Skip to content

Kim Čong Un pronesl projev a závěrečnou řeč na 5. konferenci předsedů buněk KSP

 

Pchjongjang, 24. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, přednesl historický projev „Posilme stranické buňky ve věrné buňky, v předvojové řady pro uskutečnění stranické politiky“ ve třetím dni setkání 5. konference předsedů buněk KSP 23. prosince.

Podotýkaje, že úspěchy a zkušenosti získané v práci buněk strany po čtvrté konferenci tajemníků buněk KSP a nedostatky, které existovaly či se vyskytly v jejich práci, byly na této konferenci správně analyzovány a přezkoumány, soudruh Kim Čong Un řekl, že konference stanovila správnou orientaci pro budoucí úsilí o další posílení stranických buněk.
Zdůraznil, že KSP nyní čelí úkolům, které mají za cíl dosáhnout vyššího cíle při budování silného socialistického národa, stanoveným na sedmém sjezdu KSP, posílením své vedoucí schopnosti a pracovní efektivity pod rozvinutým praporem modelování celé strany na (principech) kimirsenismu-kimčongilismu. Řekl, že nižší stranické organizace, zejména stranické buňky, by měly posílit svou funkci a roli a zahájit pozitivní aktivity, aby úspěšně splnily důležité úkoly, jimž strana čelí.

 


Posílení stranických buněk je hlavním článkem v úsilí o upevnění masového založení strany a posílení vedoucí role a efektivity práce strany, poznamenal a dodal:
Posílení stranických buněk v současnosti představuje naléhavý požadavek na urychlení vítězného pokroku ve věci budování silné socialistické země navzdory všem zkouškám a výzvám.
Všechny stranické buňky by měly vysoko třímat heslo: „Posilme stranické buňky ve věrné buňky, v předvoj pro uskutečnění stranické politiky!“
Zda budou posíleny stranické buňky tak, jak je plánováno a zamýšleno Ústředním výborem strany, nebo ne, zcela závisí na roli předsedů buněk.
Pracovní účinnost stranických buněk byla dále posílena a bylo zaznamenáno mnoho zlepšení v charakteru a pracovním stylu od čtvrté konference tajemníků buněk KSP, ale pracovní styl, výkonnost a činnost stranických buněk dosud nedosáhly úrovně požadované Ústředním výborem strany.

 

 

Předsedové stranických buněk by měli posílit organizaci a vedení stranického života s hlavním důrazem na to, aby pevně připravili všechny členy těchto buněk, aby byli pevnými revolucionáři, opravdovými kimirsenisty-kimčongilovci.
Měli by nasměrovat primární pozornost na posílení ideologického života členů strany a prohloubení pětibodového vzdělávání.
Měli by pečlivě vést a řídit organizační život členů strany s hlavním důrazem na práci důkladně založit jednotný vedoucí systém strany a posílit ducha členů strany.
Měli by posílit sebekritiku a kritiku mezi členy strany tak, aby aktivně bojovali proti všem nezdravým praktikám.
Ve stranickém životě nemůže být žádná zvláštní osoba a dvojí standardy disciplíny by nikdy neměly být povoleny ve stranických buňkách, uvedl, zdůrazňuje potřebu stranických buněk, ke kterým patří funkcionáři, aby měly striktní požadavky na stranický život funkcionářů, aby mohli v rámci politického života přijímat upřímnou roli ve společenském životě s postojem obyčejných členů strany a pracovat ve vysoce napjaté atmosféře v rámci vzdělávání a kontroly ze strany stranických organizací.

 


Zdůraznil také, že je třeba, aby předsedové stranických buněk soustředili úsilí práce stranických buněk na posílení stranických buněk v předvoj pro provádění politiky strany.
Vyzval předsedy stranických buněk, aby v současné době kladli hlavní důraz na práci stranických buněk pro provádění rozhodnutí druhého plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany a dosažení cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje a povzbudili všechny členy strany a ostatní pracující lid k úsilí o jejich uskutečnění.
Zdůraznil, že je zapotřebí, aby povzbudili všechny členy strany a další pracující k překonání potíží a utrpení a přinesli vzestup ve výrobě v bojovém duchu soběstačnosti a vytrvalosti s pevným přesvědčením o jistém vítězství a důvěře ve své vlastní síly tak, jak to vyžaduje současná situace.

 


Zdůraznil, že je zapotřebí pracovat s lidmi jednotně s jejich myslí a pocity, aby se plně podíleli na kolektivních inovacích a lidovém hrdinství při uskutečňování politiky strany a revolučních úkolů.
Předsedové stranických buněk by měli vyvinout pozitivní úsilí, aby pochopili rysy primárních politických činitelů kimirsensko-kimčongilské strany a revoluční metody masové práce, řekl.
Poukázal na nesocialistické praktiky škodlivé pro obranu našeho stylu socialismu v současnosti a zdůraznil, že k nim došlo, protože stranické organizace, organizace pracujícího lidu a funkcionáři ochabli v nepřetržitém vzdělávání mezi členy strany a jinými pracujícími lidmi a zintenzivňování ideologického boje.

 

 

Podtrhuje potřebu provést revoluční ofenzivu k vyvrácení nesocialistických praktik, uvedl, že ve stranických buňkách by měl být zahájen útok za základní vzdělávání členů strany a dalších pracujících lidí a vycvičení je v revolucionáře a nejnižší revoluční místa bránící socialismus korejského stylu.
Měli bychom vytvářet skutečné morální zásady a našemu stylu prospěšnou socialistickou morálku, ve které se všichni lidé vzájemně respektují, opírají se o důvěru, vzájemně spolupracují a pomáhají nemocným a postiženým osobám a těm, kteří mají potíže, sdílejí radost a zármutek, těší se šťastnému a bohatému životu a postupují dohromady, nechat převládnout v celé společnosti, řekl.
Když naše socialistická kultura a umění zvítězí nad zkaženou buržoazní reakční kulturou, bude možné, že lidé nebudou přechovávat iluze o nepřátelské kultuře, ale zabrání ideologické a kulturní otravě od imperialistů, poznamenal a pokračoval:
Celá strana by měla upřednostňovat stranické buňky a směrovat hlavní úsilí ke zlepšení jejich práce.
Stranické výbory na všech úrovních by měly dobře vybudovat řady předsedů stranických buněk a vyvinout úsilí o zlepšení jejich politické a praktické kvalifikace.
Problémy, které vznikají při posilování bojovné funkce a role stranických buněk, by se měly odrážet v pracovních plánech stranických výborů a funkcionáři strany by osobně měli jít do stranických buněk, aby jim pomohli.

 


Práce na vytvoření věrných stranických buněk by měla být dynamicky posunuta vpřed a vedení strany by mělo být prohloubeno, aby se věrné stranické buňky mohly pevně držet a neustále oslavovat svou čest.

Posílit stranické buňky znamená posílit naši stranu a role stranických buněk vede k vedoucí schopnosti a efektivitě práce naší strany.
Všichni usilovně pracujeme na posílení KSP a na dosažení vítězství revoluční věci čučche, vědomi si poslání, které přijímáme před stranou a revolucí, uvedl předseda KSP.

 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, vedl 5. konferenci předsedů buněk KSP, která se konala od 21. do 23. prosince za hlubokého zájmu a očekávání všech členů strany a ostatního lidu země a uzavřel ji závěrečným projevem.
Soudruh Kim Čong Un uvedl, že konference byla úspěšně uspořádána díky velkému nadšení všech účastníků, a dodal, že konference předkládá správnou orientaci boje na následující období, předtím, než došlo k jejímu ukončení.
Řekl, že konference připomněla pozici stranických buněk při posílení strany a uskutečňování myšlenky a záměru strany a význam povinností, které převzali předsedové stranických buněk, a dodal, že konference objasnila úkoly a způsoby posílení stranických buněk v současnosti.
Konference poskytla důležitou příležitost k dalšímu posílení funkce a role stranických buněk, jak to vyžaduje současná situace a rozvíjející se revoluce, a posilování vedoucí a bojové schopnosti strany, zdůraznil.

 

 

Základním tématem konference je učinit všechny buňky strany věrnými buňkami, předvojovými řadami, provádějícími politiku strany, a přinést nový obrat v úsilí o posílení strany a budování socialistické moci, dodal.
Poznamenav, že práce k posílení stranických buněk ve věrné buňky a předvojové řady provádějící stranickou politiku je těžká, ale přesto zodpovědná, s důvěrou uvedl, že když všichni předsedové stranických buněk projeví zdvojnásobené úsilí, jsouce si vědomi poslání a povinností, převzatými jimi jako primárními politickými představiteli kimirsensko-kimčongilské strany, a posílí stranické buňky, bojová síla naší strany bude silnější a naše revoluce bude rychlejší.
Zdůraznil, že je nutné, aby všichni předsedové buněk celé strany obnovovali odhodlání a zatvrzovali bojovného ducha s konferencí jako hybnou sílou, aby věnovali sílu, moudrost a nadšení ke shromáždění členů strany a dalších pracujících lidí kolem strany, aby se stali bojovníky předvoje a opravdovými vychovateli lidových mas, kteří dělají průlom v předvoji, jakkoli čelí potížím a těžkostem, a povzbudili masy k realizaci stranické politiky.
Je to tradičním bojovým režimem KSP, posilovat stranické buňky, bojové jednotky přímo zodpovědné za provádění stranické politiky, k posilování vedoucí role strany a vyvolání nárůstu revoluce a výstavby. Strana bude vždy v této tradici pokračovat i v budoucnosti a bude i nadále věnovat velké úsilí tomu, aby upřednostňovala a posilovala stranu.

 

 

Vyzval stranické organizace na všech úrovních a stranické funkcionáře, aby si vážili myšlenky a politiky strany o prioritě stranických buněk a vynaložili veškeré úsilí na posílení všech stranických buněk ve věrné buňky a přední řady uskutečňující politiku strany.
Řekl s hrdostí, že přestože se můžeme setkat s různými potížemi a útrapami na cestě vpřed, Ústřední výbor strany se cítí klidný, jelikož existují stovky tisíc předsedů buněk, hlavních členů věrných straně a předních bojovníků za provádění stranické politiky, a miliony členů strany.
To, co jsme udělali, je jen začátek a Ústřední výbor strany plánuje provést pro lidi další nové projekty, uvedl, podotýkaje, že bude odvážně provádět operace velkým a odvážným způsobem pro budování socialistické moci s důvěrou v předsedy stranických buněk.
Zdůraznil, že účastníci konference by měli znovu hluboce uvážit, jakou těžkou zodpovědnost převzali před stranou a revolucí a na jak důležité pozici pracují.
Vyjádřiv přesvědčení, že všichni předsedové stranických buněk budou ctít ducha konference a zapracují jej do své praktické práce, aby jistě oplatili důvěru a očekávání Ústředního výboru strany, vyhlásil 5. konferenci předsedů buněk KSP za uzavřenou.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp