Skip to content

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na 18. plénu 19. 6. 2021

Vážené soudružky, soudruzi, přátelé, sympatizanti KLDR a jejího lidu!

Dovolte mi, abych Vás jménem Společnosti česko-korejského přátelství srdečně přivítal na našem osmnáctém plenárním zasedání. Zvláště srdečně chci mezi námi přivítat mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR v České republice soudruha PhDr. Ču Won Čchola a jeho spolupracovníka, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Přeji jim, i jejich rodinným příslušníkům, příjemný pobyt.

 

 

Takovéto zasedání konáme v souladu s našimi stanovami 1x za rok. Naše Společnost byla MV ČR zaregistrována 6. 1. 1999. Existujeme tedy 22 let. Musím konstatovat, že je mi velice líto, že jsme z důvodu pandemie koronaviru nemohli uvedené zasedání konat v roce 2020. Poslední takovéto shromáždění jsme pořádali 8. 6. 2019.

Samozřejmě, že jsme se nemohli scházet a jednat pravidelně, jak jsme byli zvyklí. Nemohli jsme se v KLDR zúčastnit zejména 75. výročí vzniku velice moudré a silné Korejské strany práce, která zahájila výstavbu socialismu. Nemohli jsme uskutečňovat besedy v různých místech republiky, organizovat semináře, vydávat naše noviny Pektusan a jiné akce. Přesto jsme se snažili být v neustálém kontaktu s ambasádou, psát různé články na naše webové stránky, zveřejňovat různé novinky ze života v KLDR, a to v českém překladu. Zveřejňovali jsme spisy Kim Ir Sena. Uspořádali jsme dvě besedy o Koreji v lednu a červnu 2020. Všechno vykonáváme dobrovolně, bezplatně a ve svém volném čase.

Snažíme se naplňovat naše stanovy, kde jsme si dali za úkol informovat naše občany o skutečném životě lidu v KLDR. Chceme, aby v naší společnosti byly pravdivé a nikoliv různě překrucované a lživé informace o této zemi, kterých je v ČR velice mnoho.

 

 

Vážení účastníci!

Dovolte mi, abych Vás alespoň ve stručnosti seznámil s naší historií po registraci organizace na MV ČR dne 6. 11. 1999. Jak tedy zaznamenal čas naše působení od uvedené registrace: V prosinci 1998 se tři odvážní soudruzi – Jiří Jarka, Josef Haubelt a Marie Hrůzová po kontrarevoluci usmysleli, že se postaví proti pomlouvačné kampani proti KLDR, vedené u nás jak ve sdělovacích prostředcích, tak i v oficiální politice státních institucí a politiků. Tito organizátoři podali návrh MV ČR v roce 1998 k registraci organizace Pektusan. Čas, který ubíhal, přinášel i změny předsedů a členů výborů. Prvním předsedou po registraci se stal DrSc. Josef Haubelt, poté se ujal funkce DrSc. Ivan Hrůza. Po něm vykonával funkci major Jiří Jarka, kterého vystřídal RSDr. Jaroslav Kafka. Soudruzi Jarka i Kafka byli nositeli nejvyššího korejského vyznamenání Řádu přátelství 1. stupně.

Dovolte mi představit současný výbor. Funkci předsedy vykonává RSDr. Jozef Servista, nositel vyznamenání Řádu přátelství 1. a 2. stupně. Prvním místopředsedou je Lukáš Vrobel, nositel Řádu přátelství 2. stupně. Místopředsedou je Bc. Alexander Velitš ze Slovenské republiky. Dalšími členy jsou Ing. Ivan Pekař, Ing. Pavel Rejf, Ing. Štefan Kubini ze Slovenské republiky, Zdeněk Klimek, novinář Roman Blaško, novinářka Nataša Weberová, Věra Svobodová. Čestným předsedou Pektusanu je Jaroslav Kafka, který již není mezi námi.

V průběhu naší činnosti se snažíme získávat nové členy nebo sympatizanty. Doba a situace v naší republice nám neumožňuje získávat ve větším měřítku do našich řad takovéto lidi. Přesto se v této činnosti nevzdáváme a pokračujeme v ní. Věříme, že i v této oblasti dojde k lepšímu a nebude nám bránit koronavirus ani žádné další problémy ve zlepšení vztahů mezi ČR a KLDR. My nechceme, aby byl šířen názor, že podpora socialismu v KLDR je vynucená. My se snažíme o to, aby naši občané pochopili, že socialismus přinesl v KLDR lidem to, co v kapitalismu v této míře nemohou mít. To je bezplatné zdravotnictví, školství, bydlení, plnou zaměstnanost, důchodové zabezpečení a mnohé další atributy tohoto zřízení.

Imperialismus se snaží všemi prostředky odtrhnout stranu od lidí a kontrarevolučním pučem učinit KLDR opět kolonií imperialismu. Pektusan sleduje a neustále vyhodnocuje, co se v KLDR a na Korejském poloostrově děje. KSP uskutečnila svůj osmý sjezd ve dnech 5. až 12. ledna 2021, který vytýčil nový pětiletý plán a zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem KSP. Uskutečnila se šestá konference tajemníků buněk KSP, pod vedením Kim Čong Una byly velice rychle vyřešeny přírodní katastrofy, které zničily vesnice včetně komunikací a domů. Lidé bez dlouhých diskusí se ve velkých počtech zúčastnili pomoci v těchto oblastech. Tímto způsobem byl velice rychle a ku prospěchu všech postižených obnoven život a zajištěno obydlí pro všechny, kteří byli katastrofami postiženi.

Naše Společnost rozhodně odsuzuje nepřípustné vměšování USA přítomností svých vojsk přímo v jižní Koreji a neustálým podněcováním nepřátelských akcí jihu proti KLDR. Jejich politika jim brání uzavřít s KLDR mírovou smlouvu a znovusjednocení Koreje.

Společnost Pektusan odsuzuje neustálé zvyšování sankcí vůči KLDR a požaduje, aby vojska USA opustila území jihu a aby USA přispěly ke zklidnění na Korejském poloostrově uzavřením tolik požadované mírové smlouvy. Plně podporujeme KLDR a postoje váženého soudruha Kim Čong Una při respektování suverenity KLDR, zabezpečení své obranyschopnosti a požadavku zrušení sankcí.

Oceňujeme skutečnost, že ráznými protiepidemickými opatřeními proti působení koronaviru včetně uzavření hranic nedošlo k nevídané katastrofě, jako tomu bylo a doposud je v různých částech světa, včetně naší republiky.

Zdravíme z dnešního jednání pochodující lid KLDR na cestě k socialismu pod vedením generálního tajemníka KSP soudruha Kim Čong Una. Je jeho zásluhou, že došlo k prvnímu summitu mezi KLDR a USA. Tím dala KLDR jasně najevo, že stojí pevně a neohroženě v čele fronty míru a boje proti imperialismu. Dnešní Korea dává na vědomí všem nepřátelským silám světa, že to, co dnes KLDR a její lid prožívá, je její svobodná cesta k socialismu. Je to největší porážka, chce se mi říci, starého světa, a nejvyšší vítězství KLDR od porážky USA, po skončení války v Koreji.

Musím, vážení přítomní, jménem Pektusanu a jménem svým zvolat: Sláva KLDR, sláva KSP, nové svobodné Koreji a sláva nejvyššímu představiteli KLDR Kim Čong Unovi!

 

 

Dle mého názoru je dnešní období v KLDR obdobím budovatelským. Proč to říkám? Proto, že KLDR pod vedením svých velikánů soudruha věčného prezidenta Kim Ir Sena, věčného generálního tajemníka soudruha Kim Čong Ila a dnešního nebojácného a velice odvážného maršála soudruha Kim Čong Una.

Při této příležitosti chci i já dnes s úctou a láskou vzpomenout těch, kteří s námi po celé období pracovali a podporovali nás. Nemohu tady vzpomenout jména všech těch, kteří stáli u zrodu Pektusanu nebo se aktivně podíleli na jeho dlouholeté činnosti. Jde například o soudružky a soudruhy Brunnerovou, Jarku, Kafku, Webera, Svobodu a manžele Ivančákovy z Příbrami, Hrůzovou, Lundáka, Hájkovou, Křížka, Vrobela, Pekaře, Žáka, Brocha a dala by se jmenovat řada dalších, kteří aktivně přispívali a někteří z nich i nadále přispívají k pravdivému informování našich občanů o KLDR.

Jsme ve spojení s řadou zahraničních společností, které jsou tak jako společnost Pektusan solidární s korejským lidem a podporujeme výstavbu socialismu. Naše společnost se může pochlubit také tím, že mezi sebou máme několik soudruhů, kteří za svou dlouholetou činnost mají vysoká státní vyznamenání KLDR. Patří mezi ně soudruzi Jiří Jarka a Jaroslav Kafka, nositelé Řádu přátelství 1. stupně. Oba už nejsou mezi námi. Řád přátelství 2. stupně obdržel při příležitosti stého výročí narození soudruha Kim Ir Sena v roce 2012 předseda Pektusanu RSDr. Jozef Servista a o pět let později řád 1. stupně. Dále v roce 2019 obdržel Řád přátelství 2. stupně náš první místopředseda Lukáš Vrobel.

Řády přátelství mají dále soudruzi František Lundák a Petr Broch.

Vyznamenání a řada jiných ocenění byla KLDR udělena všem jejich nositelům za aktivní přínos propagace KLDR na veřejnosti a solidaritu s touto velice krásnou zemí. Chtěl bych dnes jménem nositelů vyznamenání KLDR poděkovat nejvyšším představitelům stranických a státních orgánů za jejich udělení. Za toto chci říci: Ať žije mezinárodní solidarita v boji za mír a socialismus na celém světě!

Vážení přítomní,

závěrem Vám chci všem poděkovat za účast. Chci jménem Vás všech poděkovat velvyslanci soudruhu Ču Won Čcholovi a III. tajemníkovi soudruhu Ri Kjong Sonovi za účast na našem dnešním jednání. Zároveň chci jistě i jménem Vás všech popřát nejvyššímu představiteli KLDR soudruhu Kim Čong Unovi úspěchy při jeho náročné a zodpovědné práci, jakož i dosahování pozitivních výsledků při jednáních s USA, dosažení znovusjednocení země, zabezpečení obrany proti imperialistickým vetřelcům a podepsání mírové smlouvy s USA.

Sláva Korejské straně práce a jejímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi! Sláva hrdinnému korejskému lidu!

Děkuji Vám za pozornost.