Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN poslal otvorený list všetkým členom strany v Pchjongjangu

Pchjongjang, 6. septembra čučche 109 (2020) (KCNA) – Nasleduje úplné znenie otvoreného listu, ktorý poslal vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un všetkým členom strany v hlavnom meste Pchjongjangu počas jeho kontroly oblasti postihnutej tajfúnom v provincii Južný Hamgjong:


Všetkým súdruhom, členom strany v hlavnom meste Pchjongjangu

Vážení súdruhovia, členovia strany v hlavnom meste Pchjongjangu,

pozdravujem vás, ktorí pracujete usilovnejšie ako ktokoľvek iný v intenzívnom boji za prípravu veľkých udalostí, ktoré sa majú čoskoro konať na oslavu 75. výročia založenia Kórejskej strany práce a jej historického VIII. zjazdu.

Vy, súdruhovia, ktorí ste poctivo zareagovali na hlavné rozhodnutia Ústredného výboru strany, prijaté v atmosfére mnohých výziev, ktoré ohrozujú bezpečnosť štátu a život ľudí, pracujete s nezištnou oddanosťou na ich realizácii. Vďaka rozhodujúcej úlohe, ktorú ste prijali, si Pchjongjang, hlavné mesto našej revolúcie, v zásade udržuje stabilný život.

Ako ste sa už všetci dozvedeli prostredníctvom novín a rozhlasu, rôzne časti krajiny utrpeli vážne škody po povodniach a tajfúne, ktoré naraz krátko po sebe zasiahli krajinu, pričom pokračuje intenzívny boj s cieľom odstrániť následky.

Aby toho nebolo málo, nasledoval tajfún č. 9, ktorý spôsobil škody v provincii Kangwon a provinciách Severný a Južný Hamgjong na východnom pobreží.

Mnohé obytné domy a verejné budovy boli zatopené alebo poškodené asi v desiatich mestách a okresoch v provincii Južný Hamgjong, vrátane Tančchonu, Sinpcho a Hongwonu, takže mnoho ľudí zostalo bez strechy nad hlavou.

Ak vezmeme do úvahy iba samotné obytné domy, viac ako 1 000 ich bolo zničených.

Dostal som informácie, že provincia Severný Hamgjong takisto utrpela veľké škody.

Aj keď sme prijali všetky mysliteľné preventívne opatrenia na dôkladné sledovanie tajfúnu od chvíle, keď smeroval na sever od miest stovky kilometrov ďaleko, priniesol neočakávane silné dažde a silný vietor, ktoré spôsobili veľké škody.

V tejto kritickej situácii, ktorá nepripúšťa žiadne meškanie, a navyše, keď už bolo v poškodených oblastiach v provinciách Kangwon a Severné a Južné Hwanghe nasadených veľa významných civilných stavebných síl a jednotiek Kórejskej ľudovej armády, Ústredný výbor Kórejskej strany práce sa rozhodol odbremeniť ich od problému nedostatku pracovnej sily a zadať úlohu pomôcť lokalitám v provinciách Severný a Južný Hamgjong, v ktorých prebieha obnova, nikomu inému ako vám, členom strany v hlavnom meste.

Netreba dodávať, že v týchto provinciách je tiež veľa členov a organizácií strany a významných síl pracujúcej triedy a verím, že aj oni plne pochopia zámer Ústredného výboru KSP a odvedú dobrú prácu pri projektoch obnovy.

Podľa názoru Ústredného výboru KSP by však bolo dobré, keby členovia jadra strany z hlavného mesta, obrancovia, ktorí ju bránia bližšie než ktokoľvek iný, pozdvihli prápor a pochodovali k miestam, kde prebieha obnova.

Je znakom nášho národa, že všetky časti krajiny vždy všemožne bránia hlavné mesto, srdce krajiny, ale možno tiež nazvať naším hrdým národným znakom, že občania hlavného mesta úprimne podporujú a povzbudzujú ľudí v provinciách, keď majú ťažkosti.

Členovia strany v hlavnom meste sú hlavnou silou, ktorej naša strana dôveruje.

Ak pôjdu pracovať do poškodených oblastí presne podľa výzvy strany, získame veľkú silu, ktorú nemožno porovnávať s hospodárskymi stratami spôsobenými ničivou prírodnou katastrofou.

Ich príchod do poškodených oblastí po rýchlom pochode z Pchjongjangu okamžite vnesie do sŕdc členov strany i ostatných ľudí veľké povzbudenie a ich záväzok a priateľské city budú ďalej upevňovať jednotu celej strany počas ich boja proti počasiu, a tak spoločne prelomia všetky skúšky a ťažkosti.

V tomto roku sme čelili mimoriadnym ťažkostiam v dôsledku pokračujúcej celosvetovej zdravotníckej krízy súbežne s prírodnými katastrofami, ale všetky tieto ťažkosti statočne prekonávame silou jednoty strany a ľudu.

Tento rok preto nebude rokom pohrôm a katastrof, ale rokom boja, pokroku a jednoty, v ktorom dosiahneme pevnejšiu solidaritu prostredníctvom intenzívneho a húževnatého boja.

Za posledných 75 rokov vlajka našej strany viala na víťazných kopcoch, nikdy nie vďaka vetru doby, ale vďaka horlivému vlasteneckému cíteniu a lojalite členov našej strany, ktorí sa pri plnení všetkých úloh riadili výzvami Ústredného výboru KSP a preukazovali vynikajúce výsledky.

V tomto rozhodujúcom a zodpovednom okamihu, keď je potrebné vytvoriť zlomový bod pre dosiahnutie ďalšieho dôležitého a pozoruhodného víťazstva v dejinách našej strany a revolučného boja, by členovia strany v hlavnom meste mali byť úderníkmi a nositeľmi bojovej zástavy.

Ústredný výbor KSP žiada, aby sa členovia našej strany z hlavného mesta zúčastnili dobrovoľníckej práce na projektoch obnovy poškodených oblastí v provinciách Severný a Južný Hamgjong, a tak rezolútne oslávili 75. výročie založenia KSP a jej nadchádzajúci VIII. zjazd.

10. október sa blíži, a hoci sme v zložitých podmienkach a času je málo, v žiadnom prípade nemôžeme nechať množstvo obetí týchto katastrof v provinciách Severný a Južný Hamgjong sláviť sviatok bez strechy nad hlavou.

Ústredný výbor KSP vyzýva členov strany v hlavnom meste, aby s láskavou starostlivosťou a záujmom o stranu a hlbokou pchjongjanskou náklonnosťou z celého srdca povzbudzovali ľudí v poškodených oblastiach, pomáhali im a oddane pracovali, aby mohli čo najskôr odstrániť škody.

 

Vážení súdruhovia, členovia strany v hlavnom meste Pchjongjangu,

Teraz je boj, v ktorom sa vedie kampaň obnovy škôd spôsobených katastrofami, popredným bojovým frontom, na ktorý musí naša strana zamerať všetko svoje úsilie.

Preto sa Ústredný výbor KSP rozhodol zorganizovať elitné divízie, ktoré zahŕňajú 12 000 členov tvrdého jadra strany v hlavnom meste, ktorí budú okamžite poslaní do provincií Severný a Južný Hamgjong.

Ktoríkoľvek funkcionári a ďalší členovia strany z mestských výborov a obvodných výborov v Pchjongjangu, mestských a obvodných inštitúcií, tovární a ďalších podnikov sa môžu dobrovoľne pripojiť k týmto vôbec prvým bojovým jednotkám a získať rady od svojich príslušných výborov KSP.

Ak oddiely členov strany v hlavnom meste pred odchodom do bojových oblastí usporiadajú zhromaždenie na nádvorí posvätného miesta, Paláca slnka Kumsusan, kde sú v životnej podobe uchovaní súdruhovia Kim Ir Sen Kim Čong Il, zložia tam prísahu vernosti a potom pôjdu na poškodené miesta, aby odstránili spôsobené škody, veľkých vodcov to veľmi poteší. 
Vašou hlavnou úlohou v miestach rekonštrukcie je byť iskrou a predvojom pri realizácii politiky strany medzi pracujúcou mládežou a vojakmi, ktorí sa rozhodli obnoviť poškodené oblasti. 

Ako prísluší členom jadra strany z hlavného mesta, mali by ste byť vzorom pre ostatných tým, že budete prejavovať horlivú výdrž a robiť dobre premyslené kroky vo všetkých ohľadoch obnovy a života počas celého obdobia, od vstupu na miesto obnovy až po váš odchod.
Vysvetľujte ľuďom v postihnutých oblastiach skutočnú vôľu Ústredného výboru KSP premeniť nešťastie na požehnanie a priniesť im život v lepších domovoch a v lepšom prostredí. Mali by ste im úprimne s dôverou a optimizmom pomáhať pri realizácii rekonštrukčných projektov.
V žiadnom prípade by ste nemali miestnych obyvateľov ničím zaťažovať alebo od nich niečo vyžadovať, musíte sa správať skromne a srdečne, naučiť sa vytrvalému životnému štýlu ľudí, ktorí prekonávajú ťažkosti, naučiť sa od nich užitočné skúsenosti a odovzdať im pokročilé technické zručnosti vytvorené v hlavnom meste.

Pretože elitné divízie členov strany hlavného mesta, ktoré budú vyslané, majú stavať hlavne domy a verejné zariadenia, mali by sa zorganizovať jednotky pod priamou kontrolou divízií, ktoré by zahŕňali tých, ktorí slúžili v armádnych jednotkách špecializovaných na stavebníctvo, a ktoré tak majú vysokú kvalifikáciu v tomto odbore.

Tieto jednotky by mali vynikajúco dokončiť svoje projekty, zvýšiť kvalitu všetkých rekonštrukčných projektov a naučiť miestnych  ľudí pokročilým stavebným zručnostiam, ba nielen pokročilým stavebným metódam a zručnostiam, ale aj pedagogickému prístupu, aby k všetkej svojej práci pristupovali s vytrvalosťou a zodpovednosťou.

Členovia strany na ministerstvách a ústredných inštitúciách by mali promptne a včas poskytnúť materiál, vybavenie a tovar potrebný na projekty obnovy poškodených oblastí.

Chystám sa vyslať divízie zložené z vynikajúcich členov strany v hlavnom meste, ktoré majú pomôcť ľuďom v provinciách Severný a Južný Hamgjong, ale najviac ma znepokojuje ich zdravie.

Napriek tomu, že títo členovia strany boli vysoko vyškolení a otestovaní vo výrobných závodoch a v praktickom boji, môžu sa cítiť ťažko a unavene, keď budú musieť viesť kampaň 24 hodín denne, 7 dní v týždni v jesennom vetre v poškodených oblastiach.

Veliaci dôstojníci a politickí pracovníci, ktorí sú zodpovední za rozdelenie členov strany, by preto mali prejavovať starostlivý záujem o zdravie a život všetkých svojich členov a láskyplne sa o nich starať, aby mohli všetci dokončiť projekty a vrátiť sa späť do hlavného mesta Pchjongjangu a ich drahých domovov v zdraví. 

Pevne verím, že elitné oddiely členov našej strany v hlavnom meste sa zorganizujú a odcestujú do provincií Severný a Južný Hamgjong pod vedením Ústredného výboru KSP na znak osláv 75. výročia KSP a jej VIII. zjazdu, budú vykonávať s dôverou svoje čestné poslanie a bojové úlohy a dosiahnu veľké víťazstvo.

Za náš veľký ľud,
Za našu veľkú jednomyseľnú jednotu,
Za náš veľký štát,
A za náš veľký októbrový sviatok
Začnime odvážny, posvätný boj!

Vpred, súdruhovia, členovia strany v hlavnom meste!

V oblasti postihnutej tajfúnom v provincii Severný Hamgjong

Kim Čong Un

5. septembra 2020


Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp