Skip to content

Čučche

Čučche je filozofia, ktorá vznikla v KĽDR a tvorí jej ideológiu.

o-cucche-v-nasi-revoluci Kim Ir Sen: O čučche v naší revoluci I-II

Čučche: odpovede na sto otázok

Vydalo vydavateľstvo pre publikovanie v zahraničných jazykoch, Pchjongjang, Kórea, čučche 101 (2012)
Do slovenčiny preložené v roku čučche 107 (2018)

1. Čo je čučche?
Čučche je v skratke ideológia o tom, že ľudové masy sú pánmi revolúcie a výstavby a majú silu to dotiahnuť do konca. Inými slovami je to ideológia o tom, že človek je pánom svojho osudu a má silu si svoj osud vybojovať.

2. Ako vzniklo čučche?
Čuche bolo prvý raz definované prezidentom Kim Ir Senom (čučche 1 (1912) – čučche 83 (1994)), otcom-zakladateľom socialistickej Kórey.
Kim Ir Sen sa vydal na cestu boja za oslobodenie Kórey spod japonskej vojenskej nadvlády (1915 – 1945) v polovici 20tych rokov 20. stor. a zistil pravdivé fakty, ktoré sa stali zdrojmi čučche a boli využité v procese skúmania novej revolučnej cesty, ktorá je vlastná kórejskej revolúcii.
Založil myšlienku na základe skúseností a znalostí z revolučného boja na stretnutí vedúcich pracovníkov Komunistického zväžu mládeže a Anti-imperialistického mládežníckeho zväzu, konaného v Kalune v júni čučche 19 (1930).

3. Aké sú zdroje čučche?
Jedným zo zdrojov čučche je to, že pánom revolúcie sú ľudové masy a revolúcia môže vyjsť víťazne v prípade, že sú vzdelávané, organizované a mobilizované.
Ďalším je, že človek by mal robiť revolúciu úprimne podľa vlastného svedomia a na vlastnú zodpovednosť, nie na niečie schválenie alebo rozkaz, a mal by riešiť problémy vznikajúce počas revolúcie nezávisle a tvorivo.

4. Ako bolo čučche vyvíjané?
Čučche bolo komplexne rozvinuté vodcom Kim Čong Ilom.
Definoval, že čučche pozostáva z filozofický princíp, sociálno-historický princíp a vedúcich zásad. Ako čučche zosystematizoval do integrovaného celku a obohatil dôležitými princípmi a podnetmi, tak sa stalo všeobecne akceptovaným ako veľká ideológia, určujúca smer vo veci nezávislosti pre ľudstvo.

5. Čo sa v čučche píše o filozofickom princípe?
Čučche vo svojom filozofickom princípe vrhá svetlo na svoju základnú otázku a prirodzené vlastnosti človeka a vysvetľuje jeho miesto a úlohu vo svete. Ako je na tom založené, tak vysvetľuje svetonázor, ktorý dáva človeka do svojho centra a jeho vzťah k svetu.

6. Aká je základná otázka filozofie čučche?
Základnou otázkou filozofie čučche je postavenie a úloha človeka vo svete.
Ako bol pôvodne podľa marxizmu svet vysvetľovaný materialisticky, tak čučche novo stavia vzťah medzi človekom a svetom, postavenie a úlohu človeka vo svete ako základnú otázku filozofie a podkladá to vedeckým vysvetlením.

7. Aký je základný princíp čučche?
Základný princíp čučche je, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje.
Všetky usporiadania podľa čučche a pojednávania o čučche sú založené na filozofickom princípe, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje.

8. Čo znamená, že človek je pánom všetkého?
Že človek je pánom všetkého, je princíp, ktorý poukazuje na pozíciu človeka vo svete.
To znamená, že je pánom dvoch vecí: sveta a vlastného osudu.
To, že človek je pánom sveta znamená, že je vládcom sveta a pretvára ho tak aby mu slúžil podľa jeho vôle a požiadavkov. Navyše na svete, ktorý ho obklopuje, nie je závislý.
To, že človek je pánom svojho osudu znamená, že je bytosťou, ktorá je zodpovedná za svoj osud a utvára ho spôsobom akým sám chce.

(pozn. ďalšie pojednávania o čučche budú ešte zverejňované)

9. Čo znamená, že človek o všetkom rozhoduje?
Že „človek rozhoduje o všetkom“, je princíp, ktorý vysvetľuje úlohu akú človek človek vo svete pri jeho premene hraje.
To znamená, že človek hraje rozhodujúcu úlohu pri premene sveta vybojováva si svoj osud.
To, že človek hraje pri premene sveta rozhodujúcu úlohu znamená, že sám je kľúčvým faktorom medzi tými faktormi, ktoré majú vplyv na premenu a ďalší vývoj sveta.
To, že človek je pánom vo formovaní svojho osudu znamená, že jeho úloha je rozhodujúca spomedzi tých faktorov, ktoré na jeho osud vplývajú.

10. Aký je vzťah medzi princípmi: človek je pánom všetkého a že o všetkom rozhoduje?
Princípy, že človek je pánom všetkého a že o všetkom rozhoduje sú úzko prepojené, tak ako definujú postavenie človeka, ktorý má vo svete pozíciu jeho pána a rozhodujúcu úlohu, ktorú hrá v premene a vo vývoji sveta.
Postavenie človeka vo svete ako pána sveta je garantované jeho úlohou v premene a vývoji sveta a jeho rozhodujúca úloha v premene a vývoji sveta je určená jeho postavením ako pána sveta.
Ako je človek najviac vyvinutá a najviac silná bytosť, ktorá získava postavenie pána sveta, hrá rozhodujúcu úlohu v premene a vývoji sveta, a ako je on sám rozhodujúcim faktorom v premene a vývoji sveta, tak si neustále zlepšuje svoju pozíciu ako pána sveta a rozširuje svoju kontrolu nad svetom.

11. Čo znamená, že človek je spoločenská bytosť?
Vo svojej filozofickej úvahe o človeku, čučche vychádza z faktu, že človek je spoločenský tvor.
To, že človek je spoločenskou bytosťou, znamená, že je bytosťou, ktorá formuje spoločnosť, a žije a pracuje v spoločenských vzťahoch.
V čučche je pojem spoločenská bytosť v pôvodnom význame, ktorý definuje prirodzené vlastnosti človeka.

12. Aké sú podľa čučche prirodzené vlastnosti človeka?
Čučche novo definuje prirodzené vlastnosti človeka z teoretickej pozície, že človek je spoločenská bytosť.
Prirodzené vlastnosti človeka podľa čučche sú nezávislosť, tvorivosť a vedomie.
Tieto vlastnosti sú typické iba pre človeka a žiadna iná hmotná bytosť ich nemá.

13. Čo je nezávislosť?
Nezávilosť je atribútom sociálnej bytosti, ktorá chce žiť a rozvíjať sa ako pán nad svetom a nad vlastným osudom.
Nezávislosťou vyzbrojený človek bojuje proti najrôznejším druhom obmedzení a podriaďovaniu sa niečomu v prírode alebo niekomu v spoločnosti a pracuje na tom aby mu všetko slúžilo.
Človek sa nevzdáva voči prekážkam a obmedzeniam v prírode a podriaďovaniu sa niekomu v spoločnosti ale bojuje proti tomu. Chce žiť od toho všetkého oslobodený a pracuje na tom až kým sa mu to nepodarí.
Využíva prírodu na vytvorenie podmienok, potrebných pre jeho život a mení prírodné veci a prírodné javy na prostriedky, ktoré sú určené k jeho živobytiu. Takisto premieňa spoločnosť, tak aby sa mu v nej lepšie žilo.

14. Prečo je nezávislosť životom a dušou človeka?
Nezávislosť je životom a dušou človeka. Keď sa hovorí o nezávislosti, že je životom a dušou človeka, znamená to spoločenskú a politickú integritu (= náležitosť do spoločenského života a tiež do politického života). Fyzický život je to, čo čo drží človeka ako biologický organizmus pri živote, zatiaľ čo spoločenská a politická integrita je to, čo ho drží nažive ako spoločenskú bytosť.
Pre človeka ako spoločenskú bytosť je spoločenská a politická integrita omnoho cennejšia ako fyzický život. Ak človeka je človek spoločnosťou opustený a stráca svoju politickú nezávislosť, je mŕtvy ako spoločenská bytosť aj keď fyzicky žije.

15. Čo je tvorivosť?
Tvorivosť je charakteristická vlastnosť spoločenskej bytosti, ktorá premieňa svet a formuje svoj osud účelovo a vedome.
Vďaka tvorivosti človek pretvára prírodu a spoločnosť tak aby boli pre neho užitočnejšie a prínosnejšie, takým spôsobom, že premieňa staré na nové.
Človek šľachtí nové rasy zvierat a odrody rastín, vymýšľa nové stroje a prístroje, vyvíja nové myšlienky a zriaďuje nové spoločenské systémy a to všetko tak, že premieňa veci a javy vo svete, ktorý ho obklopuje, na základe ich poznania. Nové veci a udalosti vznikajú činnosťou človeka, ktorý zo starých vytvára nové.
Človek nevytvára len úplne nové veci ale aj to, čo je k životu potrebné, získava premenou na niečo čo už niekedy vytvoril. Inými slovami, premieňa neužitočné a škodlivé veci v prírode a v spoločnosti na užitočné a prospešné a získava z menej užitočného a prospešného užitočnejšie a prospešnejšie.
Tvorivosť nie je výnimočná vlastnosť niektorých jednotlivcov ale spôsob činnosti, typický pre každého človka ako spoločenskú bytosť.

16. Čo je vedomie?
Vedomie je vlastnosťou spoločenskej bytosti, ktorá rozhoduje o každej jej činnosti, smerujúcej k pochopeniu a pretvoreniu sveta i seba.
Prostredníctvom vedomia človek rozumie svetu a zákonom, ktoré riadia jeho pohyb, a premieňa, a rozvíja prírodu a spoločnosť podľa svojich požiadaviek.
Človek si vytvára plán činnosti prostredníctvom myšlienok ešte predtým, než začne niečo navrhovať a meniť. Tvorba návrhu a plánovanie je prvý proces všetkej činnosti, smerujúcej k poznaniu a premene niečoho, a sú to kľúčové faktory, ktoré zaisťujú cieľavedomé poznávanie a prax. Inými slovami, poznávanie a prax človeka je proces vytvorenia návrhu v mysli a vytvorenie plánu, a jeho uvedenie do praxe. To ukazuje, že všetky činnosti, vykonávané človekom, sú vedome kontrolovanými činnosťami.
Keď človek narazí v priebehu poznávania a pretvárania na sériu problémov a situácií, tak ani nezače nad tým nečinne sedieť a ani nepokračuje bez náležitých opatrení. Namiesto toho ich prekonáva so záujmom a upravuje a kontroluje všetky svoje činnosti tak aby mohol dosiahnuť cieľ ku ktorému s nimi smeruje.

17. Ako vzájomne súvisia nezávislosť, tvorivosť a vedomie?
Nezávislosť, tvorivosť a vedomie, človeku vlastné vlastnosti, sú medzi sebou úzko prepojené.
Nezávislosť je faktorom, ktorý umožňuje prejaviť sa tvorivosti. Človek premieňa svet a utvára svoj osud cielene a vedome pretože chce žiť a rozvíjať sa ako pán nad svetom a nad vlastným osudom, a byť oslobodený od obmedzení a podrobenia od prírody a spoločnosti.
Tvorivosť zaisťuje realizáciu nezávislosti. Keď má človek tvorivosť, dokáže si zrealizovať nezávislosť. A čím je tvorivejší, tým lepšie uvádza nezávislosť do praxe.
Vedomie je predpokladom pre nezávislosť a tvorivosť. Zaisťuje uvedomenie si nezávislosti a tvorivosti. Ovláda všetky momenty a procesy ľudskej aktivity a určuje úroveň a mieru prejavovania sa nezávislosti a tvorivosti.

18. Prečo sa nezávislosť, tvorivosť a vedomie nazývajú spoločenské vlastnosti?
Nezávislosť, tvorivosť a vedomie sú spoločenské vlastnosti, ktoré sú formvané a rozvíjané v spoločensko-historickom vývoji. Nie sú človeku dané od prírody. Je pre ne nemožné existovať mimo vysoko rozvinutý ľudský organizmus ale organizmus sám ich nevytvára.
Nezávislosť, tvorivosť a vedomie neexistovali v žiadnej, ani v zárodočnej forme pred tým, než vznikla spoločnosť. Človek ich môže získať až v priebehu formovania spoločenskej komunity a žijúc v nej. Sú to požiadavky a spätné reakcie človeka na spoločenský život a spoločenskú prax.
Rozvíjajú sa rovnako so spoločenským životom a spoločenskou praxou.

19. Čo je podstatou sveta, ktorý je definovaný podľa čučche?
Čučche je nový svetonázor, ktorý je zameraný na človeka.
Podstatu sveta čučche vysvetľuje tak, že svet je ovládaný a menený človekom.

20. Čo znamená, že svet je ovládaný človekom?
To, že svet je ovládaný človekom, znamená, že príroda a spoločnosť sú objektmi, ktoré sú v službe pri uskutočňovaní jeho požiadaviek na nezávislosť a jeho záujmov.
Človek je zvláštna bytosť, je najlepšia a najsilnejšia na svete.
Medzi všetkými materiálnymi bytosťami je vzťah nie ovládajúci a podriadený ale iba závislý a vzájomne sa obmedzujúci. Avšak vzťah medzi človekom a okolitým svetom je už ovládajúci a podriadený, už nie závislý a navzájom sa obmedzujúci.
To, že je svet ovládaný človekom neznamená, že nevyhnutne všetky veci a javy na svete sú práve teraz ovládané človekom. Ešte stále na svete existuje nepreberné množstvo vecí a javov, ktoré človek neovláda. Avšak čoraz viac a viac toho bude spadať pod ľudskú kontrolu ako požiadavka po nezávislosti a tvorivá schopnosť človeka rastie s vývojom ľudskej histórie.

21. Čo znamená, že svet je menený človekom?
To, že svet je menený človekom znamená, že svet sa stáva objektom, ktorý je menený a využívaný v súlade s jeho požiadavkami a jeho účelovou a vedomou činnosťou.
Menenie sveta človekom nie je zmena sveta vo všeobecnosti ale je to vývoj sveta v ktorom človek realizuje svoje požiadavky na nezávislosť a jeho záujmy. Iba človek má tvorivú schopnosť meniť svet a svet je ľudskou prospešnou činnosťou menený a vyvíjaný na taký aby mu slúžil.
To, že svet je meneý človekom, neznamená, že všetky súčasné zmeny vo svete sú urobené človekom. Existuje strašné množstvo rôznych druhov pohybu a zmien v materiálnom svete, ktoré sa dejú spontánne bez zásahu ľudskej činnosti. Rozsah zmien, ktoré človek robí vo svete sa však neustále rozširuje tak ako sa človek rozvíja na silnejšiu bytosť a jeho úloha vo svete a posiluje.

22. Aký je zákon definovaný podľa čučche, ktorý riadi zmeny vo svete a jeho vývoj?
Čučche novo definovala zákon, ktorý riadi zmeny a vývoj sveta s človekom ako s jeho centrálnym faktorom. Podľa čučche definovaný zákon, riadiaci zmeny a vývoj vo svete, je o nadvláde a premiňaní sveta človekom. Znamená to, že svet je menený ľudskou prospešnou činnosťou takým smerom aby mu slúžil a v súlade s tým ako sa človek vývíja.

23. Čo znamená, že svet je menený prospešnou činnosťou človeka?
Znamená to, že svet je rozvíjaný pre človeka jeho nezávislou, tvorivou a vedomou činnosťou. To už naznačuje činiteľ zmien a vývoja sveta.
Svet je menený ľudskou prospešnou činnosťou a kde človek je jediný faktor, ktorý svet premieňa.
Svet sa nemení pre človeka sám od seba a žiaden tvor na svete okrem človeka nemôže svet zmeniť. Iba keď človek správne rozumie a využíva podstatu sveta a zákony, ktorými sa riadi jeho pohyb a premieňa svet podľa svojich požiadaviek, môže svet pretvárať na taký aby bol pre neho užitočný.

24. Čo znamená, že svet je menený tak aby slúžil človeku?
To znamená, že svet je menený takým smerom aby čoraz lepšie slúžil ľudskej nezávislosti. To určuje smer vývoja sveta.
Na poznanie dôvodu, prečo je svet menený takým smerom aby čoraz lepšie slúžil ľudskej nezávislosti, je potrebné si uvedomiť, že nezávislosť je základným zmyslom ľudskej činnosti a ľudské požiadavky na nezávislosť neustále rastú.
Smer menenia sveta je určený účelom ľudskej činnosti, jediného pána a pretvárača sveta. Kľúčovým cieľom ľudskej činnosti je iba uvádzať nezávislosť do reality. Teda všetka ľudská činnosť, ktorou sa pretvára svet, vedie k dosahovaniu tohoto základného zámeru.

25. Čo znamená, že svet je menený smerom ako sa človek vyvíja?
Znamená to, že úroveň a tempo menenia sveta vždy drží krok s vývojom ľudstva. To signalizuje úroveň a rýchlosť vývoja sveta.
Dôvod prečo je svet menený v súlade s vývojom ľudstva je, že človek sa stále rozvíja a zvyšuje sa jeho úloha v procese menenia sveta.
Človek mení prírodu, rozvíja spoločnosť a seba zároveň. Zatiaľ čo úloha človeka v premene sveta rastie tak ako rozvíja seba, úroveň menenia sveta sa stáva vyššou a rýchlosť premeny sveta sa zväčšuje.

26. Aké je stanovisko a vzťah k svetu podľa čučche?
Čučche novo definovala stanovisko a vzťah k svetu, kde je človek v jeho centre. Stanovisko a vzťah k svetu, vysvetľované podľa čučche má dva obsahy: jeden sa vzťahuje ku svetu, a ktorý sa začína záujmami človeka a druhý sa vzťahuje k vývoju sveta, ktorý je založený na základe ľudskej činnosti.

27. Čo znamená, že svet sa poníma začínajúc od ľudských záujmov?
Znamená to ponímať svet skrz myšlienku aby svet človeku slúžil lepšie.
Stanovisko a vzťah k svetu, ktoré pramení z ľudských záujmov je to, ktoré analyzuje, ohodnocuje a zachádza so všetkými vecami a javmi s ľudským záujmom ako kritériom.
Ľudské poznávanie a menenie sveta neexistujú len samé pre seba ale sú určené k uspokojeniu ľudských záujmov. Takže vo všetkých procesoch poznávania a praxe široký rozsah viec a javov vo svete by nemal byť vnímaný iba ako objektívne existujúci ale mal by byť analyzovaný, ohodnocovaný a malo by sa s ním zachádzať vždy s ľudskými záujmami ako štandardom.

28. Aká je základná požiadavka v ponímaní sveta, ktorá sa začína ľudskými záujmami?
Stanovisko a vzťah k ponímaniu sveta, ktoré sa začína ľudskými záujmami pozostáva z dvoch základných požiadaviek.
Jednou je, že je obrana nezávislých práv a záujmov človeka vo všetkej činnosti by mala byť postavená ako najvyššia zásada a ďalšia je, že všetky problémy, ktoré vyvstanú v procese poznávania a praxe by mali byť podriadené uplatneniu do reality nezávislých požiadaviek a záujmov človeka.

29. Čo znamená, že vývoj sveta sa poníma na báze ľudskej činnosti?
Znamená to ponímanie vývoja sveta z hľadiska prospešnšj činnosti človeka, ktorý mení svet účelovo a vedome podľa jeho vôle a požiadaviek.
Stanovisko a vzťah v ponímaní vývoja sveta na báze ľudskej činnosti patrí k takým náhľadom na svet, že svet môže človek vyvíjať na pre neho užitočný iba jeho vlastnou prospešnou činnosťou.
Svet nemôže byť nikdy premenený na užitočný bez prospešnej činnosti človeka. Menenie sveta môže byť možné iba s pomocou užitočnej činnosti človeka. Teda ľudská prospešná činnosť je veľmi základný pohľad v ponímaní vývoja sveta.

30. Aká je základná požiadavka v názore na vývoj sveta, ktorý sa rozvíja na báze ľudskej činnosti?
Stanovisko a vzťah v názore na vývoj sveta, ktorý sa rozvíja na báze ľudskej činnosti, má dve základné požiadavky.
Jednou je, že učenie sa zručnosti, ktoré robí človeka silnejšou bytosťou, by malo byť pokladané za prvý proces vo všetkých činnostiach v premene sveta a spoločnosti a druhou je, že všetky problémy, vyvstávajúce z poznávania a praxe by mali byť riešené takým spôsobom aby sa v tom zvyšovala tvorivá úloha človeka.

31. Čo uvádza čučche vo svojom spoločensko-historicko princípe?
Spoločensko-historický princíp čučche definuje podstatu spoločnosti, hybnú silu dejín, základnú charakteristiku spoločensko-historického pohybu, a rolu vodcu a jeho úlohu v spoločensko-historickom pohybe.

32. Čo je spoločnosť a z čoho je tvorená?
Čučche novo objasňuje podstatu spoločnosti s človekom ako s jej ústrednou postavou.
Spoločnosť je, v krátkosti, komunita ľudí. Je to komunita v ktorej ľudia žijú so spoločenským majetkom, ktorý formuje ich spoločenské vzťahy.
Spoločnosť je takisto oblasť na svete, ktorá objektívne existuje spolu vedľa prírody. Je to však zvláštna ríša vo svete, ktorá je od prírody odlišná. Skutočnosť, že spoločnosť je komunita ľudí, je jej základná charakteristiká odlišnosť od prírody.
Spoločnosť sa skladá z ľudí, spoločenského majetku a zo spoločenských vzťahov.

33. Prečo je človek hlavnou súčasťou spoločnosti?
Človek je hlavnou súčasťou spoločnosti.
Spoločnosť vznikla spolu s objavením sa človeka.
Pred vznikom človeka na svete existovala iba príroda. Objavenie sa človeka spôsobilo vznik spoločnosti. Všetky spoločenské javy, ktoré sú odlišné od prírody, sú tvorené človekom a sú plným výrazom ľudského života a činnosťi ľudí. Bez človeka nemôže spoločnosť ani existovať ani sa vyvíjať.

34. Čo je spoločenský vzťah a prečo je to základnou podmienkou pre existonciu a vývoj spoločnosti?
Spoločenský vzťah je spôsob, ktorým sú ľudia zapojení do spoločenského života. Ľudia sú takto spolu navzájom poprepájaní vo forme vzťahu, ktorý má pôvod v ich požiadavkách na vytváranie ich vlastného osudu. Jednoducho povedané, prepojenie medzi ľuďmi je spoločenský vzťah.
Dôvodom, prečo je spoločenský vzťah základnou pomienkou pre existenciu a vývoj spoločnosti je, že spoločnosť, komunita ľudí, môže byť formovaná a vyvíjaná iba skrz spoločenské vzťahy. Iba ak ľudia žijú spolu a pracujú spolu, previazaný v spoločenskom vzťahu, tak môžu formovať a rozvíjať spoločnosť a prejaviť tak silu komunity.

35. Prečo je človek pánom spoločenského majetku?
Človek je pánom spoločenského majetku.
Je to tým, že spoločenský majetok je tvorený človekom a slúži mu.
Spoločenský majetok je vytváraný človekom. Faktom je, že človek je obmedzený existujúsim materiálnym a duševným majetkom. Človek môže viesť materiálny život ako spoločenská bytosť vtedy, keď vlastní výrobné prostriedky a ďalší materiálny majetok. Môže sa tiež tešiť ideologickému a kultúrnemu životu, ktoré sú príznačné pre spoločenské bytosti, ktoré ovládajú spoločenské ideológie, vedu a ďalší duševný majetok. Všetok tento spoločenský majetok je vytvorený človekom. Bez človeka nemôže byť vytvorený žiaden spoločenský majetok.

36. Prečo je človek pánom voči spoločenskému vzťahu?
Človek je pánom nad spoločenským vzťahom. Je to tým, že spoločenský vzťah je vytvorený a rozvíjaný človekom.
Človek utvára spoločenské vzťahy z vlastnej iniciatívy a neustále ich mení ich v súlade s jeho existenciou a vývojom. Samozrejme, spoločenský vzťah mal veľký dopad na život človeka a jeho činnosť. Na druhej strane sa však človek neprispôsobuje spoločenskému vzťahu jednostranne ale premieňa ho tak aby uspokojil svoje požiadavky.

37. Čo je hybnou silou dejín podľa čučche?
Záležitosť hybnej sily dejín je otázka jeho predstaviteľa, ktorý spoločensko-historický pohyb poháňa účelovo a vedome.
Čučche definovala ako hybnú silu dejín ľudové masy, dávajúc tým vedecké vysvetlenie na to, čo je hybnou silou spoločensko-historického pohybu.
To, že ľudové masy sú hlavným hýbateľom histórie znamená, že sú v centre histórie a spoločenský pohyb je produkovaný práve nimi. Inými slovami sú vykonávateľom spoločensko-historického pohybu.

38. Čo sú ľudové masy?
Ľudové masy sú spoločenská skupina, formovaná pracujúcimi ľuďmi ako jej jadrom, na základe všeobecnej požiadavky po nezávislosti a tvorivej činnosti.
Hlavnou časťou ľudových más sú pracujúci ľudia. Sú triedou a vrstvou, ktorá podstatnou časťou prispieva k spoločenskému vývoju skrz tvorivú činnosť. V tom zmysle sú ľudové masy nazývané pracujúci ľudia. Triedne zloženie ľudových más nezostáva bezo zmeny ale mení sa v procese spoločensko-historického pohybu.
Hlavným kritériom, určujúcim, či niekto patrí k ľudovým masám, nie je jeho spoločenské alebo triedne pozadie ale jeho ideológia.
Ideologický základ, ktorý začleňuje ľudí zo všetkých oblastí života do ľudových más je socialistická ideológia a idea milovania vlasti, národa a ľudu.

39. Prečo sú ľudové masy tvorcami dejín?
Ľudové masy sú tvorcami dejín lebo všetok spoločensko-historický pohyb je spúšťaný a vykonávaný nimi.
Im je dané to, kto obhajuje spoločenský vývoj a presúva ho do ďalšej éry. Motivovaný ich vnútornými potrebami žiť ako pán nad svetom a nad vlastným osudom, byť oslobodený od všetkých druhov podriadena a obmedzení, spúšťajú spoločensko-historický pohyb za účelom zrealizovania nezávislosti vo všetkých oblastiach spoločenského života. Ako majú nevyčerpateľnú tvorivú silu – múdrosť, schopnosti a bohaté skúsenosti – tak môžu napredovať v spoločensko-historickom pohybe.

40. Čo je vedúca sila dejín podľa čučche?
Ak ľudové masy zaujmú pozíciu a hrajú úlohu hlavného dejinného hýbateľa, tak by mali byť nezávislou vedúcou silou dejín.
Nezávislá vedúca sila dejín sú ľudové masy, ktoré si vybojúvavajú svoj osud nezávisle a tvorivo.
Vedúca sila dejín a nezávislá vedúca sila dejín majú podobnosť v tom, že obidve sú tvorcami histórie a vykonávateľmi historického vývoja, avšak sa navzájom líšia jedna od druhej tým, či utvárajú svoj osud nezávisle a tvorivo alebo nie.
Ľudové masy, hlavný hýbateľ dejín, sa rozvíjajú nepretržite spolu so spoločensko-historickým vývojom a stávajú sa v určitom stupni spoločensko-historického vývoja nezávislou vedúcou silou dejín.

41. Aká je dôležitá podmienka aby boli ľudové masy rozvinuté do nezávislej vedúcej sily histórie?
Vznik pokrokovej robotníckej triedy je dôležitou podmienkou pre ľudové masy aby sa mohli rozvinúť do nezávislej vedúcej sily dejín.
Robotnícka trieda je triedou, ktorá nastolila veľkú požiadavku dosiahnutia úplnej nezávislosti pre ľudové masy a má silné revolučné schopnosti to zrealizovať.
Jej požidavka vedie k nezávislému a tvorivému životu, oslobodenému od všetkých druhov podriadenosti a obmedzení a jej historická úloha je zriadenie úplnej nezávislosti nielen pre robotníkov ale aj pre všetkých ostatných členov spoločnosti – ľudových más. Robotnícka trieda je vybavená vysokým citom pre kolektívnosť a pre silné rešpektovanie jednoty, zmyslom pre organizovanosť a revolučný charakter. Vďaka tomu sa ľudové masy môžu v histórii objaviť ako nezávislá vedúca sila dejín, od času, odkedy sa robotnícka trieda objavila v dejinách.

42. Čo je základnou zárukou ľudových más na to aby sa vyvinuli na nezávislú vedúcu silu dejín?
Ľudové masy by sa mali začleniť do jednotného celku s revolučnou armádou ako jeho jadrom a oporou. To je ich základná záruka na to aby sa vyvinuli na nezávislú vedúcu silu dejín.
Ich boj o dejinný pokrok a vybojovávanie si svojho osudu je proces státia tvárou v tvár nepriateľským silám, vrátane ich reakčných vodcov a zúrivej konfrontácii medzi revolučnými a kontrarevolučnými ozbrojenými silami.
Iba keď sa revolučné sily zjednotia s revolučnými ozbrojenými silami, budú si môcť zachovať svoju existenciu, zvrhnúť prestarnutý štát a spoločenský systém, ktorý závisí na kontrarevolučných silách, zriadiť pokrokový štát a spoločenský systém a pevne ho ubrániť.
Potom, keď sa zjednotia s revolučnou armádou ako jadrom ľudových más, môžu zaujať postavenie a hrať úlohu ako nezávislá vedúca sila dejín.

43. Aký je kľúčový činiteľ pre ľudové masy aby boli nezávislou vedúcou silou dejín?
Kľúčovým činiteľ pre ľudové masy aby boli nezávislou vedúcou silou dejín je vedenie uznávaným vodcom a revolučnou stranou.
Ľudové masy sú tvorcami dejín. Ale iba vtedy keď sú správne vedené môžu zastávať postavenie a hrať úlohu hlavného hýbateľa historického vývoja. Ako sa ľudové masy revolučne prebudia a zjednotia do organizovanej sily a ako prevezmú zodpovednosť a splnia svoje poslanie, závisí to na tom či sú vedené dobre alebo nie. Iba pod správnym vedením strany a vodcu môžu byť nezávislou vedúcou silou dejín, ktorá utvára históriu a svoj osud nezávisle a tvorivo.

44. Aká je základná charakteristika spoločensko-historického pohybu podľa čučche?
Čučche novo definivala princíp, kvôli ktorému sú ľudové masy hlavným hýbateľom dejín. Na základe toho bola vymedzené pravidlo, že spoločensko-historický pohyb je nezávislým, tvorivým a vedomým pohybom ľudových más. Toto je základná charakteristika spoločensko-historického pohybu podľa čučche.

45. Čo znamená, že spoločensko-historický pohyb je nezávislý pohyb ľudových más?
Znamená to, že spoločensko-historický pohyb je pohyb ľudových más, zahájený nimi samými za účelom obrany nezávislosti a realizácie nezávislosti. Inými slovami je to pohyb ľudových más za oslobodenie sa od všetkých druhov podriadenia a obmedzení a žiť a rozvíjať sa nezávisle ako pán nad svetom a nad vlastným osudom.

46. Prečo je spoločensko-historický pohyb nazývaný nezávislým pohybom ľudových más?
Dôvodom prečo je spoločensko-historický pohyb nezávislým pohybom ľudových más, je ten, že príslušníci ľudových más sú nezávislé bytosti pre ktorých je nezávislosť ich prirodzená vlastnosť.
Ľudové masy chcú žiť nezávisle, byť oslobodené od všetkých druhov podriadenia a obmedzení. Nezávislosť je ich životom a dušou a jej obrana je ich základné právo nebyť toho zbavený. Tým pádom nie sú tolerantné k zasahovaniu do ich nezávislosti alebo k jej obmedzovaniu, namiesto toho neprestajne bojujú vo všetkých oblastiach spoločenského vývoja aby ju obránili a uviedli do praxe.

47. Prečo ľudské dejiny nazývané dejinami boja ľudových más za nezávislosť?
Ľudské dejiny nazývané dejinami boja ľudových más za nezávislosť.
Ľudové masy nepretržite bojovali počas celej ľudskej histórie za oslobodenie sa od podriadení v spoločnosti a od obmedení v prírode. Spoločensko-historický pohyb ľudových más je robený množstvom rozličných foriem a bol robený v rozličných historických obdobiach, pričom jeho obsah bol rôzny. Hoci spoločensko-historický pohyb bol robený v rozličných a komplikovaných formách a bol to proces s veľkým množstvom udalostí rôzneho charakteru, všetky to malo za cieľ ubrániť nezávislosť ľudových más a realizovať ju.

48. Akou formou je robený nezávislý pohyb ľudových más?
Vzhľadom k tomu, že pohyb ľudových más je bojom za zabezpečenie si podmienok aby mohli viesť nezávislý život, tak je zahajovaný v troch oblastiach ľudskej činnosti: premene spoločnosti, prírody a človeka.
Boj ľudových más pri premene vo všetkých oblastiach spoločnosti, prírody a ľudstva by mal byť robený všestranným spôsobom.

49. Čo je to boj za premenu spoločnosti?
Boj za premenu spoločnosti je úsilie ľudových más je ustanovenie seba samých v spoločenských a politických podmienkach tak aby mohli viesť nezávislý život, oslobodený od triednej a národnej poroby.
Aby mohli žiť a rozvíjať sa nezávisle, musia zvrhnúť prežitý spoločenský systém, ktorý pošliapava ich nezávislosť. Iba keď nahradia starý spoločenský systém takým, ktorý im poskytuje nezávislosť, sa stanú pánmi nad spoločnosťou a svojim osudom a budú žiť nezávislým životom.

50. Čo je boj za premenu prírody?
Boj za premenu prírody je úsilie ľudových más za vytvorenie materiálnych podmienok pre nezávislý život, oslobodený od obmedzení prírody.
Ak majú majú ľudové masy žiť a rozvíjať sa nezávisle, musia pracovať na vytvorení materiálnej hojnosti a to využívaním prírody. Iba keď premenia prírodu a stanú sa nad ňou pánom, môžu sa oslobodiť od jej obmedzení a pripraviť materiálne podmienky pre nezávislý život.

51. Čo je to boj za premenu človeka?
Je to boj ľudových más za vytvorenie vhodných ideologických a kultúrnych podmienok na vedenie nezávislého života, oslobodeného od okovov zastaralej ideológie a kultúry.
Iba keď sú ľudové masy oslobodené od pút zastaralej ideológie a kultúry, a majú nezávislé ideologické vedomie a zdravú kultúru, môžu si vybojovať svoj osud sami a žiť a pracovať ako skutočne nezávislé bytosti.

52. Aké zákonitosti určujú pohyb ľudových más?
Nezávislý pohyb ľudových más je uskutočňovaný podľa historických zákonitostí v závislosti na stupni spoločenského vývoja.
Základnou otázkou, vyvstávajúcou z ich nezávislého pohybu je premena spoločnosti, ktorá realizuje spoločensko-politickú nezávislosť do reálneho života.
Zrealizovať spoločensko-politickú nezávislosť znamená urobiť ľudové masy pánmi štátu a spoločnosti, ktorá je oslobodená od všetkých druhov spoločenskej poroby. Ak je človek spoločensky niekomu podrobený, závislý a jeho spoločensko-politická nezávislosť je poškodená, je predurčený k tomu aby bol otrokom, čo sa týka porušovania jeho dôjstojnosti a spoločenskej hodnoty. Teda otázka prvoradého významu, vyvstávajúca z boja za nezávislosť, je realizovať spoločensko-politickú nezávislosť.
V socializme, kde je premena spoločnosti robená vo veci premeny prírody a človeka, spoločensko-politická nezávislosť vystupuje do popredia a je uvádzaná do reality.

53. Prečo má boj ľudových más za nezávislosť medzinárodný charakter.
Boj ľudových más za nezávislosť má medzinárodný charakter.
Znamená to, že je robený v medzinárodnom rozsahu. Inými slovami, ich boj za nezávislosť je proces v ktorom všetky krajiny, národy a ľud zahájili boj vo vzájomnej pevnej jednote za nezávislosť.
Dôvod prečo má boj za nezávislosť medzinárodný charakter je, že imperialisti sa vzájomne spojili na základe svojich medzinárodných záujmov v pošliapavaní nezávislosti ľudových más, a že utlačované národy a ľud na svete si je podobný vo svojej historickej úlohe a záujmoch.

54. Čo znamená, že v revolúcii a výstavbe by malo byť zachovávané nezávislé stanovisko?
Vzhľadom k tomu, že spoločensko-historický pohyb je nezávislý pohyb ľudových más, tak nezávislé stanovisko v revolúcii a výstavbe by sa malo dodržiavať kvôli obrane ich nezávislosti.
Znamená to, že ľudové masy by mali riešiť problémy objavujúce sa v revolúcii a výstavbe podľa vlastného úsudku a rozhodnutia a riešiť ich vlastnými silami.

55. Ako sa prejavuje nezávislé stanovisko?
Nezávislé stanovisko sa prejavuje v uplatňovaní si svojich prináležiacich práv a prevzatím zodpovednosti ako pán v revolúcii a výstavbe.
To, že ľudové masy uplatňujú svoje právo byť pánom revolúcie a výstavby znamená, že riešia všetky problémy vznikajúce počas revolúcie a výstavby podľa ich vlastného nezávislého posúdenia a rozhodnutia a v súlade so svojimi vlastnými záujmami.
To, že berú zodpovednosť ako pán nad revolúciou a výstavbou znamená, že berú zodpovednosť za všetky problémy vznikajúce počas revolúcie a výstavby a riešia ich vlastnými silami.

56. Čo znamená, že spoločensko-historický pohyb je tvorivý pohyb ľudových más?
Znamená to, že spoločensko-historický pohyb je pohybom, skrz ktorý ľudové masy aktívne premieňajú prírodu a spoločnosť s ich vlastným tvorivým rozumom a úsilím. Inými slovami je to boj skrz ktorý ľudové masy odstraňujú všetky staré veci, ktoré im zasahujú a obmedzujú ich nezávislosť a rozvíjajú nové ich vlastnými tvorivými schopnosťami.

57. Prečo je spoločensko-historický pohyb nazývaný tvorivým pohybom ľudových más?
Je to pretože ľudové masy sú tvorivými bytosťami s tvorivosťou ako ich prirodzenou vlastnosťou.
Chcú odstrániť všetko staré a vytvoriť nové. Ich požiadavky pochádzajú z ich úsilia o nezávislosť. Nepretržite vyvíjajú tvorivú činnosť za premenu prírody a spoločnosti za presadenie ich požiadaviek na nezávislosť. Tiež ako majú tvorivú schopnosť premieňať prírodu a spoločnosť, tak môžu úspešne odštartovať tvorivú činnosť za premenu prírody a spoločnosti. Tým pádom je spoločensko-historický pohyb vykonávaný tvorivou činnosťou ľudových más.

58. Prečo sú ľudské dejiny nazývané dejinami tvorivosti ľudových más?
ľudská história je históriou tvorivosti ľudových más.
To znamená, že dejiny, v ktorých sú nové spoločenské majetky zväčšované a historické zmeny a pokrok je robený, sú tvorivou činnosťou ľudových más.
Od začiatku ľudských dejín sa ľudové masy snažia ovládnuť prírodu a vytvárajú veci potrebné pre ich existenciu a vývoj, a to tvorivou prácou, a podarilo sa im dosiahnuť spoločenský pokrok pomocou ich tvorivej činnosti, ktorá premieňa staré.
Všetok pokrok a zmeny urobené ľudsvom v priebehu jeho histórie je uskutočňovaním jeho tvorivého boja.

59. Aké sú typické znaky tvorivého pohybu ľudových más?
Jedným z typických znakov ich tvorivého pohybu je to, že je sprevádzaný bojom.
Ich tvorivá činnosť je boj za vyhubenie starého a vytvorenie nového v súlade s ich požiadavkami. Iba ich vlastný boj ich môže zbaviť starého a vytvoriť nové. Obzvlášť proces nahradenia starého spoločenského systému novým sprevádza prudký triedny boj.
Ďašlou typickou vlastnosťou ich tvorivého pohybu je, že je to proces vývoja ich samých v ešte silnejšie bytosti.
Proces ich tvorivého boja je cestou, ktorou premieňajú prírodu a spoločnosť a súčasne s tým sa zvyšuje ich schopnosť byť tvorivými.

60. Čo znamená, že tvorivé stanovisko by malo byť dodržiavané v revolúcii a vo výstavbe?
Keďže je spoločensko-historický pohyb tvorivým pohybom ľudových más, ľudové masy by mali vždy dodržiavať tvorivé stanovisko v ich úsilí za premenu prírody a spoločnosti.
Dodržiavaním tvorivého stanoviska v revolúcii a vo výstavbe znamená, že všetky problémy, ktoré vzišli pri riešení otázok výstavby sú riešené s najväčšou tvorivosťou ľudových más a v súlade s aktuálnymi podmienkami v ich krajine.

61. Čo znamená, že spoločensko-historický pohyb je vedomým pohybom ľudových más?
Znamená to, že spoločensko-historický pohyb je poháňaný vedomým bojom ľudových más. Inými slovami, je to pohyb skrz ktorý ľudoví masy robia tvorivú činnosť cielene a vedome tak aby naplnili svoje požiadavky na nezávislosť.

62. Prečo je spoločensko-historický pohyb nazývaný vedomým pohybom ľudových más?
Je to preto lebo ľudové masy sú bytosti, ktoré majú vedomie a vedomie je ich prirodzená vlastnosť.
Činnosť robená spoločenskými bytosťami ako vládcami a pretváračmi sveta je zaistená vedomím. Človek robí všetku svoju činnosť za účelom pochopenia a premeny sveta a seba účelovo a vedome podľa svojich požiadaviek a objektívne existujúcich zákonov sveta. Činnosť ľudových más za účelom spoznávania a premeny prírody a spoločnosti je jedine prejavom ich vedomia. Z toho dôvodu je spoločensko-historický pohyb začatý a poháňaný vedomým bojom ľudových más.

63. Prečo sú ľudské dejiny nazývané dejinami vedomého boja ľudových más?
Ľudské dejiny nazývané dejinami vedomého boja ľudových más.
V počiatočných obdobiach ľudských dejín ideologická a kultúrna úroveň ľudí bola veľmi nízka a spoločensko-historický pohyb bol väčšinou spontánny.
Ľudové masy si následne dokázali stabilne zvýšiť ich úroveň vedomia, ideológie, techniky a kultúry v dlhom procese dobýjania prírody a rozvíjaním schopnosti niečo vyrábať. V priebehu toho sa rozsah spontánnosti postupne znižoval a naopak, rozsah cieleného a vedomého sa v spoločensko-historickom pohybe rozširoval.

64. Akú má úlohu nezávislé ideologické vedomie v spoločensko-historickom pohybe?
Nezávislé ideologické vedomie odráža skutočné potreby ľudových más. Je to vedomie človeka ako pána nad svojim osudom a s vôľou si svoj osud sám vybojovať.
Nezávislé ideologické vedomie hrá rozhodujúcu úlohu v spoločensko-historickom pohybe a v revolučnom hnutí.
To znamená, že nezávislé ideologické vedomie je kľúčový činiteľ, ktorý určuje úlohu všetkých ľudí v revolúcii a vo výstavbe.
To umožňuje ľuďom bojovať za víťazstvo v revolúcii so správnym triednym postojom a vytvára silnú vôľu a bojového ducha.

65. Čo znamená, že ideológia ľudu by mala byť pokladaná za kľúčový činiteľ v revolúcii a vo výstavbe?
Ako je revolučný pohyb hnutím vedomým, tak ideológia ľudu by mala byť vždy považovaná za základ v revolučnom boji a v práci pri výstavbe.
Ponímaním ideológie ľudu ako kľúčového činiteľa v revolúcii a vo výstavbe znamená riešiť všetky problémy s prikladaním najvyššej dôležitosti ideologickému činiteľu a zvyšovaním úlohy ideologického vedomia.
Prikladaním najvyššej dôležitosti ieologickému činiteľu je venovanie hlavnej pozornosti ideológii ľudu a vytvoriť všetky podmienky ovplyvňujúce revolúciu a výstavbu s vyspelým spoliehaním sa na ideologický faktor.
Riešenie všetkých problémov zvyšovaním úlohy ideologického vedomia znamená zaoberať sa problémami, vznikajúcimi pri revolúcii a výstavbe cestou mobilizácie ľudu ideologicky a nie cestou mobilizácie technicky, administratívne alebo obchodnícky.

66. Aké je postavenie a úlohu má vodca v spoločensko-historickom hnutí?
Myšlienka čučche novo vymedzila postavenie a úlohu vodcu, ktoré má v spoločensko-historickom hnutí – revolučnom hnutí.
Podľa vyššie napísaného vodca drží absolútne postavenie a hrá rozhodujúcu úlohu v historickom vývoji a v revolučnom boji.

67. Čo znamená, že vodca má absolútne postavenie v historickom vývoji a v revolučnom boji?
Znamená to, že ako centrum hnacej sily revolúcie a spoločensko-politického organizmu, je v zvláštnom postavení v ktorom nemôže byť nikým nahradený.

68. Aké absolútne postavenie má vodca vo vývoji histórie a v revolučnom boji?
Inými slovami, vodca je centrom spoločensko-politického organizmu.
Vodca je centrom jednoty, ktorá vteľuje stranu, armádu a ľud spolu do spoločensko-politického organizmu. Inými slovami je centrom ideologickej súdržnosti, organizačnej jednoty a morálnej zaviazanosti založenej na jednote strany, armády a ľudu.
Je centrom vedenia, ktoré jednotným spôsobom riadi činnosť spoločensko-politického organizmu. Ako centrum riadiace chod života jedinca je mozog centrom zaisťujúcim chod života spoločensko-politického organizmu, ktorý pozostáva z množstva ľudí, to je vodca, vrcholný mozog toho.

69. Čo znamená, že vodca má rozhodujúcu úlohu v historickom vývoji a v revolučnom boji?
Znamená to, že hrá rozhodujúcu úlohu vo vybojování osudu ľudových más – hnacej sily revolúcie.

70. Čo sa skrýva za rozhodujúcou úlohou, ktorú má vodca vo dejinnom vývoji a v revolučnom boji?
Vodca ustanovuje a rozvíja vedúcu ideológiu revolúcie a naznačuje cestu revolúcie ľudových más.
Vedie revolúciu k víťazstvu budovaním hlavnej sily revolúcie a neustále posilňuje jej úlohu.
Takisto rieši správne otázku svojho nástupcu tak aby bolo možné dosiahnuť konečné víazstvo revolúcie.

71. Čo čučche učí vo svojich vedúcich zásadách?
Čučche vysvetľuje vedúce zásady, ktoré majú byť revolučným hnutím do detailu dodržiavané. Jej vedúce zásady odkazujú na zachovávanie nezávislého postoj, uplatňovanie tvorivých metód a kladenie hlavného dôrazu na ideológiu v revolúcii a vo výstavbe.

72. O čom je zásada zachovávania nezávislého postoja?
Zásada zachovávania nezávislého postoja pomáha ľudovým masám zaujímať postavenie pána v revolúcii a vo výstavbe.
Vyžaduje nastolenie čučche v ideológii, presadzovanie nezávislosti v politike, zachovávaním sebestačnosti v ekonomike a dodržiavanie zásdy spoliehania sa na vlastné sily v národnej obrane.

73. Čo znamená nastolenie čučche v ideológii?
Zásada o nastolení čučche v ideológii je vedúcou zásadou v aplikácii čučche v oblasti ideológie.
Nastolením čučche v ideológii znamená zaistenie, že ľudové masy sú si vedomé, že sú pánmi v revolúcii a vo výstavbe. Premýšľajú a robia všetku revolučnú činnosť vo svojej krajine, ktorá je v centre ich práce a zaujímajú postoj a vzťah riešiť všetky problémy so svojou vlastnou múdrosťou a úsilím.

74. Prečo musí byť čučche nastolené v ideológii?
Dôvod prečo musí byť čučche nastolené v ideológii je, že revolúcia a výstavba sú činnosti, ktoré ľudia robia vedome.
Iba keď je čučche nastolené v ideológii, môže byť následne nastolené aj vo všetkých ostatných úsekoch vrátane politiky, ekonomiky a národnej obrany.
Tiež to pomáha strane a ľudu v každej krajine úspešne urobiť revolúciu nielen vo svojej krajine ale aj celosvetovú revolúciu.

75. Čo by sa malo urobiť kvôli nastoleniu čučche v ideológii?
Na nastolenie čučche v ideológii by sa mali ľudové masy vyzbrojiť nezávislou revolučnou ideológiou a líniou a politikou svojej strany.
Takisto musia byť dobre znalí vlastných záležitostí. To znamená, že by mali dobre poznať svoju krajinu.
Je dôležité mať vysoký zmysel pre národnú dôstojnosť a revolučnú hrdosť v nastoľovaní čučche v ideológii.
Takisto je nevyhnutné rozvíjať národnú kultúru a zvyšovať kultúrnu a technickú úroveň ľudových más.
Podliezačstvo a všetky ostatné zastaralé ideológie by mali byť odmietnuté.

76. Čo znamená dodržiavanie politickej nezávislosti?
Dodržiavanie nezávislosti v politike je vedúcou zásadou pri aplikovaní nezávislosti do politiky.
Dodržiavanie nezávislosti v politike znamená robiť politiku, ktorá bráni národnú nezávislosť a suverenitu a záujmy ľudu a spolieha sa na jeho silu.

77. Prečo musí byť v politike zachovávať nezávislosť?
Politika je v spoločenskom živote veľmi dôležitá. Politická nezávislosť je prvým symbolom a najvyšším prejavom života suverénneho štátu. A revolučný boj je predovšetkým robenie politickej nezávislosti pre ľudové masy.

78. Čo by sa malo urobiť na udržanie nezávislosti v politike?
Na udržanie nezávislosti v politike by mala byť zriadená vláda ľudu.
Iba keď ľudové masy majú vládu, ktorá im slúži a stávajú sa skutočným pánom v štáte a v spoločnosti, tak môžu dosiahnuť politickú nezávislosť a viesť nezávislý a tvorivý život.
K uchopeniu nezávislosti v politike by sa mala vybudovať vlastná politická silu. Za týmto účelom je nutné posilniť stranu ako vedenie v revolúcii, dosiahnuť jednotu medzi vodcom, stranou, armádou a ľudom, a sústrediť všetkých ľudí blízko okolo strany a vodcu s revolučnou armádou ako jadrom toho.
Takisto je dôležité prijať vlastnú vedúcu ideológiu, vypracovať nezávislú líniu a politiku podľa vlastného úsudku a uviesť ich do praxe.
Úplná nezávislosť a rovnosť by mala byť dodržiavaná aj v zahraničných vzťahoch.

79. Čo znamená zvýšiť sebestačnosť v ekonomike?
Dosiahnutie sebestačnosti v ekonomike je vedúca zásada v uplatňovaní nezávislosti na poli ekonomiky.
Realizácia zásady dosiahnutia nezávislosti v ekonomike znamená budovať sebestačnú národnú ekonomiku. Vybudovanie sebestačnej ekonomiky znamená vybudovať ekonomiku, ktorá nezávisí na druhých ale vyvíja sa sama.

80. Prečo musí byť v ekonomike zachovaná zásada sebestačnosti?
Sebestačná ekonomika umožňuje krajine konsolidovať svoju nezávislosť, žiť samostatne, uplatňovať čučche v ideológii, udržať si nezávislosť v politike, dosiahnuť samostatnosť v národnej obrane a zabezpečuje ľuďom dobrý materiálny a kultúrny život. Pomáha tiež zbaviť sa národných nerovností, dosiahnuť jeho komplexný rozvoj, podporovať hospodársku spoluprácu s ostatnými krajinami na princípe úplnej rovnosti a vzájomného osohu a brániť sa pred ekonomickým drancovaním imperialistami.

81. Čo treba urobiť na vybudovanie sebestačného národného hospodárstva?
Výstavba sebestačnej ekonomiky vyžaduje dodržiavanie zásady sebestačnosti v ekonomickej konštrukcii. Hospodárstvo by sa malo rozvíjať rôznorodým a komplexným spôsobom. Je tiež dôležité zabezpečiť najnovšie technológie pre hospodárstvo a vyškoliť veľké množstvo technických pracovníkov. Mali by sa postaviť základy pre produkciu surovín a paliva z miestnych zdrojov.

82. Čo znamená uplatňovať zásadu dosiahnutia samostatnosti v národnej obrane?
Dôležitým princípom realizácie nezávislosti v sektore národnej obrany je jej rýchly rozvoj. Ak chcete uplatňovať zásadu samostatnosti v národnej obrane, musíte brániť krajinu vlastným úsilím. Inými slovami, znamená to, že každá krajina musí vybudovať vojenskú silu, s ktorou bude schopná brániť krajinu vlastným úsilím a vyriešiť všetky problémy vznikajúce pri budovaní národnej obrany a vojenských aktivít v súlade so záujmami ľudu a skutočnými podmienkami krajiny.

83.  Prečo sa musí dodržiavať zásada zachovania sebestačnosti v národnej obrane?
Samostatnosť v národnej obrane je jedným z hlavných znakov nezávislého suverénneho štátu. Pokiaľ existuje imperializmus, krajina bez sebestačnej vojenskej sily nemôže byť v skutočnosti úplne suverénnym štátom. Samostatnosť v národnej obrane je vojenskou zárukou politickej nezávislosti krajiny a ekonomickej sebestačnosti. Iba vtedy, keď krajina dodržiava princíp samostatnosti v národnej obrane, môže odraziť imperialistickú agresiu a intervenciu, dosiahnuť politickú nezávislosť a ekonomickú sebestačnosť a brániť sociálny systém a bezpečnosť ľudí.

84. Čo treba urobiť, aby sa realizovala zásada samostatnosti v národnej obrane?
Je nevyhnutné vybudovať obranné ozbrojené sily, aby uplatňovali princíp samostatnosti v národnej obrane. Je tiež dôležité vytvoriť všeľudový a celoštátny obranný systém. Za týmto účelom je potrebné premeniť celú armádu na armádu kádrov, modernizovať ju, zapojiť do obrany celú populáciu a vytvoriť pevnosť z celej krajiny. Je nevyhnutné dbať na politickú a ideologickú nadradenosť revolučných ozbrojených síl. Treba tiež vybudovať samostatný obranný priemysel a posilniť zálohu.

85. Aké sú kreatívne metódy?
Kreatívne metódy sa spoliehajú na ľudové masy a uplatňujú sa v súlade s aktuálnymi podmienkami. Metódy umožňujú výrazne pozdvihnúť revolúciu a výstavbu tým, že plne zohľadňujú úlohu ľudu, revolučné nadšenie a tvorivú iniciatívu.

86.  Čo znamená spoliehať sa na ľudové masy?
Spoliehať sa na ľudové masy znamená vyriešiť všetky problémy, ktoré vznikajú pri revolúcii a výstavbe, spoliehaním sa na ich silu s maximálnym využitím ich tvorivosti.

87. Prečo musí byť revolúcia a výstavba urýchľovaná spoliehaním sa na ľudové masy?
Je to preto, lebo ľudové masy sú kľúčovým hráčom pri presadzovaní revolúcie a výstavby. Sú to ľudové masy s nevyčerpateľnou tvorivou schopnosťou, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri uskutočňovaní revolúcie a výstavby. Iba vtedy, keď sa spoliehame na ľudové masy, je možné úspešne vyriešiť akýkoľvek problém a urýchľovať revolúciu a výstavbu.

88. Čo je dôležité pri uskutočňovaní revolúcie a výstavby spoliehaním sa na ľudové masy?
Dôležitou vecou pri uskutočňovaní revolúcie a výstavby spoliehaním sa na ľudové masy je vypracovanie línií a postupov, ktoré reprezentujú požiadavky a túžby más a robia z nich ich vlastné záležitosti, s ktorými sa musia zaoberať. Druhou úlohou je zorganizovať ľudové masy do politickej sily. Je tiež potrebné postaviť sa proti všetkým formám minulosti, ktoré brzdia inováciu. Je dôležité viesť ľudové masy vo veľkom meradle. Mali by sa tiež ustanoviť revolučné metódy práce.

89. Čo znamená robiť veci v súlade s aktuálnymi podmienkami?
Znamená to riešiť všetky problémy kreatívne v súlade s aktuálnou situáciou, ktorá sa mení a vyvíja, a so špecifickými podmienkami krajiny.

90. Prečo musí byť revolúcia a výstavba uskutočňovaná v súlade s aktuálnymi podmienkami?
Je to preto, že revolúcia a výstavba sa vykonávajú v rôznych obdobiach a v špecifickom prostredí každej krajiny. V revolúcii a výstavbe nie je správna cesta, ktorá by vyhovovala každej dobe a všetkým krajinám. Preto by mali byť všetky problémy vždy riešené kreatívne v súlade s aktuálnymi podmienkami, odvíjajúc sa od reálnej situácie.

91. Čo je dôležité pri uskutočňovaní revolúcie a výstavby v súlade s vlastnou špecifickou situáciou?
Dôležitou vecou pri presadzovaní revolúcie a výstavby v súlade s vlastnými skutočnými podmienkami je zaobchádzať so subjektívnymi a objektívnymi podmienkami v revolúcii krajiny s plným uvážením a vypracovávať podľa nich líniu, politiku, stratégiu a taktiku. Je tiež dôležité správne pristupovať k zavedeným teóriám. Pri skúmaní predlôh a vzorcov predchádzajúcich teórií by sa malo študovať, aké požiadavky doby sa v nich odrážajú a z akých priestorov prišli a aplikovať ich na splnenie vlastnej špecifickej skutočnosti podľa jej vlastností. Je tiež potrebné preskúmať nové princípy a spôsoby uskutočňovania revolúcie a výstavby v súlade s historickými podmienkami doby a vlastnou špecifickou situáciou. Je dôležité kriticky a tvorivo pristupovať k ostatným.

92. Aký je princíp kladenia hlavného dôrazu na ideológiu?
Prioritou ideologickej transformácie a politickej práce je princíp kladenia hlavného dôrazu na ideológiu. Zásada zaručuje princípy udržiavania nezávislého postavenia a uplatňovania tvorivých metód v revolúcii a výstavbe.

93. Čo znamená uprednostňovať ideologickú transformáciu?
Znamená to, že nad všetkou ostatnou prácou sa zameriava na vzdelávanie ľudí a formovanie skutočných spoločenských bytostí transformáciou ich ideologického vedomia.

94. Prečo by mala byť ideologická transformácia prioritou?
Pretože je nevyhnutné pretvárať ľudí na skutočné spoločenské bytosti. Ideologická transformácia je tiež náročnejšia ako skvalitnenie hmotného života a kultúrno-technický rozvoj. Ideologická transformácia je náročnou revolúciou.

95. Čo znamená uprednostňovať politickú prácu?
Znamená to uprednostniť vyzbrojenie ľudových más líniou a politikou strany pred inou prácou a povzbudiť ich revolučné nadšenie, aby úspešne viedli revolučný boj a budovanie s vysokým stupňom uvedomelosti a pozitívnosti.

96. Prečo je potrebné dávať prednosť politickej práci?
Je to preto, že politická práca je nepostrádateľnou potrebou na úspešné presadzovanie revolúcie a výstavby. Vzhľadom na to, že revolúcia a výstavba sú vykonávané ľuďmi, ich úspech závisí od toho, ako sa vedie práca medzi ľuďmi. Práca medzi ľuďmi je v podstate politická práca a práca s ideológiou ľudu.
Takže prioritou by mala byť politická práca, ktorá podnecuje ideológiu ľudu s cieľom úspešne uskutočniť revolúciu a výstavbu.

97. Čo je dôležité pri uplatňovaní zásady uprednostňovania politickej práce?
Je dôležité riadne skombinovať administratívne, technické a hospodárske záležitosti s politickou prácou a uprednostniť ju. Hlavný dôraz by sa mal klásť na politické a morálne stimuly a materiálne motivácie by sa s nimi mali riadne kombinovať.
Politická práca by sa mala spoliehať na vedecké a revolučné metódy.
Mala by sa vykonávať prostredníctvom presviedčania a vzdelávania a v rôznych formách a metódach.
Mala by byť vedená aj samotnými ľudovými masami.
Mala by byť úzko prepojená s revolučnou praxou.

98. Aká je historická úloha idey čučche?
Idea čučche je perfektná revolučná myšlienka, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň vo vývoji revolučných myšlienok. Zásadne odlišné od iných predchádzajúcich filozofií je to, že idea čučche je založená na filozofickom princípe orientovanom na človeka a ukazuje najsprávnejšiu cestu vývoja osudu človeka.
Komplexne a dokonale vysvetľuje celý obsah revolučného pohľadu na svet.
Je to skvelá myšlienka, ktorý zahŕňa súčasný vek i celé historické obdobie. Poskytuje dokonalé odpovede na všetky problémy, ktoré vznikajú v revolučnej praxi v súčasnosti, keď ľudové masy bojujú za národné oslobodenie, triednu a ľudskú emancipáciu po tom, ako sa stali pánom histórie a svojho osudu.
Zároveň sa zaoberá otázkami budúcej spoločnosti, v ktorej sa bude na celom svete plne zabezpečovať nezávislosť ľudových más.

99. Ako sa uskutočňuje štúdium a šírenie idey čučche vo svete?
Učitelia a študenti na pedagogickej fakulte univerzity v Mali vytvorili skupinu pre štúdium prác súdruha Kim Ir Sena, prvú študijnú skupinu idey čučche na svete, v apríli čučche 58 (1969). Odvtedy boli na celom svete vytvárané národné a regionálne organizácie pre štúdium idey čučche. Na základe toho bol v apríli čučche 67 (1978) otvorený Medzinárodný inštitút idey čučche.
V súčasnosti existuje viac ako 1 000 študijných skupín a 27 národných výborov v približne 110 krajinách, ako aj štyri oblastné organizácie na štyroch kontinentoch.
Medzinárodný inštitút idey čučche má pyramídový systém pre štúdium a šírenie tejto myšlienky. Realizácia štúdia a šírenia idey čučche sa uskutočňuje na celom svete na základe dobre fungujúceho systému.
Rada Medzinárodného inštitútu idey čučche sa na 13. rozšírenom stretnutí svojho výkonného výboru v apríli čučche 100 (2011) rozhodla usporiadať Svetovú konferenciu o idey čučche v Pchjongjangu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, domove idey čučche, na pamiatku Dňa Slnka 15. apríla čučche 101 (2012) pri príležitosti stého výročia narodenia prezidenta Kim Ir Sena.

100. Aký je význam Svetovej konferencie o idey čučche?
Svetová konferencia o čučche významne prispeje k pripomenutiu stého výročia narodenia prezidenta Kim Ir Sena, ktorý má v dejinách ľudstva brilantné zásluhy na založení nesmrteľnej myšlienky čučche, ako veľkej udalosti ľudskej histórie a veľkého politického sviatku.
Bude historickou udalosťou na chválu veľkých zásluh prezidena Kim Ir Sena, ktoré vykonal v kórejskej revolúcii, a jej cieľom je urobiť svet nezávislým pod záštitou idey čučche, a dokázať platnosť a životaschopnosť idey čučche, dopĺňanej politikou songun, ktorú rozvinul a obohatil vodca Kim Čong Il. Veľmi pomôže pri posilňovaní aktivít organizácií štúdia idey čučche a stúpencov po celom svete a podnieti k ďalšiemu štúdiu a šíreniu tejto myšlienky.

 


Ďalšie materiály o čučche

Úvod

  1. Čo je čučche
  2. Základná otázka filozofie čučche

Čučche a marxizmus-leninizmus

  1. Vzťah čučche a marxizmu-leninizmu
  2. Dialektický a historický materializmus – filozofia marxizmu-leninizmu

Vedúce zásady

  1. Politická nezávislosť
  2. Ekonomická sebestačnosť
  3. Nezávislosť v sebaobrane

Významné pojmy

  1. Nezávislosť
  2. Tvorivosť
  3. Éra čučche

Materiály o čučche v anglickom jazyku