Skip to content

Uskutečnilo se 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. prosince se v Paláci shromáždění Mansude konalo 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia NLS KLDR soudruh Čche Rjong He.

Plenárního zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS a vlády.

Pořad jednání plenárního zasedání zahrnoval následující otázky: „Svolání zasedání NLS KLDR“, „Přijetí zákona KLDR o odmítnutí reakční ideologie a kultury“, „Přijetí zákona KLDR o zavádění vědecko-technických úspěchů“, „Přijetí zákona KLDR o lesnictví“, „Přijetí zákona KLDR o mobilní komunikaci” a “Odvolání a volba soudců Ústředního soudu KLDR.”

 

 

Plénum nejprve jednomyslně přijalo usnesení prezídia NLS KLDR o svolání 4. zasedání 14. NLS KLDR.

Došlo k výkladu hlavního obsahu příslušných zákonů, projednaných v legislativním výboru NLS.

Zákon o odmítnutí reakční ideologie a kultury definuje pravidla, která musí dodržovat všechny instituce, podniky, organizace a občané, aby bylo možné důsledně zabránit pronikání a šíření protisocialistické ideologie a kultury, spolehlivě chránit naši ideologii, ducha a kulturu, a tím dále posilovat ideologické, revoluční a třídní pozice.

Problematika nastolení přísné disciplíny při vypracování, zahájení, účtování, monitorování a podávání zpráv o provádění plánu vědeckých a technických výsledků, otázka zajištění vědecké povahy, objektivity a přesnosti při práci na kontrole, ověřování, hodnocení a potvrzení spojené s prováděním vědeckých a technických výsledků a další jsou výslovně uvedeny v zákoně o zavádění vědeckých a technologických úspěchů.

Zákon o lesnictví zdůrazňuje, že moderní lesní základna by měla být pevně zakládána za pomoci státních investic, měla by být správně použita metoda cyklického kácení pro další zvyšování lesních zdrojů a normalizaci těžby dřeva, mělo by být zahájeno masivní hnutí k výsadbě a pěstování stromů, důsledně dodržován stanovený režim a řád v zásobování, prodeji a použití dřeva.

Zákon o mobilní komunikaci odráží základní otázky práce na mobilních komunikacích, včetně výstavby mobilního komunikačního zařízení, jeho správy a provozu, moderního zdokonalování mobilní sítě, zavádění rozmanitosti a mnohotvárnosti mobilních komunikací, údržby a používání mobilních komunikací a registrace zařízení pro mobilní komunikaci.

Zasedání jednomyslně přijalo na základě důkladné studie a diskuse dekrety prezídia NLS KLDR o přijetí uvedených zákonů. Rovněž odvolalo a zvolilo některé soudce Ústředního soudu KLDR.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp