Skip to content

Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže

Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže je jedinou masovou organizáciou kórejskej mládeže, vytvorenou súdruhom Kim Ir Senom, rozvinutou súdruhom Kim Čong Ilom a vedenou súdruhom Kim Čong Unom.

28. augusta 1927 súdruh Kim Ir Sen vytvoril Zväz mladých komunistov Kórey (ZMKK) s mladými komunistami novej generácie. Ako tajná mládežnícka organizácia mobilizovala širokú časť mládeže v boji proti japonským imperialistom. Vytvorenie ZMKK znamenalo začiatok novej histórie čučchejsky-orientovaného mládežníckeho hnutia v Kórei (28. august sa v KĽDR oslavuje ako Deň mládeže).

17. januára 1946 súdruh Kim Ir Sen na základe vedeckej analýzy charakteru a požiadaviek Kórejskej revolúcie a aktuálnej situácie v mládežníckom hnutí po národnom oslobodení rozpustil ZMKK a vytvoril Kórejský zväz demokratickej mládeže (KZDM), ktorý zahŕňal širokú škálu mladých ľudí (Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže oslavuje 17. január ako svoj deň založenia).

S cieľom naplniť nové požiadavky rozvíjajúcej sa revolúcie a mládežníckeho hnutia po nastolení socialistického systému súdruh Kim Ir Sen zabezpečil, že KZDM bol na piatom zjazde, ktorý sa konal v máji 1964, premenovaný na Kórejský zväz socialistickej pracujúcej mládeže (KZSPM).

A súdruh Kim Čong Il zariadil, že KZSPM bol na konferencii, ktorá sa konala v januári 1996, premenovaný na Kimirsenský socialistický zväz mládeže v reakcii na revolučné presvedčenie a vôľu mladých ľudí rozvíjať zväz mládeže ako večnú mládežnícku organizáciu súdruha Kim Ir Sena a pokračovať v uskutočňovaní revolučnej veci čučche.

Súdruh Kim Čong Un zabezpečil, že na IX. zjazde Kimirsenského socialistického zväzu mládeže, ktorý sa konal v auguste roku 2016, bol zväz premenovaný na Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže v duchu jednomyseľnej vôle a želania všetkých mladých ľudí chrániť a velebiť myšlienky a činy veľkých vodcov v mládežníckom hnutí a rozvíjať zväz mládeže ako neporaziteľnú avantgardnú organizáciu v súlade s požiadavkami novej éry.

Zjazdy a najdôležitejšie konferencie Zväzu

 • I. zjazd KZDM:
  17. január 1946 (Ustanovujúci zjazd)
 • II. zjazd KZDM:
  28.-29. septembra 1946
 • III. zjazd KZDM:
  11.-14. novembra 1948
 • IV. zjazd KZDM:
  3.-8. novembra 1956
 • V. zjazd KZDM:
  12.-16. mája 1964 (premenovanie na Kórejský zväz socialistickej pracujúcej mládeže)
 • VI. zjazd KZSPM:
  21.-28. júna 1971
 • VII. zjazd KZSPM:
  20.-24. októbra 1981
 • VIII. zjazd KZSPM:
  18.-22. februára 1993
 • Konferencia KZSPM:
  18.-19. januára 1996 (premenovanie na Kimirsenský socialistický zväz mládeže)
 • Konferencia Kimirsenského socialistického zväzu mládeže:
  21.-22. marca 2002 (prijaté Pravidlá Kimirsenského socialistického zväzu mládeže)
 • Konferencia Kimirsenského socialistického zväzu mládeže:
  12. júla 2012 (pozmenené pravidlá zväzu)
 • IX. Zjazd Kimirsenského socialistického zväzu mládeže:
  27.-28. augusta 2016 (premenovanie na Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže, pozmenenie pravidel)

O Kimirsensko-Kimčongilskom zväze mládeže

Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže je mládežnícky zväz súdruhov Kim Ir SenaKim Čong Ila a Kim Čong Una.

Zväz mládeže je politickou rezervnou silou Kórejskej strany práce a jej spoľahlivou organizáciou mladých ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sú odhodlaní prechovávať vysokú úctu súdruhom Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi a stoja pevne organizačne a ideologicky zjednotení za súdruhom Kim Čong Unom.
Je to jediná masová politická organizácia kórejskej mládeže, ktorá zodpovedá za ich ideologické vzdelávanie a je vedená Kórejskou stranou práce.

Jeho výhradnou líniou je veľký Kimirsenizmus-Kimčongilizmus.
Zväz mládeže pevne obhajuje a rozvíja revolučné tradície čučche, poskytnuté súdruhmi Kim Ir Senom a Kim Čong Ilom, udržiavajúc tieto tradície ako základný kameň svojho budovania a činnosti.

Jeho základným poslaním je viesť revolučnú vec čučche, ktorá je vecou veľkých vodcov a zavŕšiť ju pod vedením súdruha Kim Čong Una.

Usiluje sa vybudovať silnú socialistickú krajinu v severnej polovici Kórey, plniť úlohy národného oslobodenia a demokratickej revolúcie na celoštátnej úrovni a premietnuť do reality formovanie celej spoločnosti na princípoch Kimirsenizmu-Kimčongilizmu, konečného programu KSP.

Jeho životodarnou silou je vedenie KSP a základným princípom jeho budovania a činnosti je lojálne podporovať ideológiu a vedenie KSP. Formovanie celého zväzu mládeže na princípoch Kimirsenizmu-Kimčongilizmu je jeho základným cieľom a úlohou.

I. Členstvo v Zväze

Členom Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže je mladý revolucionár typu čučche, ktorý prechováva vysokú úctu k súdruhom Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi ako večným Slnkám čučche, bráni súdruha Kim Čong Una politicko-ideologicky a s nasadením vlastného života, pričom pracuje s oddanosťou pre víťazstvo revolučnej veci čučche, veci socializmu.

Členom sa môže stať kórejská osoba vo veku od 14 do 32 rokov, ktorá je neochvejne verná KSP a vodcovi, pracuje s oddanosťou pre prosperitu krajiny a je pripravená dodržiavať Pravidlá zväzu mládeže.

Člen Zväzu plní povinnosti ustanovené v pravidlách a môže si uplatňovať určité práva.

On alebo ona mesačne vypláca členský príspevok vo výške dvoch percent z jeho/jej mesačného príjmu.

Celkový počet členov Zväzu predstavuje 5 miliónov osôb.

 

II. Organizačné princípy a štruktúra Zväzu

Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže bol založený a vykonáva svoju činnosť na princípe demokratického centralizmu.

Jeho organizácie na všetkých úrovniach sú zriadené podľa územných jednotiek alebo výrobných resp. pracovných jednotiek.

Jeho výbory na všetkých úrovniach sú kolektívne riadiace orgány, ktoré sú priamo zodpovedné za prácu zväzu alebo príslušných jednotiek a organizujú a usmerňujú ju.

– Najvyšším vedúcim orgánom Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže je Zjazd a medzi zjazdmi jeho Ústredný výbor zvolený zjazdom.

Ústredný výbor zväzu mládeže organizuje a usmerňuje všetku svoju prácu medzi kongresmi.

Usiluje sa pevne vytvoriť jednotný vodcovský systém KSP v celom zväze mládeže pod rozvinutým práporom formovania celého Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže, vychovať radu mladých ľudí v ozbrojené sily, ktoré bránia vodcu na smrť a burcovať mládežnícke organizácie a mladých ľudí, aby bojovali za budovanie silnej socialistickej krajiny. Vedie tiež prácu Detského zväzu a podporuje vzťahy so študentmi a ďalšími mladými ľuďmi v južnej Kórei a v zahraničí a spolupracuje s mládežníckymi organizáciami v iných krajinách.

Vydáva noviny Čchongnjon Čonwi (Mladý predvoj) ako orgán zväzu mládeže a spravuje ich financovanie.
– Najvyšším vedúcim orgánom provinčnej, mestskej alebo krajskej organizácie zväzu mládeže je konferencia príslušnej organizácie zväzu mládeže a medzi konferenciami príslušný výbor organizácie, ktorý bol zvolený konferenciou.
– Najvyšším vedúcim orgánom základnej organizácie zväzu mládeže je všeobecné stretnutie členov (alebo stretnutie zástupcov) a medzi všeobecnými stretnutiami (členov alebo zástupcov) príslušný výbor organizácie, ktorý zvolilo všeobecné stretnutie členov (alebo stretnutie zástupcov).
Základné organizácie zahŕňajú základné výbory zväzu mládeže, pobočky mládežníckych výborov, nižšie pobočky mládežníckych výborov a kmeňové organizácie.

Kmeňová organizácia je najnižšou organizáciou zväzu mládeže.

Kmeňová organizácia je základom politického života členov zväzu mládeže, základnou jednotkou, ktorá ich spája s KSP a je priamo zodpovedná za implementáciu línie a politiky KSP tým, že ich mobilizuje.

III. Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže a Kórejský zväz detí

Kimirsensko-Kimčongilský zväz mládeže predstavuje spoľahlivého pokračovateľa Kórejského zväzu detí, ktorú vytvoril súdruh Kim Ir Sen na základe brilantných revolučných tradícií Saenalského zväzu detí a protijaponských detských oddielov, múdro vedeného súdruhom Kim Čong Ilom a podporujúcom vedenie súdruha Kim Čong Una.

Organizuje a riadi všetky činnosti organizácií Kórejského zväzu detí.

Počet členov Kórejského zväzu detí predstavuje 3 milióny.

IV. Vlajka, odznak a znak Zväzu mládeže

Vlajka

Na prednej strane nesie vlajka názov zväzu mládeže na červenom paneli, pod ktorým je zobrazený symbol zdobený zlatými vzormi.

Na zadnej strane je slogan „Staňme sa mladým predvojom bezmedzne verným voči Kórejskej strane práce!“

Reprezentuje revolučný charakter zväzu mládeže, ktorý chráni revolučné tradície KSP s veľkým Kimirsenizmom-Kimčongilizmom ako jeho vedúcou ideológiou a pevne spája všetkých svojich členov okolo súdruha Kim Čong Una, aby realizovali revolučnú vec čučche skrze všetky generácie, rovnako ako vieru, vôľu a bojový duch kórejských mladých ľudí, aby vždy pochodovali vpred, nasledujúc Kórejskú stranu práce.

Predná strana vlajky Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže

 Zadná strana vlajky Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže

Odznak

Je symbolom člena zväzu mládeže, zobrazujúcim usmievajúcich sa súdruhov Kim Ir Sena a Kim Čong Ila na vlajúcej červenej vlajke a pod nimi sú napísané slová Čchongnjon Čonwi (mladý predvoj).

Znamená to, že členovia zväzu mládeže sú mladým predvojom KSP, ktorí prechovávajú veľkú úctu súdruhom Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi ako večným vodcom a sú ochotní položiť život za ochranu súdruha Kim Čong Una.

 

Znak

Je symbolom zväzu mládeže, na ktorom je na vlajúcej červenej zástave znázornený znak KSP a hora Pektu, pod ktorými je ozubené koleso,  klasy ryže a kniha, previazané stuhou, symbolizujúcou vlajku KĽDR a nápisom Čchongnjon (mládež).

Znamená to, že zväz mládeže je revolučná masová organizácia mladých ľudí, ktorí pevne bránia a dodávajú lesk revolučným tradíciám KSP pod jej vedením a stavajú sa do čela boja za prosperitu svojej socialistickej krajiny, spojenej jednomyseľnou jednotou so súdruhom Kim Čong Unom.

V. Hlavné aktivity Zväzu mládeže

– Ochraňovať a oslavovať myšlienky veľkých vodcov a vodcovské zásluhy v mládežníckom hnutí pod záštitou modelovania celého zväzu mládeže na princípoch Kimirsenizmu a Kimčongilizmu a dôkladne vytvoriť jednotný vedúci systém KSP vo svojich organizáciách.
– Plne pripraviť všetkých mladých ľudí ako skutočných Kimirsenistov-Kimčongilistov s hlavným dôrazom na ich ideologické vzdelávanie.
– Neustále posilňovať svoje organizácie a komplexným spôsobom zlepšovať svoje vojenské funkcie a úlohy.
– Vycvičiť mladých ľudí do zboru, ktorý bojuje na smrť za obranu svojej socialistickej krajiny, a to za pomoci revolučného vedenia KSP založeného na politke Songun.
– Pripravovať mladých ľudí ako predvoj a údernú brigádu pri budovaní socialistického hospodárskeho obra.
– Povzbudiť mladých ľudí, aby sa stali hybnou silou a priekopníkmi pri budovaní vedecko-technickej mocnosti.
– Burcovať mladých ľudí, aby zohrávali úlohu pri vytváraní socialistickej civilizácie a budovaní civilizovanej mocnosti.
– Realizovať solidaritu a spoluprácu všetkých kórejských mladých ľudí na severe, na juhu a v zahraničí pod záštitou národnej nezávislosti a veľkej národnej jednoty, aby sa zabránilo obštrukčným krokom amerických imperialistov a ozbrojených síl a dosiahlo sa nezávislé zjednotenie krajiny.
– Posilniť antiimperialistickú solidaritu, priateľstvo a jednotu s progresívnymi mladými ľuďmi celého sveta, ktorí sa usilujú o nezávislosť pod práporom antiimperialistickej nezávislosti, a tak prispievajú k realizácii skutočnej medzinárodnej spravodlivosti a realizácii veci globálnej nezávislosti.

VI. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami

Zväz mládeže vstúpil do Svetovej federácie demokratickej mládeže (WFDY) 24. júna 1946 a bol zvolený za podpredsednícky zväz federácie na siedmom kongrese WFDY, ktorý sa konal v júni 1966, pričom doteraz zastáva túto pozíciu.