Skip to content

Sedmdesát let skvělého vedení (1945 – 2015)

Výtah z knihy “Sedmdesát let skvělého vedení”, vydané k 70. výročí založení Korejské strany práce

(Seventy Years of Brilliant Leadership, Vydavatelství cizojazyčné literatury – Foreign Languages Publishing House, Pchjongjang, čučche 104 /2015/)

 

 

Tak jako lokomotiva může jet jen po železniční trati, strana, lokomotiva revoluce, může úspěšně kráčet vpřed, pouze pokud má správnou ideologii.

Vztah mezi Korejskou stranou práce, která existuje pro lid, váží si jej a miluje jej, a lidem, je jako mezi matkou a dítětem. To je tajemství vítězného postupu KSP, vedené velkou ideologií čučche.

Čučche je revoluční ideologií éry nezávislosti, kterou vytvořil a v revoluční praxi plně uplatnil zakladatel Korejské strany práce velký vůdce soudruh Kim Ir Sen (Kim Il Sung).

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il formuloval čučche jako celistvý systém myšlenky, teorie a metodiky a rozvinul ji v kimirsenismus (kimilsungismus) a vyhlásil přetvoření celé společnosti na základě kimirsenismu za nejvyšší program KSP.

Nejvyšší vůdce vážený soudruh Kim Čong Un vyhlásil, že kimirsenismus-kimčongilismus je vedoucí ideologií KSP a přetvoření společnosti na základě kimirsenismu-kimčongilismu je nejvyšším programem KSP.

Dějiny KSP jsou dějinami revolučních aktivit velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří vedli KSP cestou vítězství a slávy. Jejich celoživotním heslem bylo: Lid je mým bohem. Drahý vážený vůdce soudruh Kim Čong Un uplatňuje toto heslo v praxi. To je tajemstvím jednomyslné podpory a důvěry korejského lidu Korejské straně práce. Pokud bude vedena velkým kimirsenismem-kimčongilismem, bude KSP vždy vítězná.

 

 

V dubnu čučche 14 (1925) byla založena Komunistická strana Koreje, ale zanikla roku čučche 17 (1928) v důsledku represí japonských imperialistů a frakčních bojů v nejvyšším vedení.

17. 10. čučche 15 (1926) byl založen Svaz za svržení imperialismu, aby ukončil éru temnoty a stagnace, útlak japonských imperialistů, frakční boje mezi vůdci hnutí za nezávislost, patolízalství k velmocem a dogmatismus. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen si uvědomil, že Korea nemůže být osvobozena dosavadním nacionalistickým a komunistickým hnutím, zasaženým frakčními boji, uctíváním velkých zemí a dogmatismem. Bojový program Svazu za svržení imperialismu se stal základem programu KSP, založené 10. 10. čučche 1934 (1945).

Na základě protijaponského boje soudruha Kim Ir Sena byla 3. 7. čučche 19 (1930) založena Společnost pro shromáždění soudruhů, první stranická organizace a předchůdce KSP. V květnu čučche 23 (1934) byl vytvořen stranický výbor Korejské lidové revoluční armády a v květnu 25 (1936) Společnost pro obnovu vlasti, první protijaponská jednotná fronta v Koreji.

10. 10. čučche 34 (1945) soudruh Kim Ir Sen ustavil Ústřední organizační výbor Komunistické strany Koreje. KS Koreje se sloučila v srpnu čučche 35 (1946) s Novou demokratickou stranou a vyhlásila ustavení Korejské strany práce, jednotné masové strany sjednocující nejen dělnickou třídu, ale také ostatní široké vrstvy pracujících mas v politickou sílu a naslouchající jim. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen byl zvolen předsedou Ústředního výboru Korejské strany práce.

V krátkém čase byly úspěšně provedeny demokratické a zemědělské reformy. V lednu čučche 35 (1946) byl založen Demokratický svaz mládeže Koreje. Roku čučche 37 (1948) byla založena Korejská lidová armáda a Korejská lidově demokratická republika a v červnu čučche 38 (1949) Demokratická fronta pro znovusjednocení Koreje.

 

 

25. 6. čučche 39 (1950) začala válečná agrese imperialistů USA a jejich jihokorejské loutkové kliky. Díky revolučnímu vedení soudruha Kim Ir Sena, skvělého vůdce se železnou vůlí, a Korejské strany práce, porazil korejský lid imperialistické agresory a zajistil svobodu a nezávislost své země.

Do čtyř až pěti let po válce bylo provedeno socialistické združstevnění a znárodnění obchodu a průmyslu. Díky socialistické reorganizaci výrobních vztahů by ustaven v severní polovině Koreje pokročilý socialistický systém bez vykořisťování a útlaku. 3. sjezd KSP v dubnu čučche 45 (1956) stanovil důraz na třídní vzdělávání. Soudruh Kim Ir Sen učinil na 1. konferenci ideologických pracovníků v prosinci čučche 44 (1955) radikální obrat v odstranění uctívání velkých zemí a dogmatismu a nastolení čučche ve všech sférách revoluce a výstavby.

Plenární zasedání ÚV KSP v prosinci čučche 45 (1956) dalo vzniknout duchu Čhollimy výzvou učinit sto kroků tam, kde ostatní dělají deset. Soudruh Kim Ir Sen řekl, že hnutí Čchollimy je hnutím pro vytváření pokračujících inovací ve výrobě a technologii nebojácným skoncováním s konzervatismem, mysticismem, veškerou neaktivitou a stagnací, historickým hnutím pro zajištění vítězství nového, komunistického myšlení v oblasti ideologie a morálky čistým smetením veškeré zkaženosti a zpátečnictví zděděných po staré společnosti. V únoru čučche 49 (1960) soudruh Kim Ir Sen vytvořil duch Čongsanri a metodu Čongsanri, stranickou práci založenou na čučche, práci s člověkem jako hlavní věcí. Stanovil prioritu politické práce. KSP věnovala pozornost nezávislému a mírovému národnímu znovusjednocení, rozvoji hnutí zámořských Korejců a repatriaci japonských Korejců do socialistické vlasti.

4. sjezd KSP v září čučche 50 (1961) završil položení základů socialistické industrializace a přijal program jejího dokončení, nezávislého a mírového znovusjednocení a všestranné socialistické výstavby.

Po Kubánské raketové krizi byla na 5. plenárním zasedání 4. ÚV KSP v prosinci čučche 51 (1962) přijata linie vojenské sebeobrany, ozbrojení všeho lidu a opevnění celé země.

5. sjezd KSP v listopadu čučche 59 (1970) stanovil úkol tří revolucí – ideologické, technické a kulturní. Do vedení KSP byl zvolen soudruh Kim Čong Il, který formuloval myšlenku čučche, vytvořenou soudruhem Kim Ir Senem, jako integrovaný systém ideologie, teorie a metody, kimirsenismus, v historické závěrečné řeči na 3. konferenci ideologických pracovníků KSP 19. 2. čučche 63 (1974). Vyzval k pozvednutí praporu přebudování celé společnosti, armády a strany v duchu kimirsenismu, založeného na monolitní ideologii a revolučních tradicích. KSP iniciovala Hnutí rudých praporů tří revolucí a organicky kombinovala práci na změně myšlení lidí s hnutím kolektivních inovací v ekonomice, kultuře a obranném budování.

 

 

Soudruh Kim Čong Il zahájil práci v Ústředním výboru KSP 16. 6. čučche 53 (1964) po promoci na Kim Ir Senově univerzitě. To bylo velkou událostí signalizující nový obrat ve výstavbě a činnosti KSP.

Na 6. sjezdu v říjnu čučche 69 (1980) KSP přísněji ustavila revoluční řád práce a železné disciplíny a povýšila krví zpečetěné vztahy s masami za účelem vytvoření jednomyslné skálopevné jednoty. Pod velením soudruha Kim Čong Ila celé armádě se 80. léta zapsala zlatým písmem do dějin čučche orientované výstavby armády a rozvinula Korejskou lidovou armádu v armádu nezlomně věrnou vedení KSP.

KSP otevřela v 70. letech radikální fázi nezávislého a mírového znovusjednocení třemi principy a pětibodovou politikou a v 80. letech návrhem založení Federativní demokratické republiky Korjó. Na začátku 90. let představila desetibodový program velké celonárodní jednoty pro znovusjednocení země. Podporovala boj nezávislých a rozvojových zemí a věnovala úsilí založení bezatomových, mírových zón v severovýchodní Asii včetně Korejského poloostrova a v ostatních regionech světa. KLDR hostila Světovou konferenci novinářů v červenci čučche 72 (1983), 13. Světový festival mládeže a studentstva v červenci čučche 78 (1989) a jiná mezinárodní setkání v Pchjongjangu, usilujíc o dosažení globální nezávislosti.

Strana přikládala hlavní důraz mládeži a úspěšně vyřešila problém mládeže. Z iniciativy soudruha Kim Čong Ila byl v srpnu čučche 80 (1991) ustaven první Den mládeže.

 

 

V raných 90. letech podnikla KSP sérii tvrdých opatření, oznamujících poloválečný stav v zemi a deklarujících její rozchod se smlouvou o nešíření jaderných zbraní s ohledem na jaderné vydírání USA a obranu bezpečnosti a suverenity země a národa, čímž demonstrovala důvěru v jisté vítězství a nezlomně pevnou vůli. Pod praporem přestavby celé společnosti v duchu kimirsenismu uskutečnila KSP jednotu v ideologii, která v politických dějinách světa dosud nikde neexistovala, zajišťujíc vítězný pokrok revoluce a výstavby a pokládajíc hlavní mezník pro dokončení revolučního procesu čučche.

8. 10. čučche 86 (1997) byl soudruh Kim Čong Il zvolen generálním tajemníkem Korejské strany práce a 5. 9. čučche 87 (1998) na 1. zasedání 10. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR předsedou Výboru národní obrany KLDR. V práci “Proveďme pokyny velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena pro národní znovusjednocení”, publikované 4. 8. čučche 86 (1997), definoval tři principy národního znovusjednocení, desetibodový program velké jednoty celého národa a plán založení Federativní demokratické republiky Korjó, všechny předložené velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem, jako tři charty národního znovusjednocení. V dubnu čučche 87 (1998) nastolil pětibodovou politiku velké národní jednoty.

Korejský lid překonal náročný pochod s neotřesitelnou vírou a vůlí provést plán KSP k dosažení národní prosperity. Byla provedena všestranná vědecko-technická modernizace. V říjnu čučche 95 (2006) a květnu čučche 98 (2009) byly provedeny úspěšné podzemní jaderné testy.

 

 

Věc KSP kráčí vpřed velkou rychlostí pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una, který je stejný jako prezident Kim Ir Sen a generál Kim Čong Il v ideologii, umění vedení a osobnosti. Vážený soudruh Kim Čong Un přejmenoval Pamětní palác Kumsusan, nejvyšší svatyni čučche, na Palác slunce Kumsusan, a zajistil, aby generál byl uchován ve své životní podobě, aby palác učinil věčným posvátným místem slunce. Odrážeje jednomyslné přání lidu, zajistil vztyčení soch a stěn s obrazy generála na různých místech země a den jeho narození, 16. únor, ustavil Dnem zářící hvězdy, státním svátkem.

Na 4. konferenci KSP a 5. jednání 12. Nejvyššího lidového shromáždění v dubnu čučche 101 (2012) byl velký vůdce soudruh Kim Čong Il prohlášen věčným vůdcem korejské revoluce, věčným generálním tajemníkem KSP a věčným předsedou Výboru národní obrany KLDR. Vážený soudruh Kim Čong Un, doprovázející generála Kim Čong Ila na cestě songunského vedení, věčně podporující revoluční věc čučche v pevné důvěře sloužícího mužstva a lidu, byl zvolen prvním tajemníkem KSP a prvním předsedou Výboru národní obrany KLDR. V krátkém období poskytl skvělá východiska pro teoretické a praktické problémy všech odvětví revoluce a výstavby a vyzval k mocné ideologické ofenzivě.

 

 

12. 12. čučche 101 (2012) byl vypuštěn satelit Kwangmjongsong 3-2 a brzy poté proveden úspěšně třetí podzemní jaderný test. Pokračuje linie souběžné ekonomické výstavby a budování jaderné síly. Strana klade důraz na mládež, rozvoj vzdělávání, posílení dvanáctiletého všeobecného vzdělávání, na rozvoj hudby (např. založením skupiny Moranbong) a na sport.

Uskutečňování snů a ideálů lidu v nejlepší zemi na světě je ovocem skvělé ideologie a vedení a vlastenecké oddanosti váženého soudruha Kim Čong Una, který vede národ s vynikající jasnozřivostí a neuhasitelným nadšením. Pod jeho vedením pokračují dějiny vítězství a slávy Korejské strany práce.