Skip to content

„Fabriky pracujúcim“

V auguste pred 75 rokmi Kórea prijala opatrenie na znárodnenie veľkých priemyselných odvetví. Bola to historická udalosť, ktorá umožnila kórejskému ľudu stať sa pánom tovární a výrobných prostriedkov.

Bolo to tesne po oslobodení Kórey spod japonskej vojenskej okupácie (1905 – 1945). Japonskí imperialisti sa počas okupácie zmocnili väčšiny priemyselných odvetví, hlavných ekonomických tepien a vďaka bohatým zdrojom vyvážali z Kórey obrovské zisky. Aby bolo možné odstrániť dôsledky japonskej koloniálnej nadvlády, oslobodiť robotníkov od vykorisťovania a útlaku a zaistiť nezávislý rozvoj národného hospodárstva, bolo nevyhnutné znárodniť hlavné priemyselné odvetvia.

Za týmto účelom veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vo svojej správe na ustanovujúcom zjazde Ústredného organizačného výboru Komunistickej strany severnej Kórey (október 1945) zdôraznil potrebu znárodnenia tovární, baní, železníc a ďalších kľúčových priemyselných odvetví, ktoré vlastnili japonskí imperialisti a ich lokaji, a dať ich do vlastníctva ľudu.

Potom vytýčil heslo „Fabriky pracujúcim“ a zaistil, aby boli robotnícke výbory široko organizované a pripravené na kontrolu a prevádzku priemyselných zariadení a hospodárskych orgánov zapísaných v zoznamoch na znárodnenie a aby ľudové mocenské orgány vytvorili spoľahlivý systém kontroly a riadenia týchto podnikov.

Na jeho základe vydal 10. augusta čučche 35 (1946) Zákon o znárodnení priemyslu, dopravy, spojov, bánk a tak ďalej.

Zákon deklaroval, že všetky podniky, bane, elektrárne, železnice, komunikácie, banky, obchody, kultúrne zariadenia atď., ktoré sú vo vlastníctve japonského štátu, právnických osôb a jednotlivcov alebo kórejských zradcov národa, majú byť bez náhrady skonfiškované a znárodnené, to znamená, že sa stanú majetkom kórejského ľudu.

Predmety, ktoré mali byť skonfiškované, obmedzil iba na majetok, ktorý vlastnili japonskí imperialisti a kórejskí zradcovia, a zabezpečil, aby majetky nekolaborantských kapitalistov boli chránené zákonom a aby sa podporovali obchodné aktivity malých podnikateľov a obchodníkov.

Výsledkom bolo, že 1 034 priemyselných podnikov, ktoré predstavovali viac ako 90 percent celého priemyslu v krajine, sa stal majetkom štátu a ľudí.

Robotníci, ktorí sa stali pánmi fabrík, sa jednotne a s nadšením pustili do budovania základov novej, demokratickej Kórey, s cieľom vytvoriť nový, šťastný život.

Nenara (Naša vlasť) – http://naenara.com.kp/