Skip to content

110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Projev 1. místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na semináři ke Dni slunce 9. dubna 2022

 

15. dubna tomu bude již 110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, v Mangjongde u Pchjongjangu. Z hlediska lidského života je to velmi dlouhá doba a soudruh Kim Ir Sen již téměř tři dekády bohužel není mezi námi. Jeho dílo však stále žije a vítězí nejen v socialistické Koreji, ale je příkladem i pokrokovým lidem celého světa. Se vznešeným dílem mnoha velkých revolucionářů světových dějin tomu tak nebylo a není, zvláště po vlně kontrarevolucí v bývalých socialistických státech. Jednou z nehynoucích zásluh soudruha Kim Ir Sena je skutečnost, že dokázal zabezpečit předávání revoluce z generace na generaci a stabilitu socialistického zřízení v severní polovině Koreje navzdory nesčetným obtížím a úkladům nepřátel a zrádců.

 

 

Za života soudruha Kim Ir Sena a pod jeho vedením se severní polovina Koreje pozvedla z ubohé a zaostalé kolonie japonských imperialistů ve svobodnou, nezávislou a nedobytnou pevnost socialismu, kde pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce vládne pracující lid a rozhoduje o všem. Žádné velmoci se nepodařilo a nepodaří politicky, ekonomicky ani vojensky si ji podmanit.

Velký vůdce vyřešil v čele korejské revoluce všechny základní otázky budování socialismu v Koreji. Vinou mimořádně nepříznivé mezinárodní situace, série porážek mezinárodního pokrokového hnutí a dlouholeté brutální politické perzekuce v jižní Koreji zůstává však dosud nevyřešena palčivá otázka mírového a nezávislého národního znovusjednocení, které velký vůdce zasvětil celý svůj život od osvobození Koreje.

Velký vůdce stál v čele několikanásobného osvobození a několikanásobného vítězství severní poloviny své vlasti – osvobození od japonských fašistů hrdinnou Korejskou lidově revoluční armádou po boku tehdejší sovětské Rudé armády v roce 1945, od imperialistických agresorů USA a jejich vazalů Korejskou lidovou armádou s pomocí čínských lidových dobrovolníků v roce 1953, od vlivu revizionistů, velmocenských šovinistů a domácích frakcionářů v 50.-80. letech a naposledy vítězství nad hrozbou kontrarevoluce, která se valila světem na přelomu 80. a 90. let, ve většině dřívějších socialistických států nastolila protilidové kapitalistické režimy a vedla k rozpoutání řady válečných konfliktů, přinášejících obrovské neštěstí lidu mnoha národů až dodnes. Tváří v tvář této situaci musíme především ocenit, že soudruh Kim Ir Sen zajistil korejskému lidu život v míru. Toho docílil dovednou nezávislou politikou, především nezávislými a mocnými ozbrojenými silami, dále rozvíjenými jeho následníky.

Soudruh Kim Ir Sen se díky vlasteneckým a revolučním rodičům a prostředí chudobného korejského lidu, toužícího po národním osvobození a lepší společnosti, stal již v dětství organizátorem pokrokového hnutí a brzy se seznámil s idejemi marxismu-leninismu, které dokázal mistrně uplatnit v korejských podmínkách. Stal se autorem nesmrtelné myšlenky čučche, jejímž základním krédem je, že lid je pánem všeho a rozhoduje vše. Pod vedením myšlenky čučche, dnes rozvinuté v kimirsenimus-kimčongilismus, byla a je síla korejského socialismu zajištěna především jednomyslnou jednotou. Soudruh Kim Ir Sen se poučil z nejednoty revolučního hnutí v Koreji v období před 2. světovou válkou, která vedla k mnoha neúspěchům a obětem. Proto vedl a vychoval společnost osvobozené severní části Koreje v duchu jednoty vůdce, strany a lidových mas. Velkou úlohu věnoval mládeži a patří k jeho největším zásluhám, že se mu podařilo předat vedení korejské revoluce z rukou první generace revolucionářů generaci, která už vyrostla za socialismu. Nedošlo ke znevážení revolučních tradic a zavržení kolektivismu.

Politika založená na myšlence čučche staví na uvědomělé podpoře mas lidu, nikoli formální poslušnosti. Důsledně prováděnou kulturní revolucí dokázala skutečně získat mysl a srdce lidu pro věc socialismu.

 

 

Korejská strana práce zabránila proniknutí buržoazní dekadence a ideologické otravy do společnosti osvobozené severní poloviny Koreje, navzdory pokračující tragédii národního rozdělení a kulturní zkaženosti okupovaného jihu. Naopak důsledně dochází k předávání revoluce z generace na generaci. Velká pozornost boji proti nepřátelské kulturní infiltraci a péči o výchovu mladé generace je věnována i v posledních letech pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una, společně s bojem proti byrokratizaci a korupci, proti odtržení strany od lidu.

Díky bratrským vztahům bývalého Československa s Korejskou lidově demokratickou republikou bylo i mnoha našim občanům umožněno osobně se setkat se soudruhem Kim Ir Senem. V letošním roce by oslavil 100 let někdejší generální tajemník ÚV KSČ soudruh Miloš Jakeš, velký přítel socialistické Koreje, až do své smrti se účastnící i akcí naší Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a korejského velvyslanectví. S úctou a láskou vzpomínal na setkání a jednání se soudruhem Kim Ir Senem. Hluboký dojem z jeho osobnosti zaznamenal i ve svých pamětech.

Soudruh Kim Ir Sen byl předním činitelem mezinárodního komunistického a dělnického hnutí. Jednal s nejvýznamnějšími revolucionáři své doby, měl s nimi vřelé vztahy a byl oceňován mimo jiné J. V. Stalinem, Mao Ce-tungem, Ho Či Minem, Fidelem Castrem a Ernestem Guevarou. Při první návštěvě Československa ho v roce 1956 uvítal jeden z našich největších revolučních vůdců soudruh Antonín Zápotocký.

Velkou pozornost věnoval soudruh Kim Ir Sen rozvojovým zemím. I díky tomu fungují dnes organizace přátelství s lidovou Koreou a pro studium její politiky ve většině zemí světa a toto hnutí je zvláště silné a aktivní v Africe a Jižní Americe. Z celého světa obdržel velké množství darů a ocenění, umístěných dnes ve Výstavišti přátelství Mjohjangsan, jež i někteří z nás měli možnost navštívit. Vděčná Korea svého vůdce poctila mimo jiné titulem generalissima a po smrti jej učinila věčným prezidentem a někdejší prezidentský palác Kumsusan přeměnila v mauzoleum, kde se i někteří z nás poklonili jeho památce.

Dnes už je v socialistickém zřízení KLDR vychovávána třetí generace, v duchu tak vyspělé socialistické kultury a morálky, jakou my jsme nikdy nepoznali. Šťastná země socialismu oslaví v příštím roce 75 let své existence, své socialistické revoluce.

 

 

25 milionů občanů socialistické Koreje je odhodláno svou revoluci bránit a nevzdají se svých sociálních výdobytků tak snadno, jak jsme to ke své škodě a věčné hanbě dopustili my v ČSSR. Měl jsem možnost se o tom přesvědčit při třech návštěvách této krásné a šťastné země.

Letošní Den slunce slavíme již potřetí bez možnosti návštěvy hrdinné Koreje, která se brání proti zavlečení pandemie koronaviru i za cenu dlouhodobého uzavření hranic a znemožnění veškerých zahraničních návštěv. Musíme chápat obavy země, kde se, na rozdíl od našich poměrů, bere boj proti pandemii a za zdraví a životy lidu vážně.

U příležitosti největšího národního svátku přejme korejskému lidu překonání všech stávajících obtíží ve světě zmítaném válkami, nespravedlností, útiskem a dopadem klimatických změn a mnoho dalších úspěchů v budování a obraně socialismu a antiimperialistické nezávislosti pod vysoko vztyčeným rudým praporem kimirsenismu-kimčongilismu!

Ať žije a vítězí nesmrtelné dílo velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena!

Ať žije odkaz jeho věrného následníka, velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila!

Ať žije slavná Korejská strana práce a vážený soudruh Kim Čong Un!

Ať žije velká věc nezávislosti, socialismu a komunismu, trvalého a spravedlivého míru!

Korea je jedna!