Skip to content

Teze referátu soudruha Kim Čong Una na 7. sjezdu Korejské strany práce

Teze ze Zprávy 7. sjezdu Korejské strany práce o činnosti Ústředního výboru,

přednesené soudruhem KIM ČONG UNEM

 

Pchjongjang, Korea, čučche 105 (2016)

 

  1. Velké vítězství myšlenky čučche a politiky songun

 

1) Boj za vítězný postup věci socialismu

 

1) čučche a songun jsou praporem a cenným mečem vítězství;

2) socialismus je svatou věcí;

3) 6. sjezd vytyčil úkol budování celé společnosti na principech čučche (lid je pánem všeho a rozhoduje vše), který byl splněn;

4) pád světové socialistické soustavy byl tragédií, ale překonali jsme ji revoluční ofenzívou;

5) vzdělávání na 1. místě;

6) náhlá ztráta s. Kim Ir Sena a náročný pochod byly nejtěžším obdobím revoluce, ale se ctí jsme je překonali;

7) armáda na 1. místě;

8) nezávislost a soběstačnost;

9) antiimperialistická nezávislost a socialistické principy jsou zkušebním kamenem oddělujícím revoluci od kontrarevoluce a socialismus od oportunismu;

10) štít proti buržoaznímu liberalismu a „reformám“;

11) sledujíce ukončení studené války, některé země opustily své principy a rozhodly se pro kompromis a podřízenost, zastrašeny vojenským nátlakem a panovačností USA, ale KSP si udržela stanovisko antiimperialistické nezávislosti bez sebemenšího kolísání – její bojová zkušenost ukazuje, že i nyní, během zúčtování s imperialismem, principy antiimperialistické nezávislosti a socialismu mohou být ubráněny a udrženy jedině mocnými zbraněmi, nikoli řečmi;

12) proti sankcím;

13) železná pevnost založená na síle songunu (priorita armády);

14) zabránit válce;

15) mír zajištěn songunem – největší úspěch naší strany;

16) obrana na 1. místě;

17) spoléhání na zbraně;

18) vedoucí ideologie kimirsenismu-kimčongilismu;

19) proti korupci;

20) jaderné síly pro konečné vítězství naší věci;

21) rychlost Mallimy (okřídlený kůň letící 10 tisíc ri /4000 km/ za den)

 

2) Skvělý úspěch v budování vzkvétající země

 

1) priorita ideologie;

2) jednomyslná jednota;

3) proti infiltraci;

4) vše pro lid;

5) společnost jako velká harmonická rodina;

6) priorita mládeže;

7) mladý předvoj je na povel strany schopen projít vodou i ohněm;

8) následníky revoluce se můžeme chlubit před celým světem;

9) armáda je hlavní silou revoluce;

10) bránit ÚV za cenu smrti;

11) soudružství;

12) železná disciplína;

13) moderními prostředky útoku a obrany našeho vlastního stylu můžeme zničit a vyhladit jediným úderem jakékoli imperialistické síly agrese, které se opováží dotknout se suverenity a důstojnosti naší země;

14) demonstrujeme odvahu a moc revoluční armády, která nezná slovo „nemožné“;

15) nezbytnost vyvinout nové čučche zbraně;

16) zařadili jsme se mezi světové jaderné velmoci a ukončili dějiny krvavé agrese a jaderných hrozeb imperialistů USA;

17) atmosféra upřednostňování zbraní a vojenských záležitostí byla nastolena napříč společností;

18) srdce všeho lidu hoří urputným duchem dosažení svaté věci národního znovusjednocení všeobecným odporem v případě rozhodujícího zúčtování;

19) posilovat bojovou připravenost polovojenských sil – Dělnicko-rolnické rudé gardy byly posíleny v revoluční ozbrojené síly a byl ustaven všelidový celonárodní obranný systém;

20) lid, vybavený revoluční ideologií strany, jednomyslně kolem ní sjednocený a ozbrojený mocnými zbraněmi, tvoří nejmocnější hybnou sílu revoluce a svatá věc takového lidu je vždy vítězná;

20) ekonomika musí být orientovaná na čučche, moderní a vědecká;

21) spoléhat na domácí zdroje;

22) zvyšovat životní úroveň navzdory drsným obtížím;

23) v lidové armádě byla vytvořena songunská kultura, díky které společnost přetéká revolučním optimismem

 

3) Vynikající následnictví věci revoluce

 

1) vítězství záleží na vůdci;

2) soudruh Kim Ir Sen vytvořil čučche a vedl k vítězství;

3) soudruh Kim Čong Il zachránil revoluci v bezpříkladně těžkých letech songunským vedením;

4) předávání vedení z generace na generaci – nalezení efektivního řešení vedení věci revoluce vpřed, příklad pro svět v obraně a dodání lesku věci revoluce;

5) soudruh Kim Ir Sen a soudruh Kim Čong Il vytvořili znesmrtelnění vůdce;

6) Palác slunce Kumsusan (mauzoleum velkých vůdců) je nejvyšší svatyní čučche;

7) vedoucí úloha vůdce – strana je požehnána svým vůdcem

 

  1. Pro završení věci socialismu

 

1) Formování celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu

 

1) celou společnost tvořit na principech kimirsenismu-kimčongilismu – základní program strany;

2) zúčtovat s imperialismem, vybudovat znovusjednocený a prosperující ráj lidu;

3) každý musí být kimirsenistou-kimčongilovcem;

4) kimirsenismus-kimčongilismus je uceleným systémem zahrnujícím myšlenku čučche, vytvořenou soudruhem Kim Ir Senem a do hloubky rozvinutou soudruhy Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem, a teorií a metodou revoluce a výstavby osvětlenou touto myšlenkou; vytváří úplnou a systematickou prezentaci revolučních teorií a metod vedení pro dosažení konečného vítězství věci socialismu na bázi myšlenky čučche a myšlenky songun a objasňuje, jak všechny oblasti života společnosti mohou být revolučně přetvořeny k dosažení touhy lidu po nezávislosti;

5) vštípit celé společnosti kimirsenismus-kimčongilismus je svaté;

6) jsme nejlepší na světě;

7) rozhodně provádět tři revoluce (vědeckou, kulturní, ideologickou);

8) vláda lidu je podstatou socialistické moci;

9) plně rozvinout moc kolektivismu;

10) nezbytnost střídání generací;

11) socialismus musí být odlišný od kapitalismu jako nebe od země;

12) samostatný rozvoj na 1. místě;

13) spoléhat jen na vlastní sílu – nikdo nám nechce pomoci

 

2) Budování vědecko-technické velmoci

 

1) stát se vědecko-technickou velmocí a rozdrtit blokádu;

2) porazit svět ve všech oblastech vědy a techniky;

3) nadané kádry rozhodují vše;

4) všichni musí mít znalosti jako vysokoškoláci;

5) Vědecko-technický komplex je velkým chrámem vzdělávání lidu a musí být online propojen s celou zemí

 

3) Budování ekonomického obra a strategie pro rozvoj národního hospodářství

 

1) kritika zaostávání v ekonomice;

2) využívat vlastní suroviny;

3) zajistit dostatek energie a jídla;

4) přebudovat hospodářství na energeticky úsporné;

5) zajistit potravinovou soběstačnost;

6) vybudovat ráj lidu a hájit zájmy lidu;

7) splnit pětiletku (2016 – 2020) při souběhu výstavby a jaderného ozbrojení;

8) kritika nedostatku elektřiny;

9) za obnovitelné zdroje;

10) rozvíjet a modernizovat těžbu uhlí a metalurgický průmysl, železniční dopravu, strojírenství, chemický průmysl, stavebnictví, průmysl stavebních materiálů;

11) odstranit znečištění;

12) zvýšit výrobu v zemědělství, rybolovu a lehkém průmyslu;

13) zvýšit chov dobytka v JZD i individuálně;

14) zvýšit mechanizaci zemědělské práce na 60 – 70 %;

15) uplatňovat samostatný rozpočet podniků (chozraščot);

16) posilovat socialistické soutěžení;

17) rozhodně podněcovat kampaň obnovy lesů;

18) chránit životní prostředí;

19) rozvíjet zahraniční obchod, společné podniky a zvláštní zóny;

20) proti prospěchářství;

21) posílit socialistický obchod

 

4) Budování kulturní velmoci

 

1) vštípit revoluční světový rozhled;

2) celková úroveň vzdělávání, zvláště úroveň všeobecného středního vzdělávání, selhala v dosažení dokonce poloviny úrovně požadované stranou;

3) zlepšit vzdělávání pedagogů;

4) rozvinout vzdělávání při práci;

5) nezbytnost odborné praxe studentů;

6) zlepšit zdravotnictví;

7) důraz na sport;

8) dosáhnout rozkvětu socialistického umění;

9) vytvořit mnoho uměleckých děl, která zažehnou celou společnost optimismem pro revoluci a boj a inspirují všechen lid velkým zanícením;

10) prodchnout všechen lid ideologií strany;

11) bránit vůdce a revoluci, stát se praporečníky na ideologické frontě dědictvím bojových tradic;

12) zajistit všemu sloužícímu mužstvu a lidu ideologickou potravu a nadchnout je ke zdvojnásobení úsilí;

13) kritika stagnace kinematografie;

14) pozvednout masové umělecké aktivity;

15) proti ideologické a kulturní otravě – být hrdi na nejlepší socialistickou národní kulturu;

16) upevnit mravní disciplínu – bez ní bude lid duševně nemocný a neschopný bránit svou socialistickou disciplínu a systém a své tradice;

17) zintenzivnit krásné mezilidské vztahy – vážit si revolučních předchůdců, učitelů a starších, milovat své soudruhy a prosazovat rodinnou a společenskou harmonii;

18) ustavit, aby každý dobrovolně sledoval veřejnou morálku a společenský pořádek a používal kultivovaný a vzdělaný jazyk;

19) založit nová kulturní a sportovní zařízení

 

5) Upevnění politické a vojenské moci

 

1) dále upevnit sílu země jako politicko-ideologické a vojenské velmoci;

2) velká politická a vojenská síla je symbolem národní důstojnosti a schopnosti a rozhodující zárukou vítězství při zúčtování se silami imperialismu a v socialistické výstavbě;

3) pokračování posilování politické a vojenské moci země je ústředním úkolem budování socialismu;

4) zajistit politickou nezávislost mas lidu a upevnit politicko-ideologickou jednotu společnosti;

5) všechny aktivity naší lidové vlády musí být zaměřeny na upřednostňování a uskutečňování požadavků a zájmů mas;

6) lidová vláda musí zajistit politická práva skutečných pánů státu a společnosti a dodat lesk smysluplnému životu, který vedou pro společnost a pro kolektiv;

7) zajistit lidu podmínky pro blahobytný a ušlechtilý život, bezpečnou práci a dostatek odpočinku; zajistit, aby lid mohl požívat maximum sociálních výdobytků, aby všichni považovali socialistický systém za kolébku svého opravdového života a zaníceně pracovali pro socialismus;

8) bedlivě se starat o základní a střední školy pro sirotky, dětské domovy, sirotčince a domovy důchodců, aby osamělí lidé žili bez starosti v péči státu;

9) zajistit, aby lidé dobrovolně dodržovali zákony a nařízení státu včetně socialistické ústavy;

10) harmonický celek strany a mas je zdrojem životaschopnosti naší strany a garantem neotřesitelnosti socialismu;

11) členové strany a ostatní pracující se musí pevně vyzbrojit kimirsenismem-kimčongilismem, neotřesitelně dědit tradice jednomyslné jednoty a převzít vedení v obraně strany na život a na smrt;

12) organizace strany a pracujícího lidu musí požadavky a zájmy lidu stavět nade vše ostatní;

13) pracovníci soudů, prokuratury a bezpečnostních orgánů musí včas odhalit a zmařit různé plány na rozbití našeho socialismu zevnitř, a tak věrně bránit naši ideologii, systém, třídní pozici a jednomyslnou jednotu;

14) posilovat linii songunské revoluce jako svou permanentní strategickou linii;

15) důstojnost země a osud lidu jsou zajištěny revolučními ozbrojenými silami, jejichž rozvoj znamená posilování strany;

16) Korejská lidová armáda je armádou Korejské strany práce;

17) formování celé armády na principech kimirsenismu-kimčongilismu je jejím rozvojem ve věčnou armádu soudruha Kim Ir Sena, soudruha Kim Čong Ila a strany a plnou přípravou jako mocné revoluční armády hory Pektu, schopné porazit jakéhokoli nepřítele, jakkoli hrozivého;

18) vedení strany je krví lidové armády;

19) důstojníci a mužstvo lidové armády musí být skutečnými revolučními soudruhy, revolučními soudruhy ve zbrani, pevností a štíty bránícími ÚV strany na život a na smrt;

20) pevně nastolit revoluční vojenské klima;

21) celá armáda musí být rozvinuta v sílu předvoje, naplněnou monolitickou ideologií strany a pevně sjednocenou nezdolnou vírou a morální povinností;

22) lidová armáda musí soustředit všechno své úsilí na zdokonalení příprav na možnou válku;

23) základ výcviku musí být prováděn v atmosféře skutečné války;

24) všechno sloužící mužstvo musí být pevněji připraveno jako bojovníci „jeden za sto“;

25) lidová armáda musí udržovat plnou bdělost ke zdolání nebezpečných válečných manévrů imperialistů USA a jihokorejských agresivních sil proti KLDR, a pokud nepřítel rozpoutá válku, nemilosrdně potlačit agresory a dosáhnout historické věci národního znovusjednocení;

26) lidová armáda musí nadále představovat svou moc jako hlavní síla a úderná brigáda v budování mocné socialistické země;

27) Korejské lidové vnitřní bezpečnostní síly musí nabrousit meč, kterým brání vůdce, náš systém a lid; nemilosrdně rozdrtit při prvních náznacích jakékoli manévry třídních nepřátel a cizích elementů k podrytí strany a socialistického systému a poškození života a vlastnictví lidu;

28) rozvoj obranného průmyslu je nezbytností pro osud lidu a národní bezpečnost;

29) moderním silným vojenským vybavením můžeme dosáhnout vítězství v případě velké války za národní znovusjednocení;

30) obranný průmysl musí zajistit, aby jeho funkcionáři, dělníci a technici žili a pracovali v duchu obrany vůdce a strany na život a na smrt a revolučním duchu soběstačnosti a samostatného rozvoje;

31) musíme nastolit napříč společností klima upřednostňování vojenských záležitostí a učinit přípravy ke všelidovému odporu;

32) všechen lid musí být pevně odhodlán za každou cenu vyrovnat účty s imperialisty USA, naším úhlavním nepřítelem, a pokud válka vypukne, musí povstat jako jeden muž ve všelidovém odporu k vyhlazení nepřátel a dosažení národního znovusjednocení;

33) musíme dynamicky pochodovat vpřed k dosažení konečného vítězství ve věci socialismu s plnou důvěrou v nevyčerpatelnou sílu čučche Koreje a s přesvědčením a optimismem ohledně budoucnosti

 

 

 

  1. Za nezávislé znovusjednocení země

 

1) dosažení národního znovusjednocení je nejdůležitějším a naléhavým úkolem, kterému čelí naše strana, která převzala odpovědnost za osud země a národa;

2) naše země nemůže zůstat rozdělena; musí být zcela určitě znovusjednocena v souladu s jednomyslnou vůlí a požadavkem národa a svým vlastním úsilím – to je čučche orientovaná linie národního znovusjednocení, navržená soudruhem Kim Ir Senem;

3) soudruh Kim Ir Sen učinil velkomyslné návrhy založené na duchu národní nezávislosti – tři principy národního znovusjednocení, desetibodový program velké jednoty celého národa a plán založení Federativní demokratické republiky Korjo, byly označeny soudruhem Kim Čong Ilem za tři charty pro národní znovusjednocení;

4) soudruh Kim Čong Il představil několik vynikajících myšlenek a linií včetně pětibodové politiky velké národní jednoty; díky jeho vznešené vlastenecké touze po znovusjednocení a nebojácnému rozhodnutí byly přijaty Společná deklarace 15. června a Deklarace 4. října, s heslem „vlastními silami našeho národa“ jako jádrem;

5) čím déle trvá rozdělení národa, tím větší je utrpení a neštěstí našich krajanů a tím vážnější je nebezpečí války na Korejském poloostrově s katastrofálními důsledky pro náš národ;

6) náš národ zůstává rozdělen na sever a na jih, které jsou v rozporu a staví se vzájemně proti sobě – to je sebevražedná situace, která brání koordinovanému rozvoji národa, a vnějším silám je dovoleno těžit z našeho neštěstí;

7) zahraniční síly si nepřejí, aby se náš národ sjednotil a vzrostla jeho moc – to je hořká lekce z dlouhých dějin národního rozdělení;

8) jezdit po cizích zemích žebrat o rozhodnutí o vnitřní otázce národa, otázce jeho znovusjednocení, je zradou země a národa;

9) národní znovusjednocení nikdy nemůže být dosaženo prostřednictvím schválení jiných nebo s jejich pomocí;

10) jihokorejské orgány musí učinit nebojácné rozhodnutí zbavit se své proamerické, podlézavé tendence a potupné politiky patolízalství linie USA a upustit od nechutné praxe urážení svých krajanů v dohodě se zahraničními silami; musí uctívat svůj národ samotný a diskutovat otázku znovusjednocení sami se svými krajany;

11) musíme kategoricky odmítnout všechny akty patolízalství a závislosti na zahraničních silách, které rozleptaly vědomí o národní nezávislosti a podkopaly princip národního samostatného rozvoje;

12) nic není významnější než dosažení velké jednoty národa bez ohledu na rozdíly v ideologii, ideálech a politických pohledech;

13) rozdíly v ideologii a systému mezi severem a jihem nemohou být předmětem nedůvěry a konfliktu mezi krajany; ani ideologie a doktríny obhajované rozdílnými třídami a vrstvami a jejich příslušné zájmy nebrání národní jednotě;

14) na vlastenecké cestě znovusjednocení nebudeme litovat podání rukou a sdílení svých myšlenek s kýmkoli, kdo sdílí národní uvědomění, i pokud v minulosti oponoval znovusjednocení;

15) USA si musí jasně uvědomit strategickou pozici naší republiky, která se zařadila do přední řady jaderných velmocí, nahradit dohodu o neútočení mírovou smlouvou a odvolat své síly agrese a válečný materiál z jižní Koreje;

16) země může být znovusjednocena mírovými i nemírovými prostředky – jsme připraveni použít kterýkoli z těchto prostředků, ale vyvinuli jsme všechno možné úsilí k dosažení mírového znovusjednocení, protože nechceme, aby v naší vlastní zemi vypukla další válka a korejský národ čelil dalšímu holokaustu; to je důvod, proč klademe důraz na znovusjednocení federativního stylu;

17) ačkoli je pokrokovější socialistický systém našeho stylu, soustředěný na lid, nikdy jsme se ho nepokoušeli vnutit jižní Koreji ani nemáme žádný úmysl tak činit;

18) jihokorejské orgány by měly upustit od své marné naděje na „sjednocení systémů“ a přejít ke znovusjednocení federálního stylu, jak už slíbily učinit doma i v zahraničí;

19) pokud budou lpět na své absurdní teorii a rozhodnou se rozpoutat válku, odpovíme velkou spravedlivou válkou pro nemilosrdné rozdrcení sil proti znovusjednocení a dovršíme historickou věc národního znovusjednocení, dlouhotrvající přání národa;

20) národní nezávislost, velká národní jednota, mír a federativní systém – to je politika naší strany v jejím boji za vydláždění cesty národního znovusjednocení uplatněním tří chart národního znovusjednocení;

21) jihokorejské orgány nemohou od KLDR očekávat „změnu“ nebo „kolaps jejího systému“;

22) sever a jih musí pracovat na snížení vojenského napětí a vyřešit všechny otázky prostřednictvím dialogu a vyjednávání;

23) uznáváme, že nejvyšší prioritou pro zajištění míru na Korejském poloostrově a dosažení znovusjednocení jsou dialog a vyjednávání mezi vojenskými orgány obou stran;

24) Spojené státy, hlavní viník rozdělení našeho národa a bránění jeho znovusjednocení, musí zastavit své plány sankcí a potlačování proti KLDR a zastavit ponoukání jihokorejských orgánů k mezikorejské konfrontaci, zkrátka musí ukončit vměšování se do Korejského poloostrova;

25) naplněni důvěrou a optimismem k jistotě svého vítězství povedeme dynamický boj za uskutečnění vznešených vlasteneckých záměrů a přání soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila; tím jistě vybudujeme důstojnou a prosperující znovusjednocenou zemi

 

  1. Za globální nezávislost

 

1) imperialisté USA zlomyslně manévrovali, aby izolovali a potlačili naši republiku, která vysoko třímá prapor nezávislosti a socialismu, stojíc na frontové linii antiimperialistického, antiamerického boje;

2) založena na bezmezné národní síle, a zvláště na vodíkové bombě, naše republika demonstruje svůj věhlas jako zodpovědná jaderná mocnost čučche, která přispívá k ustavení spravedlivého světového řádu zničením imperialistické jaderné hrozby, vyhrožování a panovačného a svévolného jednání na mezinárodní scéně;

3) v ponurém období, kdy světové socialistické hnutí zažilo několik nezdarů, naše strana dokázala životaschopnost a výhody socialismu v teorii i praxi, vysoko třímajíc prapor socialismu orientovaného na čučche; v tomto smyslu dala velký podnět mezinárodnímu socialistickému hnutí;

4) Pchjongjangská deklarace, přijatá z iniciativy naší strany a jejím aktivním úsilím, volá po vítězství a podpoře věci socialismu; jako taková je společným bojovým programem revolučních stran po celém světě;

5) naše republika dosáhla velkého věhlasu na mezinárodní scéně jako bašta socialismu, pevnost antiimperialistické nezávislosti a přeborník spravedlnosti a pravdy;

6) pod vedením naší strany naše republika poskytla reálný příspěvek k obraně míru a bezpečnosti v severovýchodní Asii a ve zbytku světa;

7) vzhledem k neustálým manévrům Spojených států k rozpoutání nové války naše země zůstává nejnebezpečnějším světovým ohniskem, kde je jaderná válka stálou hrozbou;

8) vláda naší republiky rozvinula dobré sousedské, přátelské a kooperativní vztahy s mnoha zeměmi světa, které uznávají suverenitu naší země a jsou k ní přátelské;

9) velcí vůdci pozvedli bojový prapor podpory mezinárodního socialistického hnutí a vítězství věci antiimperialistické nezávislosti;

10) mezinárodní aréna je nyní sužována vážnou konfrontací a bitvami mezi pokrokovými lidmi světa, kteří se připojili k boji za obranu suverenity a důstojnosti svých zemí a národů, a silami imperialistické reakce, které uplatňují politiku agrese a války panovačným a svévolným jednáním;

11) panující mezinárodní situace je charakterizována stále se zhoršujícími rozpory a konfrontacemi mezi světovými mocnostmi v jejich úsilí o větší sféry vlivu a sílícím odmítáním sil imperialistické reakce vedené USA v zúčtování mezi silami nezávislosti a silami nadvlády;

12) čelíce svému brzkému pádu imperialistické reakční síly činí zoufalé pokusy udržet status quo za každou cenu; agresivní a intervenční manévry sil imperialismu a nadvlády včetně USA vyústily ve znásilnění suverenity zemí a národů a postupné války a konflikty, které vypukly v různých zemích;

13) současná situace vyžaduje, aby se všechny země a národy zapojily do boje k potlačení imperialistických reakčních sil a dosažení globální nezávislosti;

14) nezávislý svět je zbavený nadvlády a podřízenosti, agrese a intervence a je v něm zaručena rovnost všech zemí a národů;

15) nezávislost je krví a věhlasem každé země a národa a symbolem suverénního státu;

16) USA pod pláštíkem „demokracie“ a „války proti teroru“ páchají akty agrese a intervence, stejně jako zločiny proti lidskosti, v různých částech světa;

17) americká demokracie, kterou se USA velice chvástají, je reakční, protože legitimizuje akce hrstky mocné a bohaté elity ve vykořisťování a útlaku naprosté většiny, která je chudá a nemá žádná práva; je to demokracie orientovaná na agresi, která opravňuje jedinou supervelmoc libovolně potlačovat a ovládat jiné země;

18) „válka proti teroru“, vedená USA, není ničím než státním terorismem, zaměřeným proti těm národům, které jim odporují, a novou variantou jejich manévrů pro agresi a válku;

19) pro antiimperialistický boj je rozhodující zmařit manévry USA a jejich stoupenců pro agresi a válku a zajistit globální mír a bezpečnost;

20) imperialismus USA podkopává a ničí globální mír a bezpečnost a proto je hlavním terčem boje za věc globální nezávislosti;

21) k vybudování nového, mírového světa musí být zahájen dynamický boj za zrušení agresivních vojenských bloků, které dávají vzniknout vojenské konfrontaci a válce, a za odstranění agresivních zahraničních vojenských základen;

22) musíme zvýšit bdělost proti mazaným plánům imperialistů, páchaným pod maskou ochrany „lidských práv“ a „globalizace“;

23) pokrokové země a lidé světa musí zmařit „lidskoprávní“ kampaň imperialistů a odhalit zločinnou povahu USA a jejich vazalských sil, které způsobily vznik největší uprchlické krize v dějinách, a jejich kruté porušování lidských práv;

24) všechny země a národy, které usilují o nezávislost, si musí uchovat svůj čučche charakter a národní identitu; nesmějí mít ani očekávání, ani iluze ohledně imperialistické lstivé a licoměrné taktiky a jejich podvodné „pomoci“; to je zásadní pro boj za skutečnou mezinárodní spravedlnost;

25) základní principy mezinárodních vztahů jsou křiklavě porušovány imperialistickými silami vedenými USA v jejich odporných plánech nadvlády a intervence;

26) pokrokoví lidé světa musí vést pozitivní boj za mezinárodní spravedlnost, bez ohledu na rozdíly v politických pohledech, náboženské víře a úrovni ekonomického a kulturního rozvoje;

27) zlikvidovat starý mezinárodní pořádek, kde panuje nespravedlnost pod pláštíkem „spravedlnosti“ – zajistit spravedlivé vyřešení mezinárodních otázek v oblastech války proti terorismu, sporů a ochrany životního prostředí;

28) mezinárodní spravedlnost může být dosažena, jen pokud jsou antiimperialistické země dostatečně silné – pokud země není dostatečně silná, nemá na mezinárodní scéně žádný hlas;

29) pokrokové země světa musí bojovat za rozvoj své síly na principu soběstačnosti a samostatného rozvoje;

30) musíme vést rozhodný boj za obranu věci socialismu a vést ji vpřed cestou vítězství;

31) socialismus je společným ideálem lidstva; je zákonem historického vývoje, že lidstvo kráčí vstříc socialismu;

32) kolaps socialismu v některých zemích nebyl v žádném případě selháním socialistického ideálu; socialismus, se svou vědeckou správností a pravdivostí, je nadán věčnou životaschopností;

33) upřímný požadavek lidu na nezávislost může být uskutečněn pouze v socialistické společnosti; socialismus je hlavní silou v boji za antiimperialistickou nezávislost;

34) socialistické země se musí navzájem podporovat a posílit svou solidaritu, spolupráci a výměnu v boji za dosažení svých společných záměrů a ideálů;

35) země a lidé světa, kteří brání nezávislost, musí podporovat věc socialismu a vzdorovat antisocialistickým manévrům imperialistů a reakcionářů;

36) Hnutí nezúčastněných musí být posíleno a rozvinuto;

37) nezávislost, mír a přátelství jsou trvalou základnou zahraniční politiky Korejské strany práce;

38) učinit celý svět nezávislým je naším ústředním úkolem, který hraje hlavní roli v prosazování světové revoluce;

39) musíme zahájit novou etapu rozvoje svých zahraničních vztahů jako nezávislá velmoc, jaderně ozbrojený stát;

40) bojovým úkolem naší strany je vybudovat mírový svět bez války;

41) mír je přirozeným požadavkem socialismu a je přáním našeho lidu, který je vystaven stálé hrozbě jaderné války; naše strana a vláda naší republiky povede rozhodný boj za odstranění hrozby války mocným jaderným odstrašením;

42) budeme se neustále pevně držet strategické linie souběžného rozvoje hospodářské výstavby a budování jaderných sil;

43) naše republika nepoužije jaderné zbraně jako první;

44) budeme se pevně držet svého závazku nešíření jaderného materiálu a usilovat o globální denuklearizaci;

45) budeme se spojovat a spolupracovat se všemi zeměmi a národy usilujícími o nezávislost a milujícími spravedlnost, bez ohledu na rozdíly v ideologii a systému, i pokud byli v minulosti nepřáteli;

46) povzbudíme různorodou výměnu a spolupráci s kapitalistickými zeměmi;

47) KSP bude i v budoucnosti dynamicky bojovat za vítězství věci globální nezávislosti, vysoko třímajíc prapor socialismu a antiimperialistické nezávislosti a pevně spojena se všemi lidmi, kteří brání nezávislost

 

  1. Za upevnění a rozvoj strany

 

1) KSP je generálním štábem revoluce;

2) na cestě budování revoluční strany se rozvinula ve velkou a důstojnou kimirsensko-kimčongilskou stranu a vedla věc revoluce čučche po cestě ozářené vítězstvím;

3) posílila se ve skutečnou stranu vůdce, revoluční stranu typu čučche;

4) vybudování strany ve stranu vůdce bylo jádrem jeho čučche-orientované myšlenky a teorie výstavby strany;

5) ideologicky čistá a organizačně sjednocená, věrná ideologii a vedení vůdce;

6) celá strana je prodchnuta svou monolitickou ideologií;

7) sjednocený systém vedení a čučche orientace v ideologické práci za účelem zabránění infiltrace jakoukoli nepřátelskou ideologií;

8) účinné vzdělávání členů strany a ostatních pracujících lidí v její vlastní ideologii, aby považovali kimirsenismus-kimčongilismus za prvek své víry;

9) strana zničila nepřetržitou nepřátelskou kontrarevoluční ideologickou ofenzivu;

10) poznala hlavní otázku ve své výstavbě a aktivitách – učinit autoritu vedení vůdce absolutní a bránit ji na život a na smrt;

11) strana orientuje miliony svých členů strany k věrnosti vůdci jako nedílné součásti jejich víry, uvědomění, morálky a každodenního života; tím je sjednocuje kolem vůdce organizačně, ideologicky a morálně;

12) přísná organizační disciplína založená na vysokém uvědomění a principu demokratického centralismu – všechny problémy vznikající v práci a aktivitách řeší Ústřední výbor;

13) strana vedla nekompromisní boj proti škůdcům a rychle odhalila a vytrvale rozdrcovala moderní frakční elementy;

14) rozvinula se ve slibnou revoluční stranu, která předává vůdcovu ideologii a vedení z jedné generace na další;

15) vedla vpřed vůdcovu ideologii a vedení bez jakéhokoli kolísání a úchylek a udržela si revoluční charakter jako kimirsensko-kimčongilská strana;

16) vyřešila problém mládeže – vycvičila mládež jako spolehlivou rezervu;

17) rozvinula se v neporazitelnou stranu s důkladnou masovou základnou a pevnou vojenskou základnou;

18) vštípila lidu absolutní důvěru ve stranu – rozvinula se v revoluční mateřskou stranu s kořeny hluboko v lidu, vytvořila s ním harmonický celek v záměrech a spřízněnosti;

19) vycvičila lidovou armádu jako neporazitelné revoluční ozbrojené síly neochvějně jí věrné, takže může plnit svou funkci a roli jako mocný generální štáb songunské revoluce;

20) dějiny ukazují, že strana bez pevné masové základny, zvláště bez pevné vojenské základny, zhasne jako svíčka ve větru, když utrpí politické otřesy a těžkosti, a selže v dosažení jakékoli věci, jakkoli správné;

21) strana pevně věří lidu, hybné síle revoluce, a všestranně se o něj opírá;

22) skvělá vítězství a úspěchy nepocházejí od žádné mystické božské síly, ale jsou skvělým ovocem vedení strany, pevně věřící našemu výtečnému lidu, neskonale věrnému vedení strany;

23) lid je pánem revoluce, pevně sjednocen okolo strany;

24) strana dává plný průchod duševní síle a tvořivosti lidu efektivní politickou prací;

25) navzdory blokádě a opovrženíhodným plánům imperialistů proměňuje neštěstí v úspěch;

26) pro povýšení stranické práce na novou vyšší úroveň je rozkazem odvážně se rozejít se starými formalistickými šablonami a uskutečnit svěží inovace;

27) strana vyhlásila válku proti zneužívání moci, byrokratismu a korupci – tyto praktiky ještě nebyly zcela eliminovány;

28) stranické organizace selhávají ve správném vedení ekonomické práce;

29) je nepřijatelné odpočívat na vavřínech – nutno si přiznat chyby a napravit je;

30) musíme rozvinout KSP ve věčnou stranu kimirsenismu-kimčongilismu a neustále posilovat její vedoucí úlohu;

31) uchovat revoluční charakter strany a posilovat bojeschopnost a schopnost vedení;

32) vést dynamický boj proti nepřátelským ideologickým trendům a elementům, zabránit infiltraci jakýchkoli heterogenních myšlenek – pevně se ozbrojit kimirsenismem-kimčongilismem jako pevnou vírou a používat ho v praxi;

33) nastolit skálopevnou politickou a ideologickou jednotu a soudržnost celé strany s ÚV jako jediným centrem;

34) netolerovat ani nejmenší tendenci k oslabení autority velkých vůdců a strany; rozhodně rozdrtit jakýkoli pokus o útok a urážku spáchané třídními nepřáteli proti straně a vůdci;

35) nastolit pevnou revoluční disciplínu a řád pod jednotným vedením ÚV;

36) zajistit, aby rozhodnutí a pokyny strany byly rychle předány do nejnižších jednotek a neprodleně uskutečněny; organizace a členové strany musí pohrdat smrtí při uskutečňování linie a politiky strany a nastolit přísnou disciplínu a řád ve své práci;

37) posilovat řady kádrů, pevného jádra revoluce – vybrat a dosadit věrné straně a připravené věrně sloužit lidu, s velkými praktickými schopnostmi, způsobilými pracovat dle požadavků strany a požívajícími důvěry lidu;

38) školit sloužící kádry a připravovat rezervy;

39) členové strany musí být příkladem ostatním;

40) vzdělávat a získávat široké vrstvy lidu kromě nepatrné hrstky nepřátel;

41) plně si uvědomovat veřejné mínění a řešit problémy;

42) rozhodná priorita ideologické práce;

43) jednotné vedení ideologické práce bez nejmenší odchylky;

44) vychovat členy strany a ostatní pracující lid ve skutečné kimirsenisty-kimčongilovce – v Kim Čong Ilově vlastenectví, revoluční víře, antiimperialistickém a třídním uvědomění a socialistické morálce, se zaměřením na vzdělávání ve velikosti vůdců, a nastolit revoluční atmosféru studia napříč zemí;

45) připravit členy strany a ostatní pracující lid jako skutečné revolucionáře, kteří mají hluboko v srdci věrnost vůdci jako svou neotřesitelnou víru, kteří učiní z kimirsenismu-kimčongilismu část sebe a následují stranu na cestě revoluce za jakýchkoli těžkostí;

46) vycvičit všechny členy strany a ostatní pracující lid v oddané přeborníky a důkladné vykonavatele politiky strany, plně si vědomé správnosti její linie a politiky a připravené pohrdat smrtí v jejich uskutečňování;

47) dobrovolně přijímat myšlenky strany za své vlastní;

48) lid na prvním místě ve všech oblastech stranické práce;

49) věřit v sílu lidu a záležet na ní;

50) bojové heslo strany: „Nechť celá strana činí nezištné, obětavé úsilí pro blaho velikého lidu!“;

51) absolutní priorita zájmům a pohodlí lidu – železné pravidlo;

52) funkcionáři a členové strany musí mít v srdci prvořadost lidu, úctu a lásku k němu;

53) zneužívání moci, byrokratismus a korupce jsou hlavním nepřítelem – vést proti nim rozhodný boj;

54) strana si musí uchovat sobě vlastní povahu mateřské strany, dobře se starající o osud lidu;

55) bránit i nejslabším projevům zneužívání moci, byrokratismu a korupce – odhalit a vykořenit, vypátrat a potrestat;

56) vedení strany musí být komplexně uplatněno ve všech oblastech života;

57) stranické organizace musí řídit příslušné sektory a jednotky;

58) organizace pracujícího lidu musí učinit ideologické vzdělávání ústřední otázkou;

59) vymýtit subjektivismus a dát plný průchod masové tvořivosti;

60) posilování ekonomiky a zvyšování životní úrovně – prvořadá otázka;

61) základní organizace strany – výkonné jednotky přímo odpovědné za uskutečňování pokynů velkých vůdců a politických úkolů stanovených stranou;

62) závodní organizace musí zajistit pravidelný chod výroby a posílit samostatný rozvoj;

63) provinční výbory musí navrhnout realistické dlouhodobé plány pro uskutečnění politiky strany;

64) městské a okresní výbory – nejnižší řídící jednotky – hlavní fronta uskutečňování politiky strany pro zlepšování životní úrovně lidu;

65) oddělení ÚV musí pomáhat nejnižším stranickým organizacím v jejich regionech a sektorech;

66) musíme se zbavit zastaralých metod a komplexně uplatnit pracovní metodu soudruha Kim Čong Ila – jeho pracovní metoda je nejrevolučnější a nejlidovější pracovní metodou, znamená mísit se s lidem a vstupovat do jeho mysli;

67) odhodit stereotypy, nacházet kreativní a praktická řešení;

68) překonat tendenci vést stranickou práci administrativními metodami, přeměnit v práci s lidmi;

69) nepracovat na krátkodobé bázi, ale na základě dlouhodobého plánu;

70) imperialisté a jejich vazalové zesilují tlak, ale je to jejich poslední zoufalá snaha, jsou předurčeni k zániku – právo je na naší straně;

71) urychlit konečné vítězství čučche revoluce;

72) svatá věc nezávislosti lidu, věc kimirsensko-kimčongilské strany, je vždy vítězná.

 

Zpracováno z úplného znění zprávy dle anglického vydání „Kim Jong Un: Report to the Seventh Congress of the Workers‘ Party of Korea on the work of the Central Comittee, Foreign Languages Publishing House, Pyongyang, Korea, Juche 105 (2016)“