Skip to content

Rozšířené zasedání 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 

Pchjongjang 27. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Šesté plenární zasedání osmého Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno do sekretariátu Ústředního výboru strany na 26. prosince čučche 111 (2022) v historické době, celá strana, celá země a všechen lid s důvěrou a hrdostí na to, že povstali jako jeden muž ke splnění velkého bojovému programu stanoveného 4. a 5. plénem 8. Ústředního výboru a s duchem oddaného boje s obtížemi překonali druhý kurs plnění pětiletého plánu, složili přísahu neúnavně bojovat v novém roce 2023 za zahájení nové fáze rozkvětu a přelomu v rozvoji státu.

Pléna se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Kim Tok Hun, Čo Jong Won, Čche Rjong He, Pak Čong Čchon a Ri Pjong Čchol, členové a kandidáti politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti ÚV KSP.

Jako pozorovatelé byli přítomni vedoucí oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí funkcionáři ministerstev, ústředních institucí, provincií, měst, okresů a hlavních továren a podniků.

Prezídium bylo složeno ze členů politbyra ÚV strany.

Z pověření politbyra Ústředního výboru KSP předsedal plénu soudruh Kim Čong Un.

Soudruh generální tajemník shrnul cestu úžasného rozvoje, na níž naše strana, překonávající těžké obtíže a vážné zkoušky rovnající se deseti letům revolučního boje, dynamičtěji a rozsáhleji prosazovala výstavbu socialismu po dva roky po 8. sjezdu strany. Podal vědecky podloženou analýzu, hodnocení úspěchů a pokroku dosaženého v průběhu boje.

Plénum jednomyslně schválilo pět hlavních bodů programu schůze, včetně shrnutí realizace hlavních stranických a státních politik v roce 2022 a plánu práce na rok 2023, plnění státního rozpočtu v roce 2022 a návrhu státního rozpočtu na rok 2023.

Plénum zahájilo projednávání prvního bodu.

Soudruh Kim Čong Un zahájil historickou zprávu k prvnímu bodu.

Zpráva zmiňuje, že v průběhu letošního bezpříkladně těžkého a urputného boje ve všech oblastech politiky, vojenských záležitostí, ekonomiky a kultury nebývale posílila naše státní moc a bylo dosaženo úspěchů a pokroku při plnění ambiciózních úkolů stanovených 4. a 5. plénum 8. Ústředního výboru strany. Zkušenosti a ponaučení nashromážděné v průběhu letošního boje byly komplexně a podrobně analyzovány a vyhodnoceny.

Zpráva stanovuje hlavní cíle, které mají být v roce 2023 dosaženy klíčovými průmyslovými odvětvími, včetně hutnictví, chemického průmyslu, elektroenergetiky, uhelného a strojírenského průmyslu, a různými oblastmi národního hospodářství včetně stavebnictví, zemědělství a lehkého průmyslu, a byly objasněny způsoby jejich dosažení.

 

 

Pchjongjang 28. prosince čučche 111 (2022) (KCNA) – Za mimořádného politického uvědomění a aktivního nadšení všech zúčastněných pokračovalo druhým dnem rozšířené zasedání 6. pléna 8. ÚV KSP, který s naprostou důvěrou a vírou ve vítězství věci socialismu našeho stylu určuje směrnice k boji v novém roce pro zahájení nové fáze vzestupu rozvoje a rozkvětu státu.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve své zprávě o prvním bodu programu.

Zpráva poskytla hlubokou analýzu a zhodnocení nové provokativní situace na Korejském poloostrově a mezinárodní politické situace, jasně osvětlila zásady zahraničně politické práce a směřování boje proti nepřátelům, kterých by se naše strana a vláda republiky měly důsledně držet v současné situaci, chráníce státní moc a státní zájmy. Stanovil nové klíčové cíle pro posílení schopnosti sebeobrany, k jejichž dosažení je třeba v roce 2023 vynaložit velké úsilí v reakci na měnící se složitou situaci.

Zpráva také obsahovala důkladnou a vědecky podloženou analýzu současného stavu obecně. Konstatovala, že vedoucí kádry na všech úrovních, včetně členů ústředního řídícího orgánu strany, musí rozhodně změnit svůj přístup k práci a styl práce, aby čestně plnily posvátnou a nelehkou povinnost vůči straně a revoluci, vlasti a lidu.

Zpráva soudruha generálního tajemníka bude pokračovat v třetí den zasedání.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp