Skip to content

3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 11. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal 10. února.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve své zprávě k 1. bodu pořadu jednání.

Zpráva soudruha generálního tajemníka, která zdůrazňuje účinné praktické způsoby, jak úspěšně plnit revoluční povinnosti svěřené každému odvětví v klíčové době, kdy začíná první pochod k provádění rozhodnutí sjezdu strany, vnáší mezi účastníky velkou důvěru a odvahu.

 

 

Soudruh generální tajemník ve své zprávě navrhl důležité úkoly pro pevné právní zajištění plnění národního hospodářského plánu a směrování veškeré práce strany k plnění letošních ekonomických úkolů.

Zpráva zdůraznila význam posílení právního dohledu a kontroly v průběhu vypracovávání a provádění národního hospodářského plánu, směrnic strany a státního práva. Rovněž vyzvala k odstranění iracionálních prvků v legislativní oblasti, které jsou překážkou při provádění národního hospodářského plánu, a vyzvala k zavedení a vylepšení nových odvětvových zákonů ke zlepšení efektivity výroby a výstavby.

Soudruh generální tajemník na závěr zprávy k prvnímu bodu pořadu, která trvala tři dny po sobě, uvedl, že aktuální plenární zasedání bylo svoláno v nejvhodnější a nezbytnou chvíli k nápravě nedostatků letošní práce ve fázi plánování a předefinování skvělé práce ve prospěch našeho lidu. Pomohlo najít mezi funkcionáři ideologické choroby včetně pasivity a přizpůsobivosti a vyléčit je. Pokračoval, že členové ústředního řídícího orgánu strany a příslušní funkcionáři by měli pořádat poradní shromáždění k určení přesného bojového plánu pro tento rok, na kterých by měli vážně diskutovat a stanovit novátorské cíle, vedené snahou o rozvoj, dynamiku, pevnost a vědecký charakter, a tak učinit současné plénum významným okamžikem pro velký skok vpřed v provádění usnesení sjezdu strany a vštěpování přesvědčení a odvahy všem členům strany a všemu lidu.

 

 

Jakmile soudruh generální tajemník ukončil svůj projev, všichni účastníci vyjádřili své poděkování nadšeným potleskem a složili pevnou přísahu soudruhu Kim Čong Unovi, který s vynikajícím porozuměním a hlubokou přemýšlivostí jasně osvětlil účinné způsoby provádění rozhodnutí sjezdu strany a učinil odvážná a revoluční opatření a naplnil je ušlechtilým posláním oddané služby lidu, velkou silou a moudrostí.

Programová zpráva soudruha generálního tajemníka, naplněná duchem absolutní a bezpodmínečné služby lidu a bezmezným revolučním a pokrokovým duchem, je velkým bojovým praporem, který inspiruje celou stranu a všechen lid k včasnému překonání vážných nedostatků zjištěných při plánování letošní práce a skvělému uskutečnění bojového programu stanoveného sjezdem strany.

V rozpravě k prvnímu bodu programu vystoupili předseda vlády soudruh Kim Tok Hun, ministr chemického průmyslu soudruh Ma Čong Son, generální prokurátor ústřední prokuratury soudruh U Sang Čchol a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won.

Řečníci ostře analyzovali a kritizovali hlavní ideologické příčiny nedostatků, které při letošním koncipování cílů hospodářské výstavby nesprávně ztělesňovaly myšlenky a ducha 8. sjezdu strany a podporovaly současný stav. Vyjádřili své pevné odhodlání stanovit bojové cíle prvního ročníku nové pětiletky s myšlenkou drsné cesty boje na život a na smrt, nikoli snadné cesty, aby naplnili vysokou důvěru strany a velká očekávání lidu z pozic pevné obrany autority sjezdu strany a za každou cenu definitivně zlepšili současnou ekonomickou situaci.

Plénum zorganizovalo odvětvové schůze, aby podrobně projednaly úkoly tohoto roku pro všechna odvětví a vypracovaly návrh usnesení.

Členové ústředního řídícího orgánu strany prohlubují diskuse s příslušnými funkcionáři, aby stanovili novátorské pracovní plány zaměřené na posílení základů státní ekonomiky a rozvoj naší revoluce pro nový skok vpřed.

Plenární zasedání pokračuje.

 

 


Předseda vlády soudruh Kim Tok Hun

 


Ministr chemického průmyslu soudruh Ma Čong Son

 


Generální prokurátor ústřední prokuratury soudruh U Sang Čchol

 


Tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won

 


Zasedání průmyslového odvětví

 


Zasedání zemědělského odvětví

 


Zasedání odvětví lehkého průmyslu

 


Zasedání odvětví stavebnictví

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp