Skip to content

Projev maršála Kim Čong Una na přehlídce 10. 10. 2015


Kim Čong Un, první tajemník Korejské ranrany práce (KSP), první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přednesl 10.10.2015 projev na vojenské přehlídce a veřejném průvodu občanů Pchjongjangu při oslavě 70. výročí založení KSP.

 Následující text je jeho úplný obsah:

Hrdinní důstojníci a vojáci Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil.

Důstojníci a vojáci  jednotek, které se účastní vojenské přehlídky, konané na oslavu 70. výročí založení slavné Korejské strany práce,

členové Dělnicko-rolnických Rudých gard a mladí Rudí gardisté,

vážení občané Pchjongjangu,

členové strany a další pracující lidé po celé zemi,

zámořští krajané a zahraniční přátelé,

soudruzi,


02-06v současné době s velkou hrdostí a radostí vítězů, slavíme říjnový svátek, pod vlajkou Korejské strany práce, letící na obloze.

Pro naši zemi a lid je 10. říjen významným revolučním svátkem, protože se slaví výročí zrození skutečného předvoje revoluce, jeho bojového generálního štábu, který přijal odpovědnost za osud revoluce, a vede ji.

Dnešní slavnostní vojenská přehlídka a veřejný průvod plně zobrazují nevyčerpatelnou sílu, kterou naše strana načerpala v průběhu posledních 70 let tím, že vede řídící kádry a lid. Ukazuje také celému světu revoluční duch všech našich řídících pracovníků a lidu, kteří, plni odvahy s pevným přesvědčením, postupují směrem k zářivé budoucnosti, stmeleni pevně kolem Dělnické strany Koreje.

Využíváme této významné příležitosti, k hrdému ohlédnutí na posvátnou historii Korejské strany práce, která se skví vítězstvím. Naší straně se dostává bezmezné úcty a loajality milionů členů, všech řídících pracovníků a lidu. Cítíme nejušlechtilejší respekt a vyjadřujeme nekonečnou slávu velkého soudruhovi Kim Ir Senovi (Kim Il Sungovi), který naší slavnou stranu založil a velkému soudruhovi Kim Čong Ilovi, který je věčným generálním tajemníkem slavné dělnické strany Koreje.

Velkou úctu máme také k předchůdcům revoluce anti-japonským vlasteneckým bojovníkům, mučedníkům  lidové armády a ostatním vlasteneckým mučedníkům, kteří věnovali vše podpoře rozvoje naší strany a prosperity země, podpoře velkých vůdců.

Naši lidé, s neochvějnou loajalitou ke straně, překonali všechny problémy a potíže, ve znamení rudého revolučního ducha Pektu, aby oslavili 70. výročí založení. Revolučními významnými činy, rekordními pracovními výkony, připravili dárky věnované své mateřské straně.

Když stojím na Náměstí vítězů, na místě konání oslav, které přetéká horoucí věrností našich lidí, jsem dnes všem za to na tomto místě vděčný, a dívám se na  milé tváře s hlubokou úctou.

Naše strana byla schopna vést revoluci v průběhu posledních 70 let, aniž by zakolísala v  jakýchkoliv bouřích, dosahovala vítězství a slávy, protože jí naši skvělí lidé úplně svěřili svůj vlastní osud a věrně ji podporovali.

Historie naší strany je společná cesta s našimi skvělými lidmi, její síla je jejich síla, její velikost je jejich velikost, a její vítězství jsou vítězství dosažená jimi.

U příležitosti 70. výročí založení strany srdečně děkuji, jménem Korejské strany práce, s hlubokou úklonou, všem milovaným lidem, kteří dodávali naší straně nevyčerpatelnou sílu a odvahu a zůstali jí věrní v každém vážném období revoluce. Sdíleli s ní úspěchy i strasti, při překonávání tvrdých zkoušek historie, dodávali  neochvějnou vůli.

Moje upřímné blahopřání a srdečný dík patří našim zasloužilým členům strany, hrdinským důstojníkům a vojákům lidové armády a chvályhodnému předvoji mladých, kteří v odpovědi na výzvy strany pracovali s vlasteneckou oddaností a vytvářeli jeden hrdinský zázrak za druhým. Práci pro deset let zkracovali na jeden, na všech frontách budování prosperujícího socialistického národa, aby hrdě vstoupil do velkého dějinného festivalu vítězů.

Zároveň Vřele vítám naše zahraniční krajany a zahraniční přátele, kteří přišli pogratulovat našim lidem v tento významný den.


02-14Soudruzi,

historie Korejské strany práce je slavná. Samozřejmě spočívá na bedrech lidu a vede korejskou revoluci k vítězství pod vedením velkých vůdců.

Prezident Kim Ir Sen a generální tajemník Kim Čong Il vytvořili naši neporazitelnou revoluční stranu, skutečně vůdčí politickou organizaci, která slouží lidu a pokračuje v jednotě s masami, jako první svého druhu v historii.

Vzhledem k tomu, že má ve znaku kladivo, srp a štětec na svém rudém praporu, naše strana nikdy nebyla oddělena od lidu, a postupovala v revoluci vždy s vírou v lid  jako v nebesa.

Historie nezná revoluci, jako je ta naše, která vydržela v každém okamžiku těžkých zkoušek a problémů a dosáhla rozhodující část svého úspěchu v takových namáhavých a složitých situacích.

Nová Korea byla pouze na počátku vytváření, ale američtí imperialisté rozpoutali peklo, usilujíce o světovou nadvládu, přinesli nám zničující válku. Když jsme obnovili zemi z trosek s takovým úsilím a utažením opasku, podnítili hrozbu nové agrese. A když jsme se snažili rozvíjet naši národní ekonomiku, zablokovali nám cestu uložením sankcí a blokády nemající v dějinách obdoby.

Přes všechny obtíže, naše strana vždy pokračovala vpřed s pevnými nervy při každé zkoušce, organizovala epochální změny v naší zemi ohlašující nový věk, a dosáhla velká vítězství.

Ve víru historie měla naše strana vždy důvěru našich skvělých lidí, byli jejími hlavními příznivci, poradci a asistenty.

Historie světového revolučního hnutí uděluje lekci, že bez ohledu na to, zda se jedná o rozhodnutí jedince, nebo má dlouhou historii, autorita vedení a účinnost boje strany se nezvyšuje jen z její vlastní vůle a ani jen z ní nemůže účinně vést revoluci.

Vysoká autorita naší strany, kterou dnes má, a velké činy, které vykonala, jsou uskutečněním brilantních revolučních myšlenek a vynikajícího vedení velkého prezidenta a generálního tajemníka, kteří vystihli revoluci jako lásku a důvěru k lidem a tento princip důsledně aplikovali na její organizaci.

V tom, že zapustila kořeny hluboko do mysli lidí, a sloužila jim s plnou oddaností, spočívá tajemství naší strany. Je to příčinou naší nezávislosti, Songunského socialismu bez pádů, tváří v tvář historickým zkouškám, se zachováním volantu revoluce pevně v rukou.

Korejská strana práce je neporazitelná proto, že dosáhla jednoty s masami.

V celém období v čele revoluce, radila se naše strana na prvním místě s lidmi, naslouchala jejich názorům, i když byly prosté. Čerpala neuhasitelnou odvahu z jejich upřímnosti vždy, když jsme stáli tváří v tvář těžkým zkouškám.

Tvůrčí síla všemocných mas byla zdrojem velkých zázraků, na kterých naše strana pracovala. Vybudování silné obrany socialismu, nezávislosti, soběstačnosti a zvláště soběstačnosti v národní obraně. V této zemi, kde zvítězila nad staletími zaostalosti a chudoby a ohlašuje novou éru budování silné země, tváří v tvář zhoubné blokádě uvalené imperialisty.

Nesení plné odpovědnosti za politickou integritu, materiální a kulturní stránku života lidí a starost o ně, je věc zásadního významu pro naši stranu a její poslání, kteréže nemůže zanedbat ani na okamžik.

To naše strana i v nejhorších situacích, rozhodujících o osudu země, připravila vzácná semena socialistických výdobytků pro štěstí lidu. Neochabující úsilí a trvalé sledování na lidi orientované politiky, je výrazem politiky lásky k lidem, kterou poskytuje pouze naše strana, nesoucí odpovědnost za jejich osud.

Naše strana vždy považovala lidové masy za kořen svého života a zdroj své nevyčerpatelné síly, za nejvyšší a absolutní prioritu svého zájmu. Naši lidé ji následovali jako skutečné vůdčí světlo svého osudu a jako svou matku, a s jednotou v srdcích vtiskli naší zemi hrdý vzhled velké květinové zahrady.


Kim-Jong-Un2Soudruzi,

síla Korejské strany práce, která bojuje za lidi, spočívá v tom, že má silné revoluční ozbrojené síly.

Naši lidé si intenzivně uvědomili pravdu, že bez silných paží k obraně by byli předurčeni, aby se stali zničeným národem. Že jejich důstojnost a štěstí jsou garantovány zbraněmi revoluce.

Naše strana vždy věnovala primární úsilí výstavbě neporazitelné vojenské síly, se kterou může úctyhodně bránit bezpečnost lidí, jejich životy a majetek.

Díky naší straně, a její songunské politice, se původní síly lidové armády vyvinuly do elitní revoluční armády, která je schopna porazit všechny agresory. Všichni lidé a celý obranný systém země jsou stabilně konsolidovány. Naše země se nyní proměnila v nedobytnou pevnost, ve světovou vojenskou mocnost.

Naše revoluční ozbrojené síly byly vždy silným mečem na obranu země, revoluce a lidu, mocným předvojem, který je v čele v boji za prosperitu země a štěstí lidí.

V průběhu vývoje organicky kombinovaly obranu země s budováním socialismu, po vytyčení linie – podporovat hospodářskou výstavbu a budování obranného potenciálu paralelně. Naše strana získala cenné zkušenosti ve směru radikálního zvýšení celkové národní síly tím, že nejen sama sílila, ale i zároveň zlepšovala podmínky života lidu, i když sama překonávala obtíže.

02-25V přímé konfrontaci s mocnými americkými imperialisty, kteří vytěžili z agresí a válek, naše vedení a lid jim způsobovali jednu potupnou porážku za druhou a překonají i sankce a blokády imperialistických sil. Jejich nezlomný duch a síla jednoty straší naše nepřátele.

Dnes naše strana může hrdě prohlásit, že naše revoluční ozbrojené síly jsou připraveny na jakýkoliv druh války, pro kterou se mohou američtí imperialisté rozhodnout. Učinily veškeré přípravy na pevnou obranu modré oblohy nad naší zemí a bezpečnosti lidí.

Soudruzi,

zvláštní hrdostí Korejské strany práce je velký kontingent mladých lidí, kteří jsou připraveni nést na svých bedrech budoucnost revoluce a národa.

S předvídáním vleklé povahy revoluce naše strana v počátečním období položila strategický význam na vedení mladých lidí a vyškolila je jako bojovníky a realizátory revoluce Ču Čche.

Celá strana věnovala trvalý zájem vzdělávání mladých lidí a směle založila ligu mládeže s velkými projekty. V rámci důvěry a posílení strany, která je vyslala jako svůj mladý předvoj, naši mladí lidé v každé fázi revoluce dobrovolně sloužili v národní obraně a na pracovních místech v obtížných a náročných odvětvích. Ukázali svou mladistvou moudrost a odvahu v plné míře.

To, že naše revoluce stále rychle postupuje, naplněna neutuchající energií a vitalitou, bez stagnace a ztráty času, je proto, že má ocelové legie mladých lidí, kteří stále následují stranu přímo vpřed.

Velkolepé stavby mládeže jsou toho připomínkou v různých částech země. Je to nedávno vybudovaná elektrárna mládeže Pektusanský hrdina, kterou naši mladí věnovali jako vlastenecký dar k 70. výročí založení strany. Ukazuje, jaké rezervy sil Korejská strana práce připravuje a jaké zástupy pohánějí korejskou revoluci vpřed.

Protože naše strana ničím nešetří pro mladé lidi, prožívá nyní naše země nový rozkvět v hnutí mládeže a demonstruje velkou moc mládeže v zemi, ve které byl problém s mládeží zcela vyřešen.

Historický kurz naší strany, vedoucí korejskou revoluci k vítězství v dobrých i obtížných momentech, zřetelně dokazuje, že není čeho se bát a není nic nemožné, když jsou lidé věrní své straně, mají mocnou revoluční armádu a velký kontingent mladých lidí.

Život revoluční strany, její síla a světlá budoucnosti, jsou závislé na spojení s lidem, s  armádou a s mladými lidmi – to je neocenitelné poučení ze 70leté historie naší strany.

Tím, že pevně dodržuje tříbodovou strategii upevnění spojení s lidem, s armádou a mladými jako svou přední zbraň, bude naše strana postupovat rázně kupředu,  směrem ke konečnému vítězství a naplnění korejské revoluce.


02-17Soudruzi,

Korejská strana práce organizuje a vede všechna vítězství našeho lidu.

Sláva a neporazitelnost naší strany spočívá ve vedení skvělým prezidentem a generálním tajemníkem, jako svými věčnými vůdci, kteří se těší absolutní podpoře a důvěře všeho korejského lidu.

Pokud má naše strana vést Koreu ke světlé budoucnosti, musí vždy chránit svůj revoluční charakter, jako strana velkého kimirsenismu-kimčongilismu, jak v názvu, tak ve skutečnosti, a zvyšovat jeho slávu v každém směru.

Velký kimirsenismus-kimčongilismus v podstatě vyjadřuje: Základním principem je existence pro lid a způsob existence naší strany je sloužit lidu.

Pravdu o zušlechťovacích záměrech velkého prezidenta a generálního tajemníka, kteří prosazovali poprvé v historii politiku priority, respektování a lásky k lidu a věnovali průběh celého jejich života dobru lidí, bude naše strana šířit i v budoucnu. Posvátnou zásadu slavné historie – lid na prvním místě.

Celá strana bude pokračovat v budování a všech aktivitách pouze podle pokynů velkého prezidenta a generálního tajemníka a bude věnovat oddané úsilí ve prospěch lidu důkladnou aplikací tohoto prvního principu celkové činnosti, čímž se zvýší jeho bojová účinnost. Každým způsobem, jak to bude možné.

Pravým obrazem Korejské strany práce bude vzhled země, která je transformována pod jejím vedením a štěstí lidí.

Lidé jsou tím nejcennějším, neboť představují základ země, a není nic svatějšího, než jejich potřeby.

Naše strana udrží upřímnou službu lidem jako největší aktivum revoluce a přispěje nádherné budoucnosti tím, že zvládne všechny zátěže trnité cesty, které nese na svých bedrech, v zájmu našich statečných, vynalézavých a krásných lidí.

Také v budoucnu bude usilovat o plnění své těžké posvátné mise, jako mateřská strana, plná nekonečné vitality a s neúnavným zápalem, která vždy pracuje s láskou pro lidi a věnuje svou veškerou práci jejich potřebám. Bude také nadále bezmezně věrná své základní povinnosti, převzetí plné odpovědnosti za osud svého lidu, bez ohledu na obtíže.

Síla korejské revoluce není dána jakoukoliv tajemnou božskou mocí, ale velkou silou našich pracujících, v čele s hrdinnými Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem, které následovala a jednomyslně chránila.

Naše strana respektuje a věří v lidi jako v nebe, považuje je za své instruktory, a lidé ji bezmezně důvěřují a následují ji, jako svou matku. Jednota srdce s touto svou matkou je pravá podoba Koreje a velký vklad Songunské revoluce.

Naši funkcionáři by měli naplnit svá srdce záměrem strany respektovat lidi a milovat je, být k lidem nekonečně zdvořilí a budovat cesty, ať už zasněžené nebo bahnité, pro realizaci jejich přání. Tímto způsobem mohou zajistit, podporu Dělnické straně, jednotu srdce a rozkvět socialismu po celé zemi.

V naší straně je víra, že všichni její členové, funkcionáři a pracující, na svých pracovištích, vojenských oddílech a vesnicích, jako v úřadu jejího ústředního výboru, budou vždy jednotní ve svých idejích, budou v plném rozsahu spolupracovat v úsilí o realizaci společných cílů, vlastenecky hájit svou politiku.


02-11Soudruzi,

naše strana bude aktivní ve vytrvalém úsilí o dosažení jasného dne národního sjednocení, největšího přání korejského národa. Bude rezolutně rozbíjet všechny druhy obstrukčních programů zahraničních nepřátelských sil, se srdcem jednoty a Songunu.

Soudruzi,

pokud bude existovat pracující lid, bude spravedlnost a vítězství zajišťováno bojem za lidi, a spolu s lidmi.

Co se týče vzoru ušlechtilých idejí a úspěchů velkého prezidenta a generálního tajemníka, kteří zasvětili celý svůj život, aby učili věřit v lidi jako v nebe, a povznesli slávu  Koreje, bude naše strana i nadále milovat lidi a bojovat za ně, a snažit se přeměnit jejich krásné sny a ideály na realitu.

Veškeré historické zkoušky a zběsilé pokusy nepřítele ovládnout jednání našich funkcionářů a lidí, kteří tvoří jednotu se stranou, ani nemohou zpomalit rychlost revoluce korejského lidu, který směřuje k světlé budoucnosti. Pokud jde o tyto části jednoty, je revoluční ideologie, jako vánice z Pektu, hnací silou pro plavbu vpřed a rudá vlajka naší strany důstojnou plachtou.

Svět jasně uvidí, jak Korejská strana práce vydává všechny síly a moudrost našich skvělých lidí a vytváří velký Pektusan – národ, který bude prosperujícím a mocným národem na této planetě.

Korejská strana práce, která věří v lid jako v nebe, lid, který je jednotný ve jménu naší posvátné revoluce a jejích 70 let vítězství, je lokomotivou v čele revoluce a drží volant dějin. Cesta revoluce čučche bude vždy zdobena vítězstvími a slávou.

Apeluji na všechny členy strany:

Pracujme všichni nesobecky, s úsilím, pro dobro našich skvělých lidí.

 

Ať žije velký korejský lid, spojený jedním srdcem kolem nepřemožitelné strany, Korejské strany práce!

 

Kim Čong Un