Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN svolal rozšířené zasedání výkonné politické rady v oblasti postižené tajfunem

 

Pchjongjang, 6. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un svolal a vedl v zasažené oblasti rozšířené zasedání výkonné politické rady Ústředního výboru strany s cílem zorganizovat kampaň k odstranění následků přírodní katastrofy způsobené tajfunem číslo 9 v provinciích Jižní a Severní Hamgjong.


 

 

Rozšířeného zasedání se zúčastnili členové výkonné politické rady ÚV strany, vedoucí funkcionáři hlavních oddělení ÚV strany, včetně organizačního a instruktorského oddělení a oddělení propagandy a agitace. Přítomni byli také velící důstojníci Korejské lidové armády včetně náčelníka generálního štábu KLA vicemaršála KLA soudruha Pak Čong Čchona.

V poslední době se intenzivně pracuje na odstranění následků povodní a tajfunů, které poškodily různé oblasti naší země. V této situaci 3. září utrpěly provincie Jižní a Severní Hamgjong další poškození tajfunem č. 9.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce v souvislosti se škodami způsobenými v provinciích Severní a Jižní Hamgjong v důsledku silného deště a silného větru způsobených tajfunem č. 9 okamžitě vyslal místopředsedy Ústředního výboru strany do zasažených oblastí, aby se důkladně seznámili se situací škod ve všech odvětvích.

5. září dorazil vážený soudruh nejvyšší vůdce do oblasti zasažené tajfunem v provincii Jižní Hamgjong a vyslechl podrobnou zprávu místopředsedů Ústředního výboru strany o stavu poškození.

 

 

Silný déšť a silný vítr způsobený tajfunem č. 9 zničily více než tisíc obytných budov v pobřežních oblastech provincií Jižní a Severní Hamgjong a zaplaveno bylo také mnoho veřejných budov a orné půdy.

Na rozšířeném zasedání výkonné politické rady Ústředního výboru strany byla věcně projednána otázka odstraňování následků v provinciích Jižní a Severní Hamgjong, byla posouzena a přijata konkrétní opatření, včetně formování stavebních sil pro naléhavé odeslání do těchto oblastí, projektů a zajištění přepravy materiálů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že současná obnova by se neměla stát jen prostým ekonomickým a obchodním procesem obnovy a výstavby, který by řešil následky přírodní katastrofy, nýbrž také důležitým procesem masové politické práce a okamžikem pro posílení jednomyslné jednoty a soudržnosti. Aby se ve veřejném pořádku vytvořily ušlechtilé duchovní a morální rysy, jejichž nositelé se nejdříve starají o lidi v obtížných situacích a vždy s nimi sdílejí zármutek i radost, překonávajíce útrapy v atmosféře socialistického státu, bylo by dobré, kdyby hlavní město aktivně pomáhalo provinciím. Když země prochází obtížemi, musí členové strany v hlavním městě přirozeně stát v čele, což významně přispěje k dalšímu posílení jednomyslné jednoty naší společnosti. Ústřední výbor strany vyzve členy jádra strany z Pchjongjangu, aby vytvořili divize členů strany z hlavního města a začali bojovat.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že členové strany v hlavním městě srdečně odpoví na plán Ústředního výboru strany, sehrají úlohu předvoje při obnově a výstavbě postižených oblastí, budou sdílet smutek i radost se členy strany a dělnickou třídou v místních oblastech a plně projeví jednomyslnou jednotu naší společnosti. Vyslovil důvěru, že členové strany z našeho hlavního města velkoryse povedou svou práci v posvátném boji v předvečer 75. výročí založení strany a 8. sjezdu strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že během boje o obnovu severní části země je nezbytné nařídit všeobecnou mobilizaci v oblasti dopravy, vytrvale organizovat a řídit dopravu a bez přerušení poskytovat materiály pro obnovu. Vzal v úvahu potřebu základních materiálů a přijal řadu opatření k jejich poskytnutí.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že lidová armáda jako obránce vlasti a tvůrce štěstí lidu bude věrna svému poslání a povinnosti, a vydal rozkaz Ústřední vojenské komisi strany, aby vyzvala ke kampani za odstranění poškození v provinciích Jižní a Severní Hamgjong.

Na rozšířeném zasedání výkonné politické rady byl odvolán předseda provinčního výboru Korejské strany práce v Jižním Hamgjongu Kim Song Il a nově byl předsedou provinčního výboru strany jmenován náměstek vedoucího organizačně-instruktorského oddělení Ústředního výboru strany.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se po ukončení zasedání na místě seznámil se stavem oblastí zasažených tajfunem v provincii Jižní Hamgjong. Doprovázeli ho místopředsedové Ústředního výboru strany, velící důstojníci lidové armády a vedoucí funkcionáři hlavních oddělení Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce upozornil na skutečnost, že současné poškození přílivovou vlnu ukázalo, že ochranná opatření v pobřežních oblastech naší země nejsou dostatečná a vlnolamy nebyly řádně vybudovány. Zdůraznil, že tato otázka je jednou z prací, kterou musíme v budoucnu naléhavě řešit jako důležitý politický úkol.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že v souvislosti s možnými budoucími přírodními bouřemi musíme důkladně prozkoumat a zvážit bezpečnost osad v blízkosti pobřeží a s přihlédnutím k okolnostem vypracovat plán přesídlení na bezpečné místo.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že za účelem vybudování kvalitních trvanlivých pobřežních staveb na ochranu lidských sídel a orné půdy před dopady přívalových vln a tajfunů je třeba provést dobrý výzkum a navrhnout stavbu pobřežních hrází a vlnolamů podle standardních stavebních pravidel, zapojit výzkumné ústavy z odvětví lodního a hydraulického inženýrství a projekční ústavy se  specializací na návrhy hrází a vlnolamů a budovat je mobilizací sil státu podle ročních plánů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, který se seznámil s vegetačním stavem plodin, které byly poškozeny tajfunem, zdůraznil potřebu aktivně přijmout agrotechnická opatření k minimalizaci poklesu výnosu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil důvěru, že naše strana a lid jednomyslně a solidárně jistě půjdou vpřed, dosáhnou nových skvělých vítězství a náš stát jistě ještě více zbohatne a bude vzkvétat, jakkoli divoká může být nepřízeň přírody a bez ohledu na počet překážek a obtíží, kterým můžeme čelit.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp