Skip to content

O KLDR

kldr_vlajka

Státní vlajka Korejské lidově demokratické republiky

kldr_znak

Státní znak Korejské lidově demokratické republiky

Politická charakteristika KLDR

Korejská lidově demokratická republika je socialistická republika v čele s Korejskou stranou práce1) (KSP) jako svým politickým generálním štábem a vedoucí silou Demokratické fronty pro znovusjednocení vlasti. V čele KSP stojí předseda (do května 2016 první tajemník) Ústředního výboru KSP Kim Čong Un2), člen prezídia Politbyra ÚV KSP, předseda výboru výkonné politiky (dříve sekretariátu) KSP a předseda Ústřední vojenské komise KSP, vrchní velitel Korejské lidové armády a předseda Komise pro státní záležitosti KLDR (do června 2016  1. předseda Výboru národní obrany KLDR). Nejvyšší lidové shromáždění je nejvyšším řídícím orgánem státní moci.

1) V posledních letech se někdy můžeme setkat s překladem názvu strany “Dělnická strana Koreje” (což je jeden z možných překladů anglického Workers´ Party of Korea).

2) “Kim” je příjmení, “Čong Un” křestní jméno. Do češtiny se většinou používá přepis korejských jmen ve formátu se spojovníkem v křestním jméně (Kim Čong-un), my však používáme formát s velkými písmeny obou částí křestního jména a s mezerou v souladu s tradicí česky vydávaných materiálů KLDR. (Do angličtiny se jméno přepisuje jako Kim Jong Un.)

Dalšími členskými organizacemi Demokratické fronty pro znovusjednocení vlasti jsou Korejská sociálně demokratická strana, Čchondoistická strana Čchongu (Strana mladých přátel nebeské cesty – čchondoismus /čeondoismus/ je korejské náboženství, vzniklé v 19. století), Generální federace odborových svazů Koreje, Svaz zemědělských pracovníků Koreje, Korejský socialistický svaz žen, Korejský svaz dětí a Kimirsensko-kimčongilský svaz mládeže.

 

ksp_znak

Znak Korejské strany práce

Podle ústavy z roku 1972 a následujících ústav je KLDR suverénní socialistický stát, který se řídí myšlenkou čučche3). Čučche, doslova přeloženo “hlavní část”, volně také překládáno jako “absolutní soběstačnost”, je oficiální státní ekonomická doktrína a ideologie severní Koreje, zformulovaná velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem4). Jejím hlavním principem je teze “člověk vše vede a vše rozhoduje”. V roce 1996 velký vůdce soudruh Kim Čong Il5) přidal do základních principů ideologie princip songun, tj. armádu na prvním místě.

3) Někdy se setkáváme s přepisem tohoto výrazu jako “čuče”, což lépe odpovídá výslovnosti slova v korejštině, držíme se však přepisu “čučche” v souladu se zažitou transkripcí korejštiny do češtiny, používanou už po několik desítek let v materiálech KLDR, vydávaných v češtině. Do angličtiny se výraz přepisuje jako “Juche”.

4) Na těchto stránkách přednostně používáme přepis jména ve tvaru “Kim Ir Sen“, rozšířený ve slovanských jazycích, v češtině i slovenštině používaný už od 40. let. V neslovanských jazycích se nejčastěji setkáváme s přepisem “Kim Il Sung” nebo “Kim Il Song“, často s uváděním křestního jména se spojovníkem (Kim Il-sung, Kim Il-song). V korejštině odpovídá zápis jména i výslovnost nejlépe tvaru “Kim Il Song“. 
5) V latinkou psaných cizích jazycích obvykle psán jako Kim Jong Il, Kim Jong-il, v azbuce Kim Čen Ir.

 

kim_ir_sen_01Věčný prezident generalissimus Kim Ir Sen (Kim Il Sung)

Od 8. července 1997 je v severní Koreji užívána varianta gregoriánského kalendáře s letopočtem čučche. Tento kalendář začal narozením Kim Ir Sena 15. dubna 1912 podle běžného gregoriánského kalendáře a toto datum je označováno jako první den roku 1 (není rok 0). Často je vedle sebe uváděno datum v letopočtu čučche a datum v obvyklém gregoriánském kalendáři.

 

kim_cong_il_01

Věčný generální tajemník Korejské strany práce generalissimus Kim Čong Il

 

Ústava

 

Dle preambule ústavy, naposledy novelizované v roce 2016, je KLDR socialistickou vlastí čučche, kde se uplatňují myšlenky a vedení velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. Preambule dále uvádí, že tváří v tvář zhroucení světového socialistického systému a zuřivé ofenzívy spojených imperialistických sil k potlačení KLDR soudruh Kim Čong Il prováděl politiku songun (priorita vojenství), a tak čestně zachránil úspěchy socialismu, které jsou vzácným odkazem soudruha Kim Ir Sena, rozvinul KLDR do neporazitelné politicko-ideologické mocnosti, jaderného státu a nepopiratelné vojenské síly a otevřel širokou cestu pro budování mocné socialistické země.

Článek 4 ústavy uvádí, že svrchovanost KLDR je tvořena dělníky, rolníky, vojáky, pracujícími intelektuály a všemi ostatními pracujícími. Pracující lid vykonává státní moc prostřednictvím svých zastupitelských orgánů – Nejvyššího lidového shromáždění a místních lidových shromáždění na všech úrovních. Všechny státní orgány v KLDR jsou založeny a fungují na principu demokratického centralismu (čl. 5). Orgány státní moci na všech úrovních, od krajského lidového shromáždění k Nejvyššímu lidovému shromáždění, jsou voleny na základě zásady všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním (čl. 6). Voliči mohou kdykoli odvolat poslance, který ztratil důvěru (čl. 7).

KLDR usiluje o dosažení úplného vítězství socialismu v severní polovině Koreje posílením lidové moci a důrazným uskutečňováním tří revolucí – ideologické, technologické a kulturní – a znovusjednocení země na principu nezávislosti, mírového znovusjednocení a velké národní jednoty (čl. 9).

KLDR je podpořena politicko-ideologickou jednotou všeho lidu na základě dělnicko-rolnického svazu vedeného dělnickou třídou.

Stát revolucionizuje všechny členy společnosti a přizpůsobuje je dělnické třídě tím, že zintenzivňuje ideologickou revoluci a usiluje o přeměnu celé společnosti na sjednocený soudružský kolektiv (čl. 10).

KLDR vykonává veškerou činnost pod vedením Korejské strany práce (čl. 11).

Stát se drží třídní linie a posiluje diktaturu lidové demokracie, aby pevně bránil lidovou moc a socialistický systém proti všem podvratným činům nepřátelských prvků doma i v zahraničí (čl. 12). Zavádí metodu, pomocí které nadřízení pomáhají svým podřízeným, mísí se s masami, hledají řešení problémů a povzbuzují je k uvědomělému nadšení tím, že upřednostňují politickou práci, práci s lidmi (čl. 13). Stát rozhodně uskutečňuje Hnutí rudých praporů tří revolucí a další masová hnutí, aby maximálně urychlil budování socialismu (čl. 14).

Nezávislost, mír a přátelství jsou základními ideály zahraniční politiky a zásadami vnější činnosti KLDR. Stát vytváří diplomatické a politické, hospodářské a kulturní vztahy se všemi přátelskými zeměmi na zásadách úplné rovnosti, nezávislosti, vzájemné úcty, nezasahování do vnitřních věcí a vzájemného prospěchu. Stát prosazuje jednotu s lidmi na celém světě, kteří hájí svou nezávislost, a rozhodně podporuje a povzbuzuje boj všech lidí, kteří se staví proti všem formám agrese a vměšování a bojují za nezávislost svých zemí a národní a třídní emancipaci (čl. 17 – 18).

KLDR se opírá o socialistické výrobní vztahy a na založení nezávislé národní ekonomiky (čl. 19). Výrobní prostředky jsou vlastněny státem a společenskými, družstevními organizacemi (čl. 20). Státní majetek hraje hlavní roli v hospodářském rozvoji země (čl. 21). Pozemky, zemědělské stroje a lodě, stejně jako malé a střední továrny a závody mohou být vlastněny společenskými, družstevními organizacemi (čl. 22).

KLDR považuje trvalé zlepšování hmotných a kulturních standardů lidu za nejvyšší princip své činnosti. Rostoucí materiální bohatství společnosti v zemi, kde byly zrušeny daně, je plně využito k podpoře blahobytu pracujících (čl. 25). Pracovní den má osm hodin. Délku pracovního dne stát snižuje v náročných povoláních a dalších zvláštních kategoriích práce (čl. 30).

Národní hospodářství KLDR je plánovaným hospodářstvím (čl. 34). Stát podněcuje instituce, podniky a organizace v zemi, aby vedly vlastní nebo smluvní společné podniky se zahraničními korporacemi a jednotlivci a aby založily a provozovaly podniky různých druhů ve zvláštních ekonomických zónách (čl. 37).

Při budování socialistické národní kultury se stát musí postavit proti kulturní infiltraci imperialismu a jakékoli tendenci návratu do minulosti, chránit své národní kulturní dědictví a rozvíjet je v souladu se současnou socialistickou situací (čl. 41).

Stát bezplatně poskytuje vzdělání všem žákům a studentům a příspěvky studentům na univerzitách a vysokých školách (čl. 47). Udržuje všechny děti předškolního věku v jeslích a školkách na státní a veřejné náklady (čl. 49). Rozvíjí revoluční umění a literaturu, národní formou a socialistické obsahem (čl. 52). Ochraňuje korejský jazyk a rozvíjí jej tak, aby vyhovoval současným potřebám (čl. 54).

Stát důkladně připravuje všechen lid na práci a národní obranu tím, že popularizuje fyzkulturu a sport a činí je jeho každodenním režimem a rozšiřuje sportovní dovednosti (čl. 55). Stát chrání životy lidí a zlepšuje zdraví pracujících prostřednictvím konsolidace a rozvoje systému všeobecné bezplatné lékařské péče a zlepšení okresního lékařského systému a systému preventivního zdravotnictví (čl. 56). Přijímá opatření na ochranu životního prostředí (čl. 57).

Práva a povinnosti občanů jsou založeny na kolektivistickém principu „Jeden za všechny a všichni za jednoho“ (čl. 63). Občané pracují podle svých schopností a jsou placeni v souladu s množstvím a kvalitou své práce (čl. 70). Právo na odpočinek je zajištěno stanovením pracovní doby a poskytováním prázdnin, placené dovolené, ubytování v lázních a prázdninových domovech na náklady státu a rostoucí sítí kulturních zařízení (čl. 71). Občané mají nárok na bezplatnou lékařskou péči a všichni, kteří již nemohou pracovat z důvodu stáří, nemoci nebo tělesného postižení, a seniorů a nezletilých, kteří nemají prostředky podpory, mají nárok na hmotnou pomoc. Toto právo zajišťuje bezplatná lékařská péče, rozšiřující se síť nemocnic, sanatorií a dalších zdravotnických zařízení, státní sociální pojištění a další systémy sociálního zabezpečení (čl. 72).

Ženy mají stejné sociální postavení a práva s muži. Stát zajistí zvláštní ochranu matkám a dětem poskytnutím mateřské dovolené, zkrácené pracovní doby pro matky s několika dětmi, širokou síť porodnic, jeslí a mateřských škol a dalšími opatřeními. Stát věnuje velkou pozornost konsolidaci rodiny, základní jednotky společenského života (čl. 77 – 78).

KLDR udělí právo na azyl cizím státním příslušníkům pronásledovaným za boj za mír a demokracii, za nezávislost a socialismus nebo za svobodu vědecké a kulturní činnosti (čl. 80).

 

Ekonomika

Výrobní prostředky v Korejské lidově demokratické republice jsou ve státním (všelidovém) nebo družstevním vlastnictví. Všechny přírodní zdroje, hlavní továrny a podniky, přístavy, banky, dopravní prostředky a spoje jsou výhradně ve vlastnictví státu. Ekonomika je řízena centrálním plánováním. Zaměstnanci jsou odměňováni podle množství a kvality práce.
V KLDR je zaveden osmihodinový pracovní den, přičemž v náročnějších profesích je pracovní doba zkrácena na 7 nebo 6 hodin denně. Pracuje se šest dní v týdnu. (V České a Slovenské republice je sice formálně zaručena osmihodinová pracovní doba po pět dní v týdnu, ale na obrovském množství pracovišť je požadována bezplatná přesčasová práce, podmiňující setrvání v pracovním poměru, která dalece předčí oněch osm korejských sobotních hodin. Nemluvě o tom, že v „našich“ zemích jsou mnozí z nás nuceni pracovat i na vedlejší pracovní poměr nebo dokonce několik takových, ať už legálních či nikoli, aby se uživili.) V severní Koreji je zakázána dětská práce. (U nás také, nicméně díky obnově soukromého podnikání je v „rodinných firmách“ docela běžná.)

MM00238291

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchní velitel Korejské lidové armády maršál Kim Čong Un

Péče o pracující

V severní Koreji stát nejenže zásobuje pracující potravinami, ale buduje a přiděluje i obytné domy a byty. Bydlení je dostupné a téměř bezplatné.
Úplná bezplatná zdravotní péče funguje v KLDR již od r. 1960. Stát hradí dokonce i náklady za dopravu na léčení a zpět.
Školní docházka je v KLDR bezplatná od mateřských škol až po vysoké, vysokoškolští studenti jsou navíc podporováni státními stipendii.
Zemědělské daně jsou v severní Koreji zrušeny od r. 1966, daně z příjmu dělníků a ostatních zaměstnanců od r. 1974. Pracujícím matkám je vyměřena pětiměsíční mateřská dovolená (na české a slovenské poměry zdánlivě krátká, nicméně ve srovnání s velkou částí kapitalistických států obdivuhodná. Leckde není žádná. A např. v Sovětském svazu v r. 1950 činila pouhé dva měsíce). Matky tří a více dětí mají zkrácen pracovní den na šest hodin se zachováním mzdy, resp. platu za osm hodin. Samozřejmostí je státní podpora v pracovní neschopnosti (v našich podmínkách rovněž postupně odbourávaná, viz první tři dny v nemoci bez jakéhokoli náhrady). Stát pečuje i o sirotky. Do starobního důchodu odcházejí muži v 60 letech, ženy v 55.

V KLDR nejsou nezaměstnaní, žebráci ani bezdomovci.

Občanská práva

Všichni občané od 17 let věku mají právo volit a být voleni, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, povolání, délku pobytu, stav majetku, vzdělání, politickou příslušnost, politické názory a náboženství. Mají také svobodu projevu, tisku, shromažďování, demonstrací a sdružování, svobodu náboženské víry a jsou oprávněni podávat stížnosti a petice. Je zaručena nedotknutelnost osoby a domácnosti a soukromí korespondence. Pracující lidé mají právo na práci a odpočinek, právo na vzdělání a bezplatnou zdravotní péči a svobodu vědecké, literární a umělecké činnosti. Ženám je přiznáváno rovné společenské postavení a práva s muži. Stát poskytuje zvláštní privilegia pro matky s dětmi. Manželství a rodina jsou chráněny státem.

MM00239353

Společné zasedání ÚV Korejské strany práce a výboru Korejské lidové armády KSP (únor 2016)

Základní údaje o KLDR

z knihy Vladimír Pucek: Korejská lidově demokratická republika, Svoboda, Praha 1975


 

 

Vznik KLDR

15. srpna 1945 byla Sovětskou armádou osvobozena severní Korea od panství japonského imperialismu. 8. září 1946 byla přijata Ústava Korejské lidově demokratické republiky a 9. září 1948 byla vyhlášena KLDR. 25. června 1950 napadla vojska loutkové jihokorejské vlády, podporována americkými útočníky, území KLDR. 27. července 1953 byla podepsána dohoda o příměří v Koreji.

Více o dějinách KLDR na příslušné stránce a na stránce o Korejské straně práce.