Skip to content

První rok provádění závěrů sjezdu strany oslavme hrdým novátorstvím a pokrokem

Zpráva o 2. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang  12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 8. do 11. února čučche 110 (2021) se konalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velkého očekávání a pozornosti všech členů strany a lidu, kteří aktivně povstali k novému revolučnímu pochodu a vysoko pozvedli prapor bojového programu přijatého 8. sjezdem KSP.

Plénu předsedal generální tajemník KSP soudruh Kim Čong Un.

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body pořadu jednání:

1. Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany.

2. Další intenzivní rozvoj boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé společnosti.

3. Změny souboru hesel Ústředního výboru strany.

4. Přezkoumání „Výkladu Stanov KSP“.

5. Organizační záležitosti.

 

 

Soudruh Kim Čong Un přednesl hlavní projev k prvnímu bodu pořadu jednání „Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany“.

Plán národního hospodářství vypracovaný vládou (radou ministrů) pro letošní rok nepřinesl žádné velké změny, analyzovala zpráva a poznamenala, že přestože bylo přijato usnesení sjezdu strany a bylo provedeno intenzivní studium a projednávání dokumentů sjezdu, plán hospodářské práce pro tento rok přesně neodráží myšlenky a linii sjezdu strany a nepřináší novátorský pohled a jasná účinná opatření.

Rada ministrů nehrála vedoucí úlohu při přípravě plánu pro vedoucí odvětví hospodářství a téměř mechanicky shrnula údaje sestavené ministerstvy. Výsledkem bylo odhalení nedostatků: v jednom odvětví subjektivně vytvořili neuvěřitelně vysoký plán a v jiném představili nízký plán práce pod záminkou zefektivnění a dalšího zdokonalení, navzdory úkolům, které je možné a nutné splnit.

Zpráva ostře kritizovala práci různých odvětví, ve kterých se tyto tendence silně projevily.

 

 

V oblasti zemědělství si bez ohledu na nepříznivé podmínky zemědělských prací a současnou obtížnou situaci v uspokojivém zajišťování zemědělských materiálů státem stanovili na první rok pětiletého plánu příliš vysoké cíle produkce obilí, v důsledku čehož nevyhnutelně začala byrokracie a nadsázka ve fázi plánování, jak tomu bylo v dobách minulých.

Oproti tomu oblasti elektroenergetiky, stavebnictví a lehkého průmyslu snížily plány výroby v hlavních indexech na takovou úroveň, aby jim na konci roku nebylo možné nic vyčítat.

Nyní v hlavních továrnách a podnicích v oblasti metalurgického, chemického a strojírenského průmyslu, místních průmyslových podnicích a v oblasti zemědělství naléhavě potřebují alespoň o něco více elektřiny. Kvůli nedostatku dodávek elektřiny došlo v některých dolech k ukončení výroby a lidu jsou způsobovány nepříjemnosti.

Přesto rada ministrů, státní plánovací komise a ministerstvo elektroenergetiky pod záminkou, že se snaží uspokojit současnou poptávku po elektřině v hlavních továrnách a podnicích a obnovit původní kapacitu generátorů, vypracovaly plán výroby elektřiny na letošní rok pod současnou úroveň výroby elektřiny.

V oblasti stavebnictví s poukazem na nedostatek materiálů a pracovních sil vypracovali plán výstavby obytných budov v Pchjongjangu pod plánem přijatým na sjezdu strany. Jedná se o prvek přizpůsobivosti a defétismu pracovníků v ekonomické oblasti, kteří se pod záminkou podmínek a okolností chtějí jen chytit dech a předstírat práci.

Zpráva zdůrazňuje, že výstavba obytných budov je důležitým dílem k zajištění stabilního a vysoce kultivovaného života lidu a politickou otázkou obrany autority sjezdu, a uvádí, že Ústřední výbor strany rozhodl letos v Pchjongjangu postavit obytné budovy s 10 tisíci bytů.

Rovněž bylo vážně kritizováno odvětví lehkého průmyslu za stanovení absurdně nízkého plánu výroby obuvi pod záminkou zajišťování materiálů a upřednostnění kvality před kvantitou.

 

 

Zpráva zdůraznila potřebu pro další odvětví navrhnout cíle, které mohou hmatatelně přispět k ekonomické výstavbě a životu lidu, s úsilím o rozvoj, dynamikou, vytrvalost a vědeckou přesnost, oproti stanovování nízkých plánů vedoucích k vyhodnocení překročení plánu na konci roku.

Dle hlavních úkolů pětiletého plánu by měla být od letošního roku systematicky podporována práce v celostátním měřítku s cílem určit metalurgický a chemický průmysl jako klíčové články a zaměřit do nich investice a posílit materiálně-technickou základnu odvětví zemědělství.

Ve zprávě se zdůrazňuje, že celostátní, plánované a vědecké soběstačnosti by měla být věnována zvláštní priorita a měla by být novátorsky uplatněna v hospodářské práci. Letošní plán zmiňuje přednostní poskytování materiálů požadovaných v hlavních odvětvích národního hospodářství, ale jen několik z nich má celostátní opatření přijatá k jejich zajištění.

Požadavek nakupovat všemi možnými způsoby nejen nezbytné dovážené produkty, ale dokonce i produkty, které se vyrábějí na domácím trhu, je nejtypičtější nedbalostí ekonomických řídících orgánů, které zneužíváním hesla soběstačnosti přesouvají svou odpovědnost na podřízené jednotky.

Pokud bude tato situace pokračovat, hospodářská autorita a kontrolní funkce státu postupně zmizí, což povede státní podniky k nelegálním výdělkům.

Nejnaléhavějším problémem při podpoře ekonomiky země je nedostatek schopného personálu. Nyní, když máme v úmyslu odvážně inovovat ve všech pracích, je výchova schopného personálu nového typu naléhavým úkolem. Aby bylo možné uskutečnit praktickou změnu ve stranické, státní, hospodářské práci a životě lidu, musí nejprve dojít ke změně ve výcviku schopných kádrů.

Zpráva konkrétně uvádí, že již není možné ponechat ve stejné podobě fenomén specializace a sebestřednosti jednotek, který porušuje zájmy státu a lidu a nedbá provádění rozhodnutí a směrnic strany, ale je nutné jej rozhodně potlačit pomocí stranických, zákonných a vojenských pravomocí.

Zpráva vyjadřuje odhodlání Ústředního výboru strany považovat specializaci jednotek a sebestřednost za nepřítele revoluce, nepřítele státu, který se nijak neliší od zneužívání funkce, byrokracie a korupce, a zahájit proti nim totální válku. Také zdůrazňuje, že všechny stranické organizace, politické a státní orgány a všechen lid by se měli stát hlavní silou války za odstranění specializace jednotek a sebestřednosti.

 

 

Soudruh generální tajemník ve zprávě zdůraznil organizaci hospodářské práce pro letošní rok s cílem ukázat potenciál soběstačné ekonomiky a maximálně stabilizovat život lidu při přísném dodržování státní mimořádné protiepidemické disciplíny. Ve své zprávě stanovil úkoly aktuálního roku pro odvětví národního hospodářství.

Soudruh generální tajemník ve své zprávě zvlášť zmínil úkoly pro novátorské zlepšování hospodářských záležitostí radikálním zvýšením funkce a role státních vedoucích ekonomických orgánů.

Naléhavým problémem je obnovení ekonomických, organizačních a kontrolních funkcí rady ministrů a státních řídících ekonomických orgánů, zlepšení jejich vedení a řízení hospodářství jako celku. Státní vedoucí ekonomické orgány se musí úplně dostat z rámce staré setrvačnosti, kdy si stěžovaly na nedostatek pravomocí a špatné podmínky, a musí provádět odvážnou a aktivní kampaň k překonání ekonomických potíží a překážek. Je důležité odstranit překážky a zajistit hladké fungování hospodářství země tím, že se zvýší role nestálého výboru pro hospodářský rozvoj.

Zpráva konstatuje, že hlavním důvodem závažných nedostatků při provádění pětileté strategie hospodářského rozvoje státu předložené na 7. sjezdu strany je, že stranické výbory všech instancí nestanovily stranické vedení hospodářské práce, a také ve skutečnosti, že funkcionáři strany neplnili své povinnosti a roli organizátorů a vlajkonošů při provádění politiky strany. Navrhuje zásadní úkoly, kterých by se strana měla v rámci letošního posílení vedoucího postavení strany v hospodářské práci držet.

 

 

V rozpravě k prvnímu bodu programu vystoupili předseda vlády soudruh Kim Tok Hun, ministr chemického průmyslu soudruh Ma Čong Son, generální prokurátor ústřední prokuratury soudruh U Sang Čchol a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won.

Na plenárním zasedání se konala poradní shromáždění různých odvětví za účelem vypracování návrhu usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání.

Plénum jednomyslně přijalo usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání „Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany“.

Plénum projednalo druhý bod programu „Další intenzivní rozvoj boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé společnosti“.

Soudruh Kim Čong Un vystoupil se zprávou k druhému bodu pořadu jednání.

Generální tajemník ve své zprávě zdůraznil, že naše revoluce, vstupující do nové fáze vývoje, vyžaduje intenzivnější boj proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům než kdy předtím, a deklaroval revoluční vůli a odhodlání rozhodně odstranit zhoubný nádor, který ohrožuje naši myšlenku a systém a brání jednomyslné jednotě.

Zpráva předkládá úkoly intenzivního nasazení stranických organizací a organizací pracujících, vládních orgánů a justičních subjektů v boji proti protisocialistickým a nesocialistickým jevům.

 

 

Plénum projednalo třetí bod pořadu jednání „Změny souboru hesel Ústředního výboru strany“. Soubor hesel Ústředního výboru strany jako politický dokument, které shrnuje strategická a politická hesla strany, hraje důležitou roli při pevném semknutí celé strany a všeho lidu kolem strany a povzbuzuje je k uskutečnění revoluční věci čučche. Skutečnost výrazného posílení autority a vedoucí úlohy strany a prohlubování a rozvoje budování socialismu vyžaduje komplexní zajištění politického charakteru a upřesnění souboru hesel stanovených ÚV strany.

Následovala zpráva o změnách v souboru.

Plénum projednalo čtvrtý bod pořadu jednání „Přezkoumání Výkladu Stanov KSP“.

Soudruh generální tajemník uvedl, že 8. sjezd strany provedl změny a doplňky stanov strany v souladu s požadavky rozvoje revoluce. Poznamenal, že pečlivé sestavení souboru výkladu stanov strany je velmi důležité pro ideologické a organizační posílení strany, zvýšení bojeschopnosti a úlohy stranických organizací a posílení stranického života členů strany.

Plénum na základě skutečnosti, že členové ústředního řídícího orgánu strany provedli dostatečnou předběžnou studii, přijali usnesení o vytvoření návrhu příručky výkladu stanov strany.

 

 

Plenární zasedání se zabývalo pátým bodem pořadu jednání „Organizační záležitosti“.

Členové a kandidáti politbyra Ústředního výboru strany byli odvoláni a doplněni. Soudruh Ri Son Gwon byl zvolen členem politbyra Ústředního výboru strany. Soudruh Kim Song Nam byl zvolen kandidátem politbyra ÚV strany. Soudruh O Su Jong byl zvolen tajemníkem a vedoucím hospodářského oddělení ÚV strany.

Byli odvoláni a doplněni členové a kandidáti ÚV strany. Soudruzi Kim Tong Il, Kim Jong Nam a Kim Čchol Su, kandidáti ÚV strany, byli zvoleni jeho členy. Soudruzi Hong Hjok Čchol, Ri Kjong Ho, Čche Jong Džin, Rjong Kun Čchol a Čong So Čchol byli zvoleni kandidáty ÚV strany.

Plénum uzavřel soudruh generální tajemník KSP.

2. plénum 8. ÚV strany, které se konalo pod vedením soudruha generálního tajemníka KSP, se skvěle zapíše do dějin naší strany a revoluce čučche jako historické plénum, ​​ještě jasněji odrážející revoluční obraz KSP, neustále bojující a inovující, a dává mocný podnět k všelidovému velkému pochodu za splnění závěrů sjezdu strany.

 

 

Doplnění členové politbyra Ústředního výboru

 

ministr zahraničních věcí

Ri Son Gwon

 

vedoucí mezinárodního oddělení Ústředního výboru

Kim Song Nam

 

Nově zvolený tajemník strany

 

 tajemník a vedoucí hospodářského oddělení Ústředního výboru

O Su Jong

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp