Skip to content

Pchanmundžomská deklarace o míru, prosperitě a znovusjednocení Korejského poloostrova

Pchjongjang, 28. dubna čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un a prezident Mun Če In podepsali “Pchanmundžomskou deklaraci o míru, prosperitě a znovusjednocení Korejského poloostrova” dne 27. dubna. Její úplný text zní:

 

Předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky Kim Čong Un a prezident Korejské republiky Mun Če In vedli severo-jižní jednání na nejvyšší úrovni v “Domě míru” v Pchanmundžomu dne 27. dubna 2018 ve významném čase, kdy došlo k historickému obratu na Korejském poloostrově, což odráží jednomyslnou touhu všech Korejců po míru, prosperitě a znovusjednocení.

Nejvyšší představitelé severu a jihu slavnostně prohlásili před 80 miliony Korejců a celým světem, že již nebude válka a otevřela se nová éra míru na Korejském poloostrově.

Deklarovali následující v historickém místě Pchanmundžomu, odrážejíce pevnou vůli ukončit rozdělení a konfrontaci, výsledek studené války, co nejdříve odvážně otevřít novou éru národního usmíření, míru a prosperity a aktivněji zlepšovat a rozvíjet severo-jižní vztahy:

 

I. Sever a jih dosáhnou komplexního a epochálního zlepšení a rozvoje v severo-jižních vztazích a tím spojí přerušené krevní cévy národa a přinesou budoucnost společné prosperity a nezávislého znovusjednocení.

 

Zlepšení a rozvíjení vztahů sever-jih je jednomyslnou touhou všech Korejců a naléhavým požadavkem doby, který nesnese dalšího odkladu.

 

1) Sever a jih potvrdily zásadu národní nezávislosti, která specifikuje, že osud našeho národa je určen námi samými, a dohodly se na otevření prudké fáze zlepšování a rozvíjení vztahů důkladným zaváděním severo-jižních deklarací a všech usnesení, která již byla přijata.

2) Sever a jih se dohodly na co nejrychlejším uskutečňování rozhovorů a jednání ve všech oblastech, včetně rozhovorů na vysoké úrovni, a přijaly aktivní opatření k uskutečnění záležitostí, které byly dohodnuty na rozhovorech na nejvyšší úrovni.

3) Sever a jih se dohodly na vytvoření společného severo-jižního styčného úřadu, kde budou orgány obou stran trvale pobývat v oblasti Kesongu, aby zajistily těsnou diskusi mezi úřady a uspokojivě zajistily výměnu a spolupráci nevládních organizací.

4) Sever a jih se dohodly na posilování všestranné spolupráce, výměn, návštěv a kontaktů lidí všech společenských postavení, aby byl dán další impuls k atmosféře národního usmíření a jednoty.

Souhlasily s aktivním podporováním společných národních akcí, kterých se zúčastní lidé všech společenských postavení včetně vládních orgánů, parlamentů, politických stran, místních autonomních orgánů a nevládních organizací při významných příležitostech na severu a na jihu, včetně 15. června, a tím posílí atmosféru vnitřního usmíření a spolupráce, přičemž budou společně postupovat do mezinárodních her, včetně Asijských her 2018, aby demonstrovaly světu národní vynalézavost, talent a jednotu.

5) Sever a jih se dohodly, že budou vyvíjet úsilí o rychlé řešení humanitárních otázek, které vznikly v souvislosti s národním rozdělení, a povedou rozhovory mezi Červeným křížem severu a jihu, aby projednaly a vyřešily všechny otázky včetně setkání rozdělených rodin a příbuzných.

V této souvislosti se dohodly uspořádat u příležitosti 15. srpna setkání rozdělených rodin a příbuzných.

6) Sever a jih se dohodly, že budou aktivně podporovat projekty dohodnuté v deklaraci ze 4. října, aby dosáhly vyváženého rozvoje a společné prosperity národního hospodářství a přijaly praktická opatření na prioritní obnovu a modernizaci železnic a silnic na východním a západním pobřeží pro jejich aktivní využití.

 

II. Sever a jih budou společně usilovat o potlačení akutního vojenského napětí a podstatné zmírnění nebezpečí války na Korejském poloostrově.

 

Potlačit vojenské napětí a odstranit nebezpečí války z Korejského poloostrova je velmi důležitou záležitostí související s osudem národa a velmi důležitou otázkou pro zajištění mírového a stabilního života Korejců.

 

1) Sever a jih se dohodly na úplném zastavení všech nepřátelských činů proti druhé straně ve všech prostorech zahrnujících zemi, moře a vzduch, které jsou hlavní příčinou vojenského napětí a konfliktů.

Nyní souhlasily s ukončením všech nepřátelských akcí včetně vysílání z reproduktorů a rozhazování letáků v oblastech podél vojenské demarkační linie od 1. května, zrušení jejich prostředků, a s budoucí přeměnou demilitarizované zóny ve skutečnou zónu míru.

2) Sever a jih se dohodly, že přemění oblast “severní mezní linie” v Západním moři v mírové vody a přijmou podstatná opatření, aby zabránily náhodným vojenským konfliktům a zajistily zde bezpečné rybářské aktivity.

3) Sever a jih se dohodly, že přijmou různá vojenská opatření k oživení vzájemné spolupráce, výměn, návštěv a kontaktů. Sever a jih souhlasily s častými rozhovory vojenských orgánů, včetně rozhovorů mezi ministry obrany, aby bezodkladně projednaly a řešily vojenské otázky, které mohou vzniknout mezi oběma stranami, a v květnu uspořádají vojenské rozhovory na úrovni generálů, kterými začnou.

 

III. Sever a jih budou vzájemně úzce spolupracovat na vybudování stálého a trvalého mírového režimu na Korejském poloostrově.

 

Ukončení současného nenormálního příměří a zavedení pevného mírového režimu na Korejském poloostrově je historickým úkolem, který nesnese žádného dalšího odkladu.

 

1) Sever a jih se dohodly, že znovu potvrdí dohodu o neútočení, která znemožňuje uplatnění jakékoli formy ozbrojených sil, a přísně ji budou dodržovat.

2) Sever a jih se dohodly na postupném odzbrojení v závislosti na odstranění vojenského napětí a podstatném budování vojenské důvěry mezi oběma stranami.

3) Sever a jih se dohodly, že v tomto roce 65. výročí dohody o příměří vyhlásí konec války, nahradí dohodu o příměří mírovou smlouvou a aktivně budou podporovat třístranné rozhovory severu-jihu-USA či čtyřstranné rozhovory severu-jihu-USA-Číny pro budování trvalého a pevného mírového režimu.

4) Sever a jih potvrdily společný cíl změnit prostřednictvím úplné denuklearizace Korejský poloostrov na zónu bez jaderných zbraní.

Sever a jih společně uznávají, že aktivní opatření přijatá severní stranou jsou velmi významnými a rozhodujícími kroky pro denuklearizaci Korejského poloostrova, a souhlasily s tím, že budou vykonávat vzájemnou odpovědnost a roli v budoucnu.

Sever a jih se dohodly na aktivním úsilí o získání podpory a spolupráce ze strany mezinárodního společenství pro denuklearizaci Korejského poloostrova.

Vedoucí představitelé severu a jihu souhlasili s tím, že budou často provádět hluboké diskuse o důležitých záležitostech pro národ prostřednictvím pravidelných rozhovorů a horkých linek, prohlubovat důvěru a společně tvrdě pracovat na dalším rozšíření příznivého trendu směrem k trvalému rozvoji severo-jižních vztahů a míru, prosperity a znovusjednocení Korejského poloostrova.

V této souvislosti prezident Mun Če In souhlasil, že tento podzim navštíví Pchjongjang.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp