Skip to content

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (1)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

 

1. část

 

Pchjongjang, 9. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 5. do 7. ledna čučche 110 (2021) byla podána zpráva 7. Ústředního výboru strany na 8. sjezdu Korejské strany práce, což bylo důležitou politickou událostí ve vývoji naší strany a revoluce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu o činnosti Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un ve své zprávě, která trvala 9 hodin, komplexně a hluboce analyzoval a shrnul práci 7. Ústředního výboru strany a navrhl novou linii boje a taktické a strategické směřování zaměřené na dosažení epochálního pokroku v budování socialismu a nastínil důležité úkoly, které vyvstávají při prosazování věci znovusjednocení vlasti a zahraničních vztahů, posilování a rozvíjení stranické práce.

Zpráva Ústředního výboru strany je velkým praktickým programem, který za současné vnitřní a vnější situace uznává vážné subjektivní a objektivní faktory a závažné nedostatky, které brání našemu pokroku, a zdůrazňuje přesné bojové úkoly k obnovení záležitostí strany a státu jako celku a k přenesení velké věci socialismu do další fáze vítězství.

Podstatou zprávy 7. Ústředního výboru strany, která v této fázi osvětluje cestu korejské revoluce, je to, že je nutné odvážně zaútočit na současné hrozby a výzvy komplexním posílením naší moci, našich vlastních sil, a učinit nový skok v budování socialismu našeho stylu a dosáhnout významného pokroku.

 

1. Úspěchy dosažené během sledovaného období

 

Vážený soudruh Kim Čong Un v první části své zprávy hrdě shrnul skvělé úspěchy, kterých dosáhla naše strana a lid ve sledovaném období.

Nejskvělejším úspěchem v pětiletém boji za uskutečnění závěrů 7. sjezdu strany je to, že byla významně rozšířena a posílena ideologická a politická moc, hlavní hnací síla naší revoluce.

Zpráva konstatuje, že veškerá práce strany a státu je soustavně zaměřena na nezištnou službu lidu.

Ústřední výbor strany řídil lidovou armádu tak, aby mohla čestně plnit své poslání a povinnost  hybné síly obrany státu, jejímž cílem je spolehlivě chránit vlast a lid nejen před vojenskými hrozbami, ale také před náhlými nevojenskými hrozbami jako skutečná armáda lidu. To je důležitá součást politiky, naplněné myšlenkou „masy nade vše“.

Ústřední výbor strany řídil práci všech stranických organizací tak, aby z celého srdce pomáhaly lidem, kteří procházejí životním utrpením a těžkostmi, a správně je vedly, v důsledku čehož byly dosaženy cenné úspěchy při sjednocení naší společnosti v jednu velkou družnou rodinu.

Zpráva uvádí, že ačkoliv nebylo dosaženo předpokládaných strategických cílů v oblasti hospodářské výstavby, byl vytvořen cenný základ, který v budoucnu umožní další rozvoj samostatné ekonomiky. Současně je významným úspěchem zachování základu nezávislé národní ekonomiky, socialistické ekonomiky, materiální základny a životně důležité potřeby pro existenci socialismu našeho stylu, a zachování jeho životně důležité tepny.

Úspěchů v uplynulém pětiletém boji za neustálé budování vlastních sil jsme dosáhli sami tváří v tvář dlouhotrvajícím přísným sankcím, blokádám a vážným katastrofám, a proto jsou výsledkem desetkrát silnějšího nadšení a schopnosti rozvoje, nesrovnatelným s čísly v hospodářské výstavbě v dobrých časech. Díky mimořádné síle vlastního rozvoje,  nashromážděné při překonávání potíží, se slavný pochod naší strany a našeho lidu, usilujících o socialistickou moc, ještě výrazněji zrychlil.

Uskutečnění velkého činu budování státních jaderných ozbrojených sil bylo pro naši stranu a náš lid strategickým a hlavním cílem, kterého by mělo být přednostně dosaženo na cestě uskutečnění našeho ideálu – budování mocného socialistického státu.

Zvláštnost korejské revoluce a geopolitická zvláštnost našeho státu – rozdělení území země a národa vinou USA, státu, který jako první na světě použil atomovou bombu, a světového válečného pohlavára, a pokračování konfrontace s těmito agresivními silami po celá desetiletí, vyžadovaly neustálé urychlování výstavby jaderných zbraní pro blaho lidu a osud revoluce, existence a nezávislého rozvoje státu.

Pod vedením strany vojáci lidové armády věrně plnili svou revoluční povinnost a činili zázraky na dvou frontách obrany vlasti a socialistické výstavby. Za posledních pět let, která byla nejnapjatější a nejtvrdší, odpovědně prováděli hlídkovou službu a udržovali mobilizační připravenost, spolehlivě bránili územní, vzdušný a námořní prostor vlasti a odvážně zvládli provokativní hrozby nepřátel a zajistili mírové prostředí pro socialistickou výstavbu.

Během sledovaného období Ústřední výbor strany skvěle dokončil velkou práci při budování státních jaderných sil a provedl zásadní revoluci v posilování obranných sil státu. Výsledkem je, že se naše země stala světovou jadernou mocností a vojenskou mocností v pravém slova smyslu. Doba, kdy se velmoci pokoušely obchodovat se zájmy našeho státu a našeho národa, tak jednou provždy skončila.

Před naším lidem a budoucími generacemi se otevřela příležitost svobodně vytvářet rozkvět a štěstí v důstojné a mocné zemi, aniž by se museli obávat válečné katastrofy. To je nejvýznamnější a hrdé velké vítězství dosažené 7. Ústředním výborem strany v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem při provádění rozhodnutí sjezdu strany.

Ve sledovaném období bylo vnější prostředí KLDR nejdrsnější v dějinách od jejího založení, a to kvůli zoufalé ofenzívě USA a jejich následovníků, kteří prováděli zběsilé manévry směřující k potlačení a blokádě země.

Zpráva zdůraznila, že naše strana vyvinula prioritní úsilí o rozvoj mimořádných a dlouhodobých korejsko-čínských vztahů, čímž rozvinula přátelské vztahy s Čínou v souladu s požadavky nového století a otevřela novou stránku v historii korejsko-čínských přátelských vztahů se socialismem ve svém jádru.

Ústřední výbor strany rovněž přikládal velký význam novému rozvoji tradičních korejsko-ruských vztahů, uskutečňoval zahraničněpolitické aktivity k rozvoji vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi a vytvořil základ pro rozšiřování a rozvíjení přátelských vztahů s Ruskem.

Rovněž korejsko-kubánský summit v Pchjongjangu a korejsko-vietnamský summit v Hanoji posílily a rozvinuly bilaterální vztahy navázané a ověřené ve společném boji za uskutečnění věci socialismu a proměnily je v mimořádné a soudružské strategické vztahy a významně posíleny soudržnost a solidaritu mezi socialistickými zeměmi.

Aktivní zahraničněpolitická činnost Ústředního výboru strany mocně stimulovala věc socialismu v mezinárodním měřítku a jasně prokázala postavení a autoritu naší strany a státu, které hrají vedoucí úlohu ve směru nového politického trendu v obraně nezávislosti, spravedlnosti a míru.

Ústřední výbor strany přinesl ve sledovaném období dramatický obrat v rovnováze sil mezi KLDR a USA, čímž úžasně prokázal důstojnost a prestiž našeho státu.

Na jednáních mezi nejvyššími představiteli KLDR a USA, prvních svého druhu v nepřátelských vztazích mezi oběma zeměmi, se Ústřední výbor strany důsledně držel pevného principu nezávislosti, což vedlo k podpisu společné deklarace zajišťující navázání nových korejsko-amerických vztahů.

Několik korejsko-amerických summitů bylo událostí největšího významu v dějinách světové politiky, která světu prokázala strategickou pozici KLDR, hájící své nezávislé zájmy a mír a spravedlnost proti supervelmoci.

Během sledovaného období Ústřední výbor strany výrazně zvýšil strategickou pozici a věhlas KLDR tím, že se spoléhal na nezdolného a vytrvalého nezávislého ducha našeho lidí a na velkou sílu, kterou si země vytvořila. To symbolizuje důstojnost a autoritu KSP a postavení našeho skvělého lidu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp