Skip to content

Rozhodně bojujme za rozkvět a rozvoj našeho velikého státu a za blahobyt našeho lidu

Zpráva o 4. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. ledna čučche 111 (2022) – Za velké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu země se od 27. prosince do 31. prosince čučche 110 (2021) v sekretariátu Ústředního výboru strany uskutečnilo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo shrnout výsledky velkého roku boje a stanovit směrnice nového rozvoje.

Plenární zasedání bylo svoláno v historickém období, kdy celá strana, celý stát a všechen lid srdečně podporuje velkolepou strategickou myšlenku a praktický program 8. sjezdu strany k další etapě boje za všestranný rozvoj, poté co završili první rok pětiletého plánu chvályhodným vítězstvím.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna váženého soudruha Kim Čong Una.

 

 

Na plenárním zasedání byly předloženy k projednání následující body programu:

1. Shrnutí výsledků realizace hlavních stranických a státních politik roku 2021 a plán práce na rok 2022

2. Plnění státního rozpočtu na rok 2021 a návrh státního rozpočtu na rok 2022

3. Další úkoly pro správné řešení otázky socialistického venkova naší země

4. Změny některých článků stanov strany

5. Stav ideologického a organizačního života členů ústředního řídícího orgánu strany ve 2. pololetí 2021

6. Organizační otázky

 

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body programu.

Vyslechlo zprávu člena prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předsedy vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Tok Huna a diskutovalo k prvnímu bodu programu na odvětvových jednáních.

Soudruh Kim Čong Un vystoupil s hlavním projevem k prvnímu bodu programu „O směřování práce strany a státu v roce 2022“.

 

 

Soudruh generální tajemník nejprve analyzoval a shrnul výsledky práce strany a státu v prvním roce realizace usnesení sjezdu strany.

Všeobecným hodnocením Ústředního výboru strany je, že rok 2021, kdy se rozpoutal intenzivní a plodný boj pod vysoko vztyčeným novým praktickým programem výstavby socialismu, stanoveným sjezdem strany, je rokem velkého vítězství, které otevřelo začátek ohromných změn všestranného rozvoje socialismu navzdory těžkým zkouškám.

Soudruh generální tajemník navrhl plénu, aby jménem Ústředního výboru strany vyjádřilo poděkování příkladným zemědělským funkcionářům, dělníkům, vědcům a technikům v oblasti zemědělství, kteří výrazně přispěli k dobrému hospodaření v zemědělství navzdory nepříznivým podmínkám tohoto roku.

Plénum jeho návrh plně podpořilo a schválilo.

Dokončená výstavba 10 tisíc bytů ve čtvrtích Songsin a Songhwa jako další velkolepé architektonické zóny je první velkolepou akcí prakticky ukazující perspektivu dokonalého vyřešení bytového problému v hlavním městě v období pětiletého plánu.

Dokončení třetí etapy přestavby města Samdžijon přineslo ideální a platnou zkušenost pro sebevědomé prosazování dlouhodobé velkolepé výstavby zaměřené na přestavbu místních oblastí celé země.

Výstavba 5 tisíc obytných domů v oblasti Komdok úspěšně pokročila, obnova po povodních byla uspokojivě provedena v provinciích Jižní Hamgjong a Severní Hamgjong a byly zavedeny nové architektonické styly a nové nápady v mnoha projektech včetně výstavby moderní řadové obytné čtvrti na nábřeží. To naznačuje, že naše architektura poskočila o stupínek výše a rozvíjí se éra velkého rozkvětu stavebnictví.

Odvětví elektrické energie a uhelného průmyslu, která jsou zodpovědná za zásobování národního hospodářství energií, provedla efektivní výrobní kampaň, aby mocně oživila celé hospodářství. Celostátní stavební a výrobní rozmach podpořily obory průmyslu a strojírenství stavebních hmot, hornictví, lesnictví, pozemní a námořní doprava a železniční doprava. To vše znamená krok vpřed v realizaci plánu pro letošní rok.

V hospodářské oblasti byla ustálena plánovací disciplína a přední hospodářští funkcionáři prokázali zjevné zlepšení ve stylu práce. To se stává silnou zárukou dalšího rozvoje ekonomiky a státních záležitostí do budoucna.

Celostátní společné ideologické vědomí, usilující o socialistický život a socialistický rozvoj, se více upevnilo, v důsledku čehož se v praxi jasně projevuje síla kolektivismu.

 

 

Ústřední výbor strany ocenil, že v práci letošního roku se výrazně projevila dispozice k novému pokroku, smělé tvorbě a neustálému postupu a nastal přelom v práci na nastolení stranickosti, včetně posílení organizační disciplíny a provádění usnesení.

Hospodářské řídící orgány včetně vlády se aktivizovaly ve snaze posílit jednotné vedení a kontrolu státu nad ekonomickou prací a zlepšit metody ekonomického řízení. Práce na zdokonalování socialistického právního řádu byla dále zintenzivněna a právní řád byl posílen tak, aby přinesl podstatný pokrok v zajištění hospodářského rozvoje a stabilizace života lidu.

Sektor průmyslu národní obrany vyvíjel jeden ultramoderní zbraňový systém za druhým podle svého přesného plánu, čímž jasně demonstroval pokrok a modernost našich vojenských sil. To je jeden z velmi důležitých úspěchů, kterých jsme letos dosáhli.

V letošním roce, kdy se konal sjezd strany, se mnoho mladých lidí dobrovolně přihlásilo do práce v obtížných a pracovně náročných oborech a konali dobré skutky, které lid dojaly. Je pozoruhodným politickým úspěchem, že se duch mladých lidí velmi povznesl.

Ústřední výbor strany ocenil letošní úspěchy a došel k závěru, že byly pozitivně nalezeny a uplatněny způsoby, jak stabilizovat hospodářství a soběstačně se uživit navzdory mimořádně tvrdé situaci. Jde o pokrok dosažený v hospodářském rozvoji a tento proces znamená dynamické prosazování socialismu našeho stylu ke všestrannému rozvoji státu.

 

 

Soudruh generální tajemník uvedl, že díky tomu, že všechen lid s horlivým nadšením odhodlaně hájit autoritu sjezdu strany povstal jako hora, překonal všechny zkoušky a nešetřil se, prolévaje vlastenecký pot při plnění úkolů prvního ročníku pětiletého plánu, bylo v roce 2021 dosaženo důstojných úspěchů. Jménem Ústředního výboru strany vysoce ocenil všechny členy strany, všechen pracující lid země a veškeré sloužící mužstvo lidové armády, kteří s neochvějným pevným úsilím oslavili rok 2021, rok zahájený sjezdem strany, jako rok hrdých vítězství, zvláště zapsaných v dějinách našeho socialistického budování, a poslal jim vřelý pozdrav.

V závěru projevu se podrobně věnoval nedostatkům, způsobům jejich překonání a důležitým ponaučením získaným v letošní práci.

Soudruh generální tajemník nastínil hlavní směr práce strany a státu pro rok 2022 a objasnil zásadní otázky a politiku boje za nový rozvoj budování socialismu.

Hlavním úkolem roku 2022 pro naši stranu a lid je připravit spolehlivou záruku plnění pětiletého plánu, dosáhnout znatelných změn v rozvoji státu a zlepšit život lidu, aby mohl napsat slavnou stránku v dějinách vlasti.

Závěrečná řeč konkrétně zdůraznila důležité politické výzvy pro klíčová průmyslová odvětví pro rok 2022.

V závěrečném projevu bylo znovu zdůrazněno, že mimořádná protiepidemická práce by měla být nejvyšší prioritou ve státních záležitostech a je nutno ji vykonávat účinně bez sebemenší ochablosti, mezer a nedostatků.

Je třeba aktivně podporovat práci na posílení a zlepšení nezbytných prostředků a sil pro přechod naší protiepidemické práce k pokročilé a lidové protiepidemické práci, včetně sebevědomého postavení protiepidemické základny země na vědecký základ a vytvoření pevné materiálně-technické základny protiepidemické oblasti.

Závěrečný projev rovněž konstatoval úkoly pro další aktivní vedení boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé straně a celé zemi a společnosti, důsledné zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti lidu zvýšením role orgánů činných v trestním řízení, nastolení revoluční atmosféry dodržování zákonů a další posilování socialistického právního řádu.

 

 

Soudruh generální tajemník přidělil bojové úkoly sektoru národní obrany.

Vojenská situace na Korejském poloostrově, která den za dnem zůstává nestabilní, a vývoj mezinárodní situace od nás vyžadují, abychom postupovali důrazněji v posilování obranyschopnosti státu, aniž bychom byť na minutu zpomalili.

V souladu s požadavky moderního válečnictví je nutné přijmout rozhodná opatření k posílení miličních obranných sil a zlepšení vojenské kvalifikace velitelského štábu Dělnicko-rolnických rudých gard, jeho schopnosti velet a způsobilosti miličních sil k praktickým bojovým operacím rozdmýcháním plamenů převratu v bojovém výcviku.

Závěrečná řeč nastiňuje zásadní otázky a řadu taktických směrů, kterými by se měly řídit sektory mezikorejských vztahů a vnějších záležitostí, aby se vyrovnaly se složitou mezinárodně politickou situací a prostředím.

Byly předloženy i úkoly k posílení strany, generálního štábu revoluce, a k neustálému zvyšování její vedoucí úlohy pro úspěšné plnění nejdůležitějších bojových úkolů směřujících k dosažení nového vítězství v budování socialismu.

Plénum po projednání dokumentu o plnění státního rozpočtu na rok 2021 a návrhu státního rozpočtu na rok 2022, který prověřila a navrhla hodnotící skupina státního rozpočtu, schválilo jeho předložení 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.

 

 

Zasedání projednalo třetí bod programu „Další úkoly pro správné řešení otázky socialistického venkova naší země“.

Soudruh Kim Čong Un přednesl historický projev „Zahajme nové velké období rozvoje socialistického venkova našeho stylu“.

Za základní úkol strategie rozvoje venkova stanovil zvýšit zemědělskou produkci a zcela vyřešit potravinový problém země a specifikoval cíle, kterých má být dosaženo ve fázi produkce obilí a dobytka, ovoce, zeleniny, průmyslových plodin a pěstování rostlin v následujících 10 letech.

Na základě myšlenky a ducha hlavního projevu, historické zprávy soudruha Kim Čong Una, vedlo plénum po dobu tří dnů odvětvová jednání zaměřená na vypracování podrobností pracovního plánu pro realizaci bojových úkolů roku 2022 a programu budování nového venkova.

Plénum projednalo závěrečná stanoviska návrhové komise a jednomyslně přijato usnesení „O důsledném plnění úkolů roku 2022 v pětiletém plánu stanoveném 8. sjezdem strany“ a „O důsledném provádění velkého bojového programu budování socialistického venkova našeho stylu“.

 

 

Plénum na základě dostatečného předběžného prostudování čtvrtého bodu programu členy ústředního řídícího orgánu strany uznalo, že změny stanov strany mají praktický význam pro regulaci a normalizaci budování a činnosti strany a jednomyslně přijalo usnesení o změně příslušných článků stanov strany.

Plenární zasedání projednalo pátý bod programu. Vyslechlo a projednalo údaje o organizačním a ideologickém životě členů ústředního řídícího orgánu strany ve druhé polovině roku 2021.

Jako šestý bod programu byly na plenárním zasedání projednány organizační otázky. Byli odvoláni a dodatečně zvoleni členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany, odvoláni a dodatečně zvoleni členové a kandidáti členství Ústředního výboru strany.

Za člena politbyra Ústředního výboru strany byl doplněn soudruh Pak Čong Gun.

Za kandidáta politbyra Ústředního výboru strany byl doplněn soudruh Ri Tche Sop.

 

Člen politbyra Ústředního výboru strany soudruh Pak Čong Gun

 

Kandidát politbyra Ústředního výboru strany  soudruh Ri Tche Sop

 

Členy Ústředního výboru strany byli dodatečně zvoleni soudruzi Han Rjong Guk, Wang Čchang Uk, Ču Jong Il, So Čong Džin, Ri Hjok Gwon, Čin Kum Song, Im Kjong Če, Kim Il Guk, Čche Song Hak, Ri Čchol San, Kang Hjong Bong, Kje Mjong Čchol, Ri Čong Gil, Ri Kjong Ho, O Kum Čchol, Kim Pok Nam, Ri Čchang Song, Kim Hwa Song, Pak Tche Song, Čcha Mjong Nam a Kim Kwang Hjok.

Kandidáty Ústředního výboru strany byli dodatečně zvoleni soudruzi Sim Hong Bin, Kim Čong Gil, Pak Su Il, Ri Kjong Čchon, Pak Kwang Džu, Čche Čchun Gil, Song Jong Gon, Ri Pong Čchun, Ko In Čchol, Čche Kwang Il, Song Sok Won, Kim Kwang Il, Kim Čong Sun, Pak Song Čchol, Pek Hjong Čchol, Čche Kil Rjong, Čche Kwang Džun, Ri Kjong Čchol, Ko Nam Hjok, Čo Sok Ho, Kang Mjong Čchol a Čche Rjong Gil.

4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které probíhalo pět dní uprostřed revolučního nadšení, ukončilo svou práci slavnostním slibem trvalé věrnosti revolučním myšlenkám a věci velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp