Skip to content

Školstvo v KĽDR

Kim Ir Senova univerzita

 

univerzita_03

 

2. října čučche 105 (2016) oslavila 70. výročí svého založení Kim Ir Senova (Kim Il Sungova) univerzita.
První univerzita KLDR byla založena z iniciativy prezidenta Kim Ir Sena a byla rozvinuta do centra pro výcvik domácích kádrů a nejvyšší instituce čučche-orientovaného školství a vědy pod moudrým vedením a svědomitou péčí neskonale velkých osob hory Pektu.

 

První univerzita lidu

 univerzita_01

Kim Ir Sen (vlevo) přijímá kytici na zahajovacím ceremoniálu nové univerzitní budovy v říjnu 1948.

Když byla Korea osvobozena od japonské vojenské vlády, trvající více než 40 let, měla malý počet škol z důvodu vzdělávací politiky japonských imperialistů pro koloniální otroctví.
Ačkoli byl velkým městem s více než 400 tisíci obyvateli, Pchjongjang měl pouze některé střední a odborné školy bez vysoké školy.
Domácí kádry byly naléhavě zapotřebí k vybudování nové Koreje.
S jasným pohledem na význam přípravy domácích kádrů při utváření osudu národa Kim Ir Sen vydal opatření zřídit univerzitu, která by sloužila jako mateřský orgán v zemi pro vysokoškolské vzdělání.

univerzita_02Kim Čong Il jako student před hlavní budovou v září 1960.

Přestože země postrádala pedagogy, zkušenosti a materiálně-technickou základnu, která byla nezbytná pro vybudování a provoz univerzity, učinil odvážné rozhodnutí vybudovat univerzitu s vírou ve vlastenecké nadšení lidu a obezřetně vedl úsilí, aby byla založena.
Problém přednášejících byl prioritou při zakládání a provozu univerzity.
Zavolal všechny renomované učence v severní Koreji a poslal zvací dopisy těm v jižní Koreji.
Dohlédl na to, aby děti pracujících lidí, kteří byli podrobeny týrání a opovržení, byly přijaty na univerzitu.

 

V úzkostlivé péči velkých vůdců

Kim Ir Senova univerzita se rozvíjela pod energickým vedením neskonale velkých osob hory Pektu.
Prezident Kim Ir Sen vždy projevoval vážný zájem o univerzitu po celý svůj život od jejího založení. Vytížen státními záležitostmi, navštívil instituci při 107 příležitostech, aby osvítil její cestu.
Univerzita je také spojena s nesmrtelnou revoluční činností předsedy Kim Čong Ila.
Před padesáti šesti lety se zapsal na univerzitu, vystoupil na kopec Rjongnam v jejím areálu a učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek prezidenta.

 

univerzita_04

Studenti v přednáškovém sále.

Během celého období svého vedení strany, armády a státních záležitostí předseda navštívil univerzitu 27krát, rozvíjeje ji v nejvyšší instituci čučche orientovaného školství a vědy.
Nejvyšší vůdce Kim Čong Un, který nese vpřed myšlenky a věc velkých vůdců, několikrát navštívil univerzitu a zajistil, aby se rozvíjela v univerzitu velkých vůdců.
Světově proslulá

univerzita_05

Elektronická knihovna univerzity.

Na svém počátku měla Kim Ir Senova univerzita sedm fakult, 24 oddělení, více než 60 lektorů a 1 500 studentů. Ale nyní má sedm škol, desítky fakult, fakultu dálkového vzdělání a pedagogickou fakultu, postgraduální studium, více než 500 ústavů a laboratoří. Je obsazena příslušným výukovým personálem včetně akademiků, profesorů a lékařů, a vybavena moderními budovami, ubytovnami, knihovnami, tělocvičnami, krytým bazénem a dalším zařízením. Je to univerzita světové třídy.
Chrám čučche orientovaného školství a vědy vyškolil desítky tisíc rodilých kádrů s dostatkem odborných znalostí v průběhu posledních 70 let, což výrazně přispívá k posílení a rozvoji Korejské strany práce, dosažení věci revoluce čučche a revoluce songun a budování prospívající socialistické země.

Univerzita se také ujala vedení při uskutečnění čučche orientované myšlenky Korejské strany práce o vzdělání a principech socialistické pedagogiky. Předměty a odvětví vědy a inovativní a efektivní výchovné metody, které vyvinula, byly všeobecně zavedeny na jiných univerzitách a vysokých školách po celé zemi.
Lektoři, výzkumní pracovníci a studenty univerzity soutěží se zahraničními protějšky v intelektuální schopnosti. Mnoho lektorů a výzkumníků přispívá vědeckými pracemi do mezinárodních vědeckých časopisů a pracuje jako členové jejich redakčních rad na jejich pozvání.

Mnozí z nich jsou členy Mezinárodního střediska pro teoretickou fyziku a dalších mezinárodních akademických organizací a podílejí se na společných výzkumných projektech se zahraničními partnery.
Univerzita podporuje vazby se zahraničními protějšky, podporuje vzdělávací a vědeckou výměnu s nimi a vychovává zahraniční studenty.
Konalo se zde několik desítek mezinárodních sympozií a seminářů, mnohostranných i dvoustranných, od r. 2011. Mnoho univerzitních vědců se zúčastnilo mezinárodních seminářů pořádaných v zahraničí prezentovat studijní práce – stovky jich byly vysoce oceněny.

Nyní jsou všechny lektoři, vědci a studenti dychtiví být světovými, jak řekl předseda ve svém poselství, které zní: „Udržujte své nohy pevně zasazeny v této zemi a dívejte se po celém světě! Buďte spolehlivými stoupenci revoluce songun, majíce vznešeného ducha a bohaté znalosti! Zdvojnásobte své úsilí, aby byla Korea velké strany a Kim Ir Sena obdivována světem!“

Poľnohospodárska univerzita vo Wonsane

 

Historická univerzita spojená s nesmrteľnou revolučnou históriou prezidenta Kim Ir Sena, predsedu Kim Čong Ila a najvyššieho vodcu Kim Čong Una.
Z podnetu prezidenta a pod jeho vrelou starostlivosťou bola univerzita založená 1. septembra čučche 37 (1948) ako prvá svojho druhu v KĽDR.
Po oslobodení Kórey povedal, že prioritou by malo byť vzdelávanie agrotechnikov s cieľom rozvíjať poľnohospodárstvo. A osobne určil miesto univerzity a vytýčil cestu k nej. Staral sa ako rodič o štúdium a život študentov.
Predseda Kim Čong Il mal veľký záujem o rozvoj univerzity a venoval všetko úsilie, aby ju rozvinul na základňu výučby schopných poľnohospodárskych technikov.
Vďaka láskyplnej starostlivosti prezidenta Kim Ir Sena, predsedu Kim Čong Ila a najvyššieho vodcu Kim Čong Una sa univerzita stala centrom odbornej prípravy poľnohospodárskych pracovníkov, vybaveným modernými zariadeniami pre vzdelávanie a prax.
Má poľnohospodárske fakulty a poskytuje vzdelanie v odboroch agrobiológia, agrochémia, poľnohospodárske stroje, poľnohospodárstvo, ovocinárstvo, chov zvierat a veterinárstvo, hodvábnictvo, zavlažovanie atď.

Tiež poskytuje množstvo kurzov, postgraduálny kurz, má niekoľko výskumných ústavov, disponuje modernými laboratóriami, vlastnou minifarmou, skleníkom a podobne.

 

Univerzita chemického inžinierstva Hammung

Hamhunská univerzita chemického inžinierstva je spoľahlivým národným centrom pre výučbu chemických inžinierov.
Bola založená v septembri 1947 a úspešne vykonáva svoju úlohu školiť technický personál v sektore chemického priemyslu.

 

Pchjongjangská železniční univerzita

Pchjongjangská železniční univerzita vynakládá velké úsilí ke zlepšení vzdělávacích podmínek a prostředí.

Vo vzdelávaní sú využívané nové vyučovacie metódy, ktorých cieľom je povzbudiť študentov, aby šikovne uplatnili svoje znalosti v praxi. Univerzita sa tiež usiluje o zlepšenie praktických zručností študentov prostredníctvom experimentov a praktického výcviku. Budova, ktorá bola postavená nedávno v univerzitnom komplexe, má rôzne miestnosti vybavené všetkými zariadeniami potrebnými na poskytovanie hlbokých znalostí o železničnej doprave, ako je napríklad dopravná kontrolná miestnosť, priestor na simuláciu hnacích motorov, hydraulické laboratórium a laboratórium na meranie železničných konštrukcií.

V učebni simulácie jazdy študenti riadia 3D lokomotívu, naučia sa ovládať trakčné, brzdové a jazdné spínače, merať rýchlosť a čas v rôznych režimoch jazdy a zaobchádzať s prístrojmi a prepínačmi v náročných a neočakávaných situáciách.

Radžinská univerzita námornej dopravy

Radžinská univerzita námornej dopravy v meste Rason bola založená v júli čučche 57 (1968). Od svojho založenia vyškolila veľké množstvo technikov, špecialistov a riadiacich pracovníkov v oblasti námornej dopravy a vyriešila veľa vedeckých a technologických otázok, čím významne prispela k rozvoju národnej námornej dopravy.

Jej absolventi teraz zohrávajú dôležitú úlohu v námornej doprave ako kapitáni a technici veľkých plavidiel. Niektorí z nich sú hrdinami.

Počítačový systém na sledovanie lodí na mori a lodný monitorovací systém, vyvinutý na tejto univerzite, je veľmi populárny v oblasti námornej dopravy.
Liatinový piestový krúžok pomocného motora lode, ktorý bol vyvinutý univerzitou, umožňuje zníženie oderu hlavného telesa piestu a niekoľkonásobne predlžuje jeho životnosť.

Univerzita sa usiluje o zlepšenie kvality vzdelávania tým, že zavádza moderné vzdelávacie zariadenia a zároveň zintenzívňuje vedecký výskum.