Skip to content

Kim Ir Sen: Sebrané spisy IV

DĚLNÍCI CELÉHO SVĚTA, SPOJTE SE!

Vydáno na počest 63. narozenin prezidenta Kim Ir Sena

Ústav dějin strany ÚV Korejské strany práce

Vydavatelství cizojazyčné literatury

Korea, Pchjongjang

19751964


K NĚKOLIKA PROBLÉMŮM ROZVÍJENÍ KOREJSKÉHO JAZYKA (Kim Ir Sen)

PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚT POLITICKOU PRÁCI A DŮSLEDNĚ PROSAZOVAT LINII STRANY V POMĚRU K MASÁM V OBLASTI DOPRAVY (Kim Ir Sen)

TÉZE K OTÁZKÁM SOCIALISTICKÉ VESNICE V NAŠÍ ZEMI (Kim Ir Sen)

Obsah
I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ OTÁZKY VESNICE ZA SOCIALISMU … 33
1. Technická, kulturní a ideologická revoluce na vesnici … 35
2. Vedení rolnictva dělnickou třídou, pomoc průmyslu zemědělství, pod­pora města vesnici … 38
3. Vedení a řízení vesnického hospodářství, spojitost mezi všelidovým vlastnictvím a družstevním vlastnictvím … 40
II. ZÁKLADNÍ ÚKOLY BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 44
1. Technická revoluce na vesnici … 45
2. Kulturní revoluce na vesnici … 50
3. Ideologická revoluce na vesnici … 52
4. Podpora a pomoc vesnici … 54
5. Řízení družstevních zemědělských statků státem … 57
III. ÚLOHA A ÚKOLY OKRESU PŘI BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE … 62
1. Úloha místního průmyslu v okrese … 64
2. Okres jako zásobovací základna vesnice … 66
3. Okres jakožto opěrný bod kulturní revoluce na vesnici … 68
4. Řízení práce na vesnici okresními výbory strany … 69
IV. NĚKTERÁ NALÉHAVÁ OPATŘENÍ PRO POSÍLENÍ EKONOMICKÉ ZÁKLADNY DRUŽSTEVNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH STATKŮ A ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ ROLNÍKŮ … 72
1. Zrušení zemědělské naturální daně … 73
2. Provádění veškeré investiční výstavby na vesnici na náklad státu … 75
3. Výstavba kulturně vybavených obytných domů na vesnici na státní náklad … 76


POSILUJME VŠESTRANNĚ REVOLUČNÍ SÍLY PRO USKUTEČ­NĚNÍ VELKÉHO DÍLA SJEDNOCENÍ VLASTI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O třech revolučních silách pro uskutečnění sjednocení vlasti … 79
2. O dalším posílení revolučních sil v severní polovině naší republiky … 84
3. O přípravě mohutných revolučních sil v jižní Koreji … 89
4. O dalším upevňování mezinárodních revolučních sil … 95
5. O konkrétních cestách k sjednocení vlasti … 96


O ÚKOLECH SOCIALISTICKÉHO SVAZU PRACUJÍCÍ MLÁDEŽE (Kim Ir Sen)

Obsah
1. … 101
2. … 107
3. … 114
4. … 119


O ZLEPŠENÍ A ZESÍLENÍ PRÁCE ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O úkolech Svazu pracujících v zemědělství … 124
2. O práci odborových svazů … 128


ZA REVOLUČNÍ LITERÁRNÍ A UMĚLECKOU TVORBU (Kim Ir Sen)


O ZVÝŠENÍ STRANICKOSTI, TŘÍDNOSTI A LIDOVOSTI U VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A O ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (Kim Ir Sen)

Obsah
I. POSÍLIT STRANICKÉ ZOCELENI PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŘÍZENÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ZDOKONALIT JEJICH ZPŮSOB PRÁCE … 156
II. K NĚKOLIKA OTÁZKÁM, VZTAHUJÍCÍM SE K ZDOKONALOVÁNÍ ŘÍ­DÍCÍ PRÁCE V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ … 164
1. Dále zvýšit úroveň plánování … 164
2. Energicky urychlit postup technické revoluce … 169
3. O zdokonalení hospodářské administrativy … 172
4. Buďme dobrými hospodáři ve své zemi … 176

1965


ODPOVĚĎ ŘEDITELI VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU PRO PROBLE­MATIKU KOREJE VE WASHINGTONU (Kim Ir Sen)


O BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRA­TICKÉ REPUBLICE A O JIHOKOREJSKÉ REVOLUCI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O etapách rozvoje socialistické výstavby v severní části republiky … 189
2. O budování socialistického zřízení … 196
3. O budování socialistické ekonomiky … 200
4. O otázce pevného zavedení čučche a realizace linie mas … 210
5. O jihokorejské revoluci … 220


USILUJME O TO, ABY SE PLNĚ PROJEVILA MOHUTNÁ ŽIVOTA­SCHOPNOST UNIFIKACE A DETAILIZACE NÁRODOHOSPODÁŘ­SKÉHO PLÁNOVÁNÍ (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O provedení unifikace a detailizace plánování … 231
2. O posílení plánovacích orgánů a o zvýšení stranickosti, třídnosti a lidovosti u plánovacích pracovníků … 253
3. O zaměření přípravy národohospodářského plánu na příští rok … 257


U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOREJSKÉ STRANY PRÁCE (Kim Ir Sen)

Obsah
1. … 270
2. … 274
3. … 279
4. … 288
5. … 294
6. … 298

1966


SOUČASNÁ SITUACE A ÚKOLY NAŠI STRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O mezinárodní situaci a o některých otázkách mezinárodního komu­nistického hnutí … 305
2. O urychlení socialistické výstavby a upevnění naší revoluční základny … 336
3. O situaci v jižní Koreji a o boji jihokorejského lidu … 364


O VYMÝCENÍ FORMALISMU A BYROKRATISMU ZE STRANICKÉ PRÁCE A O REVOLUCIONIZOVÁNI PRACOVNÍKŮ (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O vymýcení formalismu z řízení hospodářských prací stranickými organizacemi … 383
2. O zesílení ideologické revoluce a revolucionizování pracovníků … 393
3. Některé úvahy, týkající se opatření k vymýcení formalismu a byrokra­tismu ve stranické práci a revolucionizace pracovníků … 402


KOMUNISTICKÁ VÝCHOVA DĚTI – ČESTNÝ REVOLUČNÍ ÚKOL DĚTSKÝCH SESTER A VYCHOVATELEK (Kim Ir Sen)

1967


REVOLUCIONIZOVAT ROLNÍKY A V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ DŮSLEDNĚ PROSADIT USNESENÍ KONFERENCE STRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Revolucionizovat rolnictvo a připodobnit je dělnické třídě … 430
2. Důsledně prosadit na vesnici zaměření strany na současné rozvíjení hospodářské a obranné výstavby … 437
3. O 10 velkých úkolech řízení zemědělské výroby a 10 velkých úkolech řízení družstevních statků … 443


VYVOLAT VELKÝ REVOLUČNÍ NÁSTUP V NASTÁVAJÍCÍ HOSPO­DÁŘSKÉ PRÁCI A ZLEPŠIT A ZINTEZÍVNIT HOSPODAŘENÍ S PRACOVNÍMI SILAMI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Vyvolat nový velký revoluční nástup při prosazování usnesení kon­ference strany … 456
2. O zlepšení a posílení práce při hospodaření s pracovními silami … 464


UPEVŇOVAT PROTIIMPERIALISTICKÝ, PROTIAMERICKÝ BOJ (Kim Ir Sen)


JEŠTĚ DŮSLEDNĚJI UPLATNĚME VE VŠECH OBLASTECH STÁTNÍ ČINNOSTI REVOLUČNÍ DUCH NEZÁVISLOSTI, SAMO­STATNOSTI A SEBEOBRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1, Průmysl … 525
2. Zemědělství … 531
3. Život lidu … 533
4. Organizace práce … 535