Skip to content

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 9. 4. 2022 ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti, přátelé Korejské lidově demokratické republiky!

Korejská lidově demokratická republika v letošním roce oslavuje dva velikány, kteří v dějinách KLDR sehráli velice významnou a důstojnou roli. Jedná se o soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR a věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila.

Společnost Pektusan uctila vzpomínkou soudruha Kim Čong Ila v únoru tohoto roku. Dnešního dne pořádáme seminář k připomenutí člověka, který byl svým hrdinským postojem tvůrcem vzniku KLDR. Jeho krédem bylo: „Věříš-li v lid a opíráš se o jeho sílu, stokrát zvítězíš. Opustíš-li lid, stokrát prohraješ.“ Toto krédo neopustil v průběhu svého života. On byl u všech rozhodujících událostí, které v KLDR proběhly.

 

 

Své mládí prožíval v době, kdy Korea vojensky okupována japonskými imperialisty. Jeho zásluhou bylo založení Svazu za svržení imperialismu. Vyhlásil počátek idejí čučche, stál rovněž u zrodu myšlenky songun, což znamenalo že dával přednost armádě, v níž viděl záruku, že revoluce má sílu a nemůže být poražena. Rovněž byl zakladatelem Korejské lidové revoluční armády a vedl těžký protijaponský boj, a to až do osvobození Koreje, tj. do srpna 1945.

Velice rozvážný byl jeho krok při založení KSP, která vždy byla a je doposud v čele celé společnosti a jejího revolučního rozvoje socialismu.

9. září 1948 vyhlásil KLDR. Tento krok znamenal, že KLDR se na Východě stala prvním lidově demokratickým státem. Svoji sílu si upevnila regulérní vojenskou silou, tzn. Korejskou lidovou armádou. Měla silnou obranyschopnost.

Byl to Kim Ir Sen, který dokázal semknout  armádu s lidem do boje proti americkému agresorovi, uhájil suverenitu a důstojnost země a USA poprvé v historii utrpěly ve válce v letech 1950 – 1953 krutou porážku.

Soudruh Kim Ir Sen svými schopnostmi, zkušenostmi a znalostmi znal potřeby lidí, mezi něž přicházel jako slunce do sadu, který postupně rozkvétal. Lidé ho přijímali jako svého učitele, rádce a kapitána na mořské lodi, která je veze k socialismu, který jim přináší nové prvky do života jako je vzdělání, bezplatné zdravotnictví, zrušení daní, bezpečnost a soběstačnou obranu země.

 

 

Kim Ir Sen byl nejvýznačnějším vůdcem v dějinách KLDR a ve světových politických dějinách neexistoval tak vynikající vůdce, nedostižný vlastenec a veliký revolucionář, jehož působení po tak dlouhou dobu od věku mladého muže až do vysokého stáří při absolutní podpoře a důvěře ze strany a lidu bylo vítězstvím antiimperialismu a samostatnosti a velkého díla socialismu.

Soudruh Kim Ir Sen vyzvedl utlačované a opovrhované lidové masy jakožto pány dějin a oslavil na nejvyšší míru důstojnost a hodnotu lidových mas. Jeho myšlenky, politika byly pro lid srozumitelné a pochopitelné a osvětlovaly správnou cestu k prosazování jejich osudu. Vůdcova revoluční činnost probíhala tam, kde byly lidové masy. Jeho víra v lidové masy mu umožňovala prosazovat rozsáhlou činnost jako bylo vypracování vedoucí ideologie revoluce, vytvoření KSP jako organizačního  předvoje, založení armády, uvědomování lidových mas a to byla cesta pro novou historii revoluce čučche.

Byl to on, který poprvé pozvedl prapor samostatnosti a uskutečnil ji jako princip revoluce a revoluční metodu.

 

 

Soudruh Kim Ir Sen po celou dobu vedení revoluce vystupoval se samostatností jako s prostředkem pro udržení silné linie čučche. To mu umožnilo drtit kontrarevoluční ofenzívu imperialismu. Byl si vědom toho, že je třeba rozvíjet i mezinárodní vztahy se stranami a státy na základě samostatnosti. Tím přispěl k velké věci antiimperialistické samostatnosti a k plnění velkého díla socialismu.

KLDR si Kim Ir Sena váží také za to, že s puškou v ruce razil cestu korejské revoluci a dovedl ji až k vítězství. Byl to tedy skvělý velitel. Neměl to v životě jednoduché, poněvadž Korejská revoluce byla těžkým politickým třídním bojem proti imperialismu. Revoluční boj lidu KLDR po celé historické období včetně dvou revolučních válek probíhal při ostré vojenské konfrontaci kdo s koho s agresivními silami imperialismu. Velikán, který byl skvělým velitelem a generálem, po celý život s revoluční puškou v ruce na přední frontové linii protiimperialistického konfrontačního boje díky svým schopnostem a znalostem vojenské strategie vykázal mnoho a mnoho vítězství.

Tento velikán, soudruh Kim Ir Sen, byl za své činy z jednomyslné vůle a na základě absolutní podpory všeho korejského lidu vyzvednut do funkce prezidenta KLDR.

Je jeho zásluhou, že tak malá země jako je Korea, která dříve na mezinárodní scéně byla jen nevýznamnou zemí, se právě díky vedení a věhlasu soudruha Kim Ir Sena v celém světě proslavila  a stala se ohniskem mezinárodního společenství, k němuž se soustřeďuje zájem, jako je tomu dnes. Je v plné míře zásluhou velikána Kim Ir Sena, že se KLDR mohla stát mohutnou a důstojnou zemí a lid KLDR sebejistým a vysoce hrdým národem.

Socialismus korejského typu je největším vlasteneckým odkazem, který zanechal budoucím generacím. Soudruh Kim Ir Sen je trvalou oporou umožňující intenzivně uspíšit budování mocného socialistického státu a skvěle dovršit velké dílo socialismu podle principu čučche.

Je třeba ocenit, že i když v minulém století byl v některých zemích ve světě dočasně poražen socialismus, imperialisté halasně povykovali o konci socialismu, ale socialismus typu KLDR i při velkých politických kolotočích ve světě  stojí bez jakýchkoliv výkyvů a ve všech oblastech politiky, vojenství,  hospodářství a kultury dosahuje epochálních proměn.

 

 

Soudruh Kim Ir Sen byl vždy mezi lidmi, aby zaznamenal jejich pocity a požadavky a formuloval novou politiku jejich odrazem. Veškerá státní politika v KLDR včetně všeobecné bezplatné zdravotní péče, povinného vzdělávacího systému, ozdravného systému a poskytování bezplatného ubytování lidem jsou plody jeho politického ideálu. Je třeba říci, že byl v KLDR zakladatelem vyspělého socialistického systému zaměřeného na lidové masy, které z Koreje udělaly modelovou zemi socialismu.

Prezident Kim Ir Sen miloval nade vše lid a zajistil, aby byl lid ve všem na prvním místě. KLDR oproti kapitalistickým zemím nemá nezaměstnanost ani třeba bezdomovectví a žebráky.

Jako veliký vůdce vybudoval nezávislou socialistickou rozkvetlou zahradu plnou šťastných a spokojených lidí. Rovněž je třeba ocenit podporu, kterou Kim Ir Sen poskytl národně osvobozeneckým  hnutím a revolučním hnutím. Je třeba rovněž ocenit princip  samo statné obrany, kterou zavedl, a rovněž mimořádnou rekonstrukci Pchjongjangu.

Soudruh Kim Ir Sen vytyčil rovněž znovusjednocení vlasti  jako nejvyšší národní vlastenecký úkol, věnoval veškerou energii pro posilování a rozvoj hnutí za znovusjednocení vlasti.

Vůdce byl autorem Tří velkých chart znovusjednocení vlasti, kterými položil pevné základy, které umožňují z celého korejského národa na severu i jihu a v zahraničí vytvořit silné čučche sjednocení vlasti, spojenou silou národa skoncovat s vměšováním cizích sil a urychlit samostatné znovusjednocení vlasti. Tento úkol je i v současném období víc než aktuální.

Uvedený odkaz zanechaný prezidentem Kim Ir Senem dnes energicky postupuje vpřed po cestě samostatného sjednocování i za situace, kdy machinace domácích i zahraničních rozbíječských sil proti sjednocení postoupily až do krajnosti. Byl to on, který dosáhl úspěchů  v zájmu posilování a rozvoje světového socialistického hnutí, vítězství věci antiimperialismu a samostatnosti a ve prospěch zavedení samostatných a spravedlivých mezinárodních vztahů a světového míru a bezpečnosti.

 

 

Soudruh Kim Ir Sen byl eminentní vůdce KLDR, byl to velký myslitel a politik, k němuž vzhlížel celý svět, velký revolucionář a velká osobnost. Velký vůdce za svého života dával často cenná poučení, čím se má stát řídící systém KSP, systém řízení státu a armády. Vždy měl na mysli to, že to musí být systém související s budoucí  cestou revoluce.

Velké dílo revoluce čučche je spolehlivě zaručeno soudruhem Kim Čong Unem, věrným pokračovatelem díla soudruha Kim Ir Sena. Vedení Kim Čong Una v čele socialistické revoluce  je pevnou zárukou konečného  vítězství velkého díla revoluce čučche, které začalo z hory Pektu. Pod vedením soudruha Kim Čong Una a souběžné linie budování ekonomiky a jaderné síly bude KLDR ničit agresivní a veškeré sankce imperialistů a vybudují rozkvétající socialistickou velmoc na znovusjednoceném Korejském poloostrově.

Severní Korea uskutečnila několik jaderných testů a vypustila několik raket schopných vynést satelit na oběžnou dráhu. USA to nazvaly „maskovaným testem balistické rakety“.

USA označují KLDR „za jeden z nejbrutálnějších režimů, co kdy svět poznal“. Záminkou pro izolaci KLDR ze světového společenství je „hrozba“. Skutečným cílem je ale ospravedlnění pokračující americké agrese vůči zemi, která se odmítá vzdát celospolečenského vlastnictví, ekonomického plánování a odmítá vložit svoji ekonomickou a politickou suverenitu do rukou Spojených států amerických.

Velký vůdce byl hrdina a obětavý představitel korejského lidu, jehož činnost v boji za osvobození země od okupantů i od nadvlády kapitalistů při výstavbě a rozvoji socialismu v KLDR a pro boj pracujících celého světa za odstranění pout kapitalismu, nelze dostatečně docenit. Jak dospíval, pronikal stále více a hlouběji do myšlenek obsažených v učení Marxe a Lenina, staly se pro něj základním východiskem záchrany vlasti před záhubou. Ruku v ruce s bojovým duchem šířil ezi korejským lidem nepřemožitelné myšlenky marxismu a leninismu, které od počátku rozpracovával tvůrčím způsobem  na měnící se podmínky v Koreji. Z tohoto teoretického základu se vyvinula idea čučche, jejímž stěžejním principem samostatnosti a nesklonit se před žádnými obtížemi.

 

 

Soudružky a soudruzi!

Dovolte mi alespoň v krátkosti připomenout, že Korea prošla těžkou americkou agresí v letech 1950 až 1953, kterou dodatečně schválila Rada bezpečnosti OSN. Američané rozsévali v Koreji zkázu a smrt po celá tři léta. V roce 1952 použili dokonce na frontě i v zázemí bakteriologické a chemické zbraně.

Hovořím o tomto údělu proto, že také v této době sehrál svoji úlohu velký vůdce soudruh Kim Ir Sen. On ani korejský lid se tehdy nezalekli obrovské práce, před kterou je postavili američtí agresoři. Korejci odstranili téměř holýma rukama v době několika let škody způsobené válkou. Tehdy v praxi uplatnil své znalosti a zkušenosti  velký vůdce soudruh Kim Ir Sen. V srpnu 1953 vyhlásil tříletý plán obnovy a rozvoje národního hospodářství. Plán byl splněn za dva roky a osm měsíců.

Pchjongjang, který byl totálně zničen, vyrostl do nebývalé krásy. Dnes, jak se někteří z nás při návštěvě Koreje (samozřejmě před covidem) přesvědčili, je Pchjongjang moderním velkoměstem s rozsáhlou zelení, širokými prostranstvími, moderně vedenou dopravou a právem zaujímá statut hlavního města. My, jako diváci jsme stáli ohromení s obdivem a radostí nad tím, co vše se korejským lidem s obnovou zpustošené země podařilo do současných dnů udělat.

Přál bych každému, aby se podíval na úchvatný a nezapomenutelný obraz, který nám poskytuje sluncem ozářená krásná a ničím neporušená zahrada, kterou zalévá řeka Tedong. Zde se projevují Kim Ir Senem uplatňované zásady čučche, které pomáhaly překonat jakékoliv obtíže.

Přestože není účelem v tomto vystoupení podat vyčerpávající přehled o výstavbě socialismu v KLDR na jednotlivých úsecích, je třeba konstatovat, že podobně jako v ostatních zemích vytvářejících socialistickou společnost vzrostla díky nadměrnému úsilí korejského lidu v KLDR výroba ve všech odvětvích průmyslu, služeb aj. Mimořádnými změnami prošla severokorejská vesnice. Životní úroveň obyvatel dnešních moderních vesnic odpovídá životní úrovni městského obyvatelstva. To byla zásluha velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který vedl tehdejší KSP k vítězstvím na všech úsecích. Mohl bych hovořit o odvětvích, která úspěšně zvládala plnit velice náročné úkoly, ale hovořit o nich nebudu, poněvadž se o nich můžete dočíst ve statistikách.

 

 

Soudružky a soudruzi!

V závěru svého vystoupení konstatuji, že lid pod vedením strany a soudruhů Kim Ir Sena, Kim Čong Ila a nyní Kim Čong Una jsou pevně sjednoceni v názorech a cílech, překonávají velice pružně a hbitě vyskytující se problémy a demonstrují význam a neporazitelnost a socialismu.

Imperialisté a reakce se soustavně snaží izolovat KLDR, oporu socialismu, a vymazat socialistické dílo. Nepodařilo se jim postup KLDR zabrzdit. Názor lidu a strany je, že se nevzdají své vlastní cesty. Jsou přesvědčení, že čím větším hrozbám čelí, tím víc na postupu zvedají prapor čučche a dosahují vynikajících výsledků při výstavbě socialismu.

Ať je stále kormidlo Kim Ir Sena natočeno na věrné poslání KLDR, ať věčně dokazuje, že KLDR je hodna důvěry a očekávání, která v ni kladou lidé celého světa!

Ať velký vůdce mas, velkého díla socialismu věčně žije jako Slunce čučche!

Sláva Korejské straně práce!