Skip to content

Koreferát soudruha Lukáše Vrobela na semináři „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“ 8. 2. 2020

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

letošní Den zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, si připomínáme v obtížném období mezinárodního pokrokového hnutí i v těžké době pro korejskou revoluci, ohrožovanou dnes nejen sankcemi, blokádou a vydíráním ze strany reakčních nepřátelských sil v čele s imperialisty USA, nejen nepřízní počasí spjatou s globálními klimatickými změnami, ale dnes i hrozbou smrtelného koronaviru ze sousední Číny.

Socialistická Korea dnes bojuje současně proti hrozbě vojenské, ideologické, ale i proti hrozbám přírodním, od sucha přes tajfuny až po virová onemocnění, v míře za poslední desítky let nebývalé. Všech těchto nebezpečí si je dobře vědoma a pod vedením slavné Korejské strany práce je jistě překoná.

 

Mluvíme-li o významu korejské revoluce pro světové pokrokové hnutí, mluvíme současně o významu myšlenky čučche, o významu velkého kimirsenismu-kimčongilismu. Uplatnění myšlenky čučche umožnilo Korejské lidově demokratické republice především dosáhnout a uhájit nezávislost, což mělo mimořádný význam v období po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, kdy v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí převládl oportunismus a revizionismus. Nezávislá politická linie lidové Koreje umožnila udržet dobré vztahy se všemi zeměmi, které byly ochotny k nim přistoupit, umožnila stát stranou čínsko-sovětské roztržky a nebýt přívěskem žádných velmocenských šovinistů. Korea tak byla ušetřena ideologického a hospodářského rozkladu v důsledku aplikace kapitalistických nebo ultralevých vědecky nepodložených metod řízení a její vedení nebylo otřeseno ani zhanobením revolučních tradic a přejímáním buržoazní kultury a dekadence, ani neúspěšnými pokusy o „velkou proletářskou kulturní revoluci“ či „velký skok“, následovanými obratem ke kapitalismu.

Korejská lidově demokratická Korea se nikdy nedala na zhoubnou cestu „mírového soutěžení“, na cestu kompromisů s třídními nepřáteli. Nedopustila jednostranné odzbrojení, naopak se tváří v tvář nepřátelským hrozbám a vydírání stala nejmocněji ozbrojenou jadernou mocností se všeobecným ozbrojením všeho lidu a celou zemí přeměněnou ve vojenskou pevnost, takže se nikdo neodváží se jí dotknout.

Obranu vlastními silami na nejvyšší míru posílil velký vůdce soudruh Kim Čong Il politikou songun, prioritou armády, v nejtěžším období náročného pochodu po kontrarevolucích ve většině socialistických zemí. Velký význam kromě hrdinné Korejské lidové armády hrály a hrají Dělnicko-rolnické rudé gardy a Mladé rudé gardy, masová výuka bojových sportů, důraz na fyzickou zdatnost a zdravý životní styl.

Navzdory nejtvrdším sankcím a hrozbám dokázala lidová Korea vyvinout vlastní atomovou bombu, vodíkovou bombu, rakety dlouhého doletu a vypustit vlastní pozorovací družici Země.

Díky své nezávislosti překonala lidová Korea obnovu kapitalismu v Sovětském svazu a většině socialistických států, převážně následujících sovětskou linii. Svou nezávislost uhájila i díky obraně vlastními silami, bez přítomnosti cizích vojáků na svém území.

Skvělou zásluhou vedení slavné Korejské strany práce s mimořádným významem pro stabilitu lidové Koreje je uchování revolučních tradic a předávání revoluce z generace na generaci. To se ve většině socialistických zemí nepovedlo. Vzpomeňme na obtíže po úmrtí velkých revolučních vůdců z první generace vítězné revoluce, jakými byli soudruzi Josef Vissarionovič Stalin, Mao Ce-tung, Ho Či Min, Enver Hodža nebo u nás Klement Gottwald. Nevyjasněná otázka následnictví a spory v hlavním štábu revoluce měly mnohdy tragické následky. Jinak tomu bylo v lidové Koreji, kde vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena bez otřesů pevně převzal velký vůdce soudruh Kim Čong Il, jednomyslně následován celou společností v pevné jednotě vůdce, strany, armády a lidu, a po jeho předčasném úmrtí pokračuje ve vedení korejské revoluce s nezměněnou generální linií pod vysoko vztyčeným praporem soběstačnosti vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Zkušenosti z dějin socialistických států, z jejich vítězství i porážek, jasně dokazují význam ideologie a politického vzdělávání, předávání praktických zkušeností bojovníků proti imperialismu, v případě Koreje protijaponských partyzánů a bojovníků Vítězné vlastenecké osvobozenecké války proti americkým imperialistickým agresorům a jejich vazalům. Jasně dokazují také význam výchovy k práci, význam kolektivismu, význam úlohy mládeže, agitace a propagace a jejich moderní formy, srozumitelné mladým lidem. Vyspělá socialistická kultura a důstojný vzhled a chování člověka v osvobozené severní polovině Koreje mohou být právem příkladem celému světu. Nenalezneme zde žádné sebepoškozování a odporné lidské zjevy, nešíří se zde masově perverznost a dekadence.

Socialistická Korea se brání pronikání buržoazní ideologie a konzumního způsobu života, na rozdíl od ostatních socialistických států v minulosti, a bohužel do značné míry i v současnosti. Úctyhodný je její důraz na pevný a hodnotný rodinný život s nepatrným počtem rozvodů a lidí žijících mimo manželství.

V osvobozené severní polovině Koreje se podařilo navzdory těžkým zkouškám a vážným obtížím uchovat značné, ve světě nevídané sociální jistoty, mezi nimi bezplatné školství včetně školních pomůcek a oděvů, bezplatné zdravotnictví, bydlení, rekreaci a volnočasové aktivity, které jsou rozvíjeny například ve velkolepých palácích školáků, jaký mnozí návštěvníci Koreje navštívili v Mangjongde. Děti v severní Koreji se seznamují s národní kulturou a tradicemi, umějí hrát na tradiční i moderní hudební nástroje, zpívat, malovat, vyšívat, mnohé ovládají několik cizích jazyků, z nichž každý má odlišné písmo, jsou manuálně zručné, fyzicky zdatné i duševně vyspělé, zatímco děti v takzvaně vyspělých kapitalistických zemích maří volný čas zíráním do počítačů a dotekových telefonů a zpravidla neumějí nic.

Inspirací celému světu může být též péče socialistické Koreje o přírodu, o životní prostředí. Každoroční jarní výsadba stromů přispívá k zadržování vody v krajině, brání erozi půdy a přispívá tak ke zlepšení životního prostředí i zemědělských výnosů. Jen při kampani 1. března 2019 bylo vysázeno více než 2,8 milionu stromů. Jsou zřizovány obrovské lesní školky a skleníky, kdy například komplex lesní školky a skleníků Čungpchjong o rozloze více než 200 ha byl vybudován za necelý jeden rok.

V praxi je tak uskutečňována politika ochrany životního prostředí, kterou v někdejším Sovětském svazu prosazoval a uskutečňoval soudruh Stalin a kterou pohřbil zrádce Chruščov, čímž zapříčinil vážné ekologické problémy a závislost Sovětského svazu na dovozu obilí z kapitalistických zemí.

Dochází i ke zvyšování životní úrovně. V minulém roce byla dokončena rekonstrukce centra okresu Samdžijon a jeho přeměna v moderní socialistické horské město, značně pokročila výstavba přímořského rekreačního střediska Wonsan-Kalma, předáno bylo lázeňské středisko s horkými prameny a lyžařským areálem Jangdok, nové bytové domy ve venkovských okresech Jangdok a Popdong nebo příkladná zemědělská obec při zemědělském družstvu Čungpchjong. Kromě toho bylo jen za minulý rok nově otevřeno nebo modernizováno několik velkolepých kulturních zařízení, mezi nimi Hudební divadlo Samdžijon, Letní divadlo Parku mládeže v Pchjongjangu, Přírodopisné muzeum a Výzkumný ústav supermoderních technologií Kim Ir Senovy univerzity. Kromě nich byly v loňském roce zbudovány nebo radikálně přestavěny Unsanská sumčí farma, Pchjongjangská pštrosí farma, Pchjongjangská ubytovna pro sportovce nebo Muzeum korejských známek, které v dubnu loňského roku navštívila i naše delegace. Všech těchto úspěchů bylo dosaženo v centrálně plánovaném hospodářství založeném na všelidovém a družstevním vlastnictví, tj. bez vlastnictví soukromého, bez existence buržoazie, bez vykořisťování člověka člověkem.

Socialistická Korea se neorientuje primárně na turistický ruch. Tuto zhoubnou linii odmítl už velký vůdce a velký generál, aniž by mohli předvídat současnou epidemii koronaviru, která by v případě orientace na příjmy od zahraničních návštěvníků nyní vedla k nedozírným ztrátám, a otevření země pro volné cestování cizinců by šíření nemoci nebývale usnadnilo.

Prosincové 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce připustilo i existenci nedostatků v pokroku korejské revoluce. Přiznat si chyby a nedostatky a umět je napravit je zásadní pro každou revoluční stranu, tím spíše pro vládnoucí. Vážený soudruh nejvyšší vůdce kritizoval existující obtíže a vyzval k jejich vyřešení již na 7. sjezdu Korejské strany práce v roce 2016, v několika svých projevech a během místního vedení v továrnách, podnicích, zemědělských družstvech, zařízeních služeb a na staveništích.

5. plénum 7. ÚV vyzvalo k boji proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům a k posílení vedoucí úlohy strany. Navzdory hlasům poraženců a pochybovačů tedy nedochází k liberalizaci a přechodu k tržnímu hospodářství, jinak řečeno k obnově kapitalismu.

 

 

Soudružky a soudruzi,

morální povinností všech komunistů a pokrokových lidí světa je hájit Korejskou lidově demokratickou republiku a usilovat o zrušení sankcí a nátlaku, usilovat o nevměšování do jejích vnitřních záležitostí a odmítnutí pomlouvačných kampaní v otázce lidských práv. Obraťme pozornost k lidským právům ve vlastní zemi. Proč pomlouvači socialistické Koreje nekritizují stav lidských práv v kapitalistických státech, proč mlčí k tragickému stavu lidských práv v okupované jižní Koreji, plné žebráků, bezdomovců a prostitutek?

Budovatelské úsilí korejského lidu dokazuje, že socialismus je dlouhodobě udržitelný a může dosahovat velkolepých úspěchů, pokud se dokáže bránit. Povinností všech zastánců skutečného socialismu je šířit pravdu o úspěších hrdinného korejského lidu, o svaté zemi socialismu a kolébce lidského štěstí, zemi nejšťastnějších lidí na světě, získávat nové zastánce věci socialismu a bojovat proti imperialismu, který směřuje k fašismu a ke zničení lidstva. Zdvojnásobme své úsilí pro věc socialismu v roce 75. výročí slavné Korejské strany práce a v roce 150. výročí narození velikého Vladimíra Iljiče Lenina, jehož dílo poskytlo mocný impuls revolučnímu hnutí v mnoha zemích světa včetně Československa a Koreje.

V letošním roce bude Pchjongjang hostit 22. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran. Nechť toto setkání důsledně naváže na hrdé bojové tradice Komunistické internacionály a dodá lesk důstojné a zásadní pozici korejské revoluce v pokrokovém hnutí světa.

Ať žije vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un!

Ať žije slavná Korejská strana práce!

Ať žije korejská revoluce!