Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN prestrihol pásku pri dokončení továrne na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone

Pchjongjang, 2. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Továreň na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone bola postavená ako stelesnenie nášho boja za dosiahnutie prosperity vďaka sebadôvere, čo je ďalší krok vpred vo veľkom pochode všetkých ľudí za otvorenie novej epochy socialistickej výstavby, v súlade s veľkým plánom strany, napriek ťažkostiam, ktorým čelí naša revolúcia.

Kórejská strana práce a ľud preukazujú neotrasiteľnú vôľu napriek zúfalým snahám nepriateľských síl, ktoré sú len ďalším vetrom, umožňujúcim našej červenej vlajke lepšie viať. Prvá veľká základňa chemického priemyslu v krajine bola dokonale dokončená ako prvé tohtoročné víťazstvo na frontoch budovania mocného socialistického štátu, ktoré sa začalo veľkou myšlienkou spustenia ofenzívy na dosiahnutie frontálneho prelomu.

Slávnostné odovzdanie závodu, ktorý bol postavený ako výrobná základňa čučchejského hnojiva, sa uskutočnilo 1. mája, na medzinárodný sviatok pracujúcich ľudí celého sveta.

Ceremónie sa zúčastnil predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un.

Továreň, hrdý výsledok veľkej éry Strany práce a ďalšie večné bohatstvo pri budovaní prosperujúcej krajiny, je vzorovým modelom v oblasti chemického priemyslu, pretože bola postavená dôkladne na čučchejských základoch v súlade s modernizáciou a je perfektná z hľadiska výrobných vlastností, architektonického dizajnu i ochrany ekologického prostredia.

Budovaním priemyslu fosfátových hnojív na báze čučche, ako pevného základu vždy sebestačnej socialistickej ekonomiky a rázneho zvýšenia produkcie obilia, založeného na našom vlastnom úsilí, domácej technológii a lokálne dostupných materiáloch pod múdrym vedením váženého najvyššieho vodcu strany, štátu a ozbrojených síl súdruha Kim Čong Una došlo k prelomu, ktorý by sme mohli zaradiť k večne žiariacim nesmrteľným činom, ktoré vykonali veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a veľký vodca súdruh Kim Čong Il.

Dokončenie výstavby závodu, prvé víťazstvo v ofenzíve za prelom v naplnení rozhodnutí prijatých na historickom 5. plenárnom zasadnutí 7. Ústredného výboru Kórejskej robotníckej strany, nás veľmi silne poháňa k víťazstvu a k presvedčeniu. že môžeme dôkladne pozdvihnúť dôstojnosť a majestát mocného štátu, ak dôsledne nasledujeme myšlienku a vedenie ústredného výboru strany a plne sa spoliehame na sebadôveru.

Uprostred uvítacej hudby prišiel na ceremoniál vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Všetci účastníci začali búrlivo volať na slávu váženého súdruha najvyššieho vodcu, ktorý priniesol novú zmenu vo vývoji priemyslu hnojív založeného na čučche a ktorého vynikajúce vedenie nás posúva k revolučnému pokroku v posilňovaní sebestačného hospodárstva.

Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil súdruh Pak Pong Ču, člen predsedníctva politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Ceremoniálu sa tiež zúčastnil člen politického byra Ústredného výboru KSP, Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a premiér kabinetu súdruh Kim Če Rjong, podpredsedovia ÚV KSP súdruhovia Kim Tok Hun a Pak Tche Song, súdružka Kim Jo Džong a súdruh Čo Jong Won, ktorí sú zástupcami vedúceho oddelenia ústredného výboru KSP, armádni dôstojníci a funkcionári, ktorí sa podieľali na stavbe, stavitelia a funkcionári provincie Južný Pchjongan.

Súdruh Pak Pong Džu predniesol slávnostný prejav.

Povedal, že dokončenie továrne na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone je veľkou a sľubnou udalosťou, ktorá priniesla veľké potešenie všetkým poľnohospodárskym pracovníkom i ostatným ľuďom, pretože nielen silne prejavila revolučného ducha hrdinskej robotníckej triedy KĽDR, ktorá je odhodlaná dosiahnuť nové víťazstvá v socialistickej výstavbe odvážnym prelomom pod vedením veľkej strany, ale aj ukázala obrovskú silu nášho štátu.

Povedal, že vážený súdruh najvyšší vodca stanovil bojovú úlohu na vybudovanie továrne, v ktorej sa bude hromadne vyrábať vysoko koncentrované amónne fosfátové hnojivo urgentne nevyhnutné pre poľnohospodársku výrobu moderným a veľkovýrobným spôsobom, a poskytol energické usmernenie pre jej vybudovanie ako vzorovej továrne v oblasti chemického priemyslu, ktorá je zhmotnením myšlienky čučche a modernosti a podnikom šetriacim pracovnú silu, v ktorom sú všetky výrobné procesy automatizované a racionalizované.

Ďalej uviedol, že stavbári, vedci a vojenskí stavitelia, ktorí stelesňovali ducha odhodlania vykonať politiku strany, viedli prudký boj 24 hodín 7 dní v týždni, aby dokončili tento projekt pred stanoveným časom, pričom sa museli vyrovnať s množstvom vedeckých a technologických problémov, ktoré sa počas výstavby naskytli.

Dokončenie sunčchonskej továrne na výrobu fosfátových hnojív, ktorá prudko rozvíja výrobu hnojív v krajine a povzbudzuje hospodársky front ako celok, je veľkým víťazstvom myšlienky našej strany pri dosahovaní prelomu a prosperity vďaka sebadôvere, čo opäť dokazuje skutočnosť, že dokážeme s istotou splniť bojové ciele, keď dynamicky postupujeme pod vztýčeným práporom sebadôvery pod vedením strany, poznamenal.

Vyzval na zblíženie sa s váženým súdruhom najvyšším vodcom a na ďalšie zvýšenie entuziazmu pri ofenzíve za dosiahnutie frontálneho prelomu, aby sme pokračovali v zaznamenávaní obdivuhodných úspechov sebestačnosti a dynamicky napredovali poháňaní vierou v dosiahnutie víťazstva a prosperity našej socialistickej krajiny.

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un prestrihol pásku na znak dokončenia výstavby závodu.

Všetci účastníci opäť začali búrlivo volať na slávu váženého súdruha najvyššieho vodcu, ktorý velí všeobecnému pochodu celého ľudu, aby dosiahol veľkú vec prosperity pomocou sebadôvery a preukazuje silu a dôstojnosť socialistickej Kórey na najvyššej úrovni.

Vážený súdruh najvyšší vodca srdečne ocenil staviteľov a ľudové masy, ktorých radosť sa neustále stupňovala.

Pozrel sa na niekoľko miest v areáli závodu a oboznámil sa s rôznymi výrobnými procesmi vrátane procesu spracovania surovín, výroby žltého fosforu, výroby hnojiva na báze fosforečnanu amónneho a procesu balenia.

Vážený súdruh najvyšší vodca sa pri celkovom pohľade na nádherne postavenú továreň s hlbokým dojmom vyjadril, že veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a veľký vodca súdruh Kim Čong Il, ktorí pracovali na riešení problému s potravinami pre ľudí, by boli veľmi potešení, keby počuli správu o tom, že bola postavená moderná továreň na fosfátové hnojivá.

Teraz môžu poľnohospodárski pracovníci ľahšie sústrediť všetko svoje úsilie na dosiahnutie cieľa výnosov obilia stanoveného stranou a dodal, že továreň je hrdým ovocím vytvoreným tými, ktorí bezvýhradne nasledujú politiku strany a preukazujú silu jednoty armády a ľudu. Veľmi ocenil výkony všetkých staviteľov, vedcov a technikov.

Vyjadril spokojnosť s úžasným vytvorením integrovaného výrobného systému továrne na fosfátové hnojivá učiteľmi a výskumníkmi Kim Čchekovej technickej univerzity v spolupráci s príslušnými jednotkami a opakovane zdôraznil, že talenty sú veľkým zdrojom a hybnou silou rozvoja krajiny a že vzdelávanie talentovaných ľudí je politickou otázkou, ktorej strana prisúdila najvyššiu prioritu.

Dokončenie továrne na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone je prvým úspechom po 5. plenárnom zasadnutí 7. ústredného výboru Kórejskej strany práce a dôležitým míľnikom k tomu, aby sa chemický priemysel v krajine skokom posunul vpred a aby dokončenie tejto továrne bolo semenom dosahovania prosperity vo všetkých oblastiach budovania mocnej krajiny.

Stanovil podrobné úlohy riadenia a prevádzky závodu vrátane otázky prijatia dôkladných opatrení na zabezpečenie surovín na konsolidáciu výroby hnojív na báze fosforu, otázky ďalšieho vylepšovania integrovaného výrobného systému a uvádzania produktov na trh, procesov v stabilnej prevádzke a otázke venovania osobitnej pozornosti ochrane životného prostredia.

Stanovil úlohy a spôsoby rozvoja nášho chemického priemyslu správnym spôsobom, v súlade s požiadavkami nového storočia, vrátane prestavby a modernizácie tovární na hnojivá ako celku a vybudovania ďalších chemických priemyselných základní.

Vyjadril očakávanie a presvedčenie, že funkcionári, vedci, technici a stavitelia odvážne nastúpili na novú cestu socialistickej výstavby v rovnakom duchu a vytrvalosti, s akou vybudovali nový závod založený na našich vlastných materiáloch a technológiách, a tak budú ďalej preukazovať silu skvelej myšlienky strany.

Všetci účastníci významného a veľkolepého ceremoniálu za prítomnosti váženého súdruha najvyššieho vodcu boli plní nadšenia, aby tento rok oslávili 75. výročie založenia slávnej strany hrdými úspechmi a naďalej dosahovali nové víťazstvá pri budovaní mocnej socialistickej krajiny v neporaziteľnom bojovom duchu a svedomitou prácou vernou vodcovstvu a ideológii strany.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp