Skip to content

2. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP

Pchjongjang 30. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 29. června politbyro 8. Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo rozšířené zasedání v sídle Ústředního výboru strany, aby důsledně posoudilo zanedbání povinností některých odpovědných kádrů, odhalené při plnění důležitých politických úkolů strany a státu, a vytvořilo nový bod obratu ve zvyšování revolučního uvědomění kádrů celé strany.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Soudruh generální tajemník uvedl, že odpovědné kádry pověřené nejdůležitějšími státními záležitostmi sabotovaly provádění důležitých usnesení strany o přijetí organizačních, strukturálních, materiálních a vědecko-technických opatření v souladu s požadavkem vyvést stát z mimořádného protiepidemického boje za překonání globální zdravotní krize, a způsobily tak závažný incident, který vytvořil hlubokou krizi pro bezpečnost státu a lidu s vážnými následky.

Soudruh generální tajemník přísně a spravedlivě analyzoval, že hlavním faktorem, který brzdí a brání plnění důležitých úkolů projednaných a přijatých na sjezdu a plenárních zasedáních strany, je neschopnost a nezodpovědnost kádrů, a vyzval k ráznému rozvinutí boje proti ideologickým nedostatkům a veškerým negativním prvkům projeveným mezi kádry.

Rozšířené zasedání politbyra projednalo jako hlavní bod pořadu jednání otázku čerpání vážného poučení z činů kádrů strany a státu, poškozujících stranu, při plnění rozhodnutí strany.

Zpráva podrobně popsala nedbalost v práci některých odpovědných kádrů, které neplnily své úkoly při provádění rozhodnutí strany a nejdůležitějších úkolů státu, čímž zradily velkou důvěru a očekávání všech členů strany a všeho lidu a vznešenou odpovědnost a poslání před stranou a revolucí.

Zasedání bylo informováno o některých funkcionářích v Pchjongjangu i v provinciích, kteří zapadli do bahna defétismu a s lhostejným přístupem k rozhodnutím strany nerozvíjeli revolučně práci, která jim byla přidělena. Bylo schváleno rozhodnutí o důsledném stranickém a soudním přezkoumání a přijetí příslušných opatření.

Vážený soudruh generální tajemník přednesl důležitý závěrečný projev. Uvedl, že laskavá a objímající politika, kterou naše strana uplatňuje od svého vzniku, je politikou pro obyčejný pracující lid, nikoli pro kádry. Strana nemá právo krýt takové kádry, které jen předstírají, že pracují, a nestarají se upřímně o zemi a lid, pouze se drží funkce. Zdůraznil také vůli zahájit útočný, dlouhodobý a intenzivní boj proti nerevolučním pozicím, přístupu a činnosti kádrů.

Jednání se poté zabývalo organizačními otázkami.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni člen prezídia politbyra, členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany, odvolán a zvolen tajemník ÚV strany a přemístěny a jmenovány kádry státních orgánů.

Druhé rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP se stalo významnou událostí, která prokázala nepřemožitelné vedení a revoluční disciplínu naší strany, která s jistotou otevírá éru nového rozmachu revoluce s ještě větší bojeschopností a nadšeným úsilím navzdory mnohonásobným obtížím stojícím v cestě mohutného pokroku.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp