Skip to content

8. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce – zaveden nouzový protiepidemický režim nejvyšší úrovně

 

Pchjongjang 12. května čučche 111 (2022) (KCNA) – 12. května bylo do sekretariátu Ústředního výboru strany svoláno 8. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Přítomni byli také členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři státního nouzového protiepidemického sektoru a někteří velící důstojníci ministerstva obrany.

Zasedání předsedal vážený soudruh generální tajemník.

 

 

Nejprve politbyro projednalo otázku svolání pléna ÚV strany. Schůze jednomyslně přijala usnesení politbyra ÚV KSP o svolání 5. pléna 8. ÚV strany v první třetině června za účelem shrnutí průběžných výsledků procesu realizace politiky strany a státu v roce 2022, projednání a vyřešení řady důležitých otázek.

Poté politbyro projednalo otázku reakce na současnou situaci protiepidemické krize u nás.

Politbyro uznalo následující:

Nastal nejvážnější stav nouze: v naší nouzové protiepidemické frontě se objevila mezera, spolehlivě chráněná od února 2020 dodnes po dobu dvou let a tří měsíců.

Velitelství nouzové epidemické prevence a příslušné složky projednaly výsledek přísné analýzy genového uspořádání vzorků od osob s vysokou horečkou v jedné organizaci v hlavním městě dne 8. května a dospěly k závěru, že se shoduje s variantou omikron BA.2, která se v poslední době rychle šíří po celém světě.

Zasedání bylo informováno o celostátní situaci šíření a projednalo mimořádná opatření k převzetí strategické iniciativy v dalším protiepidemickém boji.

Politbyro kritizovalo lehkomyslnost, ochablost, nezodpovědnost a neschopnost protiepidemické oblasti, která nereagovala citlivě na zdravotní situaci, kdy v celosvětovém měřítku narůstá počet lidí nakažených různými mutacemi, a to i v okolních regionech naší země.

Politbyro uznalo, že v současné situaci je potřeba převést státní protiepidemickou práci na mimořádně vysoký protiepidemický režim.

Byla přijata všemožná opatření, aby všechny instituce a sektory země, včetně stranických, správních a hospodářských institucí všech úrovní, oblastí veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti a obrany státu správně zavedly systém práce v souladu se zavedením nouzového protiepidemického režimu nejvyšší třídy.

Na jednání bylo přijato usnesení politbyra ÚV KSP o přechodu státní protiepidemické práce na nouzový protiepidemický režim nejvyšší úrovně v souladu s vytvořenou protiepidemickou krizí.

Vážený soudruh generální tajemník na závěr jednání předložil zásady a úkoly, které je třeba důsledně dodržovat při mimořádné protiepidemické práci.

Soudruh generální tajemník shrnul a analyzoval situaci protiepidemické krize, která se u nás v současné době rozvinula. Řekl, že hlavním cílem současného nouzového protiepidemického režimu nejvyšší úrovně je stabilně zadržet a kontrolovat stav šíření COVID-19 pronikajícího do naší země, urychlit léčbu nakažených a vymýtit zdroj šíření v co nejkratším čase.

Soudruh generální tajemník řekl, že nyní je pro nás nebezpečnějším nepřítelem než zhoubný virus nevědecký strach, slabé přesvědčení a slabá vůle. Ujistil, že máme vysokou míru organizovanosti, spojující stranu, vládu a lid, je zde vysoké politické uvědomění a vysoké vědomí každého člověka, vštěpované a posilované v průběhu vleklého nouzového protiepidemického boje, díky čemuž jistě překonáme nečekanou situaci, které čelíme, a zvítězíme v nouzové protiepidemické práci.

Soudruh generální tajemník uvedl, že všechna města a okresy země by měly důsledně uzavřít svá území a organizovat práci a výrobní činnost ve vzájemně oddělených jednotkách práce, výroby a bydlení tak, aby bylo pečlivě a bezchybně zastaveno šíření zhoubného viru.

Zdůraznil nutnost rychlého organizování vědecké a intenzivní vyšetřovací a léčebné kampaně a uvedl, že strana a vláda se rozhodly přijmout opatření k mobilizaci rezervního zdravotnického materiálu, který byl dosud uložen pro případ nouze.

Vyzdvihl, že oblast veřejného zdraví a mimořádná protiepidemická oblast by měly přísně provádět cílenou lékařskou prohlídku všech obyvatel a přijímat opatření pro lékařské vyšetření a aktivní léčbu a měly by také posílit dezinfekci všech koutů pracovních a obytných prostor, aby potlačily a vymýtily zdroje šíření zhoubné pandemie.

 

 

Soudruh generální tajemník uvedl, že ačkoli je současná protiepidemická situace vážná, nemůžeme zastavit postup ke komplexnímu rozvoji socialistické výstavby a v žádném případě by v plánovaných ekonomických pracích nemělo nic chybět. Zdůraznil, že vedoucí hospodářské orgány státu včetně vlády a příslušných jednotek by měly pečlivě organizovat a řídit hospodářskou práci v souladu s přechodem státního protiepidemického režimu na nouzový protiepidemický režim nejvyššího stupně s cílem urychlit okamžité zemědělské práce a výrobu v nejdůležitějších průmyslových odvětvích, průmyslových podnicích a továrnách. Kromě toho by mělo být bezvadně uskutečněno v plánovaném časovém rámci cenné dílo naší strany pro lid, včetně výstavby obytných budov s 10 tisíci byty ve čtvrti Hwasong a skleníkové zemědělské družstvo Rjonpcho.

Řekl, že stranické a vládní orgány by měly přijmout důsledná opatření, aby minimalizovaly nepříjemnosti a utrpení lidu v prostředí intenzivní blokády a stabilizovaly jejich životy, aby nedocházelo ani k sebemenším negativním jevům.

Poznamenal, že je nutné posílit přední linii obrany státu a zaručit vítězství v protiepidemické válce ozbrojenými silami, přičemž zdůraznil, že je nutné dále posilovat bezpečnostní službu v první linii, na hranicích, na moři a ve vzduchu a vynaložit veškeré úsilí, aby nedošlo k žádné mezeře v zabezpečení obrany.

Soudruh generální tajemník uvedl, že politika naší strany a státu „masy nade vše“, která překonala všechny útrapy dějin a prokázala velkou životnost, a síla našeho jednomyslně jednotného lidu jsou nejmocnější zárukou vítězství v současné protiepidemické kampani. Řekl, že všechny stranické organizace a mocenské orgány musí v praxi prokázat svou věrnost straně a revoluci, oddanost lidu a odpovědnost za své úkoly.

Vážený soudruh generální tajemník srdečně vyzval všechen lid a důstojníky a mužstvo lidové armády, aby posílili své přesvědčení, zdvojnásobili svou velkou sílu a vítězně ukončili protiepidemickou kampaň s cílem plně chránit naše cenné životy a budoucnost svým přesvědčením, vůlí a jednotou.

Politbyro ÚV KSP projednalo a schválilo nouzové směrnice Ústřední vojenské komise strany a vlády a zajistilo jejich vydání.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp