Skip to content

Zakončení 8. sjezdu Korejské strany práce

S hlubokým pochopením vznešených ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“ dosáhněme nového vítězství socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Za plné podpory a horoucích očekávání všech členů strany, lidu celé země a lidové armády byl 12. ledna ukončen 8. sjezd Korejské strany práce, který úspěšně dokončil diskusi o otázkách na pořadu jednání.

Zasedání osmého dne sjezdu proběhlo v atmosféře plného projevení revoluční vůle delegátů být nekonečně věrni myšlenkám a vedení Ústředního výboru strany, věnovat se plnění rozhodnutí sjezdu a bezpodmínečně sloužit našemu lidu.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un.

Vítajíce váženého soudruha generálního tajemníka, který s vynikající ideologickou a teoretickou prozíravostí a osvědčeným uměním vedení stanovil milník nového velkého vítězství na cestě vpřed naší strany a revoluce a proslavil sjezd strany jako revoluční sjezd pokroku a novátorství, všichni delegáti propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný programový projev 8. sjezdu strany. Řekl, že 8. sjezd v dějinách naší strany předložil k posouzení a vážně projednal další bojový plán zaměřený na zahájení období nového vzestupu, období velkých změn revoluce a výstavby a důležité otázky vznikající při posílení a rozvoji strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un uvedl, že vnímá opakované svěření úkolu nejvyššího vůdce důstojné Korejské strany práce všemi delegáty a členy celé strany jako největší poctu a současně cítí v duši rozpaky a tíhu. Slavnostně přísahal, že vyvine veškeré úsilí k uskutečnění bojového programu schváleného sjezdem s posvátným posláním, že zastupuje stranu velkého kimirsenismu-kimčongilismu a odpovídá za ni, a bude obětavě pracovat jako skutečný služebník lidu s důvěrou v náš skvělý lid jako v nebe.

Vážený soudruh Kim Čong Un vyzdvihl hlavní myšlenku a hlavního ducha sjezdu a zejména zdůraznil, že celá strana by měla znovu hluboce pochopit a prosazovat tři myšlenky  – „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“. Řekl, že k dosažení nového vítězství a průlomového pokroku v uskutečňování věci socialismu bychom měli být připraveni na obtížnější čelní útok. Horlivě všechny vyzval, aby energičtěji bojovali za skvělé provádění bojového programu předloženého 8. sjezdem strany k posílení a rozvoje slavné KSP a vítězného pokroku revoluční věci čučche a ve prospěch našeho skvělého lidu.

Jakmile významný soudruh Kim Čong Un  dokončil projev, všichni účastníci mu vyjádřili plnou podporu a souhlas nadšeným jásotem a potleskem.

 

 

Sjezd zahájil proces přijímání usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání „Zpráva o činnosti Ústředního výboru Korejské strany práce“. Zvážil tvůrčí a konstruktivní stanoviska shrnutá komisí pro vypracování návrhu usnesení na odvětvových zasedáních a rozhodl se je promítnout do usnesení 8. sjezdu strany.

Delegáti jednomyslně uznali, že rezoluce odráží vědecké, realistické a mobilizační cíle a úkoly v souladu s požadavky rozvoje revoluce.

8. sjezd strany jednomyslně slavnostně přijal usnesení k prvnímu bodu programu „O důsledném plnění úkolů uvedených ve zprávě o činnosti 7. Ústředního výboru Korejské strany práce“.

Generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev 8. sjezdu KSP. Vysoce ocenil, že na 8. sjezdu strany se opět jasně projevila síla solidarity a revolučního nadšení, jež jsou vlastní naší straně a lidu, kteří navzdory nahromaděným výzvám a zkouškám neustále kráčejí vpřed k novým bojovým cílům, pevně spojeni jednotou myšlenek a vůle. Vyjádřil svou hlubokou vděčnost všem členům strany, ostatnímu lidu a lidové armádě za udržení vysoké úrovně bdělosti a projevení bezmezného odhodlání a revolučního ducha pro úspěšné zajištění sjezdu strany.

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un poznamenal, že usnesení sjezdu strany je strategií a taktikou naší strany k dosažení nového vítězství v budování socialismu našeho stylu, přísahou Korejské strany práce revoluci a lidu, stejně jako největším příkazem, který dal náš skvělý lid Ústřednímu výboru strany. Rozhodně prohlásil, že členové naší strany a delegáti by měli se závěry sjezdu nakládat vznešeně, vážně a čestně.

Vážený soudruh Kim Čong Un vyjádřil přesvědčení, že díky silné bojeschopnosti a monolitické jednotě, mimořádnému vlasteneckému nadšení a neotřesitelnému úsilí stranických organizací a členů celé strany, všeho lidu a lidové armády bude bojová strategie a linie předložená sjezdem skvěle uskutečněna a bude znamenat epochální pokrok v budování socialismu našeho stylu. Tím prohlásil 8. sjezd KSP za ukončený.

Slavnostně byla zahrána „Internacionála“.

8. sjezd KSP bude skvěle zapsán v dějinách naší strany a vlasti jako politická událost, která učinila ostrý obrat v bojové cestě k posílení a rozvoji veliké strany kimirsenismu-kimčongilismu a všestrannému rozvoji věci socialismu našeho stylu, a jako sjezd boje a pokroku, který rázně urychlil historický pochod k zahájení nového období velkého vzestupu a velkých změn revoluce.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp