Skip to content

Projev s. Jozefa Servisty na 17. plénu Společnosti Pektusan

Praha, 11. června čučche 108 (2019) – Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista přednesl dne 8. 6. čučche 108 (2019) na 17. plénu Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan zprávu o činnosti, jejíž plné znění přinášíme.

*

Čest práci a dobrý den,

vážené soudružky a soudruzi,

členové a sympatizanti Pektusanu!

 

Naše dnešní 17. jednání pléna se koná v době, kdy jsme v letošním roce oslavili 20. výročí našeho působení po registraci na Ministerstvu vnitra ČR dne 6. 1. 1999.

Ano, nezdá se to, ale bohužel hodiny netikají jenom lidem, ale také organizacím. Připomeňme si, jak tyto hodiny zaznamenaly čas našeho působení od 6. 1. 1999 do 8. 6. 2019.

V listopadu a prosinci 1998 se utvořil přípravný výbor pro vznik Pektusanu. Tento výbor byl ve složení: soudruh major Jiří Jarka, doc. Josef Haubelt a RSDr. Marie Hrůzová. Tito tři si v tehdejší době po kontrarevoluci usmysleli, že se postaví proti pomlouvačné kampani, vedené proti KLDR u nás jak ve sdělovacích prostředcích i v oficiální politice státních institucí a politiků. Uvedení zastánci KLDR a jejích představitelů soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila učinili velice významný krok, když v prosinci roku 1998 podali na Ministerstvo vnitra ČR žádost o provedení registrace nového subjektu, který se hlásil k podpoře vývoje v KLDR a budování socialismu v této zemi.

Tento významný krok nebyl dosud historicky doceněn. Považuji jejich tehdejší rozhodnutí za zvlášť závažné, poněvadž se kdykoliv mohlo stát, že tehdejší moc mohla vůči nim kdykoliv uplatnit sankční postihy.

Jejich vítězství bylo, soudružky a soudruzi, v tom, že registraci získali. Této podstaty jsme plně využili také při přeregistraci a schvalování nových stanov, které jsme museli přizpůsobit novému občanskému zákoníku, který začal platit od 1. 1. 2014.

Čas, který ubíhal, přinesl také v určitých dobách i změny ve funkcích předsedů a členů výborů. Prvním předsedou Pektusanu po registraci se stal soudruh doc. Josef Haubelt, po něm se funkce ujal  prof. Ivan Hrůza, kterého vystřídal soudruh Jiří Jarka a po něm byl ve funkci předsedy soudruh RSDr. Jaroslav Kafka. Oba soudruzi byli nositeli Řádu přátelství I. stupně.

Soudruh Jarka nás opustil 7. 2. 2018 a soudruh Kafka 25. 4. 2019. Čest jejich památce!

Společnosti Pektusan se po registraci podařilo získávat širší okruh členů a sympatizantů. Bylo to zejména tím, že funkcionáři po celou dobu činnosti se snažili o to, být co nejvíce mezi lidmi a získávat nové a nové spolupracovníky. Organizací prošlo po dobu dvaceti let mnoho těch, kteří se snažili spolupracovat s výborem a seznamovat naše občany s pravdivými informacemi o životě a vývoji v KLDR. Nemohu nyní vyjmenovat všechny, kteří, jak se říká, byli „u toho“. Dovolte mi uvést jako příklad alespoň několik jmen těch, kteří svou dobrovolnou činností přispěli k tomu, že odkaz zakladatelů byl a je i v současnosti naplňován. Jedná se např o ss. Brunnerovou, Svobodu a manžele Ivančákovy z Příbrami, Kafku, Hrůzovou, Boučka, Webera, Lundáka, Hájkovou, Křížka, Pekaře, Žáka, Brocha, Vrobela a dali by se jmenovat další, kteří přispívali k tomu, že naši občané získávali stále více informací o KLDR. Organizace zaslala také dopis OSN, v němž požadovala, aby USA byly za zločinnou válku vůči KLDR odsouzeny.
V letech 2015 až 2018 plénum provedlo obměny ve vedení. Toto mohlo být provedeno proto, že do organizace přišli noví, mladší členové, kteří jsou vybaveni jazykově a mají velice dobré znalosti s prací výpočetní techniky. Výbor byl posílen dvěma místopředsedy a dle nových stanov byli za členy organizace přijati soudruzi ze Slovenské republiky. Tím se naše pozice zlepšila.
Tento posun v činnosti nám dopomohl také k tomu, že dále organizujeme besedy po republice, využíváme také internetových služeb a prostřednictvím toho jsou naše informace podávány včas. Jsme ve spojení také se zahraničními společnostmi, které jsou tak jako my solidární s KLDR, jejím lidem, a podporujeme socialistickou výstavbu této drahé země.
Se zástupci zahraničních delegací máme kontakty při účasti na akcích, které pořádá korejská strana při různých příležitostech. Tyto vztahy udržujeme také písemně i v průběhu let a v současnosti, díky mladším soudruhům.
Chci dnes poděkovat korejským soudruhům za to, že nás na takové akce zvou a umožňují rok co rok pozorovat a vidět jejich život, novou výstavbu, která neprobíhá jenom v hlavním městě Pchjongjangu, ale, jak jsme měli možnost vidět, i na venkově. Jedná se o novou bytovou výstavbu, závody, silnice, služby apod. Kdo chce rok co rok proměny vidět, nechť si najde cestu do této krásné a zajímavé země, která si vytyčila program socialismu.
Akce, které organizuje KLDR, jsou na vysokém organizačním stupni. Na těchto misích našich delegací probíhá také mnoho setkání s pracujícími KLDR, sportovní a kulturní programy, návštěva muzeí a památek, které po válce zůstaly.
Zdravíme z dnešního jednání lid KLDR, pochodující na cestě k socialismu pod vedením nejvyššího vůdce KLDR, předsedy Korejské strany práce soudruha Kim Čong Una. Jeho neúnavná cesta po odchodu věčného prezidenta KLDR soudruha Kim Ir Sena, zakladatele čučche, a věčného generálního tajemníka KSP soudruha Kim Čong Ila pokračuje a soudruh Kim Čong Un i přes velký odpor imperialismu pevně a neohroženě stojí v čele fronty míru a boje proti imperialismu při odstraňování starého, přežilého zla a bídy.
Korejská lidově demokratická republika vykračuje pod vedením Korejské strany práce k novému, spravedlivějšímu uspořádání na základě socialistického řádu. Společnost Pektusan sleduje s upřímnými pocity radosti zdárný vývoj Korejské lidově demokratické republiky a přeje jim na této cestě budování další úspěchy. Dnešní vedení Korejské lidově demokratické republiky a Korejské strany práce jde od vítězství k vítězství. Zasazuje tvrdé rány zahraničním imperátorským plánům USA a jejich satelitům na zničení KLDR a její smetení z povrchu zemského.
Dnešní KLDR dává na vědomí všem nepřátelským silám světa, že to, co dnes KLDR a její lid prožívá, je její svobodná cesta k socialismu. Chce se říci, že je to největší porážka starého světa a největší vítězství od porážky USA v Korejské válce.
Chce se mi, soudružky a soudruzi, jménem Pektusanu i jménem svým zvolat: „Sláva Korejské lidově demokratické republice, sláva nové svobodné Koreji!“
Dnešní období v Korejské lidově demokratické republice je dle mého názoru obdobím budovatelským. Toto označení plně vystihuje to, co se v KLDR děje. Vždyť buduje socialistický řád pro šťastnou přítomnost a budoucnost dnešních i příštích generací.
Za všemi dosavadními úspěchy, kterých bylo v KLDR dosaženo a které Společnost Pektusan zveřejňuje ve svém časopise a internetových stránkách, stojí vedení Korejské strany práce a její nejvyšší vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il a dnes soudruh Kim Čong Un, který pokračuje v jimi započaté práci.
Také my dnes s úctou a láskou vzpomínáme na ty, kteří s námi po celé to dvacetileté období pracovali a podporovali nás. O konkrétní jménech jsem se již zmínil.
Dnes, kdy jsme v období dvacátého výročí, chceme poprvé od 6. 1. 1999 od registrace naší organizace také některé naše členy a sympatizanty ocenit ČESTNÝM UZNÁNÍM. Chceme alespoň takovouto formou na některé, kteří už nejsou mezi námi, vzpomenout a ocenit, co pro Pektusan udělali. Jejich ocenění převezmou pozůstalí a těm, kteří jsou dnes tady s námi, ocenění předáme osobně.

Kdo obdrží čestné uznání?
1) In memoriam – bez titulů: Ivan Hrůza, Jiří Jarka, Jaroslav Kafka, Jiří Svoboda, Jaroslav Weber;
2) Další – bez titulů: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec KLDR v ČR soudruh Kim Pchjong Il, rada velvyslanectví soudruh Kim Čchon Se, a bývalý III. tajemník velvyslanectví KLDR v ČR soudruh Ma Čchol Chun;
Ladislav Žák, Miloš Jakeš, Vilém Danda, František Lundák, Petr Broch, Antonín Malach a Jozef Servista, stávající předseda Pektusanu.
První místopředseda Společnosti Pektusan soudruh Lukáš Vrobel letos převzal Řád přátelství II. stupně přímo v KLDR. Také jemu blahopřeji k udělení vyznamenání a děkuji mu za intenzivní činnost, kterou pro Pektusan vykonává.
Jak vidíte, soudružky a soudruzi, jsou mezi námi lidé, kteří pro Pektusan udělali mnoho. Dovolte mi pár slov alespoň k některým, abych podtrhl význam dnešního jednání.
Dnes je mezi námi, a rád ho ještě jednou vítám, bývalý generální tajemník ÚV KSČ 97letý soudruh Miloš Jakeš, který měl tu čest a možnost setkat se s Kim Ir Senem. Nyní byla vydána jeho kniha „Miloš Jakeš: Příběh komunisty“. Chci mu popřát nadále pevné zdraví a další úspěchy v práci.
Dále je mezi námi poslední žijící člen první československé mise v Dozorčí komisi neutrálních států v Koreji, válečný veterán, 92letý plukovník Antonín Malach, autor knihy „Co vyřeší válka?“ Také jemu přeji zdraví a tvůrčí aktivitu.
Je mezi námi také Ing. plukovník Ladislav Žák, vojenský přidělenec v KLDR v letech 1984 až 1989, v letech 1990- 1996 vedoucí vojenské delegace OBSE a KSO na odzbrojovacích jednáních ve Vídni, od roku 1996 zástupce vrchního ředitele sekce vojenské bezpečnostní politiky a strategie obrany. V KLDR byl oceněn Řádem přátelství I. stupně.
Další nositel Řádu přátelství I. stupně je soudruh František Lundák. I jemu děkuji za dlouholetou činnost v naší Společnosti. Nositelem vyznamenání KLDR je také soudruh Petr Broch. I jemu děkuji za jeho dlouholetou činnost v naší Společnosti. Mezi nositele Řádu přátelství I. stupně patří také Jozef Servista, dnešní předseda Společnosti Pektusan, její dlouholetý člen.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi říci, že dnes obdrží čestné uznání náš dlouholetý člen a funkcionář, který je nositelem státního vyznamenání Československé socialistické republiky, soudruh Viléma Danda. Soudruh Danda v 80 letech končí svoji činnost ve výboru dnešního dne ze zdravotních důvodů. Přejeme mu zdraví a vitalitu do dalších let jeho života. Jsi mezi námi kdykoliv vítán!
Mezi námi byl a dlouhá léta zastával funkci předsedy společnosti člověk,který strávil i s manželkou řadu let v KLDR a byl nositelem Řádu přátelství I. stupně,soudruh Jiří Jarka. Čest jeho památce!
Oceněn je také poslední dlouholetý předseda, nositel Řádu přátelství I.stupně soudruh Jaroslav Kafka. Čest jeho památce!
Oceněn je soudruh profesor Ivan Hrůza, jeden z předsedů této společnosti. Čest jeho památce!

Mezi těmi, kteří již nejsou mezi námi a budou oceněni čestným uznáním, je i novinář, šéfredaktor časopisu „Dialog“ a náš člen, soudruh Jaroslav Weber, nositel vyznamenání KLDR, dále soudruh Jiří Svoboda, politický pracovník a náš člen z Příbrami.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych jménem nositelů všech vyznamenání KLDR poděkoval zástupcům velvyslanectví, těm minulým i současným, a hlavně poděkoval nejvyšším představitelům stranických a státních orgánů za udělení vyznamenání a možnosti je nosit. Děkujeme!

Chci za uvedené zvolat: „Ať žije mezinárodní solidarita v boji za mír a socialismus na celém světě!
Ať žije organizátorka socialistické výstavby nového, šťastného života lidu, slavná Korejská strana práce!“
Našim průkopníkům a bojovníkům v minulosti i přítomnosti  patří náš dík za dnešní dvacáté výročí našeho působení.

Soudružky a soudruzi!
Ani za šedesát šest let od příměří se nepodařilo OSN a světové veřejnosti docílit toho, aby na Korejském poloostrově nastal mír. Proběhlá jednání představitelů KLDR s USA ukazují, že zde právě kvůli USA trvá napětí, které zatím nesvědčí o brzkém uzavření mírové smlouvy. V posledních letech je Korejský poloostrov středem pozornosti celého světa. KLDR se podařilo vyrobit a vyzkoušet jaderné zbraně. Následovaly sankce a dokonce i prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa v OSN, že tuto zemi případně zničí. Naše Společnost takovýto přístup uvedeného prezidenta rozhodně odsuzuje.
Hovořím o tom, soudružky a soudruzi, proto, že život ukázal, že podporujeme správnou zemi, a potvrdil, jak silná je KLDR, že ji nezlomily žádné sankce, výhrůžky, ale že sama ukázala světu,jak je životaschopná, připravená se bránit před jakýmkoliv nepřítelem. Nebojí se a nevzdává nerovný zápas. Taková je dnešní socialistická Korea a my věříme, že její zápas skončí úspěšně.
Mrzí nás, jak se chová bývalá přátelská a spolupracující země vůči svému bývalému partnerovi.

Soudružky a soudruzi!
Vše se změnilo po roce 1989. Docházelo k postupnému omezování vzájemných vztahů. Společnost Pektusan nesouhlasila s tím, že Česká republika omezovala obchodní styky, společenské, kulturní apod. Nesouhlasíme s tím, že naše republika zrušila i poskytování stipendií na studium různých oborů včetně studia českého jazyka pro korejské studenty. Upírá právo vzdělání v rámci sankcí EU a NATO a znemožňuje tak to, co bývalo dříve, že zde studovalo poměrně dosti studentů KLDR v různých oborech. Nic na tom nemění ani to, že v nedávných dnech navštívila KLDR parlamentní delegace vedená bývalým ministrem zahraničních věcí panem Zaorálkem.
Budeme se snažit hledat podporu a dosáhnout v dané záležitosti změny. Myslíme si, že bychom mohli být hrdi, kdyby naše země předávala zkušenosti také studentům z KLDR.
Neradi bychom, aby do KLDR jezdili na na turistické nebo studijní pobyty lidé, kteří tam nejedou poznávat krásy země, ale hledají pouze negativa. Takovým negativním způsobem se projevila studentka, která studovala na stipendium na prestižní Kim Ir Senově univerzitě a poté napsala o svém pobytu v KLDR knihy, kde nenašla nic pozitivního na životě KLDR. Píše samé lži a nenávistné projevy vůči této zemi a jejímu lidu. My jsme její projevy odsoudili.
Naše Společnost Pektusan je vděčná, že KLDR od roku 2012 umožňuje našim delegacím z Pektusanu možnost poznávat život v KLDR a získávat vlastní poznatky, které předáváme bezprostředně lidem dál. Tím získáváme i svoje vlastní poznatky o tom, jak probíhá budování socialismu v zemi, kterou imperialistické státy chtěly sprovodit ze světa.
Navštívili jsme KLDR celkem šestkrát. O poznatcích z těchto návštěv jsme hovořili na besedách na různých místech republiky, psali na webových stránkách, a to nejen o našich pobytech, ale zveřejňovali jsme i jiná politická témata.
Rovněž máme se dvěma organizacemi dobré kontakty, sice s Levicovými kluby žen, jejichž předsedkyní je Mgr. Květa Šlahúnková, a dále s Klubem českého pohraničí v Litoměřicích, jehož předseda soudruh Jan Dlouhý je dnes mezi námi. Děkujeme jim za vzájemnou spolupráci.

Soudružky a soudruzi!
Mohu snad jistě za všechny účastníky dnešního setkání u příležitosti dvacátého výročí od registrace Pektusanu říci, že přejeme nejvyššímu představiteli Korejské lidově demokratické Republiky soudruhu Kim Čong Unovi, aby i nadále dosahoval pozitivních výsledků při jednáních s USA, aby dokázal vlastními silami KLDR zabezpečit obranu země proti imperialistickým vetřelcům a podařilo se mu docílit znovusjednocení země a podepsat mírovou smlouvu s USA.
Sláva Korejské straně práce a jejímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi!
Sláva hrdinnému korejskému lidu!

Děkuji za pozornost.