Skip to content

Zahájen sjezd boje a pokroku, který se stane významným předělem na cestě všestranného rozvoje socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 6. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – V atmosféře velké pozornosti, velkých očekávání a horlivé touhy všech členů strany, lidu a sloužícího mužstva lidové armády celé země byl 5. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě revoluce, zahájen 8. sjezd Korejské strany práce.

Ústřední výbor KSP svolal 8. sjezd v posvátných dějinách naší strany s cílem komplexně a důsledně shrnout práci Ústředního výboru strany, opět jasně definovat přesnou bojovou orientaci a úkoly pro dosažení velkého úspěchu při uskutečňování věci socialismu a přijmout praktická opatření k podstatnému zlepšení v souladu s požadavky epochy, kdy začalo období nového vzestupu a největší období prudkých změn ve vývoji naší revoluce.

Svolání 8. sjezdu strany, který osvětlí cestu vpřed pro nový boj korejské revoluce, je projevem pevné důvěry naší strany v přechod věci socialismu do další fáze vítězství, stejně jako velevýznamnou politickou událostí na bojové  cestě slavné Korejské strany práce.

 

 

Ve sledovaném období naše strana, vedená velkým kimirsenismem-kimčongilismem, neustále usilovala o posílení vedoucí úlohy a bojeschopnosti strany a uskutečnění velké věci budování vzkvétajícího státu a silné armády a o  důsledné uplatňování principu „lidové masy na prvním místě“ ve všech oblastech revoluce a budování nové společnosti.

8. sjezd KSP na základě vědecky podložené analýzy trendů ve vývoji revoluce a požadavků současné subjektivní a objektivní situace projedná a rozhodne novou linii bojů a taktické a strategické směřování zaměřené na epochální skok v posilování a rozvoji strany a budování socialismu.

Náš lid, věrně podporující plán a rozhodnutí strany v absolutní důvěře v Korejskou stranu práce, vždy vítězného vůdce, vzdává nejvyšší čest a srdečně blahopřeje historickému 8. sjezdu strany, který dává směr novému vývoji a urychlí dosažení velké revoluční věci čučche.

 

 

V 9 hodin 5. ledna vstoupil na tribunu sjezdu nejvyšší vůdce naší strany, státu a lidu a vynikající vůdce revoluce čučche vážený soudruh Kim Čong Un společně se členy politbyra Ústředního výboru strany.

V tu chvíli všichni účastníci při pohledu na váženého soudruha Kim Čong Una, který s nadanou moudrostí a vynikajícím uměním vedení, smělou odvahou a silnou vůlí vede naši stranu a lid po jediné cestě skvělých vítězství a slávy, začali bouřlivě provolávat „Hurá!“ Sál burácel jejich bouřlivou radostí.

Pod vynikajícím a zkušeným vedením Ústředního výboru strany, vedeného váženým soudruhem Kim Čong Unem, byla během sledovaného období jasněji stanovena revoluční povaha KSP jako vůdčí síly revoluční věci čučche a otevřela se nová éra nezávislé existence a rozkvětu a skvělá éra ducha prvořadosti našeho státu. Důstojnost, mezinárodní prestiž a celková státní moc naší republiky stouply na pozoruhodně vysokou úroveň.

Za jednomyslné podpory vedení Ústředního výboru strany byly s plným nasazením a trpělivostí překonány bezpříkladně tvrdé zkoušky a obtíže a komplexně posílena jednomyslná jednota a soudržnost strany a revolučních řad. Rovněž byla prokázána před celým světem absolutní nadřazenost socialismu našeho stylu, který považuje myšlenku „lidové masy nade vše“ za primární faktor života, a odvážný duch čučchejské Koreje, kráčející vpřed pod vysoko vztyčeným praporem nezávislosti a spoléhání na vlastní síly.

Sjezdu se zúčastnili členové vedoucího orgánu 7. Ústředního výboru strany a delegáti zvolení organizacemi celé strany na všech úrovních.

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl úvodní projev.

Vážený soudruh Kim Čong Un v odrazu bezmezné oddanosti všem delegátům, všem členům strany, lidu a sloužícímu mužstvu lidové armády celé země vyjádřil nejušlechtilejší úctu a nejvyšší slávu velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi. Složením slavnostní přísahy jménem všech delegátů, že sjezd bude trvale věren revolučním myšlenkám a věci velkých vůdců soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila, kteří jsou zakladateli a budovateli naší strany, prohlásil 8. sjezd KSP za zahájený.

Slavnostně zahrána byla státní hymna, která vnesla mezi všechny účastníky, zachvácené bezmezným vzrušením, nový výbuch nadšení pro revoluci a boj.

Sjezdu jménem politbyra Ústředního výboru KSP předsedal soudruh Kim Če Rjong.

 

 

Sjezd zvolil pracovní předsednictvo. Na základě jednomyslné vůle a touhy všech členů strany, lidu a sloužícího mužstva lidové armády celé země byl vážený soudruh Kim Čong Un zvolen za člena pracovního předsednictva 8. sjezdu strany. Účastníci sjezdu nadšeně provolávali „Hurá!“ v odrazu své horlivé důvěry a věrnosti soudruhu Kim Čong Unovi.

Členy pracovního předsednictva byli zvoleni soudruzi a soudružky Kim Čong Un, Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol, Kim Tok Hun, Pak Pong Džu, Pak Čong Čchon, Kim Če Rjong, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Pak Tche Dok, Kim Jong Čchol, Čche Pu Il, Kim Su Gil, Tche Hjong Čchol, O Su Jong, Kim Hjong Džun, Ho Čchol Man, Pak Mjong Sun, Čo Jong Won, Kim Jo Džong, Kim Čong Gwan, Čong Kjong Tchek, Kim Il Čchol, Im Čchol Ung, Ri Rjong Nam, Kim Jong Hwan, Pak Čong Nam, Jang Sung Ho, Ri Ču O, Tong Čong Ho, Ko In Ho, Kim Hjong Sik, Čche Sang Gon, O Il Džong, Kim Jong Su, Ri Sang Won, Ri Jong Gil, Kim Mjong Gil a Kang Jun Sok.

Sjezd zvolil účastníky na tribunu. Na tribunu sjezdu za bouřlivého potlesku účastníků zasedli členové pracovního předsednictva 8. sjezdu strany, členové vedoucího orgánu Ústředního výboru strany a příkladní funkcionáři hlavních bojových jednotek, kteří se během sledovaného období se ctí snažili splnit svou povinnost v boji za uskutečnění závěrů 7. sjezdu.

Na tribunu byl pozván předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany Pak Jong Il, předseda Ústředního výboru strany Čchondogju čchongudang  (Čchondoistické strany čchongu, Strany mladých přátel nebeské cesty) Ri Mjong Čchol a vedoucí pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty Pak Su Čchol.

Sjezd zvolil svůj sekretariát. Členy sekretariátu jsou soudruzi Sin Rjong Man, Ham Rjong Čchol, So Kjong Nam, Kim Pong Čchol, Kang Čong Gwan, Kim Čong Min a Ri Hjong Džin.

 

 

Sjezd schválil následující body programu:

1. Zpráva Ústředního výboru KSP

2. Zpráva Ústřední kontrolní komise KSP

3. O změnách stanov KSP

4. Volba ústředního vedoucího orgánu KSP

Byla zahájena diskuse o prvním bodu pořadu jednání.

Vážený soudruh Kim Čong Un zahájil zprávu o práci 7. Ústředního výboru KSP. Všichni účastníci pozorně naslouchali historické zprávě o práci Ústředního výboru strany.

Sjezd pokračuje.

 

 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp