Skip to content

Uskutečnil se 8. sjezd Jednotných odborových svazů Koreje

Pchjongjang 27. května čučche 110 (2021) (KCNA) – 25. a 26. května se v Pchjongjangu konal 8. sjezd Jednotných odborových svazů Koreje.

Sjezd komplexně analyzoval a shrnul práci odborů ve sledovaném období a projednal úkoly a praktické způsoby plného prokázání spojených sil hrdinné dělnické třídy a bojové síly odborů při provádění usnesení 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru zásadním obratem v práci odborů.


 

 

Sjezdu se zúčastnili delegáti zvolení z odborových organizací všech stupňů. Jako pozorovatelé byli přítomni také funkcionáři stranických a správních orgánů a ozbrojených sil.

Místa na tribuně zaujali člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník Ústředního výboru strany soudruh Ri Il Hwan, členové výkonného výboru Ústředního výboru Jednotných odborových svazů, předsedové provinčních výborů odborových svazů, funkcionáři odborů z orgánů ozbrojených sil, vzorní odboroví pracovníci, funkcionáři základních odborových organizací a příslušní pracovníci.

Na sjezdu bylo zvoleno pracovní předsednictvo a sekretariát. Byly schváleny následující body programu:

1. Zpráva Ústředního výboru Jednotných odborových svazů Koreje

2. Zpráva Ústřední kontrolní komise Jednotných odborových svazů Koreje

3. Změny ve stanovách Jednotných odborových svazů Koreje

4. Volba ústředního řídícího orgánu Jednotných odborových svazů Koreje

Na sjezdu přednesl tajemník Ústředního výboru KSP soudruh Ri Il Hwan programové poselství generálního tajemníka KSP, předsedy pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky váženého soudruha Kim Čong Una účastníkům 8. sjezdu Jednotných odborových svazů Koreje „Nechť se odbory stanou předvojem při zahájení období nového vzestupu v budování socialismu“.

Vážený soudruh Kim Čong Un ve svém dopise vyjádřil pevné přesvědčení, že současný sjezd bude znamenat zlom v dosažení nového pokroku a rozvoje v činnosti odborů v souladu s jednomyslnou horoucí vůlí zástupců dělnické třídy, členů odborů, plně připravených postupovat rychlejším tempem k novému velkému vítězství socialismu, k novému životu. Jménem Ústředního výboru strany poslal všem účastníkům vřelé blahopřání.

Soudruh Kim Čong Un ocenil, že v průběhu posledních pěti let tvrdého boje všichni představitelé dělnické třídy, všichni členové odborových svazů posvátně uchovávali ve svých srdcích důvěru Ústředního výboru strany, který jim dal cenné jméno hrdinné dělnické třídy Kim Ir SenaKim Čong Ila a svým mimořádným vlasteneckým nasazením významně přispěli k zahájení éry „Náš stát nade vše“.

Soudruh Kim Čong Un uvedl, že naše dělnická třída musí v dnešním revolučním pokroku pokračovat v duchu a odhodlání svých předchůdců v poválečné rekonstrukci a v éře Čchollima, kteří provedli legendární zázraky v dějinách budování našeho hospodářství. Komplexně stanovil současné úkoly odborů a způsoby jejich provádění.

Na sjezdu předseda Ústředního výboru Jednotných odborových svazů soudruh Pak In Čchol přednesl zprávu k prvnímu bodu pořadu jednání „Zpráva Ústředního výboru Jednotných odborových svazů Koreje“. Řečník uvedl, že tento sjezd byl zahájen v historické době, kdy začalo slavné období nového rozmachu budování socialismu a velkolepých změn. To je výrazem velké důvěry a očekávání Ústředního výboru strany, že odbory plně projeví moc masové politické organizace dělnické třídy v boji za provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Řečník zdůraznil, že vážený soudruh generální tajemník před pěti lety v historickém poselství účastníkům 7. sjezdu Jednotných odborových svazů Koreje poskytl programové vedení dělnické třídě a odborům v nové éře revoluce čučche. Úspěchy dosažené během sledovaného období v práci odborů při plnění úkolů stanovených 7. sjezdem strany jsou naprosto skvělým výsledkem velkého vedení váženého soudruha generálního tajemníka, který krok za krokem vedl práci odborů.

Poznamenal, že odbory stojí před čestnými revolučními úkoly – podporou velkých bojových programů předložených 8. sjezdem KSP a 2. plénem 8. ÚV strany se ctí plnit svou zodpovědnost a povinnost jako spolehlivý pomocník a obránce strany v generálním pochodu při otevírání nové široké silnice budování socialismu.

Na sjezdu se konala rozprava k prvnímu bodu pořadu jednání. Diskuse vážně analyzovala a shrnula nedostatky v práci odborových organizací na všech úrovních ve sledovaném období a jejich důvody. Řečníci vyjádřili odhodlání pevně třímat v rukou poselství váženého soudruha Kim Čong Una jako generální bojový úkol pro odbory, důsledněji zavést jednotný systém vedení Ústředního výboru strany a vyvinout veškeré úsilí k povzbuzení dělnické třídy a členů odborových svazů k provedení závěrů 8. sjezdu strany.

Byla přednesena zpráva a proběhla diskuse o druhém bodu pořadu jednání „Zpráva Ústřední kontrolní komise Jednotných odborových svazů Koreje“ a jednomyslně bylo přijato usnesení.

Byl projednán třetí bod pořadu jednání „Změny stanov Jednotných odborových svazů Koreje“. Byla předložena zpráva o změnách a doplnění stanov v souladu s požadavky rozvoje revoluce a zásadami budování odborů a poté jednomyslně přijato usnesení.

Sjezd projednal čtvrtý bod programu „Volba ústředního řídícího orgánu Jednotných odborových svazů Koreje“.

Nejprve byl zvolen Ústřední výbor Jednotných odborových svazů Koreje. Všichni navržení kandidáti na členy a kandidáty členství ÚV JOSK byli zvoleni jednomyslným souhlasem delegátů za členy a kandidáty členství ÚV JOSK.

Poté se uskutečnilo 1. plénum 8. Ústředního výboru Jednotných odborových svazů Koreje. Tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan přednesl výsledky 1. pléna 8. ÚV JOSK. Byl zvolen výkonný výbor Ústředního výboru Jednotných odborových svazů Koreje. Byl zvolen předseda ÚV JOSK soudruh Pak In Čchol a místopředsedové soudruzi Kang Čchol Man, Pong Won Ik, Pak Jang Tche, Kim Song Ho a Čche Su Dong. Byl vytvořen organizační výbor Ústředního výboru Jednotných odborových svazů Koreje. Byl také zvolen předseda, místopředseda a členové Ústřední kontrolní komise JOSK. Byli jmenováni vedoucí oddělení ÚV JOSK a šéfredaktor orgánu ÚV JOSK.

Sjezd zvolil výbor pro vypracování návrhu usnesení, zahrnující nově zvolené členy 8. ústředního řídícího orgánu JOSK. Výbor komplexně projednal návrh usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání. Sjezd jednomyslně přijal usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání, které navíc odráží iniciativu a konstruktivní stanoviska delegátů.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp