy a metody vedení. Bez toho je další posilování strany a posilování jejího vlivu na masy nemyslitelné. (…)

 

Rada velvyslanectví

S. Filatov

 

(Pak Čchang Ok, narozený roku 1896, byl v roce 1956 vyloučen z Korejské strany práce, podle některých zdrojů byl v roce 1960 odsouzen k trestu smrti a popraven. Popravu KLDR nikdy nepotvrdila ani nevyvrátila. Dostupné údaje jsou i v korejštině velmi kusé a nesourodé. Např. jihokorejská Wikipedie uvádí rok úmrtí 1958. – https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%95%EC%B0%BD%EC%98%A5; popravu zmiňuje jihokorejský zdroj např. zde – https://namu.wiki/w/%EC%B5%9C%EC%B0%BD%EC%9D%B5 )

 

*

30. dubna 1956, záznam L. I. Brežněva z 3. sjezdu Korejské strany práce: zatajování pomoci socialistických zemí, mlčení o chybách a excesech, kult osobnosti KIM IR SENA

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/record-third-congress-korean-workers-party-li-brezhnev

 

Kim Ir Sen s L. I. Brežněvem a dalšími představiteli Komunistické strany Sovětského svazu v Moskvě, červenec 1956. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

V souvislosti s přítomností delegace KSSS na 3. sjezdu Korejské strany práce a naší návštěvou v řadě měst a průmyslových podniků KLDR referuji o sjezdu KSP a několika otázkách ohledně situace v KLDR. (…)

 

Vše bylo prezentováno ve vítězném, pochvalném tónu. Zpráva byla bezvýznamná a ministerstva, provinční a okresní orgány nebyly kritizovány. Ve zprávě nebyla v podstatě žádná kritika ani sebekritika.

 

Zprávy a projevy nebyly prostoupeny duchem XX. sjezdu KSSS. Pompéznost, frázovitost a sestava vzletných frází a slov byly charakteristické pro většinu projevů na sjezdu: „revoluční přístup k masám“, „revoluční úspěchy“, „boj proti subjektivismu a byrokratismu“, „skvělá vítězství“ atd.

 

Podávaje zprávu na sjezdu o stavu průmyslu, s. Kim Ir Sen soustředil pozornost pouze na ty výsledky, které se týkaly úspěchů. (…)

 

Je známo, že pomoc Sovětského svazu a dalších socialistických zemí hraje velkou roli v oživení ekonomiky KLDR. Nic konkrétního však v této zprávě nebylo řečeno. Nebyla pojmenována výše podpory, nebylo uvedeno, jak je využívána, jaké jsou v této věci nedostatky, ani jak je navrhováno využití zbývající části prostředků.

 

Příliš malá pozornost byla v souhrnné zprávě věnována otázce stavu zemědělství republiky. Zdá se, že korejští soudruzi zcela nechápou celou hloubku zaostalosti tohoto sektoru ekonomiky a kolosální potíže, které stojí v cestě jeho zlepšení. (…) Na sjezdu mlčeli o chybách a nedostatcích družstevního hnutí a škodlivých excesech spáchaných v loňském roce při provádění nákupu obilí.

 

Zpráva a diskuse ukázaly, že korejští vůdci buď nechápou, nebo si nevšímají vážné situace pracujících. Otázky ekonomických poměrů a každodenního života dělníků se na sjezdu mlčky přešly a o vážných potížích na tomto poli se nemluvilo. Mezitím manuální dělníci, administrativní pracovníci a zejména rolníci žijí v extrémní chudobě. Značná část rolníků nemá obilí k jídlu. Například v rozhovoru s námi vedoucí představitelé provincie Jižní Hamgjong uvedli, že asi 40 % rolníků nemá obilí až do nové sklizně.

 

Ve všech podnicích, které delegace navštívila, žijí pracovníci v extrémně obtížných bytových podmínkách. Mezitím opravy a nová výstavba bytů jdou velmi špatně. V samotném Pchjongjangu se staví velké množství administrativních budov a bylo postaveno několik drahých rodinných domů pro vedoucí pracovníky, ale staví se jen velmi málo obytných budov.

 

Souhrnná zpráva, diskuse a rozhovory s jednotlivými vysokými představiteli naznačují, že korejští soudruzi mají špatnou znalost ekonomických procesů probíhajících v hospodářství a skutečným stavem věcí se hlouběji nezabývají.

 

V části zprávy o straně a také v celé řadě prohlášení bylo uvedeno nesprávné hodnocení situace v KSP a mylné názory.

 

Navzdory zcela zřejmým skutečnostem bylo všemožně zdůrazňováno, že v KSP a v práci jejího ÚV je důsledně uplatňován princip kolektivního vedení a že nenastal kult osobnosti. (…)

 

To vše neodpovídá realitě. Kult Kim Ir Sena v KLDR nadále vzkvétá. Vypovídají o tom četné portréty, busty, všechny možné exponáty, filmy, obrázky a knihy, které jsou zcela věnovány oslavě Kim Ir Sena. Životopis Kim Ir Sena je distribuován ve stranických organizacích, v nichž je od 14 let charakterizován jako marxista, jako „zachránce korejského lidu“, „velký vojevůdce“ atd. Celá historie boje korejského lidu se stává ukázkou revoluční aktivity Kim Ir Sena.

 

Kult osobnosti se projevuje i neopodstatněnou koncentrací moci v rukou Kim Ir Sena a některých dalších funkcionářů, která nebyla způsobena nutností. Kim Ir Sen je současně premiérem, předsedou ÚV strany a vrchním velitelem a Čche Jong Gon je místopředsedou vlády, ministrem obrany a místopředsedou ÚV strany. (…) Například nám bylo řečeno, že někteří generálové byli degradováni pouze za to, že nedostatečně chválili Kim Ir Sena ve svých přednáškách o vojenských tématech. Osobnost Kim Ir Sena byla glorifikována i v prohlášeních delegátů sjezdu, i když se tak dělo v méně otevřené formě než dříve.

 

Některá prohlášení (…) obsahovala přecenění KSP a jasné náznaky její nadřazenosti vůči KSSS. (…)

 

Je třeba upozornit na to, že situace v Jižní Koreji byla na sjezdu pokryta extrémně špatně. Je pociťováno zcela nedostatečné povědomí vůdců KSP o ekonomickém a politickém životě v Jižní Koreji. Propaganda na jihu se dělá velmi špatně. Delegáti podzemních organizací KSP v Jižní Koreji, kteří na sjezdu vystoupili, také neřekli nic podstatného.

 

Kim Ir Sen mezi dětmi na novoroční oslavě v prosinci 1956. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

(…)

 

V předsjezdovém období byla vedena velká kampaň proti sovětským Korejcům, z nichž mnozí byli obviněni z neexistujících hříchů. Kampaň byla doprovázena sesazením z vedoucích pozic a degradací řady sovětských Korejců. (…)

 

V předvečer sjezdu byl všem stranickým organizacím rozeslán utajovaný dopis ÚV KSP „Některé problémy spojené se studiem zprávy s. N. S. Chruščova na XX. sjezdu KSSS“. Dopis byl prostoupen nejbombastičtější glorifikací KSP, jejího ÚV a s. Kim Ir Sena. Dopis sledoval myšlenku, že zatímco v KSSS docházelo k porušování leninských principů kolektivního vedení, ke kultu osobnosti a porušování socialistické zákonnosti, KSP a její ÚV pevně a důsledně uplatňovaly marxisticko-leninskou linii vůči všem tyto problémům. Dopis podává mylný výklad některých otázek ideologické práce KSP. Zejména při správném nastolení otázky širšího studia a propagace historie a kultury korejského lidu, dopis ÚV KSP vyzývá k ráznému boji proti „mechanickému napodobování všeho cizího, „cizáckého“. Z dopisu je jasně patrné, že „cizím“ a „cizáckým“ mají autoři na mysli vše sovětské. (…) Takový dopis je pro marxistickou stranu nepřípustná záležitost. (…)

 

Nově zvolené předsednictvo ÚV KSP se výrazně liší od politické rady v předchozích letech. Je v něm nižší podíl sovětských Korejců a prudce vzrostla role Korejců, kteří působili v Číně před osvobozením Koreje. 10 z 15 členů a kandidátských členů předsednictva ÚV KSP jsou čínští Korejci. (…) V nově zvoleném předsednictvu ÚV KSP jsou celkem dva soudruzi ze Severní Koreje a ani jeden z jihu. (…)

 

Vzhledem k tomu, že vedení KSP je nakaženo duchem sebeoslavy a přikrášlování reality, nesprávně hodnotí ekonomiku republiky a je obklopeno lidmi, mezi nimiž je mnoho neostřílených, práce neschopných, patolízalů, a to je jedním z hlavních důvodů vážných nedostatků a řady chyb v práci KSP, považuji za nutné obrátit pozornost s. Kim Ir Sena k tomu během jeho pobytu v Moskvě.

 

L. BREŽNĚV

 

*

30. května 1956, zpráva N. T. Fedorenka o setkání s velvyslancem KLDR v SSSR Ri Sang Džo: Vážné ekonomické potíže, velký nedostatek potravin, žádné kolektivní vedení a nebezpečné chyby

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/report-n-t-fedorenko-meeting-dprk-ambassador-ussr-ri-sang-jo

 

Ri Sang Džo v jihokorejské televizi KBS v roce 1990. Zdroj: namu.wiki

 

(…)

Velvyslanec zdůraznil, že korejští představitelé orgánů veřejné bezpečnosti velmi potřebují pomoc sovětských soudruhů, protože v KLDR doposud existovala chybná metoda fungování orgánů a toto by se mělo rozhodně změnit. (…)

 

Když hovořil o podmínkách v zemi, Ri Sang Džo zdůraznil, že KLDR zažívá velmi vážné ekonomické potíže, velký nedostatek potravin, problémy s bydlením, zanedbává zemědělství atd. Pokud jde o sjezd, pokračoval, vedení ÚV KSP si myslí, že (3.) sjezd (KSP) „proběhl dobře a odhalil úplnou jednotu strany“. Ale, upozornil Ri Sang Džo, toto je pouze oficiální pohled vedení ÚV KSP. (…) Pokud jde o jeho, Ri Sang-džoův názor, (…) na sjezdu nedošlo ke skutečné kritice ani sebekritice a sjezd se vůbec nekonal v duchu témat vznesených na XX. sjezdu KSSS. Vedení ÚV KSP se domnívá, že nedostatky ve věci dodržování norem stranického života a v dalších oblastech odhalené na XX. sjezdu KSSS a zejména ve zprávě N. S. Chruščova „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“ jsou charakteristické pro KSSS a nemají žádný vztah ke Korejské straně práce. Tato politika vedení ÚV KSP určovala i celý průběh sjezdu.

 

Mnoho členů strany, včetně delegátů sjezdu, si však myslí něco jiného, řekl Ri Sang Džo, ale rozhodli se to na sjezdu otevřeně neříkat. (…)

 

Ri Sang Džo poté zdůraznil, že v KLDR skutečně panuje kult osobnosti Kim Ir Sena, v ÚV KSP neexistuje žádné kolektivní vedení, o všem rozhoduje Kim Ir Sen sám a lidé kolem Kim Ir Sena se k němu lísají.

Prezentace problematiky revolučního osvobozeneckého boje korejského lidu je vedena krajně jednostranně a směřuje ke glorifikaci Kim Ir Sena. Ri Sang Džo řekl, že během boje v Koreji proti japonským kolonizátorům bylo aktivních mnoho partyzánských uskupení a ve městech operovali podzemní revolucionáři, ale nyní mluví a píší pouze o partyzánských silách Kim Ir Sena. Muzeum historie revolučního boje korejského lidu v Pchjongjangu, poznamenal Ri Sang Džo, se ve skutečnosti proměnilo v muzeum příběhu Kim Ir Sena. Většina exponátů a uměleckých děl v tomto muzeu je věnována Kim Ir Senovi osobně. Zůstává bolestivý dojem, upozornil Ri Sang Džo.

 

V publikovaných dílech Kim Ir Sena, pokračoval Ri Sang Džo, bylo publikováno mnoho článků, které skutečně napsali jiní lidé, a zejména někteří sovětští soudruzi. Životopisné materiály o Kim Ir Senovi překypují lichotivými přídomky, které ho označují jako „železného velitele“, „velkého vůdce“, „génia“, „moudrého“ atd. Někteří soudruzi v Koreji, řekl Ri Sang Džo, srovnávají roli Kim Ir Sena v KLDR s rolí Mao Ce-tunga v Číně, i když je jasné, že nejde o srovnatelné údaje.

 

Jako jeden z příkladů toho, jaké zjevné zkreslení reality kult osobnosti Kim Ir Sena přináší, uvedl Ri Sang Džo, že soudě podle biografického náčrtu jedné z příruček se zdá, že Kim Ir Sen vedl antijaponský osvobozenecký boj korejského lidu ještě v dětství. (…)

 

Premiér Kim Ir Sen jedná s představiteli Komunistické strany Sovětského svazu a Sovětské vlády v Moskvě v červenci 1956. Snímky vydané Nakladatelstvím cizojazyčné literatury (KLDR) v roce 2022 jsou patrně oříznuty tak, aby nebyl vidět tehdejší první tajemník KSSS N. S. Chruščov. Podivné rozříznutí snímku uprostřed svádí k domněnce, že Chruščovovi patří ruce v šedém obleku uprostřed ořezu.

 

Ri Sang Džo popisoval nepřipravenost a nedbalý přístup k problémům ze strany předních korejských kádrů (…).

V Korejské lidové armádě je mnoho nezletilých [vojáků] a často jednoduše nekompetentních kádrů ve vysokých vojenských hodnostech, slovy Ri Sang Džo. To vyvolává vážné pochybnosti, řekl Ri Sang Džo, o tom, jak je tento personál připraven v případě vojenských překvapení.

 

Ri Sang Džo mimochodem řekl, že během úspěchů KLDR na frontě v roce 1950 Mao Ce-tung varoval Kim Ir Sena, že je třeba zvážit možnost americké invaze a pro tuto okolnost provést ve straně vhodné ideologické školení, ale těmto varováním Mao Ce-tunga nebyla věnována náležitá pozornost. Ri Sang Džo dodal, že tato skutečnost je zcela tajná a vědí o ní tři lidé v Koreji – Kim Ir Sen, bývalý velvyslanec KLDR v SSSR Ri Ču Jong, a on sám, Ri Sang Džo, který se o tom doslechl od Mao Ce-tunga osobně.

 

Během rozhovoru Ri Sang Džo občas mluvil s velkým vzrušením; bylo zřejmé, že je hluboce znepokojen abnormální situací v KSP a ve vládě KLDR.

 

Několikrát během rozhovoru zdůraznil, že existuje naléhavá potřeba, aby ÚV KSSS poskytl podstatnou ideologickou a politickou pomoc vedení ÚV KSP a zejména Kim Ir Senovi, pokud jde o nebezpečné chyby, kterých se dopouští.

 

Rozhovoru byl přítomen B. N. Vereščagin, poradce Dálněvýchodního oddělení.

 

NÁMĚSTEK MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ SSSR
N. FEDORENKO

 

(Ri Sang Džo, narozený roku 1916, byl v září 1956 odvolán z funkce velvyslance KLDR v SSSR a povolán zpět do KLDR, kam se odmítl vrátit a požádal o politický azyl v SSSR. V roce 1957 byl vyloučen z KSP. Roku 1989 navštívil Jižní Koreu. Zemřel roku 1996 v uzbeckém Taškentu. Do konce života se považoval za stoupence socialismu. – https://namu.wiki/w/%EB%A6%AC%EC%83%81%EC%A1%B0)

 

*

31. května 1956, memorandem prvního tajemníka velvyslanectví SSSR v KLDR o rozhovoru s Ki Suk Bokem: Projednání kultu osobnosti na 3. sjezdu KSP bylo znemožněno

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-gi-seok-bok

 

Přijal jsem Ki Suk Boka, který navštívil velvyslanectví z vlastní iniciativy. (…)

 

Během práce 3. sjezdu KSP napsal Ri Sang Džo, velvyslanec KLDR v SSSR, dvakrát poznámky předsednictvu sjezdu s návrhem, aby byl projednán kult osobnosti, který existuje v KSP. Tyto poznámky však nebyly zveřejněny. Po sjezdu proběhla důležitá diskuse s Ri Sang Džo v bytě Kim Čchang Mana, místopředsedy ÚV KSP. První jmenovaný byl obviněn z politické nedbalosti a touhy mechanicky aplikovat rozhodnutí XX. sjezdu KSSS na KSP. (…) Kim Čchang Man například prohlásil, že kdo nechce pochopit, že v KSP nyní neexistuje žádný kult osobnosti, skončí izolován a bude všemi zavržen.

 

Ki Suk Bok také uvedl, že se před několika dny zúčastnil přednášky Čang Kuk Ila, náměstka ministra státní kontroly, ve které zejména řekl, že Koreu osvobodily partyzánské oddíly Kim Ir Sena, ale Ki Suk Bok řekl, že to bylo hrubé překroucení historie. (…)

 

 

PRVNÍ TAJEMNÍK velvyslanectví

G. Samsonov

 

(Ki Suk Bok, narozený r. 1913, emigroval v roce 1957 do SSSR  a zemřel v roce 1979 v sovětském Uzbekistánu. Jeho vyobrazení se mi nepodařilo dohledat. – https://en.namu.wiki/w/%EA%B8%B0%EC%84%9D%EB%B3%B5)

 

*

 

8. června 1956, memorandum velvyslance SSSR v KLDR V. I. Ivanova o rozhovoru s Čche Čchang Ikem: nepotismus, boj mezi skupinami, kult osobnosti a patolízalství

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-choe-chang-ik-0

 

Čche Čchang Ik. Zdroj: namu.wiki

 

Na jeho žádost jsem na dače přijal místopředsedu vlády Čche Čchang Ika. V rozhovoru Čche řekl, že hodlá vyjádřit svůj názor na podle něho nezdravou situaci, která se vyvinula ve vedení strany a vlády.

 

Během rozhovoru Čche poznamenal, že zavedený postup mu ani jako místopředsedovi vlády nedává příležitost setkat se s cizinci. Toto právo má pouze ministr zahraničních věcí. Stejně jako několik dalších vysokých funkcionářů ho však znepokojuje řada otázek stranické a vládní politiky, o které by se rád podělil.

 

Čche si myslí, že vyvinuli nesprávnou a dokonce škodlivou praxi výběru a přidělování vedoucích pracovníků. Výběr personálu se neřídí marxisticko-leninskými principy, personál není vybírán pro své odborné a politické kvality, ale nadále je vybírán podle zásady, odkud pochází. (…) Podle jeho názoru takováto praxe výběru personálu plodí nepotismus a boj mezi skupinami, což oslabuje práci stranického a vládního aparátu a nepodporuje upevňování jednoty stranických řad. (…)

 

Sami vůdci strany se bojí přiznat chyby, kterých se dopustili, a ze všeho obviňují Ho Ka I. Ho Ka Iova práce měla mnoho nedostatků, ale byl to schopný a energický pracovník a mohl být uveden na pravou míru. Většina vysokých funkcionářů správně chápe důvody chyb, které se staly, ale bojí se o tom mluvit, protože jsou za to zodpovědní. (…)

 

Ho Ka I. Zdroj: wikipedia.org

 

Čche vyjádřil názor, že v současné době je do předsednictva ÚV KSP zvolena řada pracovníků, kteří nemohou splnit nároky kladené na jejich odborné a politické kvality. (…) Spolu se špatnou přípravou a nedostatečnými zkušenostmi mají silně vyvinuté negativní rysy, jako je patolízalství a servilita. Při projednávání ožehavých problémů nejsou schopni zaujmout zásadový postoj. (…)

 

Čche také považuje za špatné, že na sjezdu nebylo téměř nic řečeno o úloze Sovětského svazu při osvobozování Koreje ve stejnou dobu, kdy řada vysokých funkcionářů v podstatě vystupovala proti sovětské kultuře pod záminkou boje proti formalismu a dogmatismu.

 

Vedení ÚV se snažilo dokázat, že ve straně neexistuje kult osobnosti a že KSP dodržuje leninské principy kolektivního vedení. (…) Redaktor časopisu Nová Korea byl odvolán a vyloučen ze strany za snížení nadměrné chvály osobnosti Kim Ir Sena.

 

Na sjezdu byly pokusy projednat otázku kultu osobnosti v KSP. Například [velvyslanec KLDR v SSSR] Ri Sang Džo zaslal předsednictvu sjezdu poznámku, že v Sovětském svazu se dělá mnoho práce na odstranění následků kultu osobnosti Stalina a že by bylo žádoucí přezkoumat tuto otázku s ohledem na KSP. V souvislosti s touto poznámkou však nebyly podniknuty žádné kroky.

 

V současné době jsou všechny návrhy Kim Ir Sena na schůzích předsednictva Ústředního výboru a rady ministrů přijímány bez námitek, a proto není dána příležitost jiným funkcionářům předkládat návrhy, a pokud se někdo pokusí vyslovit své připomínky, jsou zpochybňovány, a jsou pro něj vytvořeny nemožné pracovní podmínky.

 

Když mluvíme o obtížné ekonomické situaci obyvatelstva, Čche vyjádřil naději, že KLDR bude poskytnuta potřebná pomoc během cesty korejské vládní delegace do zemí lidových demokracií a Sovětského svazu.

 

Zároveň si Čche Čchang Ik myslí, že situace, která se ve straně vytvořila, naléhavě vyžaduje, aby ÚV KSSS pomohl situaci zlepšit, protože uvnitř strany nevidí potřebné síly, které by mohly situaci napravit a zajistit další rozvoj naší strany a země. (…)

 

Na konci rozhovoru Čche vyjádřil přání navštívit Sovětský svaz a požádal, aby mu v tom byla poskytnuta pomoc.

 

(Čche Čchang Ik, narozený r. 1895, byl v srpnu 1956 zbaven stranických a státních funkcí a uvězněn. V září 1956 byl po sovětsko-čínském zásahu rehabilitován, ale v lednu 1960 odsouzen k trestu smrti a popraven. Popravených členů takzvané „sprnové skupiny“ bylo tehdy údajně šest. – https://namu.wiki/w/%EC%B5%9C%EC%B0%BD%EC%9D%B5)

 

(Ho Ka I, narozený roku 1908 v tehdejším Ruském impériu, byl 2. srpna 1953 nalezen zastřelený, údajně v důsledku sebevraždy, kterou však některé zdroje zpochybňují. – https://namu.wiki/w/%ED%97%88%EA%B0%80%EC%9D%B4)

 

*

21. června 1956, memorandum MZV SSSR o rozhovoru s velvyslancem KLDR v SSSR Ri Sang Džo: propaganda odtržená od reality a porušování zákonnosti

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-dprk-ambassador-ussr-ri-sang-jo-16-june-1956

 

Ri Sang Džo v roce 1953. Zdroj: https://digitalarchive.wilsoncenter.org

 

Ri Sang Džo jsem přijal na jeho žádost. (…)

 

Pokud má být diskuse vedena v úzkém kruhu pouze s Kim Ir Senem, Pak Čong E a Nam Ilem, pak podle názoru Ri Sang Džo budou výsledky rozhovoru menší, než by měly být, protože ostatní vedoucí představitelé strany nebudou řádně informováni o podstatě připomínek a radách ÚV KSSS.

 

Ri Sang Džo řekl, že Strana práce a její vedení potřebují vážnou ideologickou pomoc od ÚV KSSS.

 

V odpovědi na mou otázku ohledně situace obyvatelstva v Jižní Koreji Ri Sang Džo řekl, že ekonomická situace na jihu je o něco lepší než na severu.

 

Životní úroveň dělníka v Jižní Koreji (za předpokladu, že má práci) je vyšší než životní úroveň dělníka z KLDR; reálné mzdy dělníků na jihu jsou však o něco nižší, než byly za Japonců. Ri Sang Džo pak řekl, že podle jeho pozorování je materiální blaho dělníků v KLDR asi 10krát menší než v Sovětském svazu.

 

V souvislosti s tím na sebe podle Ri Sang Džo upozorňuje nesprávný směr propagandy vedené v KLDR. Den za dnem se tato propaganda snaží přesvědčit lidi o výrazném zvýšení jejich životní úrovně, což ve skutečnosti není. V důsledku toho mohou lidé přestat věřit takové propagandě, která je odtržená od reality a může způsobit podráždění a neklid.

 

Vraceje se k otázkám situace v KSP, Ri Sang Džo řekl, že zjevné deformace v popisu historie revolučního boje jsou umožněny ve prospěch kultu osobnosti v Koreji. Muzeum historie revolučního boje korejského lidu se proměnilo v muzeum historie revolučního boje Kim Ir Sena.

 

Partyzánský oddíl Kim Ir Sena byl pouze jednou jednotkou revolučních sil v zemi a navíc zdaleka ne největší jednotkou. Kromě toho tu byla partyzánská formace [bývalého ministra průmyslu] Kim Čcheka a partyzánské síly pod velením Komunistické strany Číny, které byly 10krát větší než oddíl Kim Ir Sena. Proto, když účastníci revolučního hnutí v Koreji vidí, že veškeré úsilí je připisováno jedinému muži, Kim Ir Senovi, mají pocit zmatku.

 

Ideologická hodnota takového muzea a tak nesprávný výklad historie revolučního hnutí v Koreji, řekl Ri Sang Džo, je dost pochybná. Chválení role a úsilí Kim Ir Sena má někdy anekdotický charakter.

 

Očekávali jsme, pokračoval Ri Sang Džo, že studium materiálů XX. sjezdu KSSS v rámci Strany práce poslouží jako impuls ke zlepšení vnitrostranické situace a k nápravě stávajících chyb vedení KSP. Studium materiálů XX. sjezdu v KSP však bylo bohužel provedeno narychlo a bez potřebné hloubky. Nedostatky vnitrostranického života KSP nebyly na (3.) sjezdu ani po sjezdu kritizovány. Mnoho členů Strany práce tyto nedostatky vidí a chápe. Jsou vnitřně nespokojeni se situací ve straně, ale rozhodli se tyto nedostatky otevřeně nekritizovat ze strachu z perzekuce.

 

Proto, pokračoval Ri Sang Džo, je potřeba pomoci zvenčí a bylo by nejlepší, kdyby s. Chruščov nebo s. Mao Ce-tung o tomto problému hovořil s vedením KSP. Když tak učiníte, je vhodné, aby kritické komentáře s. Chruščova nebo s. Mao Ce-tunga se staly známými nejen Kim Ir Senovi a jeho blízkým, ale i širšímu okruhu představitelů KSP.

 

Premiér Kim Ir Sen si prohlíží průmyslové a zemědělské výstaviště na návštěvě SSSR v červenci 1956. Zdroj: Nakladatelství cizojazyčné literatury (KLDR)

 

Prohlášení několika soudruhů z vedení KSP, že v KLDR nedošlo k žádnému porušení zákonnosti, jsou nesprávná, pokračoval Ri Sang Džo. Například v roce 1954 došlo při výběru naturálních daní k mnoha vážným excesům a nesprávnému nátlaku na rolníky a nižší kádry. V podmínkách, kdy jen 5 % rolníků mělo chleba navíc, byli téměř všichni nuceni odevzdávat obilí. Mezi nižšími stranickými kádry na venkově v souvislosti s tím došlo k mnoha sebevraždám, po kterých byli ze strany vyloučeni pro „neschopnost“ zajistit plnění naturálních úkolů. Například v provincii Severní Pchjongan (…) spáchalo sebevraždu 130 lidí.

 

Závažná porušení zákonnosti se dopouštěla také v bezpečnostních orgánech a byly použity „japonské“ metody. (…)

 

Kim Ir Sen, řekl Ri Sang Džo, je mladý vůdce s dobrou revoluční minulostí, ale málo studoval a nemá dostatečné ideologické vzdělání, což ho vede k chybám.

 

Rozhovoru byl přítomen B. N. Vereščagin, poradce Oddělení dálného východu.

 

Podepsán NÁČELNÍK ODDĚLENÍ DÁLNÍHO VÝCHODU

MZV SSSR I. KURDJUKOV

 

*

 

Materiály z druhé poloviny roku 1956 budou následovat v další části.

 

*

Vybral, české znění připravil a komentář doplnil Lukáš Vrobel,

předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche