Skip to content

KIM ČONG IL: Korejská lidově demokratická republika je neporazitelně silný stát typu čučche

Rozhovor poskytnutý stranickému deníku „Rodong sinmun“ a vládnímu tiskovému orgánu „Mindžu Čoson“ z 5. září čučche 97 (2008)

 

Slavíme šedesáté výročí založení slavné Kim Ir Senovy vlasti, Korejské lidově demokratické republiky, v historické době, kdy se pod revolučním vedením na principu songun (vedoucí role armády) naší strany otevírá zlatý věk rozkvětu vlasti.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen je zakladatelem naší republiky, praotcem socialistické Koreje a věčným prezidentem státu. Založením republiky pod vedením velkého vůdce došlo k základnímu obratu při probojování osudu vlasti a lidu.

Díky vůdcově pojetí budování státu v duchu čučche a jeho zkušenému a vytříbenému řízení byla naše republika vybudována, posilována a rozvíjena jako v dějinách nebývalá opravdu lidová země a vlast socialismu typu čučche a náš lid, který byl po staletí utlačován a opovrhován, uplatňuje v objetí republiky svá důstojná práva jako pán státu a společnosti a těší se z pravé hodnoty a štěstí života. Den ze dne stále krásnějších horách a řekách naší vlasti, na rozlehlých lánech, ve městech a na venkově celé země, v ulicích a vesnicích i na ocelově pevné obranné linii a na předsunutých strážních postaveních vlasti, v nesčetných továrnách, podnicích a v hospodářských i kulturních institucích a na monumentálních dílech jsou skvěle vytesány stopy velkého a posvátného vedení našeho vůdce a v každé vrstvě nejdůstojnějšího, hrdého a šťastného života, kterému se po řadě generací a staletí náš lid nyní těší, vřele ulpívá jeho laskavá otcovská láska a jakoby nebeská laskavost.

Členové naší strany, vojáci a lid, slavící šedesáté výročí založení republiky se slavnostně vzrušenou myslí hluboce promýšlejí velké revoluční dějiny a nesmrtelné revoluční zásluhy našeho vůdce, jenž celý život obětoval pro vlast a lid, a vzdávají otcovskému vůdci největší dík a nejvyšší slávu. Nehynoucí zásluhy, které velký vůdce nahromadil pro vlast a lid, jsou trvalým opěrným pilířem naší vlasti a revoluce a jsou pevným a jistým základem pro budování velké silné socialistické země a pro další dovršení velkého díla revoluce čučche.

Naše strana vysoce ctí velkého vůdce jako slunce čučche a dále rozvíjí vůdcovy myšlenky budování státu a jeho zásluhy a tak otevírá cestu pro postup při budování bohaté a silné vlasti epochy songun, cestu nových vítězství naší revoluce. Díky vedení revoluce songun a dlouhému tažení songun naší strany se naše republika majestátně vypíná jako socialistická velmoc typu čučche, disponující vždy vítěznou neporazitelnou vojenskopolitickou silou a vysoce prokazuje svou prestiž a mohutnost. Dnes členové naší strany, vojáci a lid na výzvu strany dávají letošnímu významnému roku zazářit jako roku historického obratu, který se vryje do historie vlasti, a jsou naplněni pevným odhodláním s vysoce vztyčeným praporem politiky songun vítězně plnit budování velké, silné socialistické země a velkou věc revoluce typu čučche.

 

1

 

Šedesátileté dějiny naší republiky jsou historií uhájení nezávislosti a cti vlasti uprostřed revoluční vichřice pod vedením velkého vůdce a velké strany, historií boje za nastolení silné vzkvétající socialistické vlasti a jeho vítězství, historií velké tvůrčí činnosti a změn.

Naše republika po celé historické období od kladení základů budování státu a od jeho počátků až do dnešních dnů budování silné velké socialistické země postupovala velkou cestou vítězství a slávy při překonávání bezpříkladných obtíží a zkoušek v ostré konfrontaci s agresivními silami imperialismu. Náš boj za budování nové vlasti a nové společnosti byl sice neúprosný a tvrdý, procházející nesčetnými těžkými zkouškami, avšak naše vlast otevřela novou cestu uskutečňování velké věci protiimperialistické samostatnosti a socialismu a na této cestě vytvořila historické zázraky a nahromadila velké nehynoucí úspěchy a cenné zkušenosti. Proto šedesátiletá historie naší republiky jasně září a naše dnešní socialistická vlast, Korea s politikou songun, vysoce demonstruje svojí prestiž a mohutnost jako pevnost samostatnosti a bašta socialismu.

Protijaponský revoluční boj, který organizoval a řídil velký vůdce, připravil hlavní základy pro založení naší republiky. Byl to historický revoluční boj, který otevřel počátky výstavby socialistického státu.

Protijaponský revoluční boj drtil japonské imperialistické agresory, kteří ozbrojenou silou okupovali naši zemi, byl posvátným vlasteneckým zápasem za osvobození vlasti a krajně úpornou protijaponskou revoluční válkou proti po zuby ozbrojené agresivní armádě japonských imperialistů.

Velký vůdce v dvacetiletém krvavém boji proti japonským imperialistům dovedl velkou protijaponskou válku k vítězství a uskutečnil tak velké historické dílo osvobození vlasti. Uprostřed plamenů protijaponského revolučního boje vůdce vystoupil s linií výstavby lidové politické moci, vytvořil tak cenné zkušenosti z nastolení politické moci a připravil slavnou revoluční tradici, která se stala trvalým bohatstvím vlasti a revoluce.

Boj naší strany a lidu za vybudování samostatného nezávislého státu na půdě osvobozené vlasti byl velmi složitý a probíhal za obtížných okolností a podmínek. V důsledku okupace jižní Koreje americkým imperialismem bylo území naší země rozděleno na dvě části a imperialistické reakční síly v zemi i v zahraničí všestranně ničemně manévrovaly, aby zmařily boj naší strany a lidu za vybudování nové vlasti.

Velký vůdce organizačně aktivizoval vysoké vlastenecké nadšení osvobozeného korejského lidu a všechny vlastenecké síly a tak rozdrtil úklady imperialistických reakcionářů a současně ustavil na severu Koreje lidovou politickou moc a pravidelné revoluční ozbrojené síly, které pokračovaly v protijaponských revolučních tradicích. Provedl všechny demokratické reformy, čímž vytvořil pevnou základnu pro ustavení samostatného nezávislého státu a na základě toho založil naší republiku. Vůdce posiloval orgány vládní moci republiky a upevňoval a rozvíjel lidové státní a politické zřízení a moudře je řídil, aby se ve všech oblastech státní výstavby jeho převaha a životnost vysoce projevily.

Minulá vlastenecká osvobozovací válka proti ozbrojené agresi amerického imperialismu byla pro naši mladou republiku první nejvážnější zkouškou, byl to nejostřejší zápas, při kterém šlo o bytí a nebytí země a národa. Američtí imperialisté ve snaze likvidovat naši republiku v samotném počátku zmobilizovali svou obrovskou agresivní vojenskou sílu a dokonce i vojenské síly patnácti svých satelitních zemí a jako šílení nasadili do války moderní výzbroj a válečné prostředky všeho druhu, ale utrpěli hanebnou porážku.

Pod vedením neporazitelného vojevůdce s ocelovou vůlí, velkého vůdce, naše armáda a lid povstali jako jeden muž do spravedlivé vlastenecké osvobozovací války a vykazovali na frontě i v zázemí bezpříkladné masové hrdinství a díky tomu, že takto obětavě bojovali, porazili agresivní vojenské síly amerických imperialistů, kteří se naparovali jako „nejsilnější“ na světě. Naše armáda a lid čestně uhájili svobodu a nezávislost vlasti, povzbudili protiimperialistický národně osvobozovací boj utiskovaných národů a ve velké míře přispěli k uchování světového míru. Historické vítězství ve vlastenecké osvobozovací válce důrazně demonstrovalo neporazitelnou mohutnou sílu a pevnost státního a společenského zřízení naší republiky, důvěru naší armády a lidu v jisté vítězství a jejich neochvějnou bojovou vůli a zřetelně ukázalo, že lid, který uchopí svůj osud do svých rukou a pevně se semkne kolem strany a vůdce, nemůže být žádnou silou poroben. Naše republika získala ve světě označení „země hrdinů“ a naše armáda a lid dostali název „hrdinská armáda” a „hrdinný lid” díky velkému válečnému úspěchu, kdy po rozbití mýtu o „síle” amerického imperialismu poprvé ve světových válečných dějinách způsobili americkým imperialistům ostudnou porážku.

Naše Korea, vlast čučche, vytvořila zázraky a dosáhla nových úspěšných změn nejen ve vojenském konfliktu s imperialistickými agresivními silami, ale i při poválečné obnově a výstavbě, v socialistické revoluci a při budování socialismu. Na spáleništi, kde bylo vše zničeno válkou, jsme začali z ničeho a dosáhli jsme v revoluci a ve výstavbě epochálních přeměn.

Pod vytříbeným vedením velkého vůdce jsme v naší zemi za několik málo let dokončili poválečnou obnovu a výstavbu a bez jakýchkoli úchylek naším způsobem skvěle dokončili kolektivizaci zemědělství a socialistickou přestavbu soukromého obchodu a průmyslu. Náš lid na výzvu velkého vůdce rozvinul velký pochod Čchollima (Letícího koně) s energií, schopnou postoupit deset nebo i sto kroků, zatímco jiní učiní jeden krok, čímž jsme při budování socialismu dosáhli bezpříkladně velkého revolučního vyvrcholení. Naše po staletí zaostalá země v průběhu gigantického tvůrčího a budovatelského boje za socialismus vyvstala jako nejvyspělejší mohutná socialistická země, jejímž středem jsou lidové masy, jako silná samostatná, hospodářsky nezávislá a vlastní obrany schopná socialistická země a stala se zemí opěvovanou ve světě jako Korea Čchollima a jako vzorová země socialismu. Nová doba revoluce čučche a doba politiky songun jsou obdobím významného následování velkého díla revoluce čučche, navazujícího na myšlení, vedení a dílo velkého vůdce, je to nový vysoký stupeň vývoje naší vlasti a revoluce.

Naše strana se drží vznešených záměrů velkého vůdce a již dříve vytyčila jako svůj nejvyšší program prolnutí celé společnosti myšlenkou čučche a pevně se jí drží jako základní linie výstavby strany, státu a armády. Naše strana posiluje a buduje stranu, stát a armádu jako stranu velkého vůdce, vůdcův stát a vůdcovu armádu, soustřeďuje všechny síly k tomu, aby přetvářela i proměňovala také lidi, společnost a přírodu podle požadavků vůdcovy revoluční ideologie a myšlenky čučche a položila pevný základ pro splnění velkého díla přeměny celé společnosti myšlenkou čučche.

V 90. letech minulého století se situace náhle změnila a naše vlast a revoluce narazily na historicky nebývale těžké nesnáze a zkoušky. Imperialisté a reakcionáři využívali rozpadu socialismu v některých zemích světa, povykovali o „konci socialismu“ a současně soustředili útočné šípy na naši republiku, která beze změny nesla vysoce vztyčený prapor socialismu. V důsledku machinací imperialistů a reakcionářů, namířených proti naší republice a proti socialismu, byly suverenita země a národa a jejich právo na existenci vážně ohroženy, naše země se stala místem nejostřejší konfrontace socialismu s imperialismem a náš lid se dostal na osudové rozcestí, zda bude žít jako samo statný národ, nebo zda se opět stane koloniálním otrokem.

Naše strana čelila vzniklé situaci tak, že s vysoce vztyčeným praporem politiky songun mohutnou neporazitelnou politicko-vojenskou silou krok za krokem drtila manévry imperialistů a reakcionářů proti republice a proti socialismu a přitom čestně obhájila suverenitu země a národa a náš socialismus. To, že naše nevelká země v boji s imperialistickou reakcí v čele s americkým imperialismem sama obhájila zemi, národ a socialismus, je velkým vítězstvím, které má světodějný význam. V pravém smyslu slova je možno nazvat zázrakem všech zázraků velký revoluční úspěch naší revoluce politiky songun, která potlačila a rozdrtila agresivní manévry amerického imperialismu, všude na světě uplatňujícího panovačnost a svévoli, a která v politicko-vojenské konfrontaci s americkým imperialismem bez výstřelu sklízela v boji jedno vítězství za druhým.

Dosáhli jsme velkých revolučních změn ve všech oblastech v politice i ve vojenství, v hospodářství a v kultuře i uprostřed tvrdých zkoušek boje za udržení socialismu. Díky stranickému vedení revoluce songun naše země velkolepě vystoupila do postavení politicko-ideově silné a vojensky mocné země, otevřela cestu nástupu při budování velké silné země a přivodila tak nový obrat v revoluci a výstavbě. Naše republika dnes s jistotou disponuje základními zárukami pro splnění významného díla budování velké silné socialistické země a revoluce čučche a urychluje generální nástup revoluce songun při výstavbě hospodářsky mohutné socialistické země.

Socialistická Korea, která politikou songun vítězí a prokazuje svou mohutnost, se stala majákem nadějí a vítězným praporem lidu celého světa, směřujícího k samostatnosti.

Šedesátiletá historie, kterou prošla republika pod vedením velkého vůdce a naší strany, vzbuzuje u našeho lidu nesmírnou hrdost a sebedůvěru a ještě více upevňuje jeho víru ve vítězství. Naše armáda a lid považují vlast socialismu typu čučche za dražší než vlastní život, bezmezně ji milují a stále energičtěji bojují, aby svou zemi, svou vlast do posledních sil obhajovali a vedli k zářivému rozkvětu.

 

2

 

Velký vůdce a velká strana budují velkou zemi. Když je vůdce velký a strana velká, pak i malá, zaostalá země se může stát rozvinutou a prestižní silnou zemí.

Velikost strany a vůdce je velikostí myšlenek a vedení. Naše republika mohla vzniknout jako neporazitelně mohutná, silná socialistická země typu čučche, protože učinila svou řídící ideologií velkým vůdcem vytvořenou myšlenku čučche a pod vedením naší strany ji v celé šíři při budování a činnosti státu uskutečňovala.

Věčně nehynoucí myšlenka čučche je světový názor, v jehož středu je člověk, a ideologie samostatnosti, je to vedoucí myšlenka naší doby, vědecky osvětlující cestu obrany a realizace, samostatnosti lidových mas, samostatnosti země a národa. Naše republika, jež uskutečňuje velkou myšlenku čučche při budování a činnosti státu, je socialistickou zemí s lidovými masami ve svém středu, pro niž lid představuje nebesa. Naše republika je samostatným socialistickým státem výrazného typu čučche se silným národním charakterem a je neporazitelně silnou socialistickou zemí, která mohutnou silou politiky songun porazí jakkoliv silného nepřítele a projde všemi nesnázemi a zkouškami.

Naše republika je opravdovou zemí lidu, která činí lidové masy pány státu a společnosti a slouží lidovým masám. Je socialistickou zemí, jejímž středem jsou lidové masy.

Lidové masy jsou sice hlavní podstatou dějin společnosti, ale jejich postavení a úloha nejsou v každé společnosti a v každé zemi stejné. V historii dosud neexistovala země, zajištující postavení a úlohu lidových mas na nejvyšší úrovni, jak je tomu v naší republice, jež uskutečňuje myšlenku „vážit si lidu jako nebes”, kterou velký vůdce učinil svým heslem. V této myšlence je obsažen ušlechtilý duch lásky k lidu, kdy lidové masy uznáváme jako nejcennější a nejvlivnější faktor ve světě, lidu svědomitě sloužíme a všechny věci řešíme v souladu s lidovými masami. Úcta k lidu jako k nebesům je základním ideálem budování naší strany a státu, je základem celé linie a politiky a výchozí bod činnosti státu. Také socialistické státní a společenské zřízení naší republiky i socialistická ústava a další zákony, celá linie a politika strany a státu i veškerá jejich činnost jsou prodchnuty zaměřením na důslednou ochranu a zajištění samostatných práv a zájmů lidových mas. Základem socialismu je lid a naše politika, kladoucí na první místo zájmy lidu, představuje pravou socialistickou politiku. Je to politika nekonečné lásky a důvěry vůči lidu, ušlechtilá politika humanistické mravnosti. Linie i politika naší strany a vládní moci republiky všechny odrážejí vůli a požadavky lidových mas a jsou úspěšně uskutečňovány díky uvědomělému nadšení a boji lidových mas. V naší zemi je růst blahobytu lidu vytyčen jako nejvyšší zásada činnosti strany a státu, takže heslo „Sloužíme lidu“ je v činnosti státu důsledně uskutečňováno a v každém případě je naprosto nepřípustné zájmy lidu poškozovat, nebo se k lidem chovat panovačně, zneužívat svého postavení a dopouštět se byrokratismu. V naší zemi považujeme lidové masy za nejcennější bytosti, takže i název státu, armády a orgánů bezpečnosti i označení monumentálních tvůrčích děl a různé čestné tituly jsou spjaty se slovem „lid”, což jasně symbolizuje lidový charakter našeho státu, našeho zřízení a naší politiky.

V objetí socialistické vlasti, jejímž středem jsou lidové masy, zaujímá náš lid postavení pána státu a společnosti, a jakožto hospodář se těší šťastnému, smysluplnému životu a jako hospodář plní svou zodpovědnost a roli. Každý z našeho lidu se stejnými právy podílí na výkonu vládní moci a na státní správě a jako součást některé politické organizace vede hodnotný politický život. V naší zemi stát zodpovídá za život lidu a pečuje o něj a všechen lid díky bezplatnému systému školství a neplacené zdravotní péči a díky různým lidovým opatřením libovolně studuje, posiluje si zdraví, těší se revolučnímu, poesií naplněnému kulturnímu a citovému životu. Naše strana i stát dnes i při věcném nedostatku a za obtížných podmínek věnují prvořadou pozornost životní úrovni lidu, soustřeďují všechny síly na její stabilizaci a vzestup a se zvýšenou energií urychlují výstavbu hospodářsky silné socialistické země, aby náš lid v blízké budoucnosti dobře žil, aniž by měl světu co závidět. Samostatný a tvořivý život, kterému se náš lid těší v objetí republiky, představuje důstojný a smysluplný, šťastný a opravdu lidský život, jaký si v kapitalistické společnosti ani není možno představit.

Naše strana a naše republika vedou lid s láskou a důvěrou a pečují o něj. Jsou pro něj nejbližší mateřskou stranou a mateřskou vlastí, které chrání osud lidu, a objetí strany a vlasti je pravou kolébkou jeho života a štěstí. Proto náš lid – ať již ve dnech slávy, nebo za dnů tvrdých zkoušek – vždy beze změny s důvěrou šel za naší stranou a za vládou republiky a v pevném semknutí kolem strany s nasazením života hájil svou zemi, svou vlast a hrdinně bojoval za sílu a rozkvět vlasti.

Díky vedení naší strany, která věrně navazuje na našeho vůdce, jemuž byla vrozena láska k lidu a víra v lid, a na jeho myšlenky a záměry, představuje jednomyslná semknutost celé společnosti nad jiné cenný záslužný úspěch výstavby státu, jaký byl skvěle uskutečněn pouze v naší socialistické vlasti, a představuje pravou hrdou podobu naší společnosti, kterou nelze najít nikde na tomto světě. Strana a vůdce nekonečně milují lid a pečují o něj a lid straně a vůdci naprosto důvěřuje a podporuje je svou oddaností; a právě na základě takového vztahu revoluční soudružské lásky a nerozlučného pokrevního spříznění se i za jakkoliv složitých okolností a podmínek vytvořila a rozvíjela jednomyslná semknutost vůdce, strany a mas a celá společnost vytvořila jednu velkou harmonickou rodinu, jejíž členové si vzájemně pomáhají a jeden druhého vedou. Dnes tato semknutost jakožto jednomyslná jednota celé strany, celé armády a všeho lidu ocelově pevně semknutých kolem hlavního vedení revoluce na základě jediné ideologie a přesvědčení, soudružské lásky a soudružské věrnosti ještě více zesílila na nové vyšší úrovni a tuto velkou jednotu není možno rozbít žádnou silou.

Naše jednomyslná jednota je základní zárukou pevnosti socialistického zřízení a společenské stability naší země, je nekonečně velkým zdrojem neporazitelné síly socialistické vlasti a mocnou hnací silou vítězného postupu revoluce a budování bohaté a silné vlasti. Američtí imperialisté se nejvíce obávají naší jednomyslné jednoty, v níž se semkly miliony vojáků a civilistů kolem velké strany, a všemožnými machinacemi se snaží tuto jednotu rozvrátit. Američtí imperialisté a jim přisluhující síly se sice nadále přidržují agresivních vojenských akcí, ale když se ještě snaží zkoušet na nás reklamy „lidských práv“ nebo „demokracie“, jsou to jen jejich nesmyslné iluze. „Ochrana lidských práv“ nebo „demokracie“, s nimiž přicházejí imperialističtí reakcionáři, jsou jen lživé argumenty, které mají zastřít vměšování do záležitostí jiných zemí a panovačné machinace, a snahy pomlouvat takovými falešnými argumenty naši republiku, vlast našeho lidu, a naši společnost, v níž panuje jednomyslná jednota, jsou absurdní, vyvolají jen velké rozhořčení našeho lidu a ani v nejmenším nemohou být tolerovány.

Velká země lidu, které se dostává naprosté podpory i důvěry a vřelé lásky lidových mas, a socialismus našeho typu s lidovými masami v jeho středu se probojují všemi bouřemi a trvale si uchovají svou ušlechtilou podobu a zářící majestátní vzhled.

Naše republika je samostatnou socialistickou zemí, která si při výstavbě a činnosti státu pevně uchovává charakter čučche a účinně udržuje svůj národní ráz.

Charakter čučche a národní ráz znamenají samostatnost, jsou životem země i národa a lidových mas. Boj lidových mas za samostatnost probíhá v jednotkách, kterými jsou země a národ, a tak revoluce a budování každé země musí probíhat samostatně a tvořivě, přičemž hospodáři jsou strana, vládní moc a lidové masy příslušné země. Pouze tehdy, když v revoluci a při výstavbě pevně dodržujeme charakter čučche a národní rysy a když se pevně držíme samostatné linie, je možno uhájit suverenitu země a národa, zajistit samostatný vývoj a úspěšně uskutečňovat samo statnost lidových mas.

Velký vůdce poprvé v dějinách přišel s originálními myšlenkami, které se týkají charakteru čučche, národních rysů a linie samostatnosti, otevřel tak cestu samostatného rozvoje korejské revoluce a svou ocelovou vírou a vůlí a zkušeným řízením vedl revoluci k tomu, aby se v revoluci a při výstavbě důsledně dodržovaly zásady čučche a linie samostatnosti. Naše strana a stát na podporu vůdcových myšlenek o budování státu stanovily jako základní zásady velké věci samostatnosti lidových mas a splnění velkého díla socialismu pevné hájení charakteru čučche a národních rysů a dodržování linie samostatnosti. Jejich důslednou realizací vyzvedly naši zemi jakožto samostatnou zemi s velkou autoritou a vysokou vážností, jako socialistický stát ušlechtilé lásky k lidu a k národu.

Všechny otázky, které vyvstávají při budování a činnosti státu a v revoluci i při výstavbě, jsme řešili podle našeho vlastního myšlení a přesvědčení, podle našeho rozhodnutí a vůle, v souladu s reálnou situací naší země, ve prospěch naší revoluce a podle zásady prosazování života vlastní silou, tedy vlastními silami a naším způsobem. Ve všech otázkách politiky, hospodářství, vojenství, kultury a zahraničních vztahů jsme pevně stanovili zásady čučche a samostatné postoje, důsledně jsme odmítali poklonkování před velkými zeměmi, dogmatismus a všechny myšlenky opřené o cizí vnější síly, rozhodně jsme odmítali jakékoliv zasahování a nátlak imperialistických reakcionářů a kterékoliv zahraniční síly. Bez omezení ustálenými teoriemi a hotovými formulacemi a ať si kdokoliv říká cokoliv jsme o všech věcech rozhodovali podle našeho myšlení a podle našich požadavků a zájmů a sebevědomě jsme jednali, jak jsme se sami odhodlali. Naše strana již dříve vystoupila s heslem „Žijme podle našeho způsobu!“ a v tom právě spočívá čučche, samostatnost a zajišťování života vlastní silou, v tom je naše důstojnost, hrdost a čest.

Velký vůdce úzce propojil třídnost a národní příslušnost, osud socialismu a národa na základě toho, že ze stanoviska čučche nově vědecky objasnil podstatu národnostní otázky a postavení i úlohu, kterou má národ ve vývoji společnosti. Tím umožnil v revoluci i při výstavbě pevně udržovat třídnost a současně dobře uchovávat národní charakter a otevřel cestu, kterou je možno společně s postupem velké věci socialismu dosáhnout národní prosperity a rozkvětu.

V souladu s vůdcovými myšlenkami a teoriemi čučche, které se týkají národnostní otázky, si naše strana a stát váží národních rysů ve všech oblastech revoluce, výstavby a života společnosti a aktivně je uplatňují. Protože člověk je příslušníkem třídy a současně příslušníkem národa, má společně s třídním také národní charakter a třídní i národní požadavky. Jestliže národní charakter a národní požadavky přehlížíme a potlačujeme, nemůžeme sjednotit široké masy lidu a všechny vlastenecké síly a vybudovat opravdový samostatný a nezávislý stát a úspěšně plnit velké dílo samostatnosti lidových mas a socialismu. Náš národ je hrdý národ s dávnou pětitisíciletou historií a skvělou kulturou. V národním charakteru našeho lidu je ztělesněna národní moudrost a schopnosti, nezlomný charakter a duch vlastenectví i vynikající tradice národní kultury. Naše strana a stát si vysoce váží vynikajících a krásných tradic našeho národa, jejich udržování uložila jako závažný politický úkol a důsledně jej plnila. Společně s udržováním národních předností, které k nám dospěly s historickým vývojem, vytvořili jsme s postupem času a revoluce nové národní přednosti. Na jejich základě vychováváme lid v duchu učení o prvořadosti korejského národa, což znamená, že náš vůdce a naše strana jsou nejlepší a že je nejlepší naše ideologie a naše zřízení. Umožňujeme tak, aby ještě více zazářila velikost našeho národa.

Velká věc socialismu typu čučche je dílo uskutečňující samostatnost dělnické třídy a ostatních mas pracujících a zároveň zajišťující samostatnost země a národa a vytvářející národní prosperitu a rozkvět. Naše strana a stát energicky urychlovaly socialistické budování a současně dodávaly záři přednostem našeho národa a vytvářely novou historii národního rozkvětu.

Díky tomu, že jsme pod vedením velkého vůdce a velké strany v revoluci a budování pevně dodržovali charakter čučche a správně udržovali národní charakter, nemohlo na nás zapůsobit žádné vměšování ani nátlak imperialistických reakcionářů, ani mezi nás nemohl proniknout soudobý revizionismus ani jiné oportunistické myšlenkové proudy; mezi naším lidem se neobvykle zvýšila národní hrdost a sebevědomí, vědomí národní samostatnosti a sebeúcta a ještě více se tak prokázal duch socialistického vlastenectví. Naše republika, která sílí a rozvíjí se pod praporem myšlenky čučche, jakožto socialistická země s lidovými masami ve svém středu důsledně ztělesňuje třídní a revoluční zásady a současně jakožto samostatný, hospodářsky nezávislý a sebeobrany schopný stát nese v sobě hrdost pravé vlasti celého národa. Naše vlast socialismu typu čučche stojí bez zakolísání i uprostřed velkých světových politických proměn a dnes i zítra bude sklízet vítězství za vítězstvím na cestě svého rozvoje, na velké cestě čučche.

Imperialističtí reakcionáři nyní naši republiku, vlast čučche, pomlouvají, že je „uzavřená“ nebo „izolovaná“, a současně nesmyslně manévrují s úmyslem vnutit nám „reformy“ a „otevření“. My jsme nikdy ani jednou dveře do naší země nezavřeli a s mnohými zeměmi a s miliardami lidí z celého světa se vzájemně respektujeme a navázali jsme spolu dobré vztahy. A máme-li mluvit o reformách, pak jsme my již před několika desítkami let revolučně přetvořili staré společenské zřízení a při stálých inovacích všeho starého a zaostalého neustále vytváříme nové věci. Ve skutečnosti ten, kdo z nepřátelských pohnutek vůči naší zemi blokuje naši zemi a snaží se o naši izolaci, jsou imperialisté a reakcionáři a také „reformy“ a „otevření“, o kterých oni žvaní, představují jen agresívní rozbíječský manévr, který má zničit socialismus našeho typu. Takové machinace imperialistických reakcionářů pouze jen zhorší vztahy s námi a neuniknou nezdaru.

Naše republika je neporazitelná a silná socialistická země vystupující velkolepě díky politice songun.

Revoluční historie velkého vůdce a naší strany jsou dějinami vedení revoluce songun a naše vlast a revoluce pod praporem politiky songun prokázaly mohutnou neporazitelnou sílu a otevřely cestu vítězství a slávy. Náš vůdce osvobodil vlast politikou songun a samostatnost i nezávislost vlasti a její sílu a rozvoj vojensky pevně zajistil. Naše strana, podporující vůdcovu myšlenku a linii politiky songun, se od počátku společně se stranickou činností chopila jako důležitého základu práce v armádě, soustředila síly na politicko-ideové a vojensko-technické posilování našich revolučních ozbrojených sil a tak vytvořila pevnou základnu pro rozvoj stranického řízení revoluce podle principu songun na nový vyšší stupeň.

Dnes naší stranou rozvíjená linie revoluce songun a politika songun představuje velkou revoluční linii naší doby a základní politickou metodu socialismu, která činí vojenství prvořadou státní záležitostí, všestranně posiluje lidovou armádu a brání tak vlast, revoluci a socialismus a s lidovou armádou jako jádrem a hlavní silou pevně vytváří hlavní podstatu revoluce a tak energicky prosazuje celkové budování socialismu.

Také v systému státní správy jsme zvýšili pravomoc Výboru národní obrany. Zavedli jsme systém, v němž Výbor národní obrany řídí celou agendu národní obrany, takže jsme zajistili, aby veškerá činnost v revoluci a výstavbě byla důsledně prováděna podle zásady upřednostnění armády. Naše politika songun je zakořeněna v myšlence čučche, v úplnosti ztělesňuje a shrnuje revoluční principy čučche, strategii a taktiku, metody a umění řízení podle principu čučche a jakožto taková se stává praporem vítězství naší vlasti a revoluce v každém boji a všemocným drahocenným nástrojem revoluce a výstavby.

Mezi silami státu je nejdůležitější vojenská síla. Náš protiimperialistický a protiamerický boj se prudce rozpoutal na všech frontách, politické a vojenské, hospodářské i ideově-kulturní, avšak hlavní frontou, jež přitom určuje osud země a národa, je protiimperialistická vojenská fronta. Konfrontace s agresivní silou imperialismu je ve své podstatě konfrontací síly a na imperialisty platí jen síla. Je nezvratnou skutečností dneška, že bez vlastní síly, bez silné sebeobranné vojenské síly není možné zvítězit v boji s imperialismem, není možno ubránit stranu ani stát a není možno uhájit ani bezpečnost lidu.

Naše strana revolučním vedením v duchu songun a politikou songun posílila a rozvinula lidovou armádu podle jména i ve skutečnosti v armádu strany a vůdce, v neporazitelnou revoluční ozbrojenou sílu. V lidové armádě pevně platí stranický systém jediného vedení, systém vojenského velení vrchního velitele a duch revoluční armády. Celá armáda od nejvyššího velitele až po všechny vojíny vytváří jeden harmonický celek, založený na revoluční soudružské lásce. Všichni velitelé i vojáci lidové armády vyzráli v lidi ideově silné a se silným přesvědčením, stali se neporazitelnou, vždy vítěznou ozbrojenou silou, která ovládá strategii a taktiku našeho stylu a je plně vybavena moderní vojenskou výzbrojí. Náš obranný průmysl typu čučche nabyl schopnosti vyrábět všechny mohutné moderní zbraně i vojenskou výzbroj a vojenské prostředky a v celé společnosti pevně zakotvilo vědomí významu armády a na stále vyšší úrovni se uskutečňuje vyzbrojování všeho lidu a proměna celé země v pevnost.

Naše republika díky politice songun potlačila a rozdrtila veškeré provokace a machinace imperialistických reakcionářů, zaměřené na naši izolaci a zardoušení, a ukázala celému světu svou vítěznou, neporazitelnou vojenskou moc. Naše vlast, otčina politiky songun, se strmě vztyčila jako světová vojenská velmoc, kterou se žádná agresivní síla nemůže odvážit provokovat.

Díky stranickému vedení revoluce v duchu songun a díky politice songun bylo politicko-ideové obranné postavení naší republiky upevněno jako skála a na hospodářské a kulturní frontě došlo k velkým novým přeměnám. Na cestě politiky songun naše armáda a lid svým duchem revolučních vojáků a bojovou morálkou dospěli k jednomu společnému myšlení a bojové morálce, skvěle uskutečnili velkou jednotu milionů vojáků a civilistů a ještě více byla bezpříkladně posílena politicko-ideová mohutná síla vlasti a revoluce. Pod stranickým vedením politiky songun armáda a lid splynuli tělem i duchem a revolučně a bojově rozvinuli veškerou činnost při budování socialismu. Díky tomu probíhaly velké akce přetváření přírody, které zcela změní naši rodnou zemi, povstalo mnoho monumentálních děl, ve skocích se rozvíjela věda a technika a rozhostil se nový zlatý věk kultury a umění epochy songun.

Díky naší politice sjednocování vlasti a společnému úsilí národa, založeným na politice songun, byla přijata a vydána Společná deklarace severu a jihu z 15. června a Deklarace ze 4. října, čímž byla zahájena převratná fáze sjednocení vlasti. Bezpříkladně se zvýšilo energické odhodlání k samostatnému sjednocení v celém národě na severu, na jihu i v zámoří a hnutí za sjednocení vlasti se šíře rozvíjí v celonárodní hnutí „Náš národ společně!“

Naše politika songun proti agresi a válečné politice imperialismu, obhajující samostatnost země a národa, vyvolává velký souhlas mezi pokrokovými lidmi světa a aktivně přispívá světovému míru a velké věci samostatnosti lidstva. Díky politice songun a naší samostatné zahraniční politice se na mezinárodní scéně nebývale zvýšila autorita a vliv naší republiky a její zahraniční vztahy se rychle rozšiřovaly a vyvíjely.

Korejská lidově demokratická republika byla pod vedením našeho vůdce a strany vybudována jako socialistický stát typu čučche, disponující neporazitelnou silou, byla posilována a rozvíjena a ve své historii úspěšně odrazila všechny provokace. Dosáhla tak velkých vítězství a velkých přeměn, které vyvolávají obdiv v celém světě. Slavnou Kim Ir Senovu vlast, socialistickou Koreu, zářící myšlenkou čučche a politikou songun, náš lid vřele miluje a vysoce podporuje jako velkou matku-vlast a desítky milionů našich krajanů ji s hrdostí považují za pýchu a čest celého národa a za baštu jednoty vlasti. Socialistická Korea vyvstává ve své majestátnosti jako velká socialistická země, k níž se soustřeďuje světová pozornost a která přitahuje sympatie nesčetných lidí.

 

3

 

Naše republika sice již prošla dalekou revoluční cestou s vysoce vztyčeným praporem čučche a pod praporem politiky songun, ale naše revoluce ještě neskončila. Na půdě vlasti musíme vybudovat prosperující a vzkvétající silnou socialistickou velmoc a pomocí velké jednoty celého národa musíme uskutečnit dílo sjednocení vlasti. Musíme společně se všemi zeměmi a se všemi pokrokovými lidmi, tíhnoucími k samostatnosti, hájit světový mír a účinně bojovat za uskutečnění velké věci samostatnosti lidstva.

Vybudování silného socialistického státu, jak bylo celoživotním přáním velkého vůdce, je vznešeným úkolem, který má naše strana a stát před naší epochou a revolucí. Pod vedením revoluce songun naší stranou musí celá strana, celá armáda a všechen lid s pevnou vírou ve vítězství energicky urychlovat všeobecný postup revoluce songun k cíli vybudování velké, silné země.

Především musíme ještě více upevňovat politicko-ideové obranné pozice socialistické vlasti.

Mohutnost socialismu spočívá v politicko-ideové síle a pevné udržení politicko-ideových pozic socialistické vlasti je nezbytným požadavkem při budování silného velkého státu. Průbojným rozvinutím ideologické práce v souladu s prohlubováním a vývojem revoluce a výstavby musíme v celé šíři vyvolávat nekonečně velkou duchovní sílu naší armády a lidu a ještě výše demonstrovat velkolepost socialistické Koreje jakožto politicko-ideové velmo ci. Musíme ještě zlepšit výchovu v oboru ideologie čučche a výchovu v politice songun mezi funkcionáři, členy strany a pracujícími a tak zajistit, aby revolučně a bojově pracovali a žili, jak se sluší na revoluční bojovníky nové epochy revoluce čučche a epochy politiky songun. Hlubokým a účinným rozvinutím třídní, revoluční a socialistické výchovy a různých dalších výchovných činností musíme zajistit, aby si funkcionáři, členové strany a pracující osvojili vysoké třídní vědomí, revoluční uvědomění, pevnou víru v socialismus a duch socialistického vlastenectví.

Musíme ještě více ocelově upevňovat jednomyslnou jednotu revolučních řad. Základním jádrem naší jednomyslné semknutosti je nejvyšší vedení revoluce. Musíme zajistit, aby všichni funkcionáři, členové strany, vojáci a lid ve zcela jednoznačně vyjádřeném duchu na smrt odhodlané ochrany vůdce politicko-ideově a s nasazením vlastního života chránili nejvyšší vedení revoluce. Všichni velitelé a vojáci lidové armády a lid se musí svým myšlením i vůlí a morální zodpovědností ještě pevněji semknout kolem naší strany a věrně podporovat ideologii a vedení strany.

Je-li jednomyslná jednota hlavním základem revoluce, pak základem jednomyslné jednoty je mínění lidu. Musíme podchycovat cítění lidu a dobře s lidmi pracovat a tak neustále posilovat a rozvíjet jednomyslnou jednotu našich revolučních řad.

Musíme zvýšit bdělost vůči machinacím nepřátel, kteří chtějí rozvrátit naše politicko-ideové pozice a zničit naši jednomyslnou jednotu, a musíme jim rozhodně čelit. Musíme zahájit silný boj, abychom rozdrtili manévry imperialistů a reakcionářů, zaměřené na ideově kulturní infiltraci a boj psychologickými triky, a musíme se zvýšenou intenzitou ideologického boje znemožňovat pronikání sebemenších prvků buržoazní ideologie a životních sklonů mezi nás.

Musíme stále vynakládat velké úsilí na zvyšování obranné síly země pod vysoce vztyčeným praporem politiky songun. Obranná síla země představuje suverenitu a právo na existenci Koreje s politikou songun, její autoritu a důstojnost a je jejím osudem. Jen za stálého posilování obranyschopnosti země můžeme uhájit bezpečnost vlasti a lidu a můžeme spolehlivě vojensky zaručit vybudování silného socialistického státu.

Lidová armáda je hlavní silou naší revoluce a silou, která je jádrem obrany vlasti. V naší politice songun je vojenství prvořadé a posilování lidové armády je hlavním základem.

Při posilování armády je nejdůležitější v armádě důsledně nastolit systém jediného vedení vrchního velitele a systém armádního velení vrchního velitele. Je třeba zajistit, aby celá armáda oddaně podporovala myšlenky a řízení nejvyššího velitele, sdílela s ním společný osud a podle rozkazů a pokynů nejvyššího velitele se pohybovala jako jeden muž.

Musíme naší lidovou armádu ještě pevněji politicko-ideově a vojensko-technicky připravovat. Musíme zlepšovat politickou činnost strany v armádě a zajistit, aby si všichni vojáci plně osvojili politicko-ideové morální rysy armády strany a vůdce, armády nejvyššího velitele a aby v ještě větší míře vykazovali ušlechtilou ctnost jednoty důstojníků a vojáků, založené na revoluční soudružské lásce. Na cestě politiky songun pod vedením strany musí armáda i lid sdílet společný osud v životě i ve smrti a je třeba ještě více upevňovat a rozvíjet velkou solidaritu armády a lidu. Musíme důsledně provádět výcvikové směrnice strany a tak vychovat všechny vojáky jako bojovníky, z nichž každý vydá za sto nepřátel, a kteří ovládají strategii a taktiku a metodu vedení boje našeho typu a dovedou je zdárně využít ve skutečném boji. Musíme také neustále modernizovat výzbroj lidové armády na základě nejnovější vědy a techniky. Velitelé a vojáci lidové armády si musejí být hluboce vědomi závažnosti úkolů, které mají před stranou a revolucí, vlastí a lidem, a s tím hájit obrannou linii vlasti jako nedobytný val a plnit roli průkopníků při budování socialismu.

V celé společnosti musíme zavádět morální vědomí, které si váží vojenství, a všichni lidé se musí svědomitě učit vojenským znalostem, celá strana, celá země a všechen lid musí být důklad ně připraveni, aby v případě ohrožení mohli reagovat. Je třeba upevňovat budování národní obrany a učinit tak z celé země nedobytnou pevnost.

Je nutno energicky urychlovat výstavbu socialistického hospodářství, abychom naši zemi vybudovali jako hospodářskou velmoc.

V současnosti budování hospodářství představuje frontu hlavního náporu při výstavbě silné velké země. Jen tehdy, když urychlenou hospodářskou výstavbou vybudujeme naši zemi jako socialistickou hospodářskou velmoc, budeme moci ještě více posílit politicko-vojenskou sílu Koreje při politice songun a budeme moci učinit zemi bohatou a silnou a epochálně zvýšit životní úroveň lidu. Stanovili jsme si velkolepý cíl otevřít bránu velké silné země v roce 2012 k stému výročí narození velkého vůdce. Abychom tento cíl uskutečnili, musíme při výstavbě socialistického hospodářství vyvolat nový revoluční obrat, posílit tak hospodářskou sílu země a rozhodně řešit otázku životní úrovně lidu. Celá strana, celá země a všechen lid musí povstat k rozvinutí generální ofenzívy na urychlení hospodářské výstavby.

Abychom dosáhli revolučního obratu při budování ekonomiky, musíme důsledně plnit linii hospodářské výstavby v období songun, kterou stanovila naše strana. Podle požadavku linie naší strany pro hospodářskou výstavbu musíme přednostně rozvíjet obranný průmysl a současně rozvíjet lehký průmysl a zemědělství a tak přivodit epochální obrat ve vzestupu životní úrovně lidu. Zajištění předstihu přednostních odvětví, základních průmyslových odvětví národního hospodářství je jeho klíčovým článkem v zájmu stejně rychlého rozvoje obranného průmyslu, lehkého průmyslu a zemědělství. Je třeba soustředit státní síly do přednostních odvětví a základních průmyslových odvětví národního hospodářství, pozvednout energetický, uhelný průmysl a hutnictví a obor železniční dopravy a tak otevřít širokou cestu útoku na vybudování hospodářské velmoci. Důsledným plněním stranické linie prosazující důležitost vědy a techniky musíme otevřít nejvyspělejší vědeckotechnické obory a vyzvednout vědu a techniku země na vysokou úroveň. Ve všech oblastech národního hospodářství je v souladu s nároky informační technologie nutno účinně prosazovat modernizaci továren a podniků na základě nejnovější vědy a techniky.

Je nezbytné zlepšovat řízení socialistického hospodářství. Při řízení hospodářství musíme pevně dodržovat socialistické zásady, správně aplikovat kolektivní metody řízení a posilovat státní centralistické a jednotné vedení a na základě toho musíme zajištovat, aby se vysoce uplatnily iniciativy nižších jednotek, musíme zajistit, aby se podle zásady rozvoje života vlastní silou všechny skryté síly a vnitřní rezervy maximálně efektivně mobilizovaly a využívaly a abychom tak energicky urychlovali výstavbu hospodářsky silné země vlastními silami a technikou a z vlastních zdrojů.

Musíme v celé šíři rozvíjet školství, zdravotnictví, literaturu a umění a všechny další oblasti budování socialistické kultury. Zlepšováním práce ve školství a v zdravotnictví musíme vychovávat větší počet kvalitnějších revolučních kádrů, vysoce prokázat převahu lidového zdravotnictví a vyvolat ještě větší rozkvět literatury a umění podle principu čučche a literaturu a umění epochy songun.

Musíme energickým urychlováním generálního postupu revoluce songun a výstavbou silné socialistické velmoci v této naší zemi dospět k rozhodnému vítězství při plnění velkého vůdcova díla a velké věci socialismu typu čučche.

Sjednocení vlasti je nejvýše naléhavý národní úkol. Náš národ, který byl bez přerušení dědicem tradic po dlouhé věky jediného korejského národa, žije více než šedesát let rozdělen cizí mocí na sever a jih. Musíme vlast co nejrychleji sjednotit a tak ukončit tragickou historii rozdělení národa a otevřít cestu jednotného rozvoje a rozkvětu vlasti a národa. Prapor, s nímž musí náš národ kráčet při uskutečňování samostatného sjednocení vlasti, je Společná deklarace severu a jihu z 15. června 2000 a Deklarace ze 4. října.

Tato prohlášení jsou deklarací národní samostatnosti a velké národní jednoty a velkým programem sjednocení vlasti. Stanovisko a postoj k těmto historickým prohlášením jsou zkušebním kamenem shody nebo konfrontace, jednoty nebo rozkolu. Každý člověk, který si opravdu přeje jednotu vlasti, musí tato prohlášení podporovat a svědomitě provádět. Základní ideál sjednocení vlasti, vysvětlený ve společných deklaracích severu a jihu, je myšlenka „Náš národ společně!“, což je důsledná idea národní samostatnosti a národní jednoty. Celý národ na severu, na jihu a v zámoří musí podle zásady národní samostatnosti dosáhnout národního sjednocení a rozdrtit všeliké machinace sjednocení odmítajících sil; náš národ musí společně, vzájemně propojenými silami nevyhnutelně uskutečnit velkou věc sjednocení vlasti.

Musíme rozšiřovat zahraniční vztahy země a aktivně bojovat za uskutečnění samostatnosti světa. Vláda naší republiky musí podle ideálů samostatnosti, míru a přátelství živě rozvíjet zahraniční činnost v souladu s požadavky silně proměnlivé situace, rozšiřovat tak řady lidí, kteří podporují naši revoluci a sympatizují s ní, a připravovat příznivé mezinárodní prostředí pro budování silné socialistické velmoci a pro sjednocení vlasti. Musíme utužovat přátelství a solidaritu se všemi zeměmi a se všemi pokrokovými lidmi, tíhnoucími k samostatnosti, a účinně bojovat za obranu míru a za uskutečnění samostatnosti světa po rozdrcení válečné politiky a panovačných machinací agresivních sil imperialismu.

Chce-li naše strana a stát dostát poslání a úkolům, které mají před naší epochou a revolucí, musíme posílit vládní moc republiky a zvýšit její roli.

Musíme důsledně uskutečňovat myšlenky a teorii velkého vůdce ve vztahu k budování státu a naši stranickou linii v době politiky songun, abychom tak vládní moc republiky neustále posilovali. Vládní moc republiky musí na základě linie a politiky strany upevňovat a rozvíjet naše státní a společenské zřízení a energicky prosazovat postup veškeré revoluční a budovatelské činnosti. Orgány a pracovníci lidové moci musí podle požadavků doby a vývoje revoluce ještě zlepšovat duch pracovní morálky a metody práce a tak vynikajícím způsobem plnit své poslání a úkoly a vykonávat své povinnosti jako služebníci lidu.

Naše strana je v naší společnosti nejvyšší vůdčí společenskou organizací a stranické vedení je základní zárukou všech vítězství vlasti a lidu.

Musíme při pevném nastoleném systému jediného vedení v celé straně ještě více utvrdit jednotu a semknutost strany, organizačně a ideově pevně ustavit stranické řady a zvýšením působení a úlohy stranických organizací všestranně posilovat organizační sílu, bojeschopnost a mohutnost strany. Musíme důsledně zajišťovat stranické řízení na revoluci a výstavbu. Při pevném zavedení systému jediného stranického řízení v celé společnosti musíme zajistit, aby veškerá revoluční a budovatelská činnost probíhala na základě linie a politiky strany v souladu s myšlenkami a záměry strany. Stranické organizace musí zvláště politicky a politicko-koncepčně dobře vést a aktivně pobízet k tomu, aby orgány lidové moci plnily své poslání a úkoly.

Naše republika je velkou vymožeností revoluce čučche a vládní moc republiky je mocnou zbraní revoluce a výstavby. Vládní moc republiky musí pod naším stranickým vedením v rámci politiky songun energicky urychlovat revoluci a výstavbu a až do konce splnit velké vůdcovo dílo, dílo revoluce čučche.

 

(Česky poprvé vydala Futura, Praha 2009)