Skip to content

Konalo sa rozšírené plenárne zasadnutie kabinetu

Pchjongjang 29. januára čučche 111 (2022) (KCNA) – Rozšírené plenárne zasadnutie kabinetu KĽDR sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie 28. januára. Stretnutie viedol súdruh Kim Tok Hun, člen prezídia politbyra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a predseda vlády.

Stretnutia sa zúčastnili podpredsedovia vlády súdruhovia Pak Čong Gun a Čon Hjon Čchol a ďalší členovia kabinetu.

Ako pozorovatelia boli prítomní úradníci inštitúcií spadajúcich priamo pod vládu a ministerstvá, predsedovia provinčných, mestských a krajských ľudových výborov a funkcionári poľnohospodárskych riadiacich orgánov a veľkých priemyselných podnikov.

Stretnutie prerokovalo ako prvý bod programu opatrenia na splnenie dôležitých úloh stanovených na 4. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru strany a ako druhý bod programu prehodnotilo minuloročnú prácu vlády na zlepšení spôsobu hospodárenia.

O predložených bodoch programu boli vypracované správy.

Poukázali na úspechy dosiahnuté v boji za splnenie hlavných politických cieľov pre rok 2021, o ktorých sa rozhodlo na 2. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru strany.

Správy konštatovali, že sa presadila práca na predložení realistických návrhov hospodárskeho riadenia, ktoré povedú k tomu, aby sa národné hospodárstvo postavilo na pevnú samonosnú, plánovanú základňu a slúžilo ľuďom a podporilo jej rozvoj v súlade so základnými požiadavkami a smerovaním pre skvalitnenie socialistického hospodárenia a aplikovať ich v praxi.

Nedostatky a odchýlky odhalené v minuloročnej hospodárskej práci, ich príčiny a poučenia z nich boli analyzované a fakticky prehodnotené, pričom boli predložené opatrenia na zabezpečenie istej záruky plnenia päťročného plánu správnejšou organizáciou hospodárskej práce v tomto roku.

Vyzvali tiež k neustálemu skúmaniu a zdokonaľovaniu metódy ekonomického riadenia smerom k zabezpečeniu jednotného vedenia štátu nad hospodárskou prácou, k upevňovaniu organického prepojenia a spolupráce medzi hospodárskymi odvetviami a k ​​zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti v celej oblasti národného hospodárstva.

Na stretnutí odzneli prejavy. Rečníci vyjadrili odhodlanie bezpodmienečne uskutočniť tohtoročný plán aktívnym povzbudzovaním a rozširovaním úspechov a skúseností z minuloročného boja a dôkladným prekonaním negatívnych praktík ako formalizmus a sebectvo, ktoré bránia ekonomickému rozvoju.

Na stretnutí sa diskutovalo o naliehavých otázkach vykonávania hospodárskej politiky strany, vrátane otázky zavedenia dobre regulovaného systému práce a disciplíny v hospodárskej práci a otázky štúdia a dopracovania metód ekonomického riadenia nášho typu, ktoré sú schopné prakticky garantovať ekonomický rozvoj krajiny a zlepšenie životnej úrovne ľudí.

Stretnutie zdôraznilo potrebu dosiahnuť jasnú zmenu vo vývoji štátu a v živote ľudí rozhodným zvýšením zodpovednosti a úlohy vedúcich ekonomických činiteľov a radikálnym zlepšením ich pracovného postoja a spôsobu, ako obetavo plniť dôležité úlohy stanovené na 4. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru strany.

Príslušné uznesenia rozšíreného plenárneho zasadnutia kabinetu boli prijaté jednomyseľne.

 

 

Kórea dnes (DPRK Today) – https://dprktoday.com/