Skip to content

Úvodní projev soudruha Kim Čong Una na 7. sjezdu KSP

Pchjongjang, 6. května čučche 105 (2016)

Vážení delegáti,
dnes pořádáme historický sedmý sjezd Korejské strany práce uprostřed velkého boje, ve kterém celá strana, veškerá armáda a všechen lid, obdařeni železnými nervy a sebevědomím, všestranně pracují, aby co nejdříve dosáhli konečného vítězství revoluce čučche, všeobecně statečně pochodujíce kupředu, maříce všechny druhy hrozeb a zoufalé výzvy imperialistů.

 S ohledem na nekonečnou věrnost a horoucí úctu delegátů, členů strany, vojsk a všeho ostatního lidu po celé zemi, rád bych nejprve vzdal nejušlechtilejší hold a největší slávu velkým soudruhům Kim Ir Senovi (Kim Il Sungovi) a Kim Čong Ilovi, kteří jsou zakladateli a budovateli KSP, ztělesněním mohutnosti nepřemožitelné KSP a věčnými vedoucími představiteli naší strany a lidu.

MM00242850

Soudruzi,
v průběhu sledovaného období naše strana a lid vedli svatý svízelný boj na obranu socialismu a pohánění věci revoluce čuche vítězně pod moudrým vedením velkého prezidenta Kim Ir Sena a generála Kim Čong Ila.
V tomto období byly řady strany ochuzeny o takové veterány protijaponské revoluční války jako Kim Il, Choe Hyon, O Paek Ryong, O Jin U, Choe Kwang, Rim Chun Chu, Pak Song Chol, Jon Mun Sop a Ri Ul Sol, kteří, majíce v hluboké úctě velké vůdce, se plně věnovali vlasti a lidu na dlouhé cestě revoluce čučche.
A byly zbaveny mnoha věrných revolučních soudruhů, včetně Ho Tam, Yon Hyong Muk, Kim Jung Rin, Ho Jong Suk, Kim Kuk Thae, Kim Yong Sun, Kim Yang Gon, Jon Pyong Ho, Pak Song Bong, Ri Chan Son, Ri Je Gang, Ri Yong Chol, Kang Ryang Uk, Ri Jong Ok, Kim Rak Hui a An Tal Su, kteří oddaně pracovali k posílení a rozvoji naší strany a vítězství socialistického procesu.
Také jsme ztratili Jo Myong Rok, Kim Kwang Jin, Kim Tu Nam, Jon Jae Son, Yun Chi Ho, Ri Tong Chun, Kim Ha Gyu, Ri Jin Su, Sim Chang Wan a jiné drahé soudruhy ve zbrani v revoluci songun, kteří prováděli hrdinské činy v boji k posílení a rozvoji revolučních ozbrojených sil.
Kromě toho zemřeli Jo Myong Rok, Kim Kwang Jin, Kim Tu Nam, Jon Jae Son, Yun Chi Ho, Ri Tong Chun, Kim Ha Gyu, Ri Jin Su, Sim Chang Wan a další akademici, profesoři, lékaři, spisovatelé, lidoví umělci a lidoví sportovci, kteří zaměřili všechnu svou energii a moudrost k rozvoji vědy, kultury a umění a sportu, a Han Tok Su, Choe Tok Sin, Ri In Mo, Rim Hon Sik, Kim Kwang Thaek a další nezapomenutelní revoluční soudruzi a vlastenecké osobnosti pro znovusjednocení. (Je zachován anglický přepis jmen a nejsou skloňována, pozn. překl.)
Tito lidé věnovali celou svou neúnavnost vítězství věci revoluce čučche, znovusjednocení země a národní prosperity, ve věrné podpoře KSP a vůdce; brilantní vítězství naší revoluce a současná sláva socialistické země jsou dosaženy díky jejich neocenitelné krvi a sebeobětování.
Památce protijaponských revolučních válečných veteránů, vlasteneckých mučedníků, nezapomenutelných revolučních soudruhů ve zbrani naší strany a vlasteneckým osobnostem pro znovusjednocení, kteří položili své cenné životy v boji za budování socialismu, národní znovusjednocení a věc globální nezávislosti, navrhuji věnovat minutu ticha.

 MM00242851

Soudruzi,
sedmý sjezd KSP byl svolán v historické době, kdy se otevřela fáze skoku vpřed při provádění věci revoluce čučche.
P
oslední desetiletí od šestého sjezdu KSP byla charakterizována pochmurným bojem a slavnými vítězstvími naší strany a lidu.

V průběhu hodnoceného období byla situace naší revoluce velmi vážná a složitá.

V nebývale těžkých časech, kdy se světový socialistický systém zhroutil a spojené imperialistické síly soustředily antisocialistický útok na naši republiku, naše strana a lid byli nuceni bojovat proti nim bez pomoci.

Imperialisté neustále vyostřovali situaci po celá desetiletí, aby našemu lidu neumožnili ani na okamžik žít v míru a zablokovali všechny cesty k hospodářskému rozvoji a existenci prostřednictvím všelijakých blokád, tlaku a sankcí.

Tváří v tvář krutým a rozmanitým obtížím a tvrdým zkouškám a těžkostem a utrpení horšímu než během války, naše strana a lid byli těsněji semknuti kolem Ústředního výboru KSP, měli prezidenta a generála ve velké úctě jako střed jednoty a vedení a vyvinuli značné úsilí o obranu a prosazování socialistického procesu, sledujíce jedině revoluční linii čučche, předloženou velkými vůdci, když čelili bouři dějin bez sebemenšího zaváhání nebo kolísání.

Díky moudrému vedení prezidenta a generála a síle jednomyslné jednoty KSP, armády a lidu kolem vůdce jsme byli schopni zapsat do dějin hrdá vítězství, rozbít plány spojených imperialistických sil k zadušení republiky na každém kroku a uchovat rudou vlajku socialismu a výsledky revoluce až do konce.

Během sledovaného období KSP ztělesňovala čučche orientovanou linii výstavby strany generála Kim Čong Ila, aby se stala mocným orgánem, ideologicky čistým a organizačně integrovaným, v němž bylo dosaženo jednoty v ideologii a vedení, a aby se rozvíjela v mateřskou stranu přejímající odpovědnost za osud mas lidu, vždy vítěznou stranu se zkušeným a promyšleným uměním vedení a ocelově silnou a slibnou revoluční stranu.

V letošním roce, kdy se koná sedmý sjezd KSP, naše vojska a lid dosáhli velkých úspěchů v první zkoušce vodíkové bomby a vypuštění satelitu pozorování Země Kwangmyongsong 4, které se staly mezníky v dějinách národa trvajících 5 000 let, čímž se zvýšila důstojnost a síla čučche Koreje na nejvyšší možnou úroveň; s velkou kuráží provedli dynamickou 70denní kampaň věrnosti, předvádějíce velké výkony a dosahujíce bezpříkladných pracovních úspěchů ve všech oblastech socialistické výstavby.

Všichni vojáci a lid v celé zemi zobrazovali ducha provádění politiky KSP až do smrti v odezvě na její bojovou výzvu k zahájení 70denní kampaně, čímž dosáhli největších úspěchů a skoku kupředu ve všech odvětvích národního hospodářství a dosáhli skvělých výsledků překročení cílů kampaně stanovených KSP.

Během kampaně sektory elektrárenství, těžby uhlí a hutnictví a železniční dopravy tvrdě usilovaly o zvýšení výkonů a přepravy pro zvýšení nárůstu výroby, a mnoho jednotek v různých odvětvích národního hospodářství, včetně strojírenství, průmyslu chemického, stavebních materiálů a lehkého průmyslu a zemědělství zvedlo silný vítr s cílem zajistit modernizaci a domácí produkci našeho stylu a vést k vzestupu ve výrobě, a tak dosahovat vynikajících výkonů při překračování pololetních i ročních národních hospodářských plánů.

Naše hrdinná dělnická třída Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, vědci a technici vedli nepoddajný boj na zásadě upřednostňování samostatného rozvoje ve vývoji a výrobě nových strojů a zařízení, založených na místním úsilí a technologiích, které představují jako dary sjezdu mateřské strany. Jiní po celé zemi nádherně dokončili spoustu velkých stavebních projektů, které velmi přispívají k rozvoji hospodářství a zvyšování životní úrovně lidu, v krátkém čase před sjezdem, aby zaslali zprávy věrnosti ÚV KSP.

Ti, kteří v odvětví vědy národní obrany zahráli nádhernou předehru k tomuto významnému roku vzrušující explozí první vodíkové bomby čučche Koreje, pokračují ve vytváření významných zázraků při obraně naší národní důstojnosti a suverenity, završujíce tak 70denní kampaň a otevírajíce široké dveře k sedmému sjezdu KSP, plnému hrdosti vítězů.

Všechna odvětví a všechny jednotky, zažehnuvší svá srdce vroucí věrností KSP a mimořádným vlasteneckým nadšením, zrychlili velký revoluční pochod na oslavu sedmého sjezdu KSP jako slavného setkání vítězů. Tím plně prokázali pevnou víru a vůli našich vojsk a lidu, kteří vítězně budují prosperující národ před zraky celého světa tím, že rozbíjejí zákeřné manévry nepřátelských sil, zaměřené na sankce a zadušení, a ukazují světu nezdolného ducha, odvážný elán a nevyčerpatelnou sílu hrdinné Koreje.

Početné poučné události, které se odehrály jedna po druhé v předehře k významnému sjezdu KSP, všechny tyto úspěchy jsou prostoupeny řádnou dřinou, vroucí vášní a nezištným úsilím členů strany, kteří jsou vždy spojeni svým osudem s KSP a ověnčili zlatý věk socialistické výstavby nepřetržitým revolučním vzestupem.

Chtěl bych vyjádřit srdečné poděkování a bojové pozdravy jménem Ústředního výboru KSP všem delegátům, členům strany, vojskům Korejské lidové armády a dalším lidem, kteří zdobí posvátné dějiny KSP horkou krví a potem vlastenectví a poskytli velký příspěvek k oslavě sedmého sjezdu KSP jako setkání vítězství a slávy, svírajíce v rukou zbraně revoluce, kladivo, srp a psací štětec s horoucím přesvědčením jít na věčné časy stejnou cestou s naší stranou.

Při příležitosti významného sjezdu naší strany směřují mé vřelé pozdravy Antiimperialistické národní demokratické frontě, Korejské sociálně demokratické straně, Čeondoistické straně Chongu, jihokorejskému lidu, Chongryonu (Generálnímu společenství korejských obyvatel v Japonsku) a dalším organizacím zámořských Korejců a všem krajanům v zahraničí, kteří usilují o znovusjednocení a prosperitu země.

Jménem sjezdu KSP také přidávám vřelé poděkování a pozdravy politickým stranám a organizacím, studijním skupinám myšlenky čučche, organizacím přátelství a solidarity a osobnostem ze všech oblastí života v různých zemích světa a zástupcům diplomatických misí a mezinárodních organizací v KLDR, kteří vyjádřili pozitivní podporu a povzbuzení naší revoluci a zaslali blahopřání, dopisy a květinové koše sedmému sjezdu KSP.

ksp_znak

Soudruzi,

sedmý sjezd KSP shrne skvělé úspěchy a neocenitelné zkušenosti naší strany a lidu získané v průběhu posuzovaného období a předloží strategickou linii a úkoly, aby ohlásil velkou zlatou éru socialistické výstavby a postup naší revoluce vpřed.

Tento sjezd KSP bude historickou příležitostí k vytvoření dalšího milníku v boji za rozvoj slavné kimirsensko-kimčongilské strany a uskutečňování věci socialismu.

3 467 delegátů má právo volit na tomto sjezdu a 200 delegátů má právo jej pozdravit; všichni z nich jsou zde přítomni, jak byli zvoleni na konferencích KSP na různých úrovních.

Z nich 1 545 jsou delegáti stranických funkcionářů a politických pracovníků, 719 delegáti vojsk, 423 delegátů státní administrativy a ekonomických funkcionářů, 52 delegátů funkcionářů organizací pracujícího lidu, 112 delegátů funkcionářů v odvětví vědy, vzdělávání, veřejného zdraví, kultury a umění a hromadných sdělovacích prostředků, 786 delegátů pevných členů strany zapojených do polních prací, šest veteránů protijaponské revoluční války a 24 bývalých nepřevrácených (nezradivších) dlouhodobých vězňů.

Z nich 315 jsou ženy.

Přítomno na sjezdu je také 1 387 pozorovatelů.

Plně přesvědčen o tom, že tento sjezd uspokojivě vykoná svou práci, podporován vysokým politickým nadšením všech delegátů, aby byl historickým setkáním, které zanechá vynikající mezník v rozvoji naší strany a revoluce a setkáním pro všeobecné urychlení konečného vítězství procesu revoluce čučche, prohlašuji sedmý sjezd KSP za zahájený.

http://uriminzokkiri.com