Skip to content

KIM ČONG UN: VELKÝ SOUDRUH KIM IL SUNG JE VĚČNÝ VŮDCE NAŠÍ STRANY A LIDU

MM00240014

(Stať vydaná ke stému výročí narození Kim Il Sunga, věčného prezidenta KLDR, dne 20. dubna 2012)

Náš lid a pokrokoví lidé ve světě významně a velkolepě oslavili sté výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga jako největší národní revoluční svátek a společnou velkou slavnostní událost lidstva.

Oslavy stého výročí narození velkého vůdce byly výtryskem zanícené úcty a vědomí morálního závazku našeho lidu otcovskému vůdci a velkým politickým festivalem s chvalozpěvem všeho lidu k stoletým dějinám Koreje, řízené principem čučche. Prostřednictvím oslav stého výročí narození vůdce jsme demonstrovali neochvějnou víru a vůli vysoce podporovat soudruha Kim Il Sunga jakožto věčného vůdce naší strany a lidu a výrazně jsme dali najevo revolučního ducha desitek milionů vojáků a občanů, kteří se na výzvu strany jako hory pozvedli ke konečnému vítězství.

To, že s vysokou úctou provázíme jako věčného vůdce velkého soudruha Kim Il Sunga, k němuž vzhlíží celý národ a celý svět, představuje pro náš lid největší čest a radost a štěstí pro naše další pokolení.

Naše strana, armáda a lid musejí věčně vysoce podporovat velkého soudruha Kim Il Sunga jako Slunce čučche a přitom skvěle přejímat a dovršovat vůdcovo revoluční dílo.

Velký soudruh Kim Il Sung je nejvýznamnější vůdce 20. století a nedostižně velká osobnost.
20. století bylo v boji lidových mas za samostatnost věkem v dějinách lidstva dříve nebývalých revolučních přeměn, bylo stoletím úporného boje mezi pokrokem a reakcí, socialismem a imperialismem. V tomto pronikavě proměnlivém století bylo sice mnoho známých politiků a velkých osobností, které zanechaly stopy při probojovávání osudu lidových mas a ve světových politických dějinách, ale neexistoval vynikající vůdce, nedostižný vlastenec a velký revolucionář, který by tak, jako náš vůdce, po dlouhou dobu od věku dospívajícího mladého muže až do vysokého stáří po osmdesáti letech znamenitým myšlením a řízením a šlechetným morálním působením při absolutní podpoře a důvěře ze strany lidu rozzářil 20.století jako století vítězství velké věci antiimperialismu a samostatnosti a velkého díla socialismu. 20. století bylo díky nehynoucím hrdinným činům a působení velké osobnosti našeho vůdce v pravém smyslu slova skvělým stoletím soudruha Kim Il Sunga.

Soudruh Kim Il Sung je nejpřednější vůdce, velmi vzácný zkušený státník, který díky svému hlubokému myšlení a teorii, mimořádným řídícím schopnostem a enormní revoluční praxi zanechal hrdinné zásluhy vlasti a lidu a pro svou dobu a revoluci.

Soudruh Kim Il Sung byl velkým vůdcem lidu, jenž vyzvedl utlačované a opovrhované lidové masy jakožto pány dějin a oslavil na nejvyšší míru důstojnost a hodnotu lidových mas.

Celý život soudruha Kim Il Sunga byl ušlechtilým životem lidového vůdce, který učinil svým mottem heslo “ Vážím si lidu jako nebe “, uskutečňoval je v myšlení a při řízení a dal mu rozkvést v realitě. Pro našeho vůdce byly lidové masy vždy učitelem a on sám byl oddaným synem lidu. Vůdce zahájil revoluční činnost od vstupu mezi lidové masy, vůdcova revoluční činnost vždy probíhala tam, kde byly lidové masy, a celý tento proces byl věnován obhajobě a uskutečňování samostatnosti lidových mas. Díky vůdci se právě samostatné požadavky a snahy stávaly ideovou teorií, linií a politikou a byly připraveny nejrevolučnšjší vědecké směrnice, které byly pro masy lidu snadno pochopitelné a osvětlovaly pravou cestu k prosazování jejich osudu, kterou se měly dále ubírat.

Kim-Il-SongVůdce byl přesvědčen o revolučním principu, že pánem revoluce a výstavby jsou lidové masy a že ty také mají sílu, která dává podnět revoluci a budování; s tím vždy vstupoval mezi lidi a uváděl do pohybu jejich nevyčerpatelnou sílu a tvůrčí moudrost a tak stále řešil všechny vyvstávající otázky v souladu s požadavky a zájmy lidu.

Naprostá důvěra v lid a obětavá oddanost lidu byly základním klíčem toho, že vůdce překonával historicky bezpříkladné nesnáze a zkoušky a v revoluci i při výstavbě vždy sklízel jen vítězství. Protože se vůdce s důvěrou v lid pevně opíral o lidové masy, mohl současně prosazoval rozsáhlou činnost jako je vypracování vedoucí ideologie revoluce, vytvoření organizačního předvoje, založení armády, uvědomování a organizace lidových mas a mohl tak probojovat novou historii revoluce čučche a velkou vítěznou cestou vést několik etap obtížného a složitého revolučního boje a výstavby bez jediného pochybení linie a nezdaru.

Neporazitelný silný socialistický stát, který dnes vyvstaly v této zemi, a vítězné velké dílo revoluce čučche jsou drahocenným plodem, jehož semeno zasel vůdce do půdy zvané lid a který po celoživotním ošetřování vypěstoval.

Díky tomu, že byl soudruh Kim Il Sung s úctou vyzvednut jako vůdce, rozhostila se nová historická epocha, epocha čučche, kdy lidové masy, které byly v minulosti vyloučeny mimo rámec dějin, stanuly ve středu naší doby a dějin a tak vlastní silou prosazují svůj vlastní osud.

Soudruh Kim Il Sung je vynikající a vytříbený revoluční vůdce, který pod praporem samostatnosti vedl naši revoluci jen k vítězství a nově probojoval a rozzářil současné dějiny.

Samostatnost byla revolučním článkem víry , metodou revoluce a revoluční praxí, které vůdce celý život pevně držel a prosazoval. Velký vůdce již v prvním období, kdy stanul v revolučním boji, s neobyčejnou jasnozřivostí a postřehem objasnil revoluční pravdu, že samostatnost představuje život lidových mas, život země a národa a že, když ji chceme uskutečnit, musíme odmítat poklonkování před silnějšími a dogmata a postupovat v revoluci samostatně a tvůrčím způsobem. To, že náš vůdce poprvé pozvedl prapor samostatnosti a stanovil ji i uskutečnil jako princip revoluce a revoluční metodu, bylo zvláště pozoruhodnou historickou událostí v dějinách myšlení lidstva a v historii revolučního boje lidových mas.

Korejská revoluce byla těžkým politickým třídním bojem proti imperialismu a dominacionismu, poklonkování před silnějšími, dogmatismu a proti revizionismu, byl to dříve nepoznaný složitý a nesnadný zápas, který nebylo možno vést podle dosavadních vzorů a metod. Vůdce, který se rozhodně rozešel s minulostí, poskvrněnou pochlebováním silným zemím a dogmaty, po celou dobu vedení revoluce vystupoval se samostatností jako s prostředkem pro udržení života a stále řešil všechny problémy, které vyvstávají v revoluci a při výstavbě, naším způsobem v souladu s požadavky naší revoluce, se zájmy našeho lidu a podle reálné situace v naší zemi. Tím, že se vůdce důsledně pevně držel zásady samostatnosti, vytvořil silné čučche naší revoluce, drtil krok za krokem kontrarevoluční ofenzívu imperialismu a reakcionářů a politiku vměšování pravých a levých oportunistů; vedl k vítězství dvě revoluční válku i obnovy a dvě fáze sociální revoluce a budování socialismu. Vůdce také neustále rozvíjel vztahy se stranami a státy v jiných zemích na základě zásady samostatnosti. Když tak vysoce osvědčil prestiž a důstojné postavení naší strany a státu v zahraničí, velice přispěl k velké věci antiimperialistické samostatnosti a k plnění velkého díla socialismu.

Prostřednictvím velké revoluční praxe vůdce s jistotou prokázal, že samostatnost je dějinnou spravedlností a vítězstvím revoluce a že je základem nestranně spravedlivého rozvoje mezinárodních vztahů, takže dějiny 20. století vedl cestou samostatnosti; tím způsobil, že široce zavládla nová historie samostatnosti, kdy se lidové masy zbavují nadvlády a podřízenosti a samostatně pokračují v revoluci ve své zemi.

V minulém století, kdy se rozšířilo poklonkování před silnými zeměmi, dogmata a dominacionismus, byla skutečně velkolepá odhodlanost, s jakou vůdce vysoce pozvedl prapor samostatnosti. Zázrakem, který zaslouží být zvláště zaznamenán v moderních politických dějinách, je však revoluční praxe vůdce, který s nezlomeným, důsledně samostatným postojem vzal odvážně plně na sebe velkou věc naší revoluce i za tak krutých okolností, kdy působila autoritativní moc a despocie imperialismu a dominacionistů.

Dnes samostatnost září jako výrazný symbol nedostižného zjevu významné osobnosti velkého soudruha Kim Il Sunga a jako slovo velebící vůdcův posvátný revoluční život a jeho nehynoucí velké činy.

Soudruh Kim Il Sung, který s puškou v ruce razil cestu naší revoluci a dovedl ji k vítězství, je provždy vítězný skvělý ocelový velitel a vojenský génius.

Revoluční boj našeho lidu po celé historické období včetně dvou revolučních válek probíhal při ostré vojenské konfrontaci kdo s koho s agresívními silami imperialismu. Poté, co vůdce záhy vystoupil s vojenským myšlením a teorií v duchu čučche, věnoval po celou dobu svého revolučního života velké úsilí posilování revolučních ozbrojených sil a vždy jen vítězil v rozhodném krvavém boji na život a na smrt a v nelítostném   konfrontačním střetu s imperialisty. V minulosti za protijaponské revoluční války a ve vlastenecké osvobozovací válce vůdce porážel politickoideovou, strategickou i taktickou převahou mocné imperialistické protivníky, kteří byli v početní i technické přesile, takže se mu od lidí ve světě dostávalo bezmezné chvály a důvěry jakožto skvělému ocelovému veliteli, vynikajícímu vojenskému stratégovi a symbolu vítězství protiimperialistického boje.

V dějinách lidstva dříve neexistoval vůdce, jenž by byl provždy skvělým velitelem a generálem, který současně ovládá i civilní agendu i vojenství a který jako náš vůdce po celý život s revoluční puškou v ruce na přední frontové linii protiimperialistického konfrontačního boje díky své vynikající vojenské strategii a velitelskému umění vykázal stovky vítězství.

Soudruh Kim Il Sung byl velký revolucionář a velký člověk s bezmezně ušlechtilým osobním charakterem.

Náš vůdce je jak svým osobním přístupem jako revolucionář tak i osobním působením jako člověk s nikým nesrovnatelný velikán mezi velikány.

Soudruh Kim Il Sung byl velký revolucionář, který byl bezmezně obětavý pro velkou věc revoluce a dosáhl vítězství revoluce, když obětoval všechno, co měl. Po předlouhý čas od doby, kdy vůdce nastoupil cestu revoluce, myslel pouze na revoluci a všechno pro vítězství revoluce obětoval i přitom, když zakoušel všechny těžké zármutky a strádání, jakými jen člověk může být postižen. Vůdce si nikdy nemohl jednou nerušeně odpočinout a i ve vysokém věku nad osmdesát let navštěvoval továrny a vesnice a byl na cestách kvůli neustálému řízení na místě. Na světě neexistoval velký revolucionář, který by se jako náš vůdce obětoval pro revoluci a pro lid až do posledního období života, kdy s nadlidskou energií beze zbytku uzavřel všechny pracovní záležitosti a na pracovišti při zaměstnání zemřel.

Vůdce byl člověk se silným přesvědčením a vůlí, byl nejodvážnější bojovník. Když pohlédneme zpět do minulosti, vidíme, že nátlak a vojenské hrozby imperialistů vůči naší republice neměly konce a před naší revolucí vyvstalo bez počtu kritických kulminací vážných zkoušek. Tehdy vůdce pokaždé čelil obtížné situaci vírou v jisté vítězství, že určitě zvítězíme, pokud máme stranu, politickou moc, armádu a lid, a čelil jí pevnou sebedůvěrou a jedinečnou odvahou s přesvědčením, že i kdyby se zbořilo nebe, zůstane skulina, kudy se dostaneme z nesnází; a když tak proměňoval protivenství v příznivé podmínky a pohromy v šťastné okolnosti, sklízel vítězství za vítězstvím.

Náš vůdce byl nejvyšším ztělesněním revoluční soudružské lásky. Vůdce, který zahájil revoluční boj na základě rozumového principu, že revoluce je totožná se soudruhy a že soudruzi znamenají revoluci, vytvořil jako výšivku nejkrásnější historii revoluční soudružské lásky. Přitom, když vůdce za své dlouhodobé revoluční činnosti jednou s kýmkoliv navázal soudružský vztah, nesl až do konce odpovědnost za jeho osud a budoucnost a chránil jej, tisíce a desetitisíce   revolučních bojovníků přivinul do svého velkého objetí, věnoval jim svou převelkou důvěru a poskytoval jim veškerou lásku. Díky bezmezně ušlechtilé vůdcově soudružské lásce byly již záhy v době začátků korejské revoluce seskupeny řady revolucionářů nového typu, propojené soudružskou láskou a vůlí, a dnes se společnost, jejíž kořeny spočívají ve vznešené vůdcově soudružské lásce, proměnila v jeden soudružský svět s vůdcem v jeho středu. Vůdcova posvátná revoluční historie představuje dějiny soudružské lásky, které byly započaty soudružskou láskou a soudružskou láskou vítězily.

Soudruh Kim Il Sung je velký člověk s šlechetným osobním charakterem a se sugestivním mravním vlivem.

Vůdce byl vřele dobrosrdečný, byl bezmezně skromný a měl nenucenou povahu; s lidmi jednal laskavě a pečoval o ně. Vůdce se nepřátelům jevil i jako tygr z hory Pektu, ale před bojovníky a lidem byl nejvýše blízkým a srdečným otcem. Když vůdce hovořil s malými dětmi, uplatnil dětské cítění a když hovořil se starci, stal se jejich blízkým přítelem a také jako úzkostlivě starostlivá matka uhodl všechno, co si lidé v skrytu mysleli. Když se vůdce setkal s dělníky, bral je bez okolků za ruce znečištěné olejem, když jel na venkov, na okraji polí srdečně rozmlouval s rolníky a když besedoval s lidmi, rád i žertoval a také často hovořil s humorem a o běžném životě. Vůdce byl sice naším lidem a pokrokovými lidmi ve světě nesmírně vážen a ctěn, ale nepřipouštěl pro sebe žádná privilegia ani výhody a žil vždy skromně a prostě jako lid. Proto mezi naším lidem od dětí až po starce a vůdcem neexistoval ani nejmenší odstup a náš lid otcovského vůdce bezmezně ctil a z nejhlouběji upřímného srdce vysoce podporoval.

Náš vůdce byl jako široký oceán velkomyslný a velkorysý moudrý člověk. Náruč velkého vůdce byla bezmezně širokým a blahodárným objetím, které přivíjelo do velké náruče všechny, kdo milují naši zemi a národ, a tak chránilo jejich osud a pečovalo o něj. Vůdce bral do velké náruče každého, kdo miloval zemi a národ, dal mu svou důvěru a učinil jej trvalým souputníkem na cestě ve prospěch vlasti a národa. Vůdce jednal se všemi lidmi vlídně a shovívavě a přivíjel je s širokou velkomyslností, přičemž dokonce i lidé, kteří se v minulosti před národem provinili, mohli následovat vůdce jako dobrodince obrody a otce národa a rozzářit svůj život na cestě ve prospěch vlasti a lidu.

Vůdce se svou bezmezně širokou a hlubokou lidskou přívětivostí navázal také srdečné přátelství s nejvyššími představiteli různých zemí, stran a států světa i s četnými významnými osobnostmi z politických, společenských i vědeckých kruhů, tíhnoucími k samostatnosti. Když se kdokoliv, i lidé s jiným myšlením a politickými názory, jednou setkali s naším vůdcem, byli fascinováni jeho ušlechtilou osobností, takže vůdce bezmezně ctili a jej si vážili. Proto měl náš vůdce ve světě nejvíce soudruhů a přátel.

Soudruh Kim Il Sung byl vskutku v historii nebývalý velký vůdce revoluce, byl láskyplným otcem lidu a nedostižným velikánem, k němuž vzhlíželi všichni lidé.

Velký soudruh Kim Il Sung je věčným vůdcem naší strany a lidu, který položil trvalý základní kámen pro vítězný postup a dovršení velké věci revoluce čučche. Je sluncem čučche.

Soudruh Kim Il Sung iniciativně přišel s myšlenkou čučche a otevřel tak novou epochu revoluce čučche a myšlenku čučche realizoval, takže dovedl k skvělému vítězství několik fází sociální revoluce a ve všech oblastech revoluce a výstavby nahromadil nehynoucí záslužné úspěchy.

Ideje čučche, které vůdce inicioval a skvěle vtělil do revoluční praxe, jsou věčně vítěznou korouhví naší revoluce.

Jakožto revoluční ideologie, v níž je uceleně usoustavněno filozofické myšlení, v jehož středu je člověk, a jakožto revoluční teorie a metoda řízení, jejichž středem jsou lidové masy, je myšlenka čučche dokonalou vedoucí ideologií revoluce,osvětlující další cestu boje lidových mas za samostatnost.

Ideje čučche pevným vytyčením světového názoru s člověkem v jeho středu otevřely cestu, aby člověk s vědomím, že je pánem světa a svého osudu, mohl samostatně probojovávat dějiny společnosti a svůj vlastní osud.

Ideje čučche pevným nastolením revoluční teorie a metody řízení, v jejichž středu jsou lidové masy, zřetelně objasňují cestu, jak lidové masy, opřené o revoluční a vědeckou teorii, strategii i taktiku a metodu, mohou i za jakkoli obtížných a složitých okolností a podmínek úspěšně provádět revoluci a výstavbu a skvěle dovršit velké dílo samostatnosti lidových mas.

Velké ideje čučche díky tomu, že jsou světovým názorem s člověkem v jeho středu a revoluční teorií i metodou, v jejichž středu jsou lidové masy, představují nejsprávnější, nejuniverzálnější a nejživotnější revoluční ideologii, s kterou každý, pokud směřuje k samostatnosti, snadno může sympatizovat a přijmout ji za svou vlastní. Jasným reálným důkazem toho je slavná historie naší revoluce, která prošla pod praporem idejí čučche cestou hrdých vítězství, a dnešní skutečnost, kdy každým dnem pod paprsky myšlenky čučche v světovém měřítku sílí trend k samostatnosti.

Ideje čučche jsou encyklopedická revoluční ideologie, reprezentující celé historické období plnění velké věci samostatnosti lidových mas a velkého díla socialismu, a velká ideologie ukazující cestu do budoucnosti lidstva.

Velký soudruh Kim Il Sung vedl pod praporem idejí čučche revoluční boj a budovatelské dílo k vítězství a takto dosažené nehynoucí revoluční úspěchy jsou navždy základem pevně zaručujícím splnění velkého díla socialismu v duchu čučche.

Revoluční strana a politická moc i armáda jsou nejmocnější politickou zbraní, garantující prosazení, postup a vítězství velké věci revoluce. Historie prokázala, že o osudu revoluce a socialismu se rozhoduje podle toho, jak se buduje strana, politická moc a armáda a jak se politicky a ideově připraví lid.

Když máme Korejskou stranu práce, jež je revoluční stranou typu čučche, kterou založil, zdokonaloval a rozvíjel velký vůdce, politickou moc republiky, což je opravdová politická moc lidu, i neporazitelnou lidovou armádu a když máme náš lid, který vůdce vychoval jako silného stoupence ideologie a přesvědčení, naše revoluce v návaznosti na minulé století i dnes překonává nepředstavitelné nesnáze a zkoušky, vytváří historické zázraky ve všech oblastech budování socialismu a energicky postupuje vpřed. Korejská strana práce neochvějně zajišťuje vůdcovo řízení revoluce a výstavby a vede lidové masy tak, aby věrně podporovaly stranické a vůdcovo řízení a plnily svou zodpovědnost a úlohu jakožto hospodáři revoluce a výstavby. Naše lidová politická moc jakožto pán hospodaření země a jako hlava rodiny zodpovídající za životní úroveň lidu chrání a zajišťuje samostatná práva a zájmy lidových mas a jednotně vede a spravuje práce na budování bohaté a silné vlasti a zvyšování životní úrovně lidu. Lidová armáda, která vyrostla v silnou revoluční armádu s tradicí bojovníků od hory Pektusan, jakožto hlavní bojový útvar a hlavní síla revoluce na každém obtížném a důležitém stanovišti boje za obranu socialismu a socialistického budovatelského zápolení čestně proslula jako tvůrce zázraků a velkých zásluh, jako tvůrce a šiřitel kultury upřednostnění armády „songun“.

V tom, že ještě více posilujeme stranu, stát a armádu velkého vůdce a neustále velmi vyzvedáváme nekonečně velkou duchovní sílu a tvůrčí energii našeho lidu, spočívá rozhodná záruka toho, že neochvějně ubráníme náš socialismus a že dosáhneme rozkvětu a prosperity vlasti a národa.

Socialismus našeho typu, který je největším vlasteneckým odkazem, jejž nám zanechal soudruh Kim Il Sung, je trvalou oporou, umožňující intenzivně uspíšit budování mocného socialistického státu nového století a skvěle dovršit velké dílo socialismu podle principu čučche.

Socialismus našeho typu s lidovými masami v jeho středu je opravdovým socialismem, v němž jsou lidové masy pánem státu a společnosti a všechno ve státě a ve společnosti slouží ve prospěch lidových mas. Je to neporazitelný socialismus, který hluboce zapustil kořeny v životě a živobytí našeho lidu. Jakmile byl v minulém století v některých zemích ve světě zmařen socialismus, imperialističtí reakcionáři sice halasně povykovali o „konci“ socialismu, ale socialismus našeho typu i při velkých politických výkyvech ve světě stojí bez otřesu a ve všech oblastech politiky, vojenství, hospodářství a kultury dosahuje epochálních proměn.

Socialismus naší země je neporazitelný socialismus, v němž jsou jednomyslně semknuti vůdce, strana a masy.

To, že se všechen lid ideově, silnou vůlí a vědomím mravního závazku pevně seskupil kolem vůdce a celá společnost tvoří jednu velkou rodinu, jejíž členové si navzájem soudružsky pomáhají a vzájemně se usměrňují, představuje podstatnou zvláštnost socialismu našeho typu a je zdrojem nekonečné síly. Naše jednomyslná solidarita, při které se kolem vůdce ocelově pevně semkla celá strana, celá armáda a všechen lid, dnes neochvějně zajišťuje politickou stabilitu a pevnost našeho státu a společnosti a je mocnou hnací silou, která hájí socialistickou vlast a dynamicky urychluje revoluci a výstavbu.

Socialismus naší země je samostatný socialismus se silně uplatněným principem čučche a se silným národním charakterem.

Čučche jako vlastnost je pravou přirozeností socialismu a samostatnost v politice, soběstačnost v hospodářství a sebeobrana při národní obraně představují cestu trvalých vítězství, blahobytu a rozkvětu socialismu našeho typu. Samostatná politika umožňuje i v jakkoliv obtížné a složité situaci nastolit a důsledně uskutečňovat linii a politiku v souladu se základními zásadami revoluce a se samostatnými požadavky a zájmy lidových mas a vede tak revoluci a budování dále k vítězství a ve vztazích se zahraničím uplatňuje úplnou suverenitu a rovnost a dává tak výrazně najevo důstojnost své země a její majestátní podobu. Soběstačné národní hospodářství a národní kultura v duchu čučche umožňuje překonat nejvyspělejší ukazatele našimi silami, naší technikou a s našimi zdroji a vybudovat vědeckotechnickou velmoc 21. století i silnou zemi znalostní ekonomiky a také zahájit nový zlatý věk kultury a umění. Sebeobranné síly národní obrany, jejichž jádrem je lidová armáda, chrání nedobytnou hradbou socialistickou vlast proti imperialistické agresi, spolehlivě tak vojensky garantují budování silného státu a důvěryhodně zajišťují mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a v Asii.

V revoluci a při výstavbě je také úporná obhajoba národního charakteru základní zásadou plnění velkého díla socialismu. Náš vůdce poprvé spojil do jednoho celku velké dílo socialismu s věcí národní samostatnosti a umožnil, aby se celý průběh budování socialismu stal procesem rozkvětu vynikajících tradic a kultury národa. Naše socialistická vlast je pravá vlast lidu, vlast národní samostatnosti, která důsledně obhajuje požadavky a zájmy mas pracujícího lidu, udržuje vynikající charakter národa a důsledně uskutečňuje národní požadavky a zájmy.

Velký vůdce soudruh Kim Il Sung skvěle vyřešil otázku převzetí velké věci revoluce a připravil pevnou záruku, aby bylo možno po staletí a generace vítězně přejímat a dovršovat velkou věc revoluce čučche.

Vůdce nepovažoval přejímání revolučního díla za pouhou otázku předání řídícího postavení v době výměny revolučních generací, ale za otázku nezbytnosti držet se po generace pevně vůdcových revolučních myšlenek a revolučního díla a udržovat jejich záři. Považoval to za velmi závažnou otázku, která rozhoduje o budoucím osudu revoluce a věnoval jejímu řešení zvláštní pozornost.

Vůdce vysvětlil, že při převzetí revolučního díla je základem otázka vůdcova nástupce a tento problém zcela a bezchybně vyřešil. Současně věnoval velké úsilí dokonalému přejímání a rozvíjení revolučních tradic a spolehlivé přípravě nové generace jako dědiců revoluce a přispěl tak k velmi dobrému výsledku této činnosti. Díky vůdcově vynikající prozíravosti a moudrému řízení se podařilo vytvořit skvělý vzor pro řešení otázky přejímání velkého díla revoluce.

Dnes všichni příslušníci naší lidové armády, lid i mládež rozvíjejí úspěšný boj za dovršení budování silného socialistického státu a velké věci revoluce čučche cestou čučche, probojovanou krví dřívějších revolučních generací, a jsou naplněni vírou v jasnější budoucnost.

Když soudruh Kim Il Sung vytyčil sjednocení vlasti jako nejvyšší národní vlastenecký úkol, obětoval veškerou námahu a všechnu energii pro posilování a rozvoj hnutí za sjednocení vlasti a na cestě uskutečňování národních tužeb zanechal nesmírně cenné úspěchy.

Vůdce byl autorem Tří velkých chart sjednocení vlasti, čímž položil pevné základy, které umožńují z celého korejského národa na korejském Severu i Jihu a v zámoří vytvořit silné čučche sjednocení vlasti, spojenou silou národa skoncovat s vměšováním cizích sil a urychlit samostatné sjednocení vlasti. Když máme cenný odkaz realizace velkého úkolu sjednocení vlasti, který zanechal vůdce, hnutí za sjednocení vlasti dnes energicky postupuje vpřed po cestě samostatného sjednocování i za vážné situace, kdy machinace domácích i zahraničních rozbíječských sil proti sjednocení dospívají do krajnosti.

Velký soudruh Kim Il Sung se převelkou měrou zasloužil o uskutečňování velké věci osamostatňování světa svou dynamickou zahraniční činností. Soudruh Kim Il Sung s vysoce vztyčeným praporem samostatnosti a s praporem mezinárodní spravedlnosti zastavoval a mařil panovačné manévry imperialistických reakcionářů, účinně působil a dosáhl nehynoucích úspěchů v zájmu posilování a rozvoje světového socialistického hnutí, vítězství věci antiimperialismu a samostatnosti a ve prospěch zavedení samostatných a spravedlivých mezinárodních vztahů a světového míru a bezpečnosti.

Dějiny reálně dokazují, že když se budeme nadále pevně držet osvojených myšlenek a velkých činů soudruh Kim Il Sunga, věc samostatnosti lidových mas a dílo socialismu podle principu čučche budou vítězně postupovat a budou skvěle dovršeny.

Soudruh Kim Il Sung, který inicioval vedoucí ideologii epochy samostatnosti a připravil trvalý opěrný pilíř pro dovršení velké věci samostatnosti lidových mas a velkého díla socialismu, bude věčně žít jako velký vůdce lidu, jako Slunce čučche.

 

To, že velký soudruh Kim Il Sung věčně žije jako Slunce čučche a stoletá historie Koreje s myšlenkou čučche září vůdcovým ctěným jménem, je výsledkem toho, že soudruh Kim Čong Il rozhodně chránil vůdcovo myšlení a velké dílo a byl mu pevně oddán a moudře vedl boj za jeho uskutečnění.

Soudruh Kim Čong Il zvolil jako své celoživotní poslání ochranu vůdcova myšlení a velkého díla, přimknutí k nim a udržování jejich záře, vůdce vysoce podporoval, byl vůdcovým nejdůvěrnějším revolučním soudruhem a nejoddanějším spolubojovníkem.

Velký generál Kim Čong Il formuloval termín pro vůdcovu revoluční ideologii jako kimilsungismus a předložil kimilsungizaci celé společnosti jako nejvyšší program naší strany a revoluce, čímž v plnění velké věci revoluce čučche přivodil revoluční obrat.

Generál svou energickou ideově teoretickou činností neustále prohluboval, rozvíjel a obohacoval vůdcovu revoluční ideologii v souladu s požadavky doby a vývoje revoluce, čímž dal kimilsungismu ještě více zazářit jakožto nehynoucí revoluční ideologii s velkou životní silou a s věčnou životností. Generál moudře vedl boj za uskutečnění kimilsungizace celé společnosti a tak, když naši stranu a armádu posílil a vyvinul ve vždy vítěznou stranu soudruha Kim Il Sunga a v armádu soudruha Kim Il Sunga, semknul lidové masy pevně kolem strany a neobyčejně zvýšil mocnou sílu čučche v naší revoluci. Při boji za kimilsungizaci celé společnosti pod vedením soudruha Kim Čong Ila se v politice, vojenství, hospodářství a kultuře a ve všech ostatních oblastech rozhostilo období velké prosperity epochy strany práce.

Velký generál poprvé v dějinách skvěle realizoval velkou věc věčného života vůdce a umožnil, aby naše strana a lid vysoce vzhlíželi k velkému soudruhovi Kim Il Sungovi jako k věčnému vůdci a aby navždy mohl vydávat záři posvátný revoluční život vůdce a jeho nehynoucí hrdinné revoluční činy. Generál vyšel ze základních požadavků naší revoluce a z nejušlechtilejšího morálního vědomí závazku a zapůsobil, aby naše strana a lid chovali soudruha Kim Il Sunga v úctě jako věčného vůdce naší strany a lidu a jako věčného prezidenta naší republiky, chopil se odkazu otcovského vůdce jako programu strany a intenzivně vyzýval celou stranu, celou armádu a všechen lid, aby se jej plnili. Díky generálově ušlechtilé oddanosti a mravnímu vědomí závazku i jeho velké obětavosti vůdce věčně žije společně s naším lidem a na této zemi může nekonečně plynout revoluční historie soudruha Kim Il Sunga.

Mandatory Credit: Photo by Sipa Press / Rex Features ( 232005A ) KIM IL SUNG WITH SON KIM JONG IL KIM IL SUNG WITH SON KIM JONG IL, NORTH KOREA - 1994

Velký soudruh Kim Čong Il pod praporem politiky songun díky silným zbraním uhájil důstojnost a nejvyšší zájmy naší vlasti a národa a rozzářil svou zemi myšlenky čučche a svou socialistickou vlast jakožto neporazitelnou silnou socialistickou zemi.

Generál v 90. letech minulého století, kdy nastaly tvrdé zkoušky, učinil politiku songun základní metodou politiky socialismu a nejen že mohutnou silou politiky songun spolehlivě ubránil naši vlast a socialismus, ale také neotřesně pozvedl naši zemi do postavení politickoideové velmoci a vojenské velmoci a otevřel novou epochu budování silné socialistické země. Politika songun je vždy vítězná politika, která skvěle uskutečňuje vůdcovy socialistické politické ideály samostatnosti, demokracie, solidarity a humanity a tak rozhodně zajišťuje vítězný postup velkého díla socialismu v duchu čučche; je to všemocný drahocenný meč, umožňující energicky dovádět do konce revoluci a výstavbu podle vůdcova odkazu.

Velký generál označil vojenství za prvořadou státní záležitost a vychovával naši armádu jako neporazitelně silné revoluční vojsko a naši vlast pozvedl na vojensky v sebeobraně silnou zemi, na kterou nemůže dotírat žádná agresivná síla. Generál posiloval a rozvíjel naši armádu jako hlavní sílu revoluce, která na předním místě podporuje stranické řízení, takže po uskutečnění harmonického celku strany a armády dosahoval velké semknutosti amády a lidu a základy naší společnosti upevnil jako skálu.

Generál v zájmu rozkvětu vlasti a pro štěstí lidu neustále i bez chvilky odpočinku pokračoval v usilovném pochodu za účelem řízení na místě a přičinil se o prudké vzplanutí plamene nového velkého revolučního vyvrcholení v celé zemi. Díky generálovu energickému řízení bez spánku a oddechu se na vysoké úrovni uskutečnila proměna národního hospodářství v duchu čučche, jeho modernizace a zvědečtění; byla přichystána základna, umožňující vyvolat obrat ve zvyšování životní úrovně lidu a při budování socialistické kultury nastalo nové období rozkvětu.

Epochálním zázrakem, který přinesla generálova politika songun bylo, když v těžké situaci, kdy bezpříkladně sílily machinace imperialismu a reakcionářů všeho druhu, zaměřené proti naší republice za účelem její izolace a zardoušení, naše nevelká země pevně obhájila socialismus a jako politicky a vojensky silná země ukázala svou důstojnost a velkolepou podobu a nově spěje rychlými kroky k hospodářsky silné zemi našeho typu.

Velký generál na podporu vůdcova odkazu energickým řízením otevřel éru sjednocení v souvislosti se společným prohlášením představitelů severní a jižní Koreje z 15. června 2000 a zahájil novou fázi vývoje zahraničních vztahů.

Díky neobyčejné prozíravosti, vynikající řídící schopnosti, ocelové vůli a nadlidské obětavosti velkého generála naše socialistická vlast, Korea s politikou songun, mohla společně s vůdcovým ctěným jménem ozářit svět a náš lid přeplněný nekonečnou národní hrdostí a sebevědomím mohl nabýt hrdosti velmi důstojného lidu, který impozantně prosazuje svůj osud.

Díky tomu, že jsme měli generála, soudruh Kim Il Sung věčně žije jako Slunce čučche v srdcích našeho lidu a pokrokových lidí celého světa a stoletá historie Koreje s myšlenkou čučche ještě více září.

Stoleté dějiny Koreje s myšlenkou čučche jsou nejposvátnějšími a nejslavnějšími dějinami, které září ctěnými jmény a nehynoucími revolučními činy velkých vůdců naší strany a lidu, soudruha Kim Il Sunga a soudruha Kim Čong Ila.

Dějiny, kterými kráčel Kim Il Sungův národ a Kim Čong Ilova Korea, jsou přeslavná pouť, na níž byla naše revoluce probojována u hory Pektu a až dodnes vítězila, a právě ona je cestou věčných vítězství a cestou rozkvětu vlasti, kterou musíme stále kráčet ke konečnému vítězství.

S úctou vysoce podporovat velké soudruhy Kim Il Sunga a Kim Čong Ila po tisíce a desetitisíce let a po generace skvěle přejímat a dovršovat vůdcem a generálem zůstavené velké dílo revoluce čučche je revoluční povinností a vznešeným mravním závazkem naší strany a lidu.

Jakkoliv plyne čas a i kdyby vyvstávaly jakékoliv zkoušky, musíme jakožto potomci soudruha Kim Il Sunga a bojovníci a žáci soudruha Kim Čong Ila plnit své poslání a závazek tím, že budeme neměnně postupovat vpřed cestou samostatnosti, cestou politiky songun a cestou socialismu, kterou po celý život kráčeli vůdce a generál.

Musíme hluboko v srdci uchovávat zcela neproměnnou víru, že velký soudruh Kim Il Sung a soudruh Kim Čong Il jsou věčně s námi, odhodlaně střežit a hájit a neustále nechat zářit vůdcovy a generálovy myšlenky a velké činy.

Kimilsung-kimčongilismus musíme učinit jedinou vedoucí ideologií revoluce a trvalou vůdčí směrnicí a zajistit, aby revoluce a výstavba postupovaly vpřed výhradně podle požadavků kimilsung-kimčongilismu.

Naši stranu, stát a armádu musíme neustále posilovat a rozvíjet jako stranu, stát a armádu soudruha Kim Il Sunga a soudruha Kim Čong Ila. Při budování strany, státu a revolučních ozbrojených sil musíme pokračovat v myšlení a vynikající činnosti vůdce a generála beze změny v původní podobě a v budování strany, budování státu a v budování armády postupovat dále důsledně ve stylu vůdce a ve stylu generála.

Ve všech oblastech i na jednotlivých místech musíme dát zazářit historickým památkám na řízení velkého vůdce a generála, jak se zachovaly na příslušných místech, tento odkaz důsledně uskutečňovat a tak umožnit,aby v reálném světě rozkvétaly úmysly a přání, jak je měli vůdce a generál za svého života.

Pod vedením strany musíme rozvinout generální ofenzivní boj a dosáhnout nových vítězství při budování silného socialistického státu.

Musíme rozhodně střežit jednomyslnou solidaritu strany a revolučních řad a utvrdit ji jako skálu, ukázat tak výrazně mocnou podobu politickoideově silné země a po dalším posílení lidové armády upevnit obranyschopnost země jako ocelovou hradbu.

Ve všech oborech a ve všech jednotkách národního hospodářství podle příkladu plamene provincie Jižní Hamgjong, plamene průmyslové revoluce nového století, který zažehnul generál, musíme vyvolat významný vzestup ve výrobě a výstavbě a zvláště musíme přivodit rozhodný obrat v boji za zvýšení životní úrovně lidu.

Musíme skvěle přejímat vůdcovy a generálovy myšlenky a úspěchy z budování kultury v duchu čučche a dobře prokazovat přednosti a životní sílu socialistické kultury našeho typu.

V hnutí generálního postupu při budování silného socialistického státu musíme rozhodně zvýšit úlohu strany. organizací pracujících a orgánů politické moci a všichni pracovníci musejí nést zodpovědnost a plnit povinnou úlohu vedoucích činitelů revoluce.

Musíme uskutečňovat vznešené vlastenecké tužby a odkaz vůdce a generála a rozhodně realizovat velký historický úkol sjednocení vlasti a s ideály samostatnosti, míru a přátelství rozšiřovat a rozvíjet zahraniční vztahy naší země a účinně přispívat k velké věci osamostatnění celého světa.

Naše strana, armáda a lid budou s vysoce vztyčeným praporem kimilsung-kimčongilismu věrně následovat myšlení a vynikající dílo velkého soudruha Kim Il Sunga a soudruha Kim Čong Ila a až do konce dovrší velkou věc revoluce čučche.

Velký soudruh Kim Il Sung a soudruh Kim Čong Il jsou navěky s námi.