Skip to content

3. den 8. sjezdu KSP – pokračování zprávy ÚV

 

Pchjongjang, 8. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Každým dnem po zprávách o 8. sjezdu Korejské strany práce, který má epochální význam pro uskutečnění věci socialismu našeho stylu, důvěra a věrnost milionů členů strany a lidu celé země k veliké straně stále více vzrůstá.

7. ledna se uskutečnil třetí den zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un pokračoval po druhém dni jednání v přednesu zprávy o činnosti 7. Ústředního výboru strany.

 

 

Zanícená zpráva váženého soudruha Kim Čong Una, která mocně inspiruje celou stranu a všechen lid do další fáze nových vítězství, stále více podněcuje účastníky sjezdu a zdvojnásobuje jejich revoluční nadšení a bojového ducha, aby jistě plnili důležité úkoly, kterým strana a revoluce čelí.

Zpráva třetího dne hluboce analyzovala a vyhodnotila nedostatky a poučení zjištěné v průběhu prací na urychlení budování kultury za posledních pět let. Stanovila směr a způsoby, jak považovat tyto nedostatky za odrazový můstek pro pokrok a skok a otevřít období nového rozkvětu provedením velké revoluce ve všech oblastech socialistické kultury, včetně školství, veřejného zdraví, literatury a umění.

Zmíněny byly také důležité otázky pro nastolení zdravého a revolučního způsobu života našeho stylu ve všech sférách veřejného života a důsledné překonávání nesocialistických projevů.

Byl zdůrazněn požadavek vyplývající ze skutečnosti, že je nutné zlepšit veřejnou správu, také zintenzivnit práci na dodržování právního státu a právního boje, a byly navrženy praktické způsoby, jak plně využít nejvyšší nadřazenosti a moci našeho státu a společenského systému, jež jsou cennými úspěchy revoluce a života našeho lidu.

 

 

Zpráva konstatovala, že svaz mládeže a další organizace pracujících, převodový řemen mezi stranou a mládeží a podpůrná organizace strany, neplní své poslání a povinnosti, a stanovila základní otázky posílení svazu jako mocné síly budování socialismu upřednostněním vnitřní práce svazu a ideologické výchovy.

Účastníci sjezdu  se ohlédli za současným stavem svých oborů a jednotek na základě obsahu zprávy, plné myšlenek naší strany věřit v lid jako v nebe a principu „masy nade vše“. Rozvážně analyzovali svou minulou práci z hlediska stranického, revolučního a lidového ducha.

Pokud neinovujeme práci pomocí vysokého stranického uvědomění a pokrokového bojového ducha a nezbavíme se schematického, zkostnatělého a staromódního stylu práce, nebude možné držet krok s požadavky doby a revoluce a překonat obtíže na cestě pokroku. Toto tvrdé ponaučení získali účastníci ze zprávy Ústředního výboru strany.

Zpráva se věnovala otázce jihu v souladu se současnou situací a změněnými požadavky doby. Vyzdvihla obecné zásady a politický postoj naší strany pro komplexní rozšiřování a rozvoj vnějších vztahů.

 

 

Uprostřed mimořádné pozornosti a nadšení účastníků ve vztahu k otázkám, které mají zásadní význam pro rozvoj naší revoluce, analyzovala zpráva úspěchy dosažené během sledovaného období při ideologickém a organizačním posilování strany a zvyšování její vedoucí úlohy. Stanovila také úkoly a způsoby, jak okamžitě napravit úchylky existující v současné stranické práci, dále posílit stranické a revoluční řady a prohloubit stranické vedení revoluce a výstavby.

Účastníci s velkým vzrušením přijímají zprávu Ústředního výboru strany, která jasně osvětluje cesty k plnému projevení vnitřních hnacích sil a rozvojového potenciálu naší revoluce a k úspěšnému překonání všech překážek a obtíží, kterým čelíme.

Při pozorném poslechu zprávy váženého soudruha Kim Čong Una všichni účastníci společně s prací svých odvětví a jednotek hluboce zpracovávají obtížné a odpovědné bojové úkoly, kterým čelí naše revoluce, jež vstoupila do období nového rozvoje a skoku vpřed.

Během pokračování sjezdu všichni účastníci pociťují ještě horlivěji velikost a moudrost naší strany, generálního štábu korejské revoluce, organizátorky a inspirátorky všech vítězství. Jsou naplněni revolučním nadšením pro dosažení podstatných úspěchů a významného novátorství v dalším praktickém boji a u příležitosti tohoto sjezdu obnovují své revoluční přesvědčení a nezdolného bojového ducha.

Sjezd pokračuje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp