Skip to content

Kim Čong Un: KLDR bude bránit mír a bezpečnost státu a přispěje k obraně globálního míru a stability

Pchjongjang, 2. ledna čučche 106 (2017) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce Kim Čong Un přednesl novoroční projev k roku 2017.


Vážení soudruzi,
ohlížejíce se za rokem 2016, ve kterém každý z nás oslavoval každý den gigantickým bojem, vytvářeje nové dějiny velkého rozkvětu, bezpříkladného v historii revoluce čučche, vcházíme do nového roku 2017.
mm00251078
Využíváním této významné příležitosti, když se důstojně ohlížíme zpět na skvělý rok naplněný pyšnými zázraky představenými naším skvělým lidem, abych s nejvznešenějším přáním poskytl vřelé pozdravy všemu korejskému lidu, který překonal s optimismem zkoušky všech odstínů bezprecedentní v dějinách, sdíleje rány a strasti se stranou a spojuje s ní svůj osud tím, že tvoří nedílný celek s jejími myšlekami, záměry a vůlí, a popřál mu slávu a štěstí nadějemi naplněného nového roku.
Své vřelé pozdravy zasílám i krajanům na jihu a v zahraničí a pokrokovým národům světa a dalším zahraničním přátelům, kteří usilují o získání nezávislosti a spravedlnosti.
Rok 2016 byl rokem revoluční události, rokem velké změny, stojící za zmínku v dějinách naší strany a země.
V loňském roce, uprostřed stoupajícího revolučního nadšení všech členů strany, sloužícího mužstva a dalšího lidu a velkého zájmu světa, se konal sedmý sjezd Korejské strany práce významným a ohromným způsobem jako velký politický festival.
Sjezd
hrdě přezkoumal slavné dějiny postupu naší strany v revolučním procesu čučche po vítězné cestě pod moudrým vedením velkých soudruhů Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a Kim Čong Ila a vyložil smělý plán pro dovršení socialistického procesu pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu.
Prostřednictvím tohoto historického sjezdu byla plně prokázána železná vůle našeho sloužícího personálu a lidu kráčet po cestě čučche, následujíce stranu, a byly položeny trvalé základy pro korejskou revoluci. Bude vryt do dějin naší země jako setkání vítězů, které demonstrovalo nepřemožitelnou sílu velké kimirsensko-kimčongilské strany, jako slavné setkání, které položilo nový milník při provádění revolučního procesu čučche.
Loni bylo dosaženo epochálního obratu při upevňování obranyschopnosti čučche Koreje, a naše země dosáhla statusu jaderné mocnosti, vojenského obra na východě, kterého se žádný nepřítel, jakkoli impozantní, neodváží provokovat.
Uvedli jsme první test vodíkové bomby, testovací střelbu různých prostředků a test jaderné hlavice, abychom se úspěšně vypořádali s jadernými válečnými hrozbami imperialistů, které narůstaly ze dne na den, rychle jsme rozvinuli vysoce vyspělou vojenskou techniku a vstoupili do závěrečné fáze přípravy spuštění testu mezikontinentální balistické střely; dosáhli jsme dalších skvělých úspěchů, jednoho po druhém, v konsolidaci obranné schopnosti. To zajišťuje silnou vojenskou záruku pro obranu osudu země a národa a vítězný postup procesu budování silné socialistické země. Naše statečná lidová armáda spolehlivě bránila bezpečnost země a výdobytky revoluce, čímž rozhodně mařila bezohledné manévry nepřítele pro agresi a válku, a perfektně provedla svá politická a ideologická hlediska a vojenské a technické přípravy, jak se sluší na neporazitelnou armádu. Skvělé úspěchy, dosažené v oblasti národní obrany, vštípily velkou národní důstojnost a odvahu našemu lidu, vedly imperialisty a další reakční síly k potupné porážce a pozoruhodně zvýšily strategickou pozici naší země.
V minulém roce jsme dosáhli hrdých úspěchů v 70denní kampani a 200denní kampani, organizované k oslavě sedmého sjezdu strany.
Tyto kampaně byly bojem na život na smrt, v němž všechen lid rozbil napadrť zákeřné plány nepřítele na izolaci a zadušení naší země a přinesl bod obratu na všech frontách, kde je budována mocná socialistická země, masivní bojová výstavba, která dala vzniknout nové éře Mallimy.
Díky hrdinnému boji Kim Ir Senovy a Kim Čong Ilovy dělnické třídy a všeho ostatního lidu byly s úspěchem dosaženy ambiciózní cíle, stanovené stranou pro 70denní a 200denní kampaň a byl vykonán svěží průlom v rozvoji národního hospodářství.
Naše vynalézaví, talentovaní vědci a technici po úspěšném uvedení pozorovací družice Země Kwangmjongsong 4 uspěli ve statické zážehové zkoušce nového typu vysokotažného raketového motoru pro geostacionární družici. Tím otevřeli širokou cestu k průzkumu vesmíru. Také založili plně automatizovaný výrobní model systémů našeho vlastního stylu, vyšlechtili vysoce výnosné kmeny s ohledem na rozvoj zemědělské výroby a dosáhli dalších chvályhodných vědeckých a technologických průlomů, jednoho za druhým. To vše bude mít velký význam v rozvoji hospodářství země a zlepšení živobytí lidu. Elektrická energie, těžba uhlí, metalurgický, chemický průmysl a a průmysl stavebních materiálů, železniční doprava a další hlavní sektory národního hospodářství dosáhly svých cílů výroby a dopravy, čímž demonstrují potenciál našeho samonosného hospodářství a dávají silný podnět k budování socialistického ekonomického obra. Řada průmyslových podniků a zemědělských družstev zaznamenala hrdý úspěch překonáním hladiny vrcholového roku. Lidová armáda stála v čele při přidávání lesku dějinám “zlatých moří” a ve vytváření legendární rychlosti při významných stavbách. Také sektory vzdělávání, veřejného zdraví a sportu dosáhly obdivuhodných úspěchů. Když byly některé oblasti v Severním Hamgjongu zpustošeny náhlým živlem, celá země povstala v ozdravném úsilí ve vydatné odezvě na výzvu strany a dosáhla tak zázračného úspěchu v krátkém čase.
Během 70denní kampaně a 200denní kampaně jsme vytvořili nový duch časů budování silné socialistické země, a důvěra našeho lidu ve stranu a důvěra v socialismus se upevnila. V loňském roce, ve kterém celá země překypovala elánem ve dne v noci, všichni členové strany a ostatní pracující lid, mládež a sloužící personál kladli plný důraz na nezdolného útočného ducha vzdorování útrapám a  obtížím, smrti se vzpírající vytrvalosti odpovědi na výzvu strany s oddaností a praxí v každém soužení, a kolektivistickou sílu pomáhat jeden druhému a vést každého k dalšímu postupu mílovými kroky vpřed.
Brilantní úspěchy, jichž jsme dosáhli ve všech odvětvích revoluce a výstavby v loňském roce, nemůžeme v žádném případě přičíst jakýmkoli dobrým podmínkám, ani nejsou nahodilým výsledkem žádné božské moci. Tajemnou silou, která přinesla všechny tyto zázračné úspěchy, je jen jednomyslná jednota všeho sloužícího personálu a lidu, jeho velká schopnost vlastního rozvoje. I přesto, že nepřítel byl stále nestydatější ve svých obstrukčních schématech a závažné obtíže se vynořovaly jedna za druhou, všichni sloužící pracovníci a lid se těsněji semknuli kolem strany a vedli intenzivní boj v revolučním duchu soběstačnosti a statečnosti. To bylo tím, čím dosáhli světově zarážejících, zázračných úspěchů za takových obtížných okolností.
Jednomyslná jednota je mízou čučche Koreje a dynamickou silou pro skok vpřed, a musíme vždy sledovat cestu soběstačnosti a samostatného rozvoje, to je neocenitelná pravda revoluce čučche, potvrzená gigantickým bojem naší armády a lidu v roce 2016.

Přidávám znovu své srdečné díky všemu sloužícímu personálu a lidu, který s neotřesitelnou důvěrou v konečné vítězství revoluce zkrášlil minulý rok, rušný a svízelný, chvályhodnými hrdinskými činy obětováním své vlastenecké věrnosti, potu a krve pro vybudování mocné socialistické země.

*

Soudruzi,
měli bychom znovu povstat v novém roce k pochodu směrem ke většímu vítězství.
Navázat na dosažené úspěchy a další rozkvět v revoluci do velkého zlatého věku je ideologickou a duševní vlastností a stylem práce všech našich sloužících pracovníků a lidu, kteří byli vyškoleni v péči  velkých vůdců. V tomto významném roce tím, že budeme dále podporovat revolučního ducha, který byl zvýšen na nesrovnatelnou míru v průběhu předchozího zázračného roku, bychom měli učinit významný pokrok při provádění rozhodnutí přijatých na sedmém sjezdu strany, a tudíž přeměnit ideály a sny lidu v brilantní realitu na této zemi.
Měli bychom soustředit své úsilí na provádění pětileté strategie národního hospodářského rozvoje.
Tento rok má klíčový význam při provádění této strategie. Aby bylo možné odkrýt skvělé naděje pro realizaci strategie a rozvíjet celkovou ekonomiku země na vyšší úrovni a zároveň stavět na úspěších získaných loni, měli bychom dosáhnout cílů pro letošní boj bez výjimky.
“Urychleme vítězný postup socialismu s velkým duchem sebedůvěry a seberozvoje jako dynamická síla!” – To je bojové heslo, které bychom měli prosazovat v tomto novém ročníku pochodu. Měli bychom vést energickou všelidovou, generální ofenzivu pro dosažení cílů pětileté strategie na síle sebedůvěry a seberozvoje.
Síla sebedůvěry a seberozvoje je silou vědy a techniky, a zkratkou k provádění pětileté strategie je přiložit význam a přednost vědě a technice.
Sektor vědy a techniky by měl zaměřit své úsilí na řešení vědeckých a technologických problémů vzniklých v modernizaci továren a podniků a uvést jejich výrobu na pravidelnou úroveň s hlavním důrazem na zajištění domácí produkce surovin, paliva a vybavení. Výrobní jednotky a vědecké výzkumné ústavy by měly prohloubit spolupráci mezi sebou a podniky by měly vybudovat vlastní síly technologického rozvoje a vést aktivní masově založený nápor technologických inovací, pohánět ekonomický rozvoj cennými vědecko-technickými úspěchy, aby přispěl k rozšíření výroby a zlepšení obchodního provozu a řízení.
Elektrická síla, hutní a chemický průmysl by měly stát v čele úsilí o dosažení cílů hospodářské strategie.
(…) Chemický průmysl je základem pro všechna ostatní průmyslová odvětví a hraje důležitou roli při upevňování nezávislosti ekonomiky a zlepšení životní úrovně lidu. (…)

Letos by měly být lehký průmysl, zemědělství a rybolov radikálně rozvinuty ve snaze o větší pokrok ve zlepšování životní úrovně lidu.

Lehký průmysl by měl vypracovat správnou strategii řízení, pokud jde o užívání surovin a dalších materiálů, dostupných na domácím trhu, jako své jádro, aby oživil výrobu a přinesl zvrat v diverzifikaci rozsahu a typů spotřebního zboží a zvyšování jeho kvality. Měl by normalizovat výrobu v dolech a podnicích v oblasti Tančchonu, aby se mohl prokázat jako účinný při zlepšování životní úrovně lidu.

Zemědělská fronta, hlavní tah při budování ekonomického obra, by měla zvednout silný vítr vědeckého zemědělství a tlačit vpřed hnutí za zvýšení výnosu plodin. (…)

Odvětví stavebnictví by mělo dokončit výstavbu ulice Rjomjong na nejvyšší úrovni a soustředit své síly na velké stavební projekty, včetně budování Tanchčonské elektrárny, modernizace Kim Čong Theova komplexu elektrických lokomotiv a rozvoje území Wonsanu. Mělo by také vynikajícím způsobem stavět další vzdělávací a kulturní zařízení a domy. (…)

Celá země by měla povstat ke správě půdy. Měli bychom dále transformovat vzhled půdy naší země stavěním moderních lesních školek v provinciích, vytrvale protlačovat kampaň obnovy lesů a vést řízení řek, silniční opravy a zachování životního prostředí na plánované úrovni.
Aby bylo možné přinést obrat při provádění pětileté strategie národního ekonomického rozvoje, je nezbytné pokračovat v ekonomickém řízení a obchodním vedení s jasnými cíli a inovativním způsobem. Vláda a další orgány ekonomického řízení by měly vypracovat taktiku s cílem zajistit udržitelný hospodářský rozvoj uvedením celkového národního hospodářství definitivně na vzestupnou dráhu, a realizovat ji s neochvějnou vytrvalostí.
Všechny fronty v odvětví kultury, včetně vzdělávání, veřejného zdraví, sportu, literatury a umění by měly uskutečnit novou, revoluční vlnu s cílem urychlit budování civilizované síly. Celá země a celá společnost by měla zahájit v tomto roce dynamický nápor, rok vědeckého vzdělávání, zlepšení zázemí a prostředí pro toto vzdělávání.
Politické a vojenské pozice socialismu by měly být dále stmeleny tak, aby mohly být nedobytnou pevností.
Jednomyslná jednota je vzácným revolučním dědictvím velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, odkázaným nám, a zde leží nepřemožitelná síla našeho stylu socialismu. Všichni sloužící pracovníci a lid by měli ustavit vazby příbuzenství se stranou, jejich srdce tlouci ve stejném rytmu jako její, a úzce se s ní spojit v ideologii, záměru a morální povinnosti, a tak spolehlivě bojovat za dosažení prosperity země. Měli bychom důkladně aplikovat doktrínu lidu na prvním místě, krystalizovat čučche orientovaný pohled na lid, filosofii lidu, ve Straně práce a všech oblastech státního a společenského života a vést intenzivní boj za vykořenění zneužívání moci, byrokratismu a korupce, které kazí květinovou zahradu jednomyslné jednoty. Měli bychom rozhodně zmařit zlověstné a zhoubné plány nepřítele ovládnout vřelé a dobrosrdečné touhy našeho lidu, který jednomyslně následuje stranu, a odtrhnout stranu od něj.

V tomto roce 85. výročí založení Korejské lidové armády bychom měli podnítit divoké plameny zvyšování vojenské kapacity.

Lidová armáda by měla aktivně provádět stranickou politickou práci, aby bylo zajištěno, že je prostoupena ideologií a záměry strany samotné. Je třeba ustavit tento rok dalším rokem tréninku, dalším rokem zdokonalování její bojové připravenosti a zajistit, aby všechny jednotky různých zbraní, služeb a sborů pozvedly horký vítr zdokonalování své bojové připravenosti s cílem vyškolit všechny své důstojníky a mužstvo bojovníků jeden za sto, tygrů hory Pektu, kteří jsou schopni naráz zničit sílu jakékoliv agresora. Důstojníci a muži Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil a členové Dělnicko-rolnických rudých gard a Mladých rudých gard by se měli připravit politicky i vojensky a udržet plnou bojovou připravenost k pevné obraně socialistického zřízení a života a majetku lidu. (…)

Úspěch či neúspěch letošního boje zaměřeného na provádění rozhodnutí sedmého sjezdu strany závisí na úloze strany a organizací pracujícího lidu.
Stranické organizace by měly zaměřit svou práci na provádění politiky a hlavních revolučních úkolů pro svá příslušná odvětví a jednotky. Měly by správně identifikovat problémy, jimž strana přikládá důraz a které jsou hlavním článkem celého řetězu dosažení vzestupu ve výrobě, a měly by je řešit s nasazením všech svých sil. Měly by posunout jeviště politické práce do kypících výrobních závodů a spustit tam revoluční ideologickou ofenzivu. Tímto způsobem mohou mocně povzbudit masy k všeobecnému mobilizačnímu boji za provádění myšlenek a politiky strany. Všechny základní organizace strany, použitím hlavního ducha první konference předsedů základních výborů Korejské strany práce, by měly zajistit, aby duch neustálých inovací a trvalý postup vpřed byl plně projeven v letošní všelidové, generální ofenzivě.
Všechny organizace mládeže, odborů, svaz zemědělských pracovníků a svaz žen by měly získat své členy a povzbudit je, aby povstali k velkému vzestupu, a zajistit, aby se stali inovátory, tvůrci rychlosti Mallimy.
Současná neklidná éra vyžaduje, aby naši funkcionáři, praporečníci při provádění politiky strany, revolučním způsobem zlepšili svůj styl práce a postoj.
Nadšení našeho lidu pro práci je nyní velmi vysoké; je-li toto nadšení podpořeno odvážnými a vědeckými operacemi, efektivním velením a osobními příklady našich funkcionářů, neexistuje žádná pevnost, kterou nemůžeme dobýt a žádný problém, který nemůžeme překonat. Všichni funkcionáři, dobře si vědomi vznešeného poslání, které přebírají před stranou a revolucí, by se měli stát lokomotivami, které vedou masy v předvoji řad.

Měli by plánovat svou práci ve velkém stylu s inovativním pochopením, vždy přemýšlet, co dělat a pracovat s nedočkavostí a bojovným způsobem. Měli by se rozhodně rozejít s poraženectvím, sebezáchovou, formalismem a účelností, a věnovat svá srdce a duše boji k provádění plánů a záměrů strany.

V loňském roce, v odrazu národní touhy po znovusjednocení a požadavků doby, jsme předložili čučche orientovanou linii a politiku znovusjednocení na sedmém sjezdu Korejské strany práce a značné úsilí za tímto účelem. Nicméně, jihokorejské orgány zůstaly hluché k naší vlastenecké výzvě a ignorovaly náš  upřímný návrh. Místo toho lpěly na svém schématu sankcí a nátlaku vůči KLDR a pokračovaly ve válečném pokřiku proti ní, přivádějíce tím mezikorejské vztahy směrem k nejhorší katastrofě.
V loňském roce byla jižní Korea svědkem masivního proti-“vládního” boje, šířícího se široko daleko, který otřásl reakční vládnoucí mašinérií až v základech. Tento odpor, zahrnující všechen jihokorejský lid, který zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách svého boje, byl výbuchem zadržované zášti a nevole proti konzervativnímu režimu, který se uchyloval k fašistické diktatuře, protilidové politice, patolízalským a zrádným aktům a konfrontaci se svými krajany.
Letos si připomeneme 45. výročí historického Společného prohlášení 4. července a 10. výročí Deklarace 4. října. Letos bychom měli otevřít širokou cestu k nezávislému znovusjednocení společným úsilím celého národa.
Měla by být přijata pozitivní opatření ke zlepšení mezikorejských vztahů, vyhnutí se akutní vojenské konfrontaci a odstranění nebezpečí války mezi severem a jihem.
Zlepšení mezikorejských vztahů je výchozím bodem pro mír a znovusjednocení, a to je naléhavým požadavkem celého národa. Jakýkoli politik, pokud zůstane pasivním divákem současné patové situace mezi oběma stranami, nemůže ani tvrdit, že by plně využil své odpovědnosti a role pro národ, ani mít veřejnou podporu. Každý způsob urážení a pomluv, jejichž cílem je urážet druhou stranu a podněcovat konfrontaci, nelze v žádném případě ospravedlnit, a okamžitě by měla být zastavena škodlivá pomlouvačná kampaň a další projevy nepřátelství vůči KLDR, zaměřené na svržení jejího systému a jakoukoli jinou “změnu”.
Jsme konzistentní ve svém stanovisku zachovat bezpečnost krajanů a mír v zemi bez boje s krajany. Jihokorejské orgány by neměly bezmyšlenkovitě zhoršovat situaci tím, že hledají kazy v našem výkonu práva na sebeobranu, ale pozitivně reagovat na naše upřímné snahy zabránit vojenskému konfliktu mezi severem a jihem a zmírnit napětí.
Měly by také přerušit zbrojení a válečné hry.
Celý národ by měl sdílet svou vůli a úsilí ke vstupu do doby rozkvětu celonárodního hnutí za znovusjednocení.
Všichni Korejci na severu, na jihu a v zahraničí by měli dosáhnout solidarity, provádět koordinované úsilí a sjednotit se na principu podřízení všeho národnímu znovusjednocení, společné věci národa, a oživit hnutí znovusjednocení v celonárodním měřítku. Měli by podporovat aktivní kontakt a výměnu mezi sebou bez ohledu na rozdíly v jejich ideologii a systémech, regionech a ideálech a třídách a sociálních vrstvách, a uspořádat všenárodní velké setkání pro znovusjednocení, zahrnující všechny politické strany a organizace, včetně orgánů na severu a jihu, stejně jako krajany všech vrstev doma i v zahraničí. Snadno spojíme ruce s kýmkoli, kdo upřednostňuje základní zájmy národa a touží po zlepšení mezikorejských vztahů.
Je nutné zmařit výzvy sil proti znovusjednocení doma i v zahraničí, které jednají proti touze národa po znovusjednocení.
Musíme skoncovat s manévry pro agresi a intervenci ze strany zahraničních sil, včetně Spojených států, které okupují jižní Koreu a snaží se uskutečnit strategii pro dosažení hegemonie v asijsko-pacifickém regionu, a vést dynamický všenárodní boj za zmaření pohybů zrádcovských a patolízalských sil proti znovusjednocení, jako je Pak Kun Hje, kteří nejsou schopni jasně vidět, kdo je skutečným úhlavním nepřítelem národa, a snaží se najít východisko v konfrontaci s krajany.
Dobře si vědomy vůle korejského národa znovusjednotit svou zemi, Spojené státy již nesmí lpět na schématu vybičovávání národního odcizení podněcováním sil proti znovusjednocení v jižní Koreji ke konfrontaci s krajany a válce. Musí učinit odvážné rozhodnutí odhodit svou anachronickou politiku, nepřátelskou vůči KLDR. Mezinárodní společenství, které si cení nezávislosti a spravedlnosti, by mělo oponovat pohybům Spojených států a jejich vazalských sil, zaměřeným na rozbíjení míru na Korejském poloostrově a zabránění jeho znovusjednocení, a sousední země by měly působit ve prospěch touhy a úsilí našeho národa o znovusjednocení.
Všichni krajané na severu, na jihu a v zahraničí by měli udělat něco, aby učinili tento rok významným rokem nové fáze nezávislého znovusjednocení zintenzivněním celonárodního velkého pochodu ke znovusjednocení prostřednictvím společného úsilí národa.
V loňském roce manévry imperialistických reakčních sil pro politický a vojenský nátlak a sankce vůči naší zemi dosáhly extrému. Ale nedokázaly zlomit víru našeho sloužícího mužstva a lidu ve vítězství a nemohly zabránit intenzivnímu revolučnímu pokroku čučche Koreje.
Budeme i nadále budovat naši schopnost sebeobrany, jejímž středem je jaderná síla, a schopnost pro preventivní úder tak dlouho, dokud Spojené státy a jejich vazalské síly budou pokračovat v jaderných hrozbách a vydírání a dokud nezastaví své válečné hry, které pořádají na našem prahu, maskujíce je jako každoroční akce. Budeme hájit mír a bezpečnost našeho státu za každou cenu a našimi vlastními silami a pozitivně přispívat k zajištění celosvětového míru a stability.
Naše strana a vláda naší republiky se budou i nadále hlásit k ideálům naší zahraniční politiky nezávislosti, míru a přátelství, rozšiřovat a rozvíjet vztahy dobrého sousedství, přátelství a spolupráce s těmi zeměmi, které bojují za nezávislost, a provádět s nimi společné úsilí, aby byla zajištěna skutečná mezinárodní spravedlnost.
*
Soudruzi,
stoje zde, abych ohlásil začátek dalšího roku, cítím nával úzkosti v tom, co bych měl udělat, abych měl náš lid ve větší úctě, nejlepší lid na světě, který mě srdečně podporuje s jednotnou myslí ze své pevné důvěry ve mě.
Mé touhy planuly po celou dobu, ale strávil jsem poslední rok v pocitu úzkosti a kajícnosti pro nedostatek své schopnosti. Upevňuji své odhodlání usilovat o další úkoly v zájmu lidu v tomto roce a vykonat zdvojnásobené, oddané úsilí za tímto účelem.
Dříve
všichen lid zpíval píseň Jsme nejšťastnější na světě, cítě se optimisticky do budoucnosti s důvěrou ve velké soudruhy Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. Budu oddaně pracovat k zajištění toho, že minulá doba nezůstane jako okamžik v dějinách, ale bude znovu uvedena v současné éře. V tomto prvním ránu nového roku přísahám, že se stanu opravdovým služebníkem věrným našemu lidu, plně jej podporujícím s čistým svědomím.
A budu prosazovat úsilí pro nastolení v celé straně revoluční atmosféry nesobecké tvorby, která je věnována úsilí pro dobro lidu.
Tak dlouho, dokud velký kimirsenismus-kimčongilismus osvětluje cestu před námi a máme jednomyslnou jednotu všeho sloužícího mužstva a lidu okolo strany, jsme si jisti, že budeme vítězní.
Kráčejme všichni vpřed dynamicky směrem k zářivé budoucnosti, podporujíce nádherný plán, nastolený na sedmém sjezdu Korejské strany práce, rozvíjet se v mocnou socialistickou zemi.
*
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp
Zvýraznění kurzívou a zkrácení jsou redakční. Vypuštění textu v části o dílčích otázkách jsou označena (…)