Skip to content

1. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 9. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Z rozhodnutí prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno 2. plénum 8. Ústředního výboru strany za účelem projednání a schválení plánu práce všech oblastí pro rok čučche 110 (2021) pro důsledné provádění strategických úkolů stanovených 8. sjezdem strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti Ústředního výboru KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí straničtí a správní funkcionáři výborů, ministerstev a ústředních institucí, vedoucí funkcionáři řídících orgánů na úrovni provincií, vedoucí tajemníci provinčních a městských výborů strany a straničtí a správní funkcionáři velkých továren a podniků.

 

 

Generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un společně se členy prezídia politbyra Ústředního výboru strany vystoupil na tribunu, aby řídil práci pléna.

Vážený soudruh generální tajemník analyzoval, že v průběhu celostranického přijetí a soustředěného studia sjezdových dokumentů dochází k pozitivní a jasné změně politického vědomí a způsobu myšlení členů strany. Dodal, že myšlenky a duch 8. sjezdu strany správně pronikly do celé strany a nový bojový program získal sympatie stranických mas. To je nejcennějším přínosem pro nové vítězství v budování socialismu.

Vážený soudruh generální tajemník poznamenal, že usnesení sjezdu strany jsou dlouhodobým úkolem, který by měl být prováděn ve všech oblastech během příštích pěti let, a na tomto plénu je nutné podrobně prostudovat plány práce pro tento rok, konsolidovat je a vydat jako rozhodnutí Ústředního výboru strany.

Zejména vyjádřil odhodlání a vůli Ústředního výboru strany, který navzdory pokračující mimořádné protiepidemické situaci hodlá přijmout důležitá opatření k dynamickému rozvoji hospodářské výstavby a zajištění stabilnějších a lepších životních podmínek lidu. Zároveň je nutné vážně rozpracovat řadu otázek, které vyvstávají v důsledném překonávání negativních prvků, které v současné době brání socialistické výstavbě, v dalším ideologickém a organizačním posilování strany a zvyšování bojových funkcí a role stranických organizací.

 

 

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body pořadu jednání.

Vážený soudruh generální tajemník zahájil programovou zprávu o důsledném plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany. Zpráva ostře kritizovala pasivní a sebeochranné tendence, které vykazovaly přední hospodářské orgány státu při přípravě bojových cílů letošního roku. Zdůraznila základní problémy překonání toho novátorským a důkladným prováděním hospodářské a organizační práce.

Zpráva stanovuje odvětvové úkoly národního hospodářství. Podrobně popisuje potřebu prosazovat výrobu železa a oceli a chemických hnojiv soustředěním investic do metalurgického a chemického průmyslu, které byly stanoveny jako hlavní článek řetězce národního hospodářství, a na základě vědecké záruky rozhodně urychlit práci na rozšiřování výrobní kapacity.

Rovněž jsou uvedeny hlavní cíle, kterých má být dosaženo v předních průmyslových odvětvích včetně elektroenergetiky a uhelného průmyslu a v odvětví železniční dopravy, stavebních materiálů, lehkého průmyslu a obchodu, a  praktické způsoby jejich dosažení.

Při pozorném poslechu zprávy váženého soudruha generálního tajemníka si účastníci pléna vážně vyčítali, že v průběhu prvního roku provádění nového pětiletého plánu správně neztělesnili myšlenky a ducha sjezdu strany a nesplnili vysoké očekávání strany a lidu.

Všichni účastníci pozorně naslouchají zprávě váženého soudruha generálního tajemníka a horlivě pociťují, jak by měli smýšlet a vyvinout úsilí k plnění své důležité odpovědnosti vedoucích funkcionářů revoluce v tomto rozhodujícím období vyžadujícím svěží novátorství, odvážnou tvorbu a stálý pokrok.

Plenární zasedání pokračuje.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp