Skip to content

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti a přátelé lidu KLDR!

Než začneme naše jednání, dovolte mi, abychom vzpomněli čtvrtého výročí úmrtí soudruha Jiřího Jarky a třetího výročí úmrtí soudruha RSDr. Jaroslava  Kafky. Současně uctíme památku všech zesnulých našich členů a sympatizantů minutou ticha. Děkuji.

Lépe se mi vyslovuje další přání, v němž chci jménem svým a jménem výboru Pektusanu popřát hlavně zdraví, spokojenost a vitalitu naší soudružce Věře Svobodové, která dne 2. 1. 2022 oslavila své kulaté 70. narozeniny. Dále chci popřát naší dlouhodobé člence soudružce Nataše Weberové všechno nejlepší k jejím velice hezkým 79. narozeninám.

Do třetice, soudružky a soudruzi, bych rád poděkoval výboru za přání k mým 80. narozeninám, ke kterým jsem obdržel blahopřání také od generálního tajemníka Společnosti korejsko-českého přátelství soudruha Son Ču Songa. Děkuji.

 

 

Soudružky a soudruzi!

Naše společnost česko-korejského přátelství Pektusan Vás srdečně vítá ve velice významné době, která je spojena s významnými velikány KLDR. Je to rok, v němž vysoce uctíme 110. výročí narození soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila

a oceníme jejich nehynoucí zásluhy o rozvoj KLDR.

Dovolte mi zvlášť srdečně mezi námi přivítat hosty nejmilejší, kteří jsou mezi námi a prožívají všechny významné události, které se v životě KLDR odehrávají – sice na dálku, ale my se jim svými návštěvami, tak jak to umožňují protiepidemická opatření, a osobními rozhovory snažíme tyto situace úspěšně překonávat.

Vítám mezi námi mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v  České republice soudruha PhDr. Ču Won Čchola a radu velvyslanectví soudruha Ing. Kim Čchon Se.

Chci dnes při této  příležitosti poděkovat a ocenit přístup všech pracovníků ambasády včetně soudruha velvyslance za jejich nezištnou pomoc při řešení našich úkolů. Předávají nám pravidelné informace o životě v KLDR, o zasedáních příslušných orgánů, přeposílají písemné materiály, internetové materiály nebo vedou osobní rozhovory. Děkuji jim za to.

 

 

Soudružky a soudruzi!

Náš dnešní seminář bude věnován právě velikánu, který formuloval čučche jako systém myšlenky, teorie a metodiky a rozvinul ji v kimirsenismus-kimčongilismus a vyhlásil přetvoření celé společnosti na základě kimirsenismu za nejvyšší program Korejské strany práce. Nebyl to nikdo jiný, soudružky a soudruzi, nežli soudruh Kim Čong Il.

Jedná se o soudruha, který své zkušenosti sbíral od svého učitele soudruha Kim Ir Sena, se kterým pracoval od svého příchodu na Ústřední výbor Korejské strany práce, tj. od 19. 6. 1964 do 8. 7. 1994, tj. do jeho smrti.

KSP ocenila výsledky práce soudruha Kim Čong Ila a v roce 1997 byl zvolen jejím generálním tajemníkem.

Soudruh Kim Čong Il s využitím myšlenky čučche a politiky songun dokázal prohloubit práci strany mezi lidmi a upevnit spojení armády s lidem. Všechny druhy vojsk jsou vyzbrojeny nejmodernějšími zbraněmi, které se vyznačují neobyčejnou silou úderu a manévrovatelnosti.

Došlo ke zvyšování produktivity práce, zlepšování životního prostředí, zlepšení společenského a kulturního života.

Otázka znovusjednocení země nebyla jen otázkou Kim Čong Ila a uzavření společné deklarace severu a jihu 12. 6. 2000. Je třeba říci, že je to žhavá otázka i dneška a je to i základní atribut pro znovusjednocení země .Jde především o to, že imperialistické USA musí jih opustit a umožnit tak uzavření mírové smlouvy, na základě které by byl uzavřen mír na Korejském poloostrově.

K tomu soudruh Kim Čong Il ve svých závěrech říká: „Náš boj za vybudování socialistické silné velmoci a za znovusjednocení vlasti probíhá uprostřed úporného třídního boje s americkým imperialismem a s dalšími nepřáteli všeho druhu.“

Myslím, že uvedená myšlenka plně vystihuje postoje a názory velikána Kim Čong Ila. Jaký to rozpor s myšlením „našich“ politiků v České republice!

V tomto směru znovusjednocení země musíme i my tvrdě odsoudit provokativní manévry, které USA provádějí spolu s armádou jižní Koreje téměř pravidelně v těsné blízkosti hranic KLDR, čímž vytvářejí velice nebezpečné situace směřující k bezprostřednímu konfliktu.

Takovéto postoje uvedeného velikána nás opravňují ke vzdání holdu, neboť on je symbolem nejen pro korejský lid, ale který se zapsal do historie celého lidstva v boji za mír nejen na Korejském poloostrově, ale i jako bojovník proti mezinárodnímu imperialismu.

 

 

Skromnost, pokora a úcta k lidem, svým předchůdcům, blaho pro všechny, to byly atributy tohoto velikána, který se zapsal zlatým písmem do dějin Korejské lidově demokratické republiky.

Všechny své síly a vědomosti věnoval ve prospěch rozvoje KLDR. Jeho život byl neustále spojen s poznáváním života lidu, ať už v oblasti průmyslu, zemědělství, armády, jejímž vrchním velitelem se stal v roce 1991. Daří se mu spojovat priority armády jako hybné síly revoluce se spojením s lidem, který v ní vidí základní jistoty a záruky úspěšného budování socialismu.

Svoji vděčnost Kim Ir Senovi projevil tím, že byla změněna Ústava, která zakotvila jméno Kim Ir Sena jako věčného prezidenta Korejské lidově demokratické republiky.

Jeho obrovský zájem o spokojenost lidí se projevuje například tím, že si bere pod patronát výstavbu nových bytů pro obyvatele, dbá o zlepšování služeb a zásobování obyvatel a armády a intenzivně se věnuje kromě rozvoje jaderného programu i zlepšení péče v sociální oblasti, kultuře, sportu apod.

Dneska je třeba říci, že v KLDR je bezplatné školství, zdravotnictví a jiné služby.

Je třeba říci, že jeho život a práce byl komplex otázek spojených s tím, aby se korejským lidem a dětem žilo v zemi stále lépe a lépe.

Také je třeba říci, že soudruh Kim Čong Il byl tím, který se nebál  toho, že imperialistům se podařilo docílit dočasné porážky socialismu v Evropě.

Znovu a znovu je třeba uctít jeho ohromnou obětavost, kterou projevoval  v průběhu tohoto krizového vývoje, který se významně dotýkal i KLDR. Oceňme jeho odvahu, kdy i přes vysoké embargo ze strany Západu dokázal tuto krizi překonat a KLDR jako jedna z mála zemí světa pokračovala v budování socialismu. Tím uchránil svou zemi a svůj lid od nových válečných útrap imperialistické tyranie. Vzdáváme svůj hold a úctu při dnešní vzpomínce na něho.

Ani dnes nám nemůže být jedno, soudružky a soudruzi, jaká zvěrstva spáchala lysinmanovská a americká vojska v Koreji, stejně tak proces vyvolávání válečných konfliktů po celém světě, který je vždy v režii USA a jeho souputníků, pokračuje i nadále. Proto a nejen proto je nanejvýš nutné mít se před agresory neustále na pozoru a nezapomínat na tragédii korejského lidu a dalších, kteří agresivní politikou trpí i dnes. Nic jiného si od nás americký imperialismus nezaslouží nežli ostré odsouzení za to, jak dokázal zdevastovat celou korejskou zemi, města, vesnice, průmysl, zemědělství a musím vzpomenout to nejdůležitější, že zmasakroval a zavraždil 30 % obyvatel včetně žen, dětí, starých a  nemocných lidí, kteří se neprovinili ničím jiným nežli tím, že bránili svoji vlast pře agresory Ameriky, Kanady, Lysinmana a dalších jejich vazalů. Každá rodina ztratila ve válce nejméně jednoho člena.

Tato situace nás musí vést k tomu, abychom odsoudili také činnost „našich“ médií. Proč alespoň jednou nepromluví o těchto otázkách a neřeknou pravdu o tom, jak to v životě KLDR vypadá, včetně toho, jak úspěšně tato země zvládá pandemii?

 

 

Soudružky a soudruzi!

Činnost Společnosti Pektusan je jednoznačná. Podívat se pravdě do očí. Chceme naší společnosti ukázat pravdu o Koreji ve své činnosti praktickým setkáváním se s lidmi a informacemi uváděnými na našich stránkách. Uvádíme zajímavosti, které si můžete přečíst ve sdělovacích prostředcích KLDR v ruštině a angličtině nebo i v jiných jazycích.

Pokud budete chtít získávat další informace, staňte se našimi členy, kdy máte možnost se zúčastňovat jednání orgánů.

Dovolte mi v závěru uvést, že vyzýváme USA a jeho spolubojovníky k ukončení neustále se opakujících velkých válečných vojenských cvičení, ohrožujících bezpečnost KLDR.

Provolávám slávu a úctu našim dvěma velikánům za práci, kterou vykonali  ve prospěch hrdé a pevné korejské země, jejího lidu a ve prospěch míru na celém světě.

 

Sláva velikánům Korejské lidově demokratické republiky!

Sláva Korejské straně práce!

 

 

RSDr. Jozef Servista,

předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche