Skip to content

KIM ČONG UN: O socialistické výstavbě a domácí a zahraniční politice vlády republiky v současné etapě

Pchjongjang, 14. dubna čučche 108 (2019) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un přednesl 12. dubna politický projev „O socialistické výstavbě a domácí a zahraniční politice vlády republiky v současné etapě“ na prvním zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

 

*

 

Vážení poslanci,

první zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky je svoláno v době, kdy se projevuje věhlas a síla naší republiky postupující po cestě nezávislosti a její socialistická výstavba vstoupila do velmi důležitého období.

Vzhledem k tomu, že se volby do 14. Nejvyššího lidového shromáždění úspěšně konaly v době vysokého politického nadšení všeho lidu a za jeho aktivní účasti a vláda republiky byla reorganizována, byla naše státní moc dále konsolidována a revoluční pokrok našeho lidu, který sebevědomě pochoduje k vyššímu cíli socialismu, sjednocený jedinou myslí a vůlí kolem Korejské strany práce a vlády republiky, bude dále urychlen.

Upřímně děkuji všem poslancům za to, že mi jménem všeho lidu dali velkou důvěru, abych i nadále vedl celkovou práci státu jako předseda Komise pro státní záležitosti naší slavné země, Korejské lidově demokratické republiky, a zavazuji se oddaně pracovat pro rozvoj a prosperitu republiky a štěstí našeho lidu.

 

Soudruzi,

uskutečnění věci socialismu pod vlajícím praporem formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu je velkým a historickým úkolem vlády republiky.

Formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu je nejvyšším programem naší strany a vlády naší republiky a generální směrnicí a generálním cílem budování socialistického státu.

Pouze pokud důkladně aplikujeme kimirsenismus-kimčongilismus na budování a činnost státu, můžeme rozvinout naši republiku ve stát velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila na věky a úctyhodně uspokojit požadavky našeho lidu a ideály nezávislosti, věrni vůli a přání velkých vůdců.

Vláda naší republiky dosáhne rozhodného vítězství v uskutečnění věci socialismu tím, že bude intenzivněji bojovat za formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu.

 

 

1

 

Soudruzi!

Hlavním bojovým úkolem, jemuž čelíme ve svém úsilí o formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu, je dosažení věci budování mocné socialistické země.

Budování mocné socialistické země je historickou etapou boje za dosažení konečného vítězství socialismu, a toho lze se ctí dosáhnout pouze důsledným uplatněním kimirsensko-kimčongilských myšlenek o budování státu.

Kimirsensko-kimčongilské myšlenky o budování státu obsahují koncentrovaným způsobem myšlenky a zásluhy v budování státu velkých soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří rozvinuli naši republiku v nejvěhlasnější a nejsilnější socialistický stát v jejích dějinách. Tyto myšlenky také jasně ukazují způsoby a prostředky pro dosažení věci socialismu se státní vládou jako politickou zbraní.

S velkými kimirsensko-kimčongilskými myšlenkami o budování státu jako neměnným řídícím principem by vláda republiky měla zvýšit strategickou pozici země a národní sílu na novou vysokou úroveň a přinést zásadní obrat v naplňování socialistické věci orientované na čučche.

Revoluční linie nezávislosti by měla být prováděna v budování a činnosti státu.

Nezávislost je politická filosofie naší republiky a tvoří jádro kimirsensko-kimčongilských myšlenek budování státu. Socialistický stát může bránit prestiž země a osud lidu a budovat a zdokonalit socialismus tak, aby odpovídal jeho situaci a svým vlastním úsilím, pouze když si zachovává princip nezávislosti a čučchejsky orientovaný postoj ve všech svých činnostech. Velcí soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il pozvedli nezávislost jako život korejské revoluce a základní úhelný kámen pro budování státu a vedli vpřed revoluci a výstavbu naším vlastním způsobem, přičemž kategoricky odmítali uctívání velkých zemí, dogmatismus a panovačnost a nátlak vnějších sil. Pod jejich moudrým vedením byla naše republika budována a rozvíjena tak, aby byla socialistickým státem nezávislým v politice, samostatným v ekonomice a soběstačným v národní obraně, a stále demonstruje světu svůj věhlas a moc jako mocná nezávislá země. Její strategická pozice a vliv se zvyšují každým dnem, protože nedávno dosáhla historické věci rozvoje obou front současně uprostřed konfrontace s imperialisty na život a na smrt a vede trend situace směrem k míru. Dnes se imperialistické úmyslné porušování suverenity jiných zemí stává neskrývanějším než kdy jindy, a nemálo zemí je donuceno k nešťastné situaci, protože nemají žádnou sílu, aby se bránily; v tomto světě je těžké najít zemi, jako je naše republika, která je pevná v zásadě nezávislosti a zajišťuje bezpečnost státu a štěstí lidu svým vlastním úsilím.

Neustupování od revoluční linie nezávislosti v budování a činnosti státu je konzistentním a neměnným postojem naší republiky.

Geograficky se Korea nachází mezi velkými zeměmi a její území zůstává rozděleno. Naše republika provádí socialistickou výstavbu, zatímco nepřátelské síly se uchylují ke zlomyslnějším pletichám v úsilí o její potlačení, podrytí a zardoušení. Na druhou stranu, rozpory a konfrontace mezi velmocemi v jejich snaze o hegemonii se zhoršují v regionálním i celosvětovém měřítku.

Vzhledem ke zvláštním okolnostem naší revoluce a složitosti současné světové situace by naše republika měla budovat svou vlastní sílu z pevného stanoviska nezávislosti a usilovat o nezávislý rozvoj k obraně své suverenity a důstojnosti a dosažení skutečné prosperity. Také v minulosti, kdy existoval světový socialistický tábor, a země udržovaly vztahy spolupráce různých stupňů, se naše republika držela sebeurčení a nezávislosti při provádění revoluce a výstavby a prosazovala socialistickou výstavbu na principu soběstačnosti. Budování socialismu vlastním úsilím podle revoluční linie nezávislosti je základním principem, který musí naše republika trvale udržovat v budování státu.

Bez ohledu na to, jaký vítr může foukat a jaké výzvy a obtíže mohou před námi ležet, naše republika ani v budoucnu neudělá žádné ústupky ani kompromisy ohledně otázek týkajících se základních zájmů našeho státu a lidu. Vyřeší vše na základě sebedůvěry a samostatného rozvoje, posílí budování mocné socialistické země svým vlastním způsobem a svým vlastním úsilím.

Rozhodujícím faktorem při uplatňování revoluční linie nezávislosti pro budování a činnost našeho státu je posilování hybné síly naší revoluce a rozvoj všech oblastí společenského života svým vlastním způsobem. Měli bychom skálopevně konsolidovat politicko-ideologickou pozici země tím, že plně vybavíme lid velkou myšlenkou čučche a duchem národní nezávislosti a pevně jej shromáždíme za stranou a vládou naší republiky. Vláda bude rozvíjet všechny sféry ekonomiky, obrany a kultury ze stálého čučchejsky orientovaného postoje a naším vlastním způsobem, a nikdy nebude tolerovat způsoby a módu druhých, ani v nejmenším.

Naše republika má před sebou jasnou a slibnou budoucnost, protože se neustále rozvíjí na silném základě nezávislosti, soběstačnosti a sebeobrany, přičemž strana a lid dosahují pevné jednoty, aby vytvořili mocnou hybnou sílu revoluce.

Je důležité do písmene uplatňovat zásadu lidu na prvním místě ve všech aspektech činností státu a společenského života.

Tento princip je politickým ideálem, pokud jde o masy lidu jako pány revoluce a výstavby, spoléhání se na ně a provádění nesobeckého, oddaného úsilí pro jejich zájmy. Ztělesňuje revoluční filosofii orientovanou na čučche, že lidé jsou nejvzácnější a nejsilnější bytosti na světě; odráží neochvějný závazek naší strany a vlády naší republiky vroucně milovat lid a uspokojovat jeho požadavky a zájmy.

Lid je kořenem našeho socialistického státu a jeho základem; je odpovědný za jeho rozvoj. Všechny aktivity strany a vládních orgánů by měly být důkladně orientovány a podřízeny ochraně a realizaci požadavků a zájmů lidu a věrně jim sloužit – to je právě způsobem, jak úspěšně podpořit revoluci a výstavbu a plně projevit životaschopnost a výhody socialismu.

Udržení pohledu a postoje upřednostňování lidu v činnosti státu se představuje jako důležitá záležitost, vzhledem k tomu, že se v průběhu socialistické výstavby může mezi funkcionáři objevit zneužívání moci, byrokratismus a další porušování jeho zájmů. Tyto nestydaté praktiky panování nad lidem a zneužívání svěřených pravomocí poškozují věhlas socialismu a jeho lidově orientovaný charakter a oslabují podporu a důvěru lidu ve stranu a stát. Mohou skončit ohrožením samotné existence našeho socialistického systému.

S cílem nést vpřed a udržovat ušlechtilé myšlenky a záměry velkých vůdců, kteří věřili v lid jako v nebe a zasvětili své životy jeho zájmům, naše strana definovala podstatu kimirsenismu-kimčongilismu, vedoucí ideologie revoluce, jako princip lidu na prvním místě a stanovila jako největší prioritu uplatnění čučchejsky orientovaného pohledu na lid, filosofie orientované na lid, v činnosti strany a státu.

Heslo „Vše pro lid a vše opíraje se o něj!“ shrnuje princip lidu na prvním místě, prováděný naší stranou a vládou naší republiky. Ve všech sférách státního a společenského života jsme dali nejvyšší a absolutní prioritu tomu, co je orientováno na lid a je u něj oblíbené, neúnavně investujíce vše pro jeho blaho. V posledních letech náš stát výrazně uskutečňoval gigantické stavební projekty. Není to proto, že v pokladnách země je přebytek prostředků; cílem těchto projektů je poskytnout našemu lidu, který je nejlepší na světě, lepší podmínky pro šťastný, ušlechtilý život.

Naše strana a vláda naší republiky rozhodně vyhlásily válku proti zneužívání moci, byrokratismu a korupci, které narušují zájmy lidu, a vedly intenzivní boj proti těmto praktikám, chápajíce to jako záležitost životní důležitosti pro existenci našeho státu.

V průběhu snahy o uplatnění principu lidu na prvním místě ve všech aktivitách strany a státu a ve všech oblastech společenského života, strana, stát a lid vytvořili společenství, ve kterém sdílejí stejný osud; naše republika dynamicky kráčela vpřed na dráze svého rozvoje a nikdy neustoupila tváří v tvář nebývalým zkouškám a obtížím.

S postupující socialistickou výstavbou bychom měli věnovat větší pozornost uplatňování principu lidu na prvním místě. Poté můžeme zdvojnásobit dynamiku pro postup naší revoluce a nadále demonstrovat výhody, které jsou charakteristické pro náš styl socialismu, ty, které jiné země nemohou napodobit.

Strana a stát provádějí nezištné, oddané úsilí o blaho lidu a lid podporuje svou stranu a stát z celého srdce, svěřuje jim plně svůj osud a budoucnost – to jsou skutečné rysy našeho státu, ztělesňujícího princip lidu na prvním místě.

Vláda republiky se bude neustále držet principu lidu na prvním místě jako jádra své základny a bude se snažit urychlit světlou budoucnost socialismu, o kterou lid usiluje, spoléháním se na jeho sílu.

Vedení strany nad všestrannými záležitostmi státu by mělo být posilováno všemi možnými způsoby.

Vedení strany je přirozeným požadavkem budování socialistického státu a životní cestou jeho činnosti. Pouze pod vedením strany, ztělesněním požadavků a zájmů mas, může socialistický stát vykonávat své poslání jako důvěryhodný služebník a řádně organizovat a provádět jednotné vedení všech sfér společenského života a všech regionů a všestranné socialistické výstavby. Socialistická vláda, která není vedena revoluční stranou, ztratí svou přirozenou povahu a stane se kořistí reakcionářů a spiklenců, v důsledku čehož její lid nemůže uniknout žalostné situaci politického sirotka.

Naše strana je zkušeným a ostříleným generálním štábem revoluce, který získal bohaté zkušenosti a vynikající vůdčí schopnosti a dovednosti v průběhu vedení několika etap sociální revoluce a socialistické výstavby. Co podněcuje bezmeznou důstojnost a důvěru v jistotu vítězství v našem lidu, je vedení naší strany, která dosahuje ohromujících, zázračných úspěchů jednoho za druhým, a zároveň vede obrovskou kampaň budování pro vytvoření mocné socialistické země uprostřed akutní konfrontace s nepřátelskými silami.

Vedení strany nad činností státu by mělo být důsledně založeno na politickém vedení, politicky orientovaných směrnicích. Strana je vůdčí silou, která poskytuje směrnice, kterými se má řídit socialistická vláda, a řídí všechny aktivity státu tak, aby byly řádně vedeny; stát je vykonavatelem a představitelem linie a politiky strany. V návaznosti na tyto vztahy mezi stranou a vládou naše strana projevila bedlivý zájem o povzbuzování svých organizací, aby vykonávaly jednotnou kontrolu nad záležitostmi svých sektorů a jednotek a poskytovaly jim politické a politicky orientované vedení v úsilí o uskutečnění jejího vedení nad činností státu. Pokud se strana, politický vedoucí orgán, zapojí do administrativní práce a uchýlí se k technickým metodám, odchýlí se nejen od svého hlavního principu, nýbrž bude paralyzovat funkce správních orgánů a sníží svou autoritu, což povede k nepořádku v revoluci a výstavbě.

V současné době vláda naší republiky uspokojivě uskutečňuje jednotné vedení státu a společnosti, opřena o revoluční vedoucí ideologii a vědeckou strategii a taktiku, rozvinutou Korejskou stranou práce. I v budoucnu by měla zůstat věrna myšlenkám a vedení strany, a tak ztělesnit své poslání zastupování práva lidu na nezávislost, organizovat jeho tvůrčí schopnosti a aktivity, starat se o jeho životy a chránit jeho zájmy.

Pevně věrna myšlenkám a principům budování socialistického státu, osvětleným kimirsenismem-kimčongilismem, bude naše republika vybudována ještě nádherněji jako nezávislý mocný stát, který se nikdo neopováží provokovat, lidový stát, v němž jsou plně uskutečňovány ideály lidu, a velký stát, který vede svět plným projevením svého neomezeného potenciálu rozvoje, a vítězství věci socialismu se přiblíží.

 

2

 

Soudruzi,

ústředním úkolem naší republiky v současné fázi boje za vybudování mocné socialistické země je upevnění materiálních základů socialismu soustředěním všech národních zdrojů na hospodářskou výstavbu.

Ekonomická soběstačnost je materiální zárukou a předpokladem budování nezávislého státu. Pouze spoléháním na nezávislou a silnou ekonomickou schopnost je možné hájit důstojnost státu a zvyšovat jeho politickou a vojenskou moc na stabilním základě.

Současná politická situace vyžaduje, aby náš stát vysoko třímal prapor soběstačnosti a samostatnosti.

Spojené státy se v poslední době začaly obávat hrozeb pro bezpečnost své pevniny, způsobených našimi rychle se rozvíjejícími jadernými ozbrojenými silami. U jednacího stolu učinily mnoho povyku o zlepšování vztahů a míru; na druhé straně se uchylují ke všem možným schématům ve snaze prodloužit ekonomické sankce s cílem zabránit nám v cestě, kterou jsme si zvolili, a odzbrojit nás, jako prvnímu kroku k vytvoření podmínek pro uskutečnění jejich ambice svrhnout náš sociální systém. Nyní, když vznášejí požadavky, které jsou v rozporu se základními zájmy našeho státu, jako předpoklad pro zrušení uvedených sankcí, musí konfrontace mezi naší zemí a Spojenými státy pokračovat a sankce nepřátelských sil budou přetrvávat. Vybudovali jsme socialismus tváří v tvář jejich neustálým sankcím, ale nesmíme si na to ani zvyknout, ani snížit rychlost pokroku naší revoluce. Pro síly, které nás nemohou porazit násilím, jsou sankce poslední možností. Pro nás se však jedná o nesnesitelnou výzvu; nesmíme je nikdy mlčky trpět nebo k nim zůstávat lhostejní, ale jednat rozhodně k jejich zmaření. Tak jako jsme ukončili dlouhodobou jadernou hrozbu silou jaderných zbraní, musíme zmařit sankce nepřátelských sil silou soběstačnosti a samostatnosti.

Máme schopnosti a základy pro nezávislý rozvoj k oživení národního hospodářství a jeho pozvednutí na nejvyspělejší mezinárodní úroveň v nejkratším možném období. Základy naší soběstačné ekonomiky, které byly položeny za několik desetiletí, schopný vědecký a technický personál a tvůrčí síla hrdinů, kteří vytvořili soběstačnou součást svých duševních vlastností a jsou naplněni vlasteneckým nadšením – to jsou naše cenné strategické zdroje. Využitím těchto obrovských a neomezených možností musíme vytvořit další legendární příběh překvapujících, zázračných úspěchů a kráčet před ostatními učiněním většího skoku vpřed.

Když se budeme držet linie budování nezávislého národního hospodářství a plně projevíme revoluční duch sebedůvěry, můžeme dosáhnout pozoruhodného rozvoje s takovou silou, jakou si jiní nemohou ani představit, ani ji pochopit.

Strategickou politikou naší strany a vlády naší republiky při prosazování socialistické ekonomické výstavby je učinit národní hospodářství čučchejsky orientovaným, moderním, založeným na informačních technologiích a vědeckým.

Nezávislost a čučchejský charakter národního hospodářství by měly být konsolidovány v každém možném ohledu.

Musíme odhodlaně usilovat o dosažení soběstačnosti v energetice, palivech a surovinách, které představují základní záruku nezávislého ekonomického rozvoje.

(Následují úkoly pro elektrotechnický průmysl, doly, hutní průmysl, výrobu potravin a spotřebního zboží, zemědělství, lehký průmysl, stavebnictví, dopravu, strojírenství, elektroniku, informační technologie, nanotechnologie, zahraniční obchod atd.)

Hospodářská činnost země by měla být prováděna pod jednotnou kontrolou a dohledem státu a v souladu s jeho strategickým plánem a velením.

(…)

Měli bychom upevnit politickou a vojenskou moc naší republiky.

Naše politická a ideologická moc je založena na výhodách a stabilitě politického systému našeho socialistického státu. Měli bychom důkladně poskytnout všemu lidu skutečná politická práva a důstojnost a plně projevit politické a ideologické výhody našeho systému, v němž celá země sjednocená v ideologii, cíli a morální povinnosti činí nepřetržitý pokrok.

Vláda republiky by měla považovat zájmy lidu za absolutní standard a věnovat primární pozornost jeho vůli a přání ve formulování a provádění své politiky; tímto způsobem můžeme povzbudit široké části pracujících mas včetně dělníků, rolníků a intelektuálů, aby se aktivně podílely na řízení státu a společnosti tak, jak to odpovídá skutečným pánům státní správy.

Vláda by měla jednoznačně upřednostňovat politickou a ideologickou práci, jak vyžaduje přirozená povaha socialistické společnosti, aby se všichni členové společnosti vzdělávali jako skuteční obhájci kimirsenismu-kimčongilismu a dále upevňovali politickou a ideologickou jednotu a soudržnost našeho státu.

Vláda republiky by měla zdokonalit právní systém státu a zintenzivnit úlohu práva ve státním a společenském životě.

Zákony republiky jsou mocnými zbraněmi, které brání výdobytky revoluce, upevňují a rozvíjejí socialistický systém a prosazují a zaručují lidská práva a zájmy. V souladu se zintenzivněním revoluce a výstavby by zákony a předpisy měly být rozděleny a specifikovány na základě požadavků politiky strany a v souladu s panující realitou tak, aby byly vědecky upraveny a zdokonaleny; měly by být včas upraveny a doplněny, aby mohly spolehlivě zaručit správu politiky orientované na lid socialistického státu. Je nutné důkladně zavést zvyk dohlížení na socialistickou zákonnost v celé společnosti tak, aby všechen lid respektoval zákony státu s ušlechtilým smyslem pro dodržování zákonů a dodržoval je dobrovolně a povinně; orgány činné v trestním řízení by měly posílit svou úlohu, nikdy nedovolit dvojí měřítko disciplíny při prosazování zákonů a striktně dodržovat vědeckou přesnost, objektivitu, nestrannost a obezřetnost při uplatňování zákonů; tímto způsobem bychom se měli stát nejpokrokovějším socialistickým právním státem, ve kterém zákony chrání lid a lid dodržuje zákony.

Samostatná obranyschopnost je mocnou a cennou zbraní pro obranu suverenity naší republiky.

Mírově orientovaná atmosféra, která začala být vytvářena na Korejském poloostrově, není stabilní a nepřátelské síly se nevzdaly svého úsilí napadnout naši republiku. Vždy bychom měli mít na paměti železnou pravdu, že mír může být zaručen pouze mocnou vojenskou silou, a měli bychom se držet principu sebeobrany a pokračovat v budování obranyschopnosti země.

Vláda republiky poskytne na přednostním základě a v plném rozsahu lidské a materiální zdroje nezbytné pro posílení lidové armády, ozbrojení všeho lidu a opevnění celé země a pro neustálé zvyšování obranyschopnosti uváděním národního obranného průmyslu na vysoce čučchejsky orientovaný a moderní základ.

Socialistická kultura by měla být rozvíjena naším vlastním způsobem.

Je důležité vytvořit klima, v němž bude přikládána v celé zemi nejvyšší priorita vzdělávání a povede k radikálnímu zlepšení ve vzdělávání naším vlastním způsobem, aby byly ve vzdělávací úrovni překonány rozvinuté země. Vzdělávací sektor by měl posílit řady učitelů, zlepšit kvalitu vzdělávání tak, jak to vyžaduje trend rozvoje moderního vzdělávání, a tak vyškolit větší počet talentovaných pracovníků, kteří převezmou vědeckotechnický rozvoj země a socialistické výstavby.

Vysoko třímajíce heslo učinění všeho lidu dobře zběhlým ve vědě a technice, měli bychom zapsat všechen pracující lid do systému studia při práci a připravit jej jako inteligentní pracující.

Vláda republiky by měla věnovat zvláštní pozornost socialistickému zdravotnictví. Měla by dále zlepšovat lékařskou službu, zvyšovat lékařskou vědu a technologie na špičkový standard a konsolidovat materiální a technické základy sektoru zdravotnictví, a tak lidu přinášet větší výhody socialistického zdravotního systému naší země.

Kulturní a umělecké odvětví by mělo vytvářet větší počet mistrovských děl, která odrážejí požadavky doby a touhy lidu, a zejména odvětví filmového umění by mělo rozněcovat plameny nárůstu filmové tvorby v novém století, a tak sehrát roli vůdce při otevírání nového rozkvětu rozvoje socialistické kultury.

Sport hraje velmi důležitou roli při upevňování síly národa a jeho vynalézavosti a věhlasu. Celostátní úsilí by mělo být zaměřeno na rozvoj sportovních věd a specializovaných sportovních technik a organizaci masových sportovních aktivit v širokém měřítku. Současně by měl být zvýšen počet sportovních zařízení a stávající by měla být renovována s ohledem na uspokojivé pořádání i mezinárodních her.

Zavedení socialistického způsobu života a morální disciplíny je vážným politickým bojem a ostrým třídním bojem za ochranu a dodání slávy naší ideologii a systému.

Měli bychom povzbudit všechny členy společnosti, s vysokým smyslem pro hrdost a sebedůvěru, že naše kultura, náš způsob života a naše morálka jsou nejlepší, abychom plně projevili kolektivistický způsob života a morální rysy a aktivně vytvářeli a plně užili revoluční a optimistický kultivovaný způsob života našeho stylu, jak náleží k estetickým citům dneška, usilujícím o kulturní rozvoj. Měli bychom pevně hájit ideologickou a kulturní pozici našeho státu tím, že se budeme pevně bránit proti jakýmkoli sebemenším projevům amorálních a cizích jevů, které vedou k duchovní otravě a degeneraci lidu a kazí společnost, zintenzivňujíce právní sankce proti nim a zlepšujíce ideologické vzdělávání a boj.

Aby mohly vládní orgány úspěšně vykonávat obrovské revoluční úkoly, kterým čelí vláda republiky, měly by posílit své funkce a úlohu.

Měly by dále zintenzívnit své jednotné vedení nad celou společností, jak to vyžaduje rozvoj revoluce.

Měly by konsolidovat a rozvíjet socialistický politický systém a pokračovat v práci na urychlení hospodářské a kulturní výstavby. Měly by především upřednostňovat ekonomickou práci a soustředit své úsilí na zlepšování životní úrovně lidu. Měly by své kontrole podřídit všechny sféry společenského života a každého regionu a poskytnout jim jednotnou orientaci a zároveň dávat volný prostor tvořivosti jednotlivých sektorů a jednotek.

Orgány lidovlády by měly vytvořit rys nesobeckého, oddaného úsilí o dobro lidu, odpovídajícího jejich základní povinnosti.

Měly by vždy dbát na názory lidu, plánovat a organizovat svou práci v souladu s jeho požadavky, nacházet to, co pro něj může být učiněno a dovést to až k dokončení a zapojit jej do provádění linie a politiky strany. Měly by přikládat nejvyšší prioritu zájmům a pohodlí lidu a zodpovědně se starat o jeho živobytí.

Měly by řádně prosazovat pokrokovou politiku orientovanou na lid, včetně bezplatné povinné školní docházky a bezplatné lékařské péče, o kterou generál Kim Čong Il neustále usiloval i v těch nejnáročnějších dnech, aby lid mohl horlivě pociťovat vděčnost socialistické země ve svém každodenním životě a pozvednout se k úsilí o dosažení její prosperity.

Orgány lidovlády by měly zachovávat jako železné pravidlo pracovat pouze pod vedením strany.

Měly by organizovat a vykonávat veškerou práci s myšlenkami a politikou strany jako měřítkem, aktivně bránit politiku strany a se ctí uskutečňovat revoluční úkoly, nastolené stranou, a tak plně projevit platnost politiky naší strany. Stranické organizace na všech úrovních by měly zintenzivnit kolektivní vedení aktivit vládních orgánů v souladu s požadavky rozvíjející se revoluce a aktivně podporovat všechny jejich funkcionáře, aby plnili svou zodpovědnost a základní povinnosti pro revoluci.

Funkcionáři orgánů lidovlády na všech úrovních by měli posílit svůj smysl pro odpovědnost a úlohu.

Současná neklidná skutečnost naléhavě vyžaduje, aby se naši funkcionáři ujali vedení v generální ofenzivě a vedli prudký boj za splnění svých povinností, jak přísluší vedoucím kádrům revoluce.

Funkcionáři orgánů lidovlády by měli mít vysoký stupeň stranického ducha a revolučního principu a vykonávat svou práci odvážným a aktivním způsobem s poměrem plné odpovědnosti. Odvaha a aktivita vznikají z důvěry ve stranu, zatímco nesmělost a jednání podle druhých vyplývají z nedostatku důvěry ve stranu. Funkcionáři orgánů lidovlády by měli rozhodně vykořenit pasivní přístup k činnosti, jehož nositelé jednají pouze tehdy, když za nimi strana stojí celou svou vahou, a měli by mít neochvějný revoluční styl práce, připraveni splnit úkoly stanovené stranou, i kdyby se měli roztrhat. Měli by neustále rozvíjet schopnosti pro koncipování, organizování, dohled, vedení a rozvoj své práce, aby se stali všestrannými pracovníky, kteří jsou schopni se ctí uskutečnit jakékoli úkoly. Měli by si osvojit metody masové práce naší strany, vytvořit osobní příklady ve veškeré činnosti a neúnavně usilovat o blaho lidu. Měli by mít hluboko v srdcích skutečný význam lásky naší strany k lidu, být před lidem nekonečně skromní a stát se jeho věrnými služebníky, kteří s ním vždy sdílejí blaho i strasti, a oddaně se mu věnovat.

 

3

 

Soudruzi!

V současné době náš historický boj za národní znovusjednocení, dlouhotrvající touhu národa, vstoupil do nové fáze.

Učinili jsme významná opatření, abychom zlepšili mezikorejské vztahy a zajistili mír na Korejském poloostrově s pevným odhodláním dosáhnout bez selhání věci národního znovusjednocení, jíž věnovali velcí soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il svá srdce a duše po celý svůj život.

V loňském roce jsme uspořádali tři kola historických severo-jižních summitů a rozhovorů a přijali mezikorejská prohlášení, která přinesla dramatický obrat ve vztahu. Byly to události velkého významu, které změnily vážnou situaci, každou chvíli hrozící vypuknutím války, a které ohlásily začátek nové cesty k národnímu znovusjednocení.

Nyní celý národ vřele doufá, že historická Pchanmundžomská deklarace a Zářijová pchjongjangská společná deklarace budou důsledně uskutečňovány tak, aby mírová atmosféra na Korejském poloostrově pokračovala a mezikorejské vztahy se nepřetržitě zlepšovaly.

Jihokorejské konzervativní síly nicméně reagují na ambice národa a na jednomyslná očekávání mezinárodního společenství příliš proradnými slovy a chováním a snaží se vrátit mezikorejské vztahy tam, kde byly v období před zveřejněním Pchanmundžomské deklarace.

Spojené státy otevřeně vnucují „úpravu rychlosti“ jihokorejským orgánům a snaží se všestranně podřídit provádění mezikorejských dohod své politice proti KLDR, která je charakterizována sankcemi a tlakem.

V důsledku toho byla pro nás vytvořena vážná situace pro rozhodnutí, zda zmírníme napětí na Korejském poloostrově a nepřetržitě budeme pokračovat v atmosféře mezikorejského sbližování, nebo se vrátíme do minulosti, kdy se napětí stáčelo směrem ke katastrofě, se zvětšujícím se nebezpečím války.

Nemůžeme hledět se založenýma rukama na současnou situaci, která způsobuje vážné znepokojení nad osudem a budoucností národa a míru a bezpečnosti v regionu, ale musíme neprodleně činit aktivní opatření k jejímu urovnání v souladu s jednomyslnou touhou všech krajanů.

Za tímto účelem je třeba především zaujmout řádné stanovisko a postoj, jimiž se budeme vždy řídit a provádět mezikorejské deklarace, obsahující jednomyslnou vůli národa, bez ohledu na obtíže a překážky v cestě.

Chtěl bych ještě jednou jasně říci, že jak jsem již prohlásil, je mým pevným odhodláním změnit spolu s jihokorejskými orgány mezikorejské vztahy v trvalý a pevný vztah usmíření a spolupráce a napsat nové dějiny národa, který dosahuje míru a společné prosperity, jak si přejí všichni krajané.

Aby bylo možné vyřešit panující nepříznivou situaci, zvýšit dobrou atmosféru pro lepší vztahy severu a jihu, vytvořené s velkým úsilím, a nechat je nést smysluplné ovoce míru a znovusjednocení, je důležité ukončit uctívání velmocí, ničící ducha nezávislosti, a politiku závislosti na zahraničních silách zasahujících do společných zájmů národa, a podřídit vše zlepšování vztahů.

Domnívám se, že pokud jihokorejské orgány skutečně chtějí lepší vztahy, mír a znovusjednocení, měly by se vrátit k původnímu záměru, který měly v době Pchanmundžomského summitu a Zářijového pchjongjangského summitu, a naplnit odpovědnost, kterou převzaly před národem, upřímným prováděním severo-jižních deklarací.

Neměly by kolísat ve svém postoji, sledujíce příliv a odliv, ani představovat všetečného „prostředníka“ a „pomocníka“, zaměstnávajíce se zahraničními cestami, ale být zodpovědnou stranou, která hájí zájmy národa a říká, co říkat má, přímo se svou vlastní myslí jako členové národa.

Je naším stálým tvrzením, že je nezbytné rozbít lstivé plány vnitřních i vnějších nepřátelských sil proti znovusjednocení a proti míru, aby byla zachována atmosféra zlepšených mezikorejských vztahů.

Je třeba si uvědomit, než bude příliš pozdě, že žádný pokrok v mezikorejských vztazích ani žádné ovoce míru a blahobytu nelze očekávat, pokud bude nadále dovoleno provádět bezohledné manévry jestřábím silám v jihokorejské armádě, jež pokračují v zahaleném nepřátelství obnovou vojenských cvičení, jejichž přerušení bylo dříve odsouhlaseno, společně se Spojenými státy při změně jejich názvů, a pokud nebude vykořeněna anachronická arogance a nepřátelská politika Spojených států, které vytvářejí umělé překážky v cestě zlepšování vztahů svými svévolnými hrubými požadavky.

Všichni krajané na severu, na jihu i v zahraničí by měli, s ohledem na osud a budoucnost národa, rozhodně zabránit a překazit manévry Spojených států a jihokorejských konzervativních sil, které směřují proti historickému proudu směrem ke zlepšeným mezikorejským vztahům a mírovému znovusjednocení.

Pokud jsou skutečně ochotny rozhodnout se pro zlepšení severo-jižních vztahů, mír a znovusjednocení, měly by jihokorejské orgány sympatizovat s naším stanoviskem a vůlí, držet s námi krok a odvážně se rozhodnout ukázat svou upřímnost praktickou akcí, nikoli slovy.

Naše strana a vláda naší republiky budou i nadále vyvíjet upřímné a vytrvalé úsilí o dosažení trvalého rozvoje severo-jižních vztahů a mírového znovusjednocení země, obřadně ochraňujíce tužby a přání národa i v budoucnu.

 

Soudruzi!

Historicky první summit a rozhovory KLDR-USA, které se konaly v Singapuru v červnu loňského roku za světové pozornosti, představovaly významnou příležitost, která přinesla naději na zajištění míru na Korejském poloostrově, kde střelba střídala střelbu; a společné prohlášení KLDR-USA z 12. června bylo historickou deklarací oznamující světu, že dvě země, které si byly po desetiletí nepřátelské, budou psát nové dějiny vztahů, a proto získalo plnou podporu a souhlas mezinárodního společenství usilujícího o mír.

KLDR dobrovolně přijala zásadní a významná opatření, včetně přerušení jaderných zkoušek a zkušebních odpalování mezikontinentálních balistických raket, čímž učinila první krok k budování důvěry, která je hlavním klíčem k odstranění dvoustranných nepřátelských vztahů, a také přijala velkomyslná opatření k uskutečnění repatriace pozůstatků amerických vojáků, o kterou požádal americký prezident, jako projev své vůle upřímně realizovat společné prohlášení KLDR-USA z 12. června, které slouží jako milník při nastolování nových bilaterálních vztahů.

Druhý summit KLDR-USA, pořádaný v letošním únoru v Hanoji, však vyvolal vážné otázky, zda kroky, které jsme podnikli v rámci svého strategického, odvážného rozhodnutí, byly správné, a byl příležitostí, která nám dodala pocit opatrnosti ohledně toho, zda mají Spojené státy skutečný zájem o zlepšení dvoustranných vztahů.

Na jednáních jsme vyjádřili své odhodlání stanovit základní etapy a průběh, který je třeba dodržovat pro bezchybné uskutečnění společného prohlášení KLDR-USA z 12. června v zájmu obou stran a k přijetí obezřetnějších a důvěryhodnějších kroků, a očekávali pozitivní odezvu Spojených států.

Spojené státy však přišly k jednacímu stolu poté, co přemýšlely o zcela neuskutečnitelných metodách.

Jinými slovy, nebyly připraveny řešit problémy s námi u stolu a neměly žádnou jednoznačnou orientaci ani metodologii.

Tímto myšlením námi Spojené státy nebudou schopny pohnout ani o píď, ani dostat to, co chtějí, a to ani v případě, že s námi zasednou stokrát, tisíckrát.

Nedávno provedly test simulovaného zachycení naší mezikontinentální balistické rakety a obnovily vojenská cvičení, která se prezident USA zavázal pozastavit, zatímco neskrývaně probíhaly další nepřátelské machinace, které jsou v rozporu s duchem společného prohlášení z 12. června. Tím nás vážně znervóznily.

Jsem velmi nespokojen s takovým trendem.

Tak jako se vlny vzdouvají, když fouká vítr, čím více bude americká politika nepřátelská vůči KLDR, tím tvrdší bude naše protiakce.

Ačkoli silně poukazují na řešení problémů prostřednictvím dialogu, pomýšlejíce na třetí kolo summitu KLDR-USA, Spojené státy stále odhlížejí od ukončení své nepřátelské politiky, které by bylo základním způsobem navázání nových bilaterálních vztahů; raději se mylně domnívají, že pokud na nás budou maximálně tlačit, mohou si nás podmanit.

Samozřejmě přikládáme důležitost řešení otázek prostřednictvím dialogu a vyjednávání, ale americký styl dialogu s jednostranným prosazováním jejich požadavků nám nevyhovuje, ani o něj nemáme zájem.

Ačkoli Spojené státy vyzývají k urovnání otázek jednáním, rozdmýchávají den za dnem nepřátelství vůči nám, což je aktem, který je stejně hloupý a riskantní jako pokus o hašení ohně olejem.

Vzhledem k hluboce zakořeněnému nepřátelství mezi KLDR a Spojenými státy by se obě strany měly za účelem uskutečnění společného prohlášení z 12. června vzdát svých jednostranných podmínek a hledat konstruktivní řešení, které by bylo v souladu se zájmy obou stran.

Za tímto účelem je třeba především, aby nás Spojené státy oslovily s novým způsobem výpočtu po zrušení současného.

Spojené státy mnoho namluví o pořádání třetího kola bilaterálních jednání na nejvyšší úrovni, ale nejsme ani potěšeni, ani ochotni vidět rozhovory na nejvyšší úrovni jako zopakovaný summit v Hanoji.

Jak však prezident Trump nepřetržitě pozoruje, osobní vztahy mezi ním a mnou nejsou nepřátelské, jako je vztah mezi oběma zeměmi, a stále si udržujeme dobré vztahy, a pokud chceme, můžeme kdykoli posílat a přijímat dopisy vzájemné úcty.

Pokud Spojené státy navrhnou uspořádat třetí kolo jednání na nejvyšší úrovni po nalezení správného vztahu a metodologie, které lze s námi sdílet, byli bychom ochotni to ještě jednou zkusit.

Ale podle mého názoru v této chvíli není nutné, abych byl posedlý summitem se Spojenými státy bez touhy po zrušení sankcí.

Každopádně budeme trpěliví a počkáme do konce letošního roku, abychom zjistili, zda Spojené státy učiní odvážné rozhodnutí nebo ne, ale bude samozřejmě těžké získat vhodnou příležitost, jaká byla minule.

V budoucnu podepíši dohodu bez váhání pouze tehdy, bude-li obsahovat spravedlivé klauzule, které budou v souladu se zájmy obou stran a které budou pro ně přijatelné, a to zcela závisí na postoji Spojených států a způsobu výpočtu, se kterým přijdou.

Je zřejmé, že pokud se budou držet své současné politické kalkulace, vyhlídky na řešení problémů budou bezútěšné a velmi nebezpečné.

V této klíčové době doufám, že Spojené státy učiní dobře uvážený úsudek a vteřinová ručička hodinek zúčtování KLDR-USA, která byla zastavena s tolika obtížemi, se nedá na věčné časy znovu do pohybu.

Vláda republiky bude posilovat a rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se všemi zeměmi světa, které respektují suverenitu naší země a jsou s ní přátelské, a bude postupovat ruku v ruce se všemi mírumilovnými silami světa k nastolení stálého a trvalého mírového mechanismu na Korejském poloostrově.

 

Soudruzi!

Jak jsem již řekl, už se nebudu věnovat takové otřepané otázce, jako je zrušení sankcí nepřátelskými silami, ale budu otevírat cestu k prosperitě naším vlastním úsilím.

Ačkoli cíl našeho boje je náročný a výzvy a obtíže stojí v cestě naší socialistické výstavbě jako vždy, naše strana a vláda naší republiky jsou pevné ve své vůli otevřít novou fázi prosperity a dosáhnout ideálu a cíle budování mocné země vlastním úsilím pod vlajícím praporem kimirsenismu-kimčongilismu.

Cesta nezávislosti vede k prosperitě a vítězství. Nic nemůže zvrátit nebo zastavit dynamický pokrok našeho státu a lidu, který má neotřesitelnou víru a vůli vydláždit si vlastní cestu s důvěrou ve vlastní sílu.

Učiňme všestranný pokrok k úspěšnému završení věci budování mocné socialistické země, vysoko třímajíce praporu velkého kimirsenismu-kimčongilismu a pevně shromážděni za stranou a vládou republiky.

 

Korejská ústřední tisková agentura (KCNA), http://www.kcna.kp