Skip to content

Úvodní projev s. Jozefa Servisty na celostátním setkání Pektusanu

pektusan_003

Úvodní projev místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na celostátním setkání v Praze dne 18. června 2016

Vážení členové Pektusanu , sympatizanti a hosté!
Dovolte mi, abych Vás všechny jménem Společnosti česko-korejského přátelství co nejsrdečněji přivítal na tomto shromáždění, které je svoláváno dle našich stanov pravidelně každý rok přibližně
v tuto dobu.
Mám vyřídit upřímné pozdravy všem od našeho předsedy Jaroslava Kafky, který se jednání nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů. Mohu snad nejen jménem svým, ale jistě i jménem nás všech, popřát mu brzké uzdravení a návrat mezi nás do společné práce.
Vážení přítomní!
Dovolte mi, abychom na dnešním jednání vzpomněli různé důležité události, které významně zasahovaly, nebo zasahují do života lidu KLDR.
Chci vzpomenout 71. výročí osvobození Koreje, šestnácté výročí společné deklarace Severu a Jihu z Pchjongjangu z roku 2000, šedesáté třetí výročí ukončení války v Koreji, uctění památky dvou velikánů Koreje a tím je 22. výročí úmrtí věčného prezidenta KLDR soudruha KIM IR SENA a 52. výročí nástupu soudruha KIM ČONG ILA do stranické práce na ÚV KSP. Prosím, uctěme povstáním jejich památku.

Děkuji.

Nemohu nevzpomenout jednu z největších událostí KLDR a tou je nedávné konání sedmého sjezdu KSP.

 

Vážení členové společnosti, sympatizanti a hosté!
Naše dnešní setkání se koná pod titulem ŽALUJEME. Ano, vážení přítomní, tento název jsem si propůjčil ze zprávy, kterou vydala Mezinárodní komise žen pro vyšetřování zvěrstev spáchaných
americkými a lysinmanovskými vojsky. Proces vyvolávání válečných konfliktů po celém světě, který je vždy v režii USA a jejich souputníků, pokračuje i nadále. Proto je nanejvýš nutné mít se před agresory neustále na pozoru a nezapomínat na tragédii korejského lidu a
dalších, kteří agresivní politikou trpí i dnes. Žalujeme americký imperialismus za to, jak dokázal zdevastovat, dá se říci zlikvidovat celou korejskou zemi, města, vesnice, průmysl, zemědělství a musím vzpomenout to nejdůležitější, že zmasakroval a zavraždil 30 % obyvatel včetně žen, dětí, starých a nemocných lidí, kteří se neprovinili ničím jiným nežli tím, že bránili svoji vlast před agresory Ameriky, Kanady a Lysinmana. Každá rodina ztratila v Korejské válce nejméně jednoho člena. Ano, vážení přítomni, naše společnost je tu od toho, aby pravdivě informovala o tom, co se na Korejském poloostrově děje, jaká tam je situace, kdo pro tuto zemi už více jak 63 let prosazuje politickou izolaci a její zbídačování. Žalujeme, proč naše média ani jednou nevzpomenou, že KLDR ztratila v důsledku imperialistické politiky USA při bombardování v Korejské válce třetinu
svého obyvatelstva. Jinak se takovýto akt nedá nazvat nežli aktem, kterým byla na Korejském lidu spáchána genocida za pomoci nejen normálních vojenských zbraní, ale i použití zbraní chemických, napalmu, letadel apod.
Žalujeme a naše společnost chce upozornit na to, že ani dnes ze strany OSN a Evropské unie není věnována dostatečná pozornost ochraně života lidí, dětí a jejich právu zvolit si ve svých zemích takové společenské uspořádání, které jim zajistí svobodný rozvoj jejich dalšího vývoje. Žalujeme tedy fakt, že ani zaslání tehdejší zprávy předsedovi Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady bezpečnosti, sekretariátu OSN a Světové radě míru nepřivedlo zvrat v Korejské válce, nevyburcovalo svědomí lidu ve světě k zabránění v pokračování takového barbarského zvěrstva vůči jednomu národu, jedné zemi.
Žalujeme, že byla dána stranou, jako se to stává i dnes, obrana lidských práv a udržení míru nejen na Korejském poloostrově, ale na celém světě. V ovlivňování myšlení lidí a vysvětlování pravdy o situaci v KLDR vidíme své poslání a uplatnili jsme je při pořádání 11 besed, které jsme v minulém roce uspořádali společně s našimi odbočkami. Kontakt s lidmi a pravda se staly alfou a omegou naší činnosti tak, jak jsme si to usnesli na celostátním setkání v roce 2013.
Chtěl bych informovat naše jednání, že jsme splnili také úkol v omlazení výboru. Byli do něho kooptování mladí lidé. Jsou přínosem pro naši činnost. Chci ocenit jejich aktivitu a iniciativu při jednáních výboru, zpracovávání podkladů, stanovisek naší společnosti a další jejich iniciativy, které vyvíjejí i mimo společnost ve svém volném čase. Děkuji.
Současně musím ocenit činnost také ostatních členů výborů za jejich aktivitu na našich jednáních. Ocenit bych chtěl zvláště našeho nejstaršího člena výboru, zakládajícího dnešní společnost, a čestného předsedu Pektusanu soudruha Jiřího Jarku. Děkuji jemu i všem ostatním za dosavadní činnost.

Vážení přítomní, bylo nám uloženo, abychom věnovali pozornost spolupráci s odbočkami. Konstatuji, že bez jejich pomoci bychom nemohli dosahovat výsledků, o kterých hovořím. Bez nich bychom neuskutečnili žádnou akci, recepce, besedy, výstavky, návštěvy a diskuse s představiteli velvyslanectví KLDR v České republice, akce k různým výročím a jiné. Reagovali jsme různými dopisy,prohlášeními, zdravicemi na události v KLDR. Dopisy byly zaslány soudruhu KIM ČONG UNOVI, předsedovi KSP, Společnosti korejsko-českého přátelství, ÚV KSP, korejským ženám, pracujícímu lidu KLDR apod.
Samozřejmě mi dovolte, abych ocenil velice dobrou spolupráci všech pracovníků ambasády, jejich vztahy k výboru, vstřícnost při jednáních a uskutečňovaných akcích apod. Je třeba v tomto směru ocenit přístup soudruha velvyslance KIM PCHJONG ILA.
Ceníme si také Vás, kteří mezi nás chodíte, dáváte iniciativní podněty pro naši činnost, zúčastňujete se různých akcí, věnujete svůj čas vysvětlování pravdy o životě a úspěších korejského lidu mezi našimi občany. Děkujeme a jsme za to vděčni.
Abych nemluvil jenom všeobecně, dovolte mi uvést alespoň některé výňatky z našich odeslaných dopisů.
1/ Ze Zdravice k 1. máji: … Vyjadřujeme solidaritu s korejským lidem v jeho boji proti imperialismu a podporu korejskému lidu v budování socialismu…
2/ Zdravice KIM ČONG UNOVI: … Jsme šťastni, že můžeme konstatovat, jak pod Vašim vedením dosáhla osvobozená část Koreje dalších úspěchů ve zvyšování životní úrovně lidu, aniž by se dala cestou kompromisů s třídními nepřáteli a prokletého tržního hospodářství, kterou předpovídali zlověstní špatní proroci…
3/ A poslední úryvek z dopisu k sedmému sjezdu KSP jako jedné z velice důležitých a zlomových událostí v historii KLDR a KSP (podrobnější informace Vám předá chargé d´affaires velvyslanectví KLDR soudruh KIM ČCHOL SE, proto se o nich nebudu rozšiřovat, přesto cituji): … Svým vystoupením /rozuměj KIM ČONG UN/ jste znovu prokázal nejen svému lidu, ale celému světu, že Váš postoj k mírovému urovnání na korejském poloostrově je totožný s názorem celé strany a lidu Vaší země…
Vážení přítomní!
Cesta naší společnosti je jednoznačná. Postavit se pravdě do očí. Ukázat, že v naší republice má KLDR své přátelé a příznivce nejen v Pektusanu a jeho odbočkách. Přátel má KLDR u našich občanů rozhodně víc nežli EU nebo imperiální politika USA.
Naše společnost je přesvědčena o tom, že ideje songun a čučche, kterým dali základ velcí vůdcové KIM IR SEN a KIM ČONG IL, byly velikým přínosem pro vedení země. Jména těchto dvou velikánů jsou pro korejský lid nesmrtelná. Velice dobře si při naplňování odkazů uvedených dvou velikánů vede nový korejský vůdce KIM ČONG UN. Na sedmém sjezdu KSP to byl právě on, který ve svém vystoupení nastínil další perspektivní rozvoj země ve prospěch lidu, upevnění obranyschopnosti a postavil se jednoznačně proti imperialistickým intrikám ohrozit životy lidu KLDR a její bezpečnost.
Žalujeme právě USA za to, že brání mírovému sjednocení poloostrova, že brání uzavření mírové smlouvy mezi KLDR a USA.
Pektusan plně podporuje myšlenky, aby USA po 63 letech a v 21. století ukončily tento neskutečný a ve světě neopakovatelný jev. Vyzýváme USA a jeho satelity k ukončení velkých válečných vojenských cvičení, neustále se opakujících a ohrožujících bezpečnost KLDR . Jděte domů. Nechte Koreu žít. Ona je připravena po všech stránkách zajistit svou budoucnost bez ochrany jiných. Má své velice schopné kádry v čele s maršálem KIM ČONG UNEM, dovede odkaz svých bývalých kormidelníků KIM IR SENA a KIM ČONG ILA do vítězného konce. To není jenom myšlenka Pektusanu a všech, kteří chovají úctu k lidu KLDR, to je naše víra, že se to KLDR podaří.
K vyjadřování našich postojů a názorů vydáváme náš tisk PEKTUSAN a jsou vytvořeny naše internetové stránky. Snažíme se v těchto médiích informovat o nejnovějších informacích, které máme k dispozici. Velice pozitivně lze hodnotit skutečnost, že Pektusan vydávají také naši spojenci a bratři na Slovensku. Takto se musí pracovat. Rozšířit svoji činnost dál než jen za naše dveře. Díky za to, přátelé. Prosíme a žádáme i vás všechny, kteří jste dnes spolu s námi, přispějte také svou troškou obohatit tato naše média svými názory, náměty a připomínkami, jak dál pokračovat v této započaté cestě.

Vážení přátelé, promiňte mi ten výraz Vašeho oslovení. Snad se neurazíte. Chci říci, že naše společnost ŽALUJE všechny ty, kteří se snaží nejen do naší země, ale celé Evropy prosadit, dá se říci „genocidu“ evropských národů „přísunem“ obrovského množství migrantů.
Žalujeme ty, kteří vymysleli, schválili a prosazují do života projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 1997 a který je komplexním plánem akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. My takovéto programy nechceme a ani je nepodporujeme. Zaslouží si naše opovržení. Ve své činnosti se snažíme také rozšiřovat tiskoviny a brožury, které nám dodávají zástupci velvyslanectví. Rovněž nám podávají emailové
zprávy, které jsou nám zasílány bezprostředně po jejich získání. Naše činnost je řízena plánem na jednotlivá pololetí.
Nemohu v této zprávě podrobně rozebrat veškerou činnost členů výboru, jednotlivých odboček. Zabralo by to příliš mnoho času. Shrnu-li to, mohu říci, že společnost Pektusan má spolehlivé členy a sympatizanty, přes které je uplatňována informovanost dalších a dalších nejen členů, ale i sympatizantů. Musím konstatovat, že vázne spolupráce mezi obdobnými organizacemi včetně stranických.
Budeme se snažit situaci zlepšit.
Jak jsme informováni, i přes ignoraci KLDR se uskutečňuje každý rok řada zájezdů a návštěv našich občanů do této nádherné a vzkvétající země. Je lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet. My, kteří jsme měli to štěstí, že jsme tam byli, to můžeme jenom potvrdit.
Svou další činnost musíme směrovat do vyvracení nepravd o KLDR, životě jejich lidí, vzdělanosti, zdravotnictví, jejich příprav napadnout i jadernými zbraněmi své sousedy, zemědělství, kultuře a dalších záležitostí dotýkajících se této země. Ano, dbají o zajištění své bezpečnosti svou vyspělou armádou vybavenou vysoce moderní vojenskou technikou a zejména lidmi, kteří jsou ochotni za svoji svobodu položit své životy. Jiným velice odpovědným úkolem je, abychom se dokázali dostat mezi mladé lidi, kteří nemají dostatek vlastních zkušeností vyznat se v tom, co je a není pravda v informacích šířených o KLDR našimi médii a politiky. Takovýto úkol bude vyžadovat rozšíření členské základny včetně sympatizantů, ustavování dalších odboček česko-korejského přátelství a rozvíjení činnosti Výboru pro studium a aplikaci idejí čučche.
Soudruhovi KIM ČONG UNOVI přejeme zejména zdraví a sílu při uskutečňování cílů vytýčených sedmým sjezdem KSP. Ať dále KLDR vysoce třímá prapor samostatnosti, míru, přátelství a aktivního boje za bezpečnost a sjednocení Korejského poloostrova a míru na celém světě.
Společnost česko–korejského přátelství Pektusan přeje i Vám, kteří jste dnes přišli podpořit solidaritu s korejským lidem a naši činnost, příjemné chvíle odpočinku a ničím nezkažené dovolené.
Děkuji za pozornost.