Skip to content

Stanovy

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU

„SPOLEČNOST ČESKO–KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN z. s.“

Čl. I.

Základní ustanovení

1/ Název spolku je Společnost česko-korejského přátelství Pektusan z. s., ve zkratce „Společnost česko-korejského přátelství“ nebo „Pektusan“.

Sídlo spolku je Na Větru 395/18, Praha 6, 160 00, Česká republika.

2/ Spolek působí na území ČR a zemí EU.

 

ČI. II.

Poslání a úkoly

1/ Spolek nevytváří členskou základnu na základě povinné registrace individuálních a kolektivních členů. Může vytvářet odbočky Společnosti podle míst, která si zvolí členové nebo sympatizanti a budou se v nich  sdružovat a uvádět do života program v rámci stanov. Přehled o nich a jejich činnosti vede výbor.

2/ Spolek rozvíjí svou činnost v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, ústavními zákony České republiky, Všeobecnou deklarací lidských práv a dalšími dokumenty mezinárodního a českého právního řádu na základě vlastních stanov a programových dokumentů přijímaných a aktualizovaných výborem Společnosti a schválených na výročním setkání členů a sympatizantů.

3/ Společnost česko-korejského přátelství sdružuje občany České republiky bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, rasy, politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří se ztotožňují s jeho cíli, Stanovami a Programem, sympatizují a mají přátelský vztah ke KLDR a jejímu lidu a podle vlastního zájmu se zúčastňují jeho akcí a aktivit. Sdruženi v tomto spolku mohou být i občané členských zemí Evropské unie, kteří souhlasí s jeho programem a praktickou činností.

4/ Společnost česko-korejského přátelství může v souladu s těmito stanovami svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

5/ Společnost česko-korejského přátelství ve své činnosti usiluje o navázání přátelských vztahů mezi lidem České republiky a Korejské lidově demokratické republiky ve všech oblastech života společnosti obou zemí. Napomáhá rozvoji kulturních, hospodářských vědeckých, politických a dalších česko-korejských styků. Rozvíjí své vztahy se stejnými organizacemi v KLDR.

6/ Důrazně vystupuje proti všem snahám zdiskreditovat KLDR a politickému zkreslování historie KLDR a života lidu v této zemi. Vyjadřuje a obhajuje svá stanoviska k situaci v KLDR k aktuálním politickým, ekonomickým, společenským problémům a otázkám vnitřního i mezinárodního charakteru dotýkajících se nepravdivých informací o této zemi.

7/ Ve své činnosti vychází z toho, že informace šířené o KLDR v naší zemi musí být pravdivé. Opírá se o získané poznatky ze styku mezi lidmi, osobními návštěvami KLDR a jinými vlastními zdroji.

8/ Ve své činnosti vychází z národních tradic, rozvoje kultury, demokracie a humanity včetně respektování práva na sebeurčení obou národů. Ke zveřejnění cílů a propagace vlastní činnosti využívá všech možností daných zákony České republiky.

9/ Pro rozšiřování pravdivých informací a shora uvedených záležitostí Společnost organizuje setkání občanů.

10/ V zájmu dosažení těmito stanovami vytýčených poslání a dále konkretizovaných záměrů a cílů v programu Společnost spolupracuje se všemi, kdo o obdobné cíle usilují a napomáhají jejich realizaci. Společně se spolky i dalšími organizacemi, kulturními zařízeními, institucemi, politickými stranami, hnutími, se sdělovacími prostředky, významnými osobnostmi veřejného a kulturního života i dalších sfér usiluje Společnost o prosazování pravdivého obrazu KLDR a jeho lidu v ČR.

 

ČI. III.

Členové a sympatizanti

Práva a povinnosti členů

1/ Členem Společnosti se může stát každý občan České republiky i jiného členského státu EU, který souhlasí s programem a praktickou činností Společnosti.

Členství vzniká na základě písemné přihlášky, kterou schvaluje výbor.

2/ Sympatizantem Společnosti se může stát každý občan České republiky i jiného státu Evropské unie, který souhlasí s jejím programem.

3/ Člen Společnosti má právo účastnit se života odboček, jednání Pléna Společnosti, vyjadřovat na nich své názory, volit a sám být volen za člena výboru nebo být do něj kooptován. Má právo hlasovat a rozhodovat o přijímaných dokumentech jak v odbočkách, ve výboru Společnosti, tak na výročních jednáních Společnosti.

4/ K povinnostem člena Společnosti patří seznámit se s jejím programem, Stanovami a řídit se jimi. Člen je povinen podle svých schopností a sil se aktivně podílet na činnosti Společnosti, účastnit se jejích akcí, morálně ji podporovat, finančně i jinak materiálně přispívat na její činnost, sledovat informace o zaměření a činnosti Společnosti.

5/ Člen Společnosti z ní může kdykoli vystoupit na základě svého svobodného rozhodnutí a oznámit toto výboru Společnosti písemně.

6/ Členství ve společnosti zaniká v případech, kdy člen Společnosti svým jednáním a chováním porušuje Ústavu České republiky, Listinu práv a svobod, Stanovy, Program anebo hanobí spřátelenou zemi – KLDR. O zániku členství ve Společnosti rozhoduje výbor, který uvedené rozhodnutí oznámí dotyčnému písemně nebo osobním sdělením. Proti rozhodnutí výboru není odvolání. Jiné sankce nebo postihy Společnost vůči svým členům neuplatňuje.

6/ Kromě individuálního členství je ve Společnosti možné i členství kolektivní. Kolektivním členem se může stát kterýkoliv článek jiného spolku, politické strany či politického hnutí /od základního až po ústřední/ na základě vlastní žádosti projednané a schválené výborem Společnosti.

Kolektivním členem se nemůže stát žádná politická strana či politické hnutí jako celek.

 

ČI. IV.

ORGÁNY, JEJICH USTAVOVÁNÍ A KOMPETENCE

1/ Nejvyšším orgánem Společnosti je Plénum, které je složeno z občanů ČR i jiných zemí EU, které se schází 1x ročně. Volí výbor Společnosti. Všichni účastníci Pléna mají právoplatný rozhodující hlas. Plénum hodnotí a zobecňuje zkušenosti za minulé období, schvaluje zprávu o hospodaření, vytyčuje a upřesňuje cíle a úkoly pro další období.

2/ Plénum schvaluje změny Stanov, cíle a úkoly na příští pětileté období. V závěru jednání schvaluje Usnesení.

3/ Výbor společnosti je statutárním orgánem.

a/ Je druhým nejvyšším orgánem spolku, zvoleným Plénem společnosti v počtu od 3 do 15 členů. Jeho členem se stane ten, který získá nadpoloviční většinu přítomných ve veřejném hlasování. Hlasováno je o každém členovi jednotlivě, nebo na základě rozhodnutí pléna je možno hlasovat společně najednou o všech. Výbor se schází zpravidla 1x za měsíc. Pro platnost hlasování musí být jednání přítomna nadpoloviční většina.

b/ Výbor tvoří:

předseda, starší 18 let, zvolený prostou většinou členů výboru a je plně zodpovědný za řádný chod Společnosti. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku, který může jednat jeho jménem, společně s dalším členem výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda a jeden další člen výboru. Zastoupit ho mohou první místopředseda nebo místopředseda.

První místopředseda zastupuje předsedu, je zodpovědný za organizační záležitosti Společnosti. Místopředseda je zodpovědný za agitační a propagační stránku Společnosti. Hospodář zodpovídá za řádný chod hospodaření Společnosti. Hospodaření musí být v souladu s účetními předpisy. Vede jednoduché účetnictví. Ostatní členové výboru jsou postupně úkolováni na zasedáních výboru.

c/ Členové výboru jednají o všech záležitostech společně. Každé rozhodnutí výboru je právoplatné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

d/ Výbor společnosti upřesňuje její úkoly do ročních plánů, které schvaluje výroční jednání Pléna, jemuž výbor podává také zprávu o jeho plnění a hospodaření.

e/ Výbor Společnosti pro zajišťování svých úkolů může vytvářet odbočky – dle situace v různých místech svého působení, které si zvolí své vedoucí činitele – minimálně tři.

f/ Právní subjektivitu má Výbor Společnosti a nikoliv odbočky.

 

ČI. V.

HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ

1/ Činnost Společnosti je založena na dobrovolnosti a bezplatné práci jeho volených funkcionářů.

2/ Finanční prostředky k zabezpečení osvětové, kulturní, výchovné, organizátorské, informační a administrativní činnosti Společnost získává:

a/ z dobrovolných příspěvků členů a sympatizantů,

b/ z dobrovolných sbírek,

c/ ze vstupného nebo příspěvků při pořádání vlastních osvětových, vzdělávacích, kulturně výchovných akcí, z darů od členů, sympatizantů nebo právnických osob,

d/od spolků, společenských a politických hnutí a organizací s nimiž spolupracuje,

e/ z jiných činností.

3/ Společnost jako nezisková organizace účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví podle zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, které upravují vedení účetnictví.

4/ Účetní jednotkou je Společnost česko-korejského přátelství s jednoduchým účetnictvím.

5/ Jednou ročně předkládá výbor Společnosti na jejím výročním jednání k projednání a schválení zprávu o výsledcích hospodaření.

 

ČI. VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Společnost česko-korejského přátelství Pektusan byla řádně zaregistrována dne 6. 1. 1999 MV ČR pod č.j.: VS/1-1/38 606/99-R.

2/ O zániku Společnosti česko–korejského přátelství Pektusan rozhodne na návrh výboru Plénum Společnosti, které rozhodne o likvidaci a převedení majetku a písemností Společnosti.

3/ Stanovy nabývají platnost a účinnost po schválení MV ČR a registraci ve spolkovém rejstříku.

 

 V Praze dne 17. 6. 2017

 

 

Staré stanovy (občanské sdružení)

pektu 001pektu 002