Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl 5. shromáždění velitelů a politruků rot Korejské lidové armády

 

Pchjongjang, 27. března čučche 108 (2019) (KCNA) – 5. shromáždění velitelů a politruků rot Korejské lidové armády (KLA) se konalo 25. a 26. března v Pchjongjangu.

Shromáždění analyzovalo a shrnulo úspěchy a zkušenosti získané při ztělesňování ducha 4. setkání velitelů a politruků rot KLA a projednalo úkoly a způsoby zvýšení odpovědnosti a úlohy velitelů a politruků rot v souladu s požadavkem formování celé armády na základě kimirsenismu-kimčongilismu.

Shromáždění se zúčastnili velitelé a politruci rot, velitelé a političtí pracovníci jednotek a vojenských škol všech úrovní, kteří nezištně pracovali na přeměně svých rot na elitní vojenské jednotky a opravdové domovy vojáků.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se dostavil na tribunu, aby řídil práci shromáždění.

 

 

 

Na tribuně byli přítomni vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil, mezi nimi soudruzi Ri Mjong Su, Kim Su Gil, Ri Jong Gil a No Kwang Čchol, velící důstojníci KLA, příkladní velitelé a politruci rot.

Soudruh Kim Čong Un přednesl úvodní projev.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že za posledních pět let byla přijata opatření k důslednému provádění hlavní myšlenky 4. shromáždění velitelů a politruků rot KLA při budování armády a vojenských záležitostí, což vedlo k jasnému pokroku v posilování všech rot a připravilo odrazový můstek pro posílení a rozvoj lidové armády v neporazitelné mocné ozbrojené síly.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl s potěšením, že když sedí vedle velitelů a politruků rot, zdá se mu, jako by se setkal se všemi svými milovanými vojáky, které vždy chtěl vidět i během svých dlouhých cest do zahraničí. Vyjádřil hlubokou úctu velitelům a politrukům rot celé armády, kteří se věnují zvyšování vojenských schopností a zároveň prožívají těžkosti a starají se o své vojáky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že toto setkání bude významnou příležitostí k vytvoření nového milníku pro posílení rot důslednou realizací myšlenek a linie strany, která přikládá význam rotám v souladu s požadavky rozvoje revoluce, a prohlásil jednání za zahájené.

 

 

Náčelník hlavní politické správy KLA armádní generál soudruh Kim Su Gil ve své zprávě uvedl, že léta po 4. shromáždění velitelů a politruků rot KLA byla obdobím slávy, kdy všichni do hlubin svých srdcí pocítili moudrost vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce. Byla také hrdým obdobím, kdy byly všechny roty celé armády posíleny v neporazitelné bojové řady, monoliticky semknuté kolem soudruha nejvyššího vůdce. Zmínil úkoly vyplývající z komplexního posílení bojeschopnosti rot, hlavních bojových jednotek a buněk armády. Vyzval k rozfoukání svěžích plamenů posílení rot a dalšímu upevnění neporazitelné moci hrdinné KLA pod vždy vítězným vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Na shromáždění byly předneseny projevy.

Projevy prvního a druhého dne shromáždění shrnuly úspěchy a zkušenosti z práce, vykonané v průběhu pěti let v oblasti výcviku vojáků pod heslem boje s nepřáteli „jeden proti stu“ a učinění rot skutečným domovem vojáků pevným udržováním budování lidové armády jako armády silné ideologicky, politicky a morálně jako dvou pilířů.

Projevy se také týkaly otázky poučení z chyb, které učinili někteří velitelé a politruci rot, kteří se nedokázali dobře starat o život vojáků a provádět důkladné školení, a způsobů jejich důkladné nápravy.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pozorně naslouchal těm velícím důstojníkům, kteří vystoupili s dobrými projevy o svých úspěších a zkušenostech při posilování rot, a vysoce ocenil jejich významné činy a odhodlané úsilí.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, poukazující na úspěchy a zkušenosti zmíněné v projevech, poučení a úchylky, důrazně vyzval účastníky shromáždění, aby se aktivně poučili z vynikajících úspěchů těch jednotek, které se ujaly vedení.

Soudruh Kim Su Gil přečetl vyhlášku prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR o udělení titulu Hrdiny práce vzorným velitelům a politrukům rot.

Soudruh Kim Čong Un udělil řád Hrdiny práce KLDR a zlatou medaili „Srp a kladivo“ a Řád národní vlajky prvního stupně důstojníkům KLA soudruhu Nam Čchol Manovi, soudruhu Čche Song Minovi, soudružce Čche Un Hui, soudruhu Pak Hong Gwanovi a soudruhu Ri Man Bokovi, kteří se významně podíleli na posílení rot, a na tribuně shromáždění se s nimi nechal na paměť vyfotografovat.

 

 

Soudruh Kim Čong Un přednesl projev.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že je velmi potěšen, že na tomto shromáždění opět vidí skutečný obrázek skvělých lidí mezi veliteli rot celé armády a pochválil jejich oddanost straně a revoluci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že účastníci by si měli být dobře vědomi záměru Ústředního výboru strany, který shromáždění svolal, důkladně studovat užitečné zkušenosti a aktivně je zobecňovat tak, aby bylo možné posílit roty. Stanovil bojové úkoly pro velitele a politruky celé armády. Konkrétně zdůraznil úkoly vznikající při rozvoji revolučních ozbrojených sil v ideologicky připravené elitní síly včetně úkolů v oblasti neustálého prohlubování základního pětibodového vzdělávání, ofenzivního vedení vzdělávání v revolučních tradicích a aktivního vzestupu pozitivních příkladů pro vojáky, kteří krášlí každou minutu služby věrností a činy.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že naše revoluce bude navždy pokračovat mohutnými kroky a naléhavě vyzval k aktivnímu boji za vítězství naší posvátné revoluce.

 

 

Na shromáždění byla složena písemná přísaha soudruhu Kim Čong Unovi.

Soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že se velitelé a politruci rot celé armády shromáždili, aby analyzovali a zhodnotili úspěchy, zkušenosti a poznatky v boji za posílení rot a diskutovali o praktických opatřeních. Vyjádřil velkou spokojenost, že se toto shromáždění úspěšně konalo za radostného politického nadšení účastníků. Znovu zdůraznil, že účastníci shromáždění by měli třímat ve svých srdcích, že posílení rot je konečnou zárukou lepší bojové připravenosti, a splnit svou čestnou povinnost a poslání v boji za posílení rot v elitní bojové jednotky, které zaníceně brání Ústřední výbor strany, a za vytvoření skutečného domova vojáků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení a očekávání, že účastníci shromáždění se budou věnovat boji za posílení rot v souladu se zámyslem strany, a prohlásil jednání za ukončené.

 





 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp