Skip to content

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (4)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

4. část

 

4. Za posílení a rozvoj stranické práce

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve čtvrté části své zprávy shrnul úspěchy dosažené při posilování a rozvoji strany během sledovaného období a navrhl úkoly a způsoby, jak zlepšit posilování práce strany v souladu s požadavky doby a rozvíjející se skutečnosti.

V celé straně byl pevně zaveden jednotný systém vedení Ústředního výboru strany, bojeschopnost a vedoucí úloha strany byly mimořádně posíleny, komplexně byla dána do pořádku a posílena základna strany. Jedná se o cenný úspěch dosažený při práci strany během sledovaného období, zhodnotil.

Zdůraznil, že naše strana vždy zůstávala oddaná svému poslání a úkolu, přičemž myšlenku „masy nade vše“ považovala za politický ideál.

Pokud budeme neustále zvyšovat bojeschopnost a vedoucí úlohu strany, pak navzdory všem překážkám a obtížím můžeme vždy sebevědomě a vítězně vést věc socialistické výstavby s absolutní důvěrou lidu – to je hlavním výsledkem a neocenitelnou zkušeností práce strany za posledních 5 let.

Zpráva stanovila důležité úkoly a způsoby, jak dosáhnout radikálního obnovení stranické práce v souladu se skutečností, že naše revoluce vstoupila do nového období vývoje a skoku vpřed.

Zpráva zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou je považovat práci na vytvoření jednotného systému vedení Ústředního výboru strany za generální linii a neustále jej prohlubovat. Stranické organizace a funkcionáři by měli vždy a všude zajišťovat absolutní autoritu Ústředního výboru strany a spolehlivě ji chránit. Nikdy by neměli tolerovat ani přehlížet sebemenší tendenci podkopávat autoritu Ústředního výboru strany, ale vést proti tomu nesmiřitelný boj.

Organizace strany by měly pečlivě provádět organizační práci a kontrolovat provádění směrnic strany a důsledně je provádět.

Řečník předložil jako důležitý úkol otázku komplexního posílení jednomyslné jednoty a soudržnosti strany a revolučních řad prostřednictvím účinného provádění vnitrostranické práce.

Zpráva zdůraznila potřebu vyvinout velké úsilí na vybudování řad kádrů, pevného jádra strany a velitelského štábu revoluce, neustále posilovat jejich vzdělávání a kontrolu, aby se zabránilo jejich ideologické degeneraci. Také vyzdvihla nezbytnost zlepšit kvalitu řad strany přísným dodržováním principu rozšiřování členství ve straně, pro které jsou pečlivě vybíráni lidé uznávaní všemi ostatními.

Zpráva poznamenala, že je nutné neustále vyvíjet velké úsilí k posílení základních organizací a buněk strany, nejnižších úrovní stranické organizace, považovat organizaci stranického života a jeho vedení za hlavní článek ve stranické práci a vést ji účinně, vyvinout velké úsilí pro práci s masami a pevně semknout široké masy kolem strany.

Ideologická práce strany je jedním z hlavních úkolů strany vedoucí revoluci a důležitou záležitostí, kterou nelze po celou dobu vedení revoluce a budování nové společnosti ani na minutu přehlédnout.

Zdůrazněny byly také způsoby, jak dosáhnout radikálního zlepšení v práci strany. Nejdříve by měly být odstraněny iracionální pracovní systémy a metody v souladu s rozvíjející se skutečností a práce strany by se měla stát lidovou a skutečnou prací s souladu s myšlenkou naší strany „uctívat lid jako nebe“.

Zpráva znovu zdůraznila, že zneužívání moci, byrokracie, protiprávnosti a korupce jsou tím, proti čemu se musí strana v současnosti nejpřísněji bránit a primárním cílem organizací strany by mělo být pokračování v nekompromisním boji i proti jejich nejmenším projevům.

Zpráva vyzývá k důkladnému nastolení revoluční disciplíny zesílení kritiky, ideologického boje a školení a práce podle funkcí. Zdůraznila, že jde o způsob, jak zlepšit práci strany, a tím rozhodně zlepšit úroveň a schopnosti funkcionářů strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un vyjádřil své očekávání, že všichni delegáti na základě vůdčí ideologie naší strany s vysokou odpovědností před stranou budou hluboce diskutovat o uvedeném obsahu a problémech. Horlivě je vyzval, aby se pevně semknuli kolem Ústředního výboru strany pod vysoko vztyčeným praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu a energicky bojovali v zájmu nového skoku vpřed a vítězství, našeho skvělého státu a našeho skvělého lidu.

Zpráva 7. Ústředního výboru KSP, přednesená váženým soudruhem Kim Čong Unem na 8. sjezdu strany, bude věčně zářit jako nesmrtelný milník v posvátné kronice KSP, která s velkou ideologií a vůdčí silou vede korejskou revoluci po jediné cestě k nejskvělejšímu vítězství a slávě.

Historická zpráva váženého soudruha Kim Čong Una, ve které komplexně osvětlil programové pokyny pro nový vzestup celkové práce strany a nový vzestup revoluce, se setkala s plnou podporou a souhlasem všech účastníků sjezdu a s jistotou slibuje vítězný pokrok věci socialismu našeho stylu a jeho jasnou budoucnost.

Podrobný text zprávy 7. Ústředního výboru KSP bude jako interní stranický dokument distribuován organizacím strany na všech úrovních.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp