Skip to content

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan uspořádala v sobotu 9. dubna 2022 v Praze seminář u příležitosti nadcházejícího Dne slunce, 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. 4. 1912 – 8. 7. 1994).

Shromáždění bylo zahájeno státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a 3. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.

 

 

Předseda soudruh RSDr. Jozef Servista ve svém úvodním projevu ocenil velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena jako skvělého velitele, který dosáhl osvobození Koreje od japonských okupantů, zvítězil nad americkými imperialistickými agresory a zajistil neotřesitelnost korejského socialismu v době, kdy v některých zemích došlo ke kontrarevolucím. Referát rovněž vyzdvihl zásluhy velkého vůdce o mezinárodní komunistické a dělnické hnutí, národně osvobozenecké hnutí a národní znovusjednocení. Konstatoval, že díky odkazu velkého vůdce jsou dnes strana a lid KLDR pevně sjednoceni a překonávají obtíže a reakci se nepodaří jejich postup zastavit. (Celý text projevu ZDE.)

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol vyjádřil vděčnost účastníkům za jejich přátelství s korejským lidem. Uvedl, že velký vůdce soudruh Kim Ir Sen byl legendárním hrdinou partyzánského boje, lidovým vůdcem a otcem národa, proto na něj lid nezapomíná ani téměř 30 let po jeho smrti. Velký vůdce se věnoval posilování mezinárodního komunistického a dělnického hnutí a vztahů se zeměmi uznávajícímu korejskou suverenitu. Dvakrát navštívil Československo a inicioval rozvoj československo-korejských vztahů. Jeho druhé návštěvě (v roce 1984) byl soudruh velvyslanec osobně přítomen jako student v ČSSR. Korejští studenti v Československu se stali základem dalšího rozvoje diplomatických vztahů. Soudruh velvyslanec vyjádřil naději v odstranění překážek ve vzájemných vztazích obou zemí a obnovu jejich přátelských vztahů.

 

 

První místopředseda Společnosti Pektusan soudruh Lukáš Vrobel vystoupil s projevem přibližujícím život a dílo velkého vůdce a jeho zásluhy o výchovu nových generací a pokračování korejské revoluce až do současnosti. Projev byl doprovázen prezentací fotografií a obrazů z revolučních aktivit velkého vůdce. (Celý text projevu ZDE.) Následovala komentovaná prezentace snímků z některých významných událostí v Koreji v letošním roce. (Podklad pro prezentaci ZDE.)

V diskusi zazněly vzpomínky na přátelství s korejskými žáky a studenty v bývalém Československu a ocenění významu soběstačnosti a nezávislé sebeobrany KLDR v dnešním světě ohrožovaném rizikem jaderné války. Vysoce byla oceněna moderní pokroková kultura osvobozené severní poloviny Koreje, kontrastující s dekadencí v jižní Koreji nebo u nás. Socialistická Korea byla oceněna jako květinová zahrada, o niž je však nutno pečovat a vytrhávat plevel, aby nezarostla jako v bývalém Československu. Pozornost byla věnována také rozvoji zemědělství, venkova a ochraně životního prostředí, zvyšování životní úrovně a péči o zdravý a hodnotný životní styl lidu. Pracující lid socialistické Koreje je šťastný, protože pracuje pro sebe, nikoli pro kapitalisty, a studuje pro rozvoj své socialistické vlasti, nikoli pro osobní kariéru.

 

 

Místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš přednesl návrh prohlášení semináře, jež oslavuje zásluhy velkého vůdce a konstatuje, že účastníci semináře přejí KLDR, aby pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una nadále dosahovala významných úspěchů na poli národní obrany, hospodářského rozvoje a výstavby socialismu. Prohlášení bylo schváleno jednomyslně. (Text prohlášení ZDE.)

Člen výboru a hospodář Pektusanu soudruh Ing. Pavel Rejf přečetl návrh dopisu soudruhu Kim Čong Unovi. Dopis byl schválen jednomyslně. (Text dopisu ZDE.)

Jednání bylo zakončeno „Internacionálou“ ze záznamu z KLDR. Účastníkům byl předán pamětní list.

Po skončení semináře následovalo jednání výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.