Skip to content

KIM ČONG IL: NAVŽDY ŽIJEME S ÚCTOU K VELIKÉMU VŮDCI A AŽ DO KONCE DOVRŠÍME JEHO VELIKÉ DÍLO

kimcongil_101Rozhovor s odpovědnými pracovníky ústředního výboru Korejské strany práce dne 16. října 1994

 

Uplynulo sto dní od doby, kdy nás opustil velký Vůdce. Období uplynulých sta dní byly historické dny, kdy náš lid v srdci pronikavě pociťoval, pod jak velkým Vůdcem žil a jak se těšil velkému blahodárnému působení Vůdce. Ani v době, kdy byl Vůdce živ, se lid nikdy nemohl zdržet obdivu k jeho mohutné velikosti, avšak když Vůdce ztratil, pocítil v srdci ještě palčivěji, jak velkou osobností náš Vůdce byl.

Náš Vůdce je velká řídící osobnost, s jakou se náš lid poprvé setkal ve svých tisíce let trvajících dějinách a kterou s úctou doprovázel, je Sluncem lidstva, které uznává celý svět. Vůdce již v raných letech stanul na cestě revoluce a tak překonal krize všemožných zkoušek, vše obětoval jen pro svobodu a štěstí lidu a získal absolutní podporu a důvěru našeho lidu a revolučních národů ve světě, přičemž vedl revoluci velkou vítěznou cestou a nahromadil nehynoucí zásluhy, které budou v historii věčně zářit. Když nepočítáme období, kdy Vůdce řídil protijaponský revoluční boj, představuje jen historie, kdy vedl naši stranu a lid po osvobození, půl století. Kdyby byl Vůdce žil jen o rok déle, byli bychom mohli s Vůdcem smysluplně oslavit 50. výročí osvobození vlasti a 50. výročí založení strany. K naší lítosti však zesnul o rok dříve. Na tomto světě neexistuje velký vedoucí představitel, který by tak, jako náš Vůdce po padesát let jako hlava strany a státu vedl stranu a stát a vykonal tak skvělé záslužné dílo. Nehynoucí zásluhy, které Vůdce nahromadil v zájmu vítězství velké věci samostatnosti lidových mas a socialismu, vrhají oslnivou záři jako největší činy v dějinách lidstva a v historii mezinárodního komunistického hnutí. Vůdce byl opravdu velkým filozofem, velkým politikem, velkým vojenským stratégem a velkým vůdčím umělcem, který vynikající ideologií a teorií a moudrým řízením ozářil současnou historii. Musíme cítit převelkou hrdost a sebevědomí, že jsme doprovázeli tak velkého Vůdce.

Náš Vůdce nebyl jen velká vedoucí osobnost, ale byl také velkým revolucionářem, velkým člověkem a laskavým otcem lidu. Vůdce vychoval z našeho lidu skvělý lid a pak zřídil na světě nejpřednější společenský řád a až do posledního okamžiku života byl vitálně činný, aby poskytl našemu lidu ještě více štěstí. Vůdce si vážil lidu jako nebes, bezmezně jej miloval a všechno drahocenné spojoval se jménem lidu. Vložil slovo „lid“ i do státního názvu naší země, také do názvu armády vložil slovo „lid“, Velký dům studia a Palác kultury rovněž nazval Velkým lidovým domem studia a Lidovým palácem kultury a dal nazvat i nemocnice lidovými nemocnicemi.

Náš Vůdce byl osobností nekonečně dobročinnou a skromnou. Vůdce mně minulého 6. července telefonoval a hovořil o otázkách, které vyvstaly ve vztazích mezi korejským severem a jihem s tím, že chce obdržet stanovisko strany. Když jsem mu řekl, že jestliže Vůdce rozhodne, bude se ve straně takto postupovat. Vůdce uvedl, že v tom případě bude záležitost považovat za schválenou ve straně a podle toho jednat. To, jak mi toho dne Vůdce telefonoval, byl jeho poslední telefonát se mnou.

Velký Vůdce ukončil život, když všechny záležitosti beze zbytku vyřídil, jako by předem předvídal, co se stane v příštích dnech. Vůdce se i ve vysokém věku osmdesáti let v průběhu několika posledních roků setkal se všemi protijaponskými revolučními bojovníky a s pozůstalými jihokorejských i dalších revolucionářů. Vůdce při psaní Pamětí vyslechl všechny zúčastněné osoby, pozval si samozřejmě ty, kteří se nacházeli v naší zemi, i ty, kteří jsou v zahraničí. Kdykoliv se Vůdce setkal s pozůstalými revolucionářů a s osobami, které uvedl ve svých Pamětech, říkal, že je zdráv díky soudruhovi Kim Čong Ilovi, a dával jim pokyn, že musejí soudruha Kim Čong Ila dobře podporovat. Vůdce sám připínal účastníkům svých Pamětí i náramkové hodinky a věnoval jim všechnu lásku a péči.

Vůdce pořizoval také mnoho pamětních snímků. Jen v letošním roce se na památku vyfotografoval s účastníky celostátního zemědělského sjezdu, celostátního sjezdu pracovníků uhelného průmyslu a s mnoha dalšími pracujícími.

Velký Vůdce letos přijal pracovníky četných oborů a dal jim mnoho cenných instrukcí. Dne 25. dubna Vůdce přijal členy velitelského sboru lidové armády, dal jím programatické pokyny pro posilování lidové armády a to je poslední odkaz, který Vůdce dal lidové armádě. Toho dne jí dal Vůdce hluboce významné poučení, že lidová armáda má dobře podporovat vrchního velitele. Vůdce i v tomto roce několikrát řídil konference pracovníků z oboru zemědělství a těsně před svým úmrtím na dny 5. a 6. července svolal poradu zodpovědných pracovníků z oblasti hospodářství a dal jim programatické instrukce, které je nutno nadále pevně dodržovat při budování socialistické ekonomiky.

Vůdce letos energicky rozvinul aktivitu vůči zahraničí, když přijal také mnoho lidí z jiných zemí, a setkal se s bývalým prezidentem USA Carterem, čímž pro nás zvýhodnil naše jednání s USA.

Velký Vůdce za svého života zcela vyřídil všechny problémy kromě otázky sjednocení vlasti. Solidně připravil základnu, umožňující i vyřešení této otázky v nedaleké budoucnosti. Vůdce říkal, že náš národ sice nyní žije rozdělen, ale že záhy bude moci žít šťastně v celistvé vlasti.

Vůdce skutečně beze zbytku vyřídil záležitosti ve všech oblastech a poté zemřel, když zanechal navěky nesmazatelnou odezvu u našeho lidu a u revolučních lidí ve světě. Na světě se asi nevyskytuje vedoucí představitel, který by tak, jako náš Vůdce, zemřel po úplném vyčerpávajícím vyřízení všech záležitostí.

 

ksp_6_sjezd

 

Vůdce zemřel na chorobu srdce a od jeho srdečního onemocnění uplynulo více let. Protože jsme předpokládali, že by si lid dělal starosti, neinformovali jsme o Vůdcově zdravotním stavu. V letošním roce byl Vůdce postižen i oční chorobou, a tak, když měl novoroční projev, dobře neviděl a s obtížemi jej přečetl. Podstoupil proto oční operaci. I mladí lidé po takové operaci musejí odpočívat a přitom se léčit déle, než jeden měsíc. Vůdce však dříve, než uplynulo několik dnů od oční operace, přijal návštěvu hosta Son Won Tae, poté se na památku vyfotografoval s žáky a pionýry, kteří se Zúčastnili 5. sjezdu Korejské pionýrské organizace, poté přijal Cartera, který přijel do naší země, a také delegaci z jiné země. Vůdce s vypětím pracoval, když v souvislosti s vrcholným jednáním korejského severu a jihu sám osobně promýšlel politické a hospodářské otázky, které jsme měli iniciativně předložit, prohlédl také mnoho dokumentů a dokonce řídil na místě zemědělské statky v okrese Ončchon a v okolí města Pchjongjangu.

Vůdce sice řadu let trpěl srdeční chorobou, ale ani jednou se nestalo, že by kvůli nemoci nemohl udělat svou práci. Když i při svém vysokém věku nad osmdesát let rozvíjel neustálou činnost s tak nadlidskou energií, Vůdcova srdeční choroba se ještě více zhoršovala. Na světě se asi nevyskytuje vedoucí představitel, který by tak, jako náš Vůdce, zemřel po energické činnosti do věku nad osmdesát let. Náš lid pociťuje v srdci ještě bolestnější dojetí, protože Vůdce skonal tak příliš náhle, když byl ve prospěch lidu tak energicky činný do posledního okamžiku života.

Velký Vůdce zesnul v pracovní místnosti, když právě z plných sil pracoval pro stranu a revoluci, pro vlast a lid. Vůdcovo úmrtí bylo skonem při plnění služebních povinností. Vedoucím představitelem, který zemřel, když byl až do posledního okamžiku života intenzívně aktivní a beze zbytku dokončil svou práci, je na tomto světě pouze jediný náš Vůdce a také v tomto ohledu je Vůdce opravdu velikánem mezi velikány. Vůdce byl velkým vedoucím představitelem, velkým revolucionářem a velkým člověkem, nesrovnatelným s jakoukoliv velkou osobností. Velké morální rysy a vznešená podoba našeho Vůdce, geniální myšlení a teorie a mimořádná vůdcovská schopnost, ušlechtilý ctnostný charakter i vynikající osobní důstojnost a srdečné povahové rysy až po prostý způsob života dojímají svět zjevem vynikající velké osobnosti, jakou dějiny dříve neznaly. S postupem času budeme v srdci stále vřeleji zřetelně pociťovat, že náš Vůdce je velká osobnost s vrozenou přirozeností velikána.

O tom, jak velkou osobností byl náš Vůdce, musíme mnoho psát, musíme s tím seznamovat id a zajistit, aby se tato skutečnost po generace trvale uchovávala.

Po Vůdcově úmrtí se mezi naším lidem vřele projevil pocit bezmezné oddanosti, láska a úcta k Vůdci. Náš lid ukázal beze zbytku své ušlechtilé duchovně morální rysy, jak nemůže zapomenout na vřelou péči otcovského Vůdce, který lidu poskytl opravdové štěstí.

Vlna lidí, kteří přicházeli k Vůdcově bronzové soše se zarmouceným srdcem a s pronikavým steskem nad ztrátou Vůdce, ve dne v noci neměla konce, muži i ženy, staří a mladí a všechen lid z celé Země bez rozdílu se stali truchlícími pozůstalými, projevovali Vůdci hlubokou úctu a skládali poklonu jeho památce. Několikátý den po Vůdcově smrti jsem při obchůzce městem zašel k bronzové soše na výšině Mansude. Mnozí obyvatelé města Pchjongjangu na nádvoří Výchovy bez ohledu na déšť projevovali soustrast se smrtí Vůdce a pod schodištěm k nádvoří Výchovy stálo mnoho lidí, čekajících až na ně přijde řada. Mezi nimi bylo také asi pět mladých studentů, čekajících s úmyslem položit věnec. Byli sice zcela promoklí, ale přikryli věnec svými plášti a snažili se tak zabránit tomu, aby věnec zmokl v dešti. Když jsem se na tento výjev chvíli díval, připadlo mně počínání studentů tak nadmíru úctyhodné, že jsem zaplakal. Nevím, jak by to bylo v případě lidí poněkud starších, ale nemohl jsem se ubránit rozrušení, když jsem pomyslel, že mládež nové generace má tak úctyhodné srdce.

Jak jsem viděl dnes po skončení ústřední tryzny k stému dni po Vůdcově smrti a když jsem vyšel ze schůze politického byra ústředního výboru strany, chystaly se vejít do Kumsusanského paláce ženy z domácností, které se účastnily tryzny. Nemohly asi v srdci potlačit přání navštívit Vůdce. Také včera v noci, když jsem při obhlídce Pchjongjangu Zašel k výšině Mansude, mnoho lidí stále přicházelo navštívit bronzovou sochu Vůdce, přestože chladně pršelo. A tak z lítosti, že lidé moknou v studeném dešti, jsem jednomu pracovníkovi telefonicky řekl, aby se to nedělalo. Náš lid v tomto období smutku ukázal lidem ve světě, jaký je korejský lid.

Byl jsem nesmírně ohromen, když jsem viděl lid s ušlechtilým mravním cítěním schopný dodržovat etickou morálku. Náš lid je opravdu ušlechtilý lid, jehož podoba ideového cítění a duchovní mravnosti, jež vysoce ctí a vyzvedává svého Vůdce, je nesrovnatelná s lidem kterékoliv země na světě. Náš lid je opravdu dobrý lid. Nikde na tomto světě nemůžeme nalézti lid, který by byl tak skvělý, jako náš lid.

Můžeme být šťastni, jaký máme lid. Za to, že nyní v konfrontaci se spojenými silami imperialismu stále pevně obhajujeme socialismus, vděčíme tomu, že máme znamenitý lid. Nemluvě již ani o pokrokových lidech ve světě, ale dokonce i naši nepřátelé obdivují nekonečnou věrnost a hlubokou synovskou oddanost našeho lidu, který jde za Vůdcem. Obchodníci a technici z jedné kapitalistické země, kteří k nám v době smutku přijeli, po návratu do své země při rozhovoru s novináři řekli, že všechen lid v Koreji chová absolutní úctu a respekt k velkému Vůdci a v nepřekonatelném zármutku nad jeho úmrtím se bije v prsa a naříká; řekli, že takový lid viděli na světě poprvé. Americké televizní vysílání CNN a japonské televizní vysílání NHK široce referovalo o stavu, kdy v naší zemi byl všechen lid bezmezně zarmoucen ztrátou Vůdce a projevoval přitom svou hlubokou smuteční účast. Svět nyní nešetří pochvalnými slovy o vrcholných duchovně morálních rysech našeho lidu.

 

MM00242178

Když nepřátelé vidí ušlechtilé ideové a duchovní rysy našeho lidu, který je bezmezně oddán straně a Vůdci, obávají se skutečnosti, že máme skvělý lid. Ve filmovém dokumentu „Velký Vůdce soudruh Kim Il Sung bude věčně žít a bude nesmrtelný“ nepřátelé nejenom vidí, jak náš lid truchlí, ale vidí mohutnou sílu naší jednomyslné semknutosti. Mohutná síla jednomyslné semknutosti našeho lidu je silnější než atomová bomba. Proti lidu, který je tak, jako náš lid, nekonečně oddán straně a Vůdci, žádnému jakkoliv silnému nepříteli ani moderní zbrani nestačí síly. Náš lid je opravdu velký a označení „velký“ musíme k našemu lidu připojovat. Jsem velmi vděčný za to, jak nyní náš lid se zarmouceným srdcem teskně vzpomíná na velkého Vůdce.

Za to, že se můžeme těšit štěstím, jaký máme lid, děkujeme Vůdci. Vůdce nám věnoval převelkou politickou důvěru a tak nás nechal pracovat v důležitých stranických a státních funkcích; vychovával lid, takže mu dal vyrůst ve vynikající lid, který zná Vůdce a zná stranu. Navždy nesmíme zapomenout na Vůdcovo dobrodiní a s velkou hrdostí a s pocitem cti, že máme vynikající lid, musíme v zájmu lidu ještě věrněji sloužit.

Musíme mezi funkcionáři, členy strany a pracujícími dobře vykonávat výchovnou práci, aby si pevně uchovávali víru, že velký Vůdce soudruh Kim Il Sung je věčně s námi, a aby až do konce plnili Vůdcovo velké revoluční dílo.

Ačkoliv srdce velkého Vůdce přestalo tlouci, je Vůdce i dnes spolu s naším lidem. Vůdce jakožto nejvyšší mozek zcela harmonického celku, sestávajícího z Vůdce, strany a lidových mas, a jakožto Slunce národa žije věčně. Může se říci, že v blahobytu a rozkvětu naší vlasti, kde vzkvétají myšlenky Vůdcova odkazu, dále proudí Vůdcova historie.

Musíme po sta a tisíce let z generace na generaci věčně s úctou provázet velkého Vůdce a veškerou činnost musíme dále vykonávat podle Vůdcova stylu. Praotcem zakladatelem našeho národa je sice Tangun, ale otcem zakladatelem socialistické Koreje je velký Vůdce soudruh Kim Il Sung. Bez Vůdce nelze hovořit o dnešní Koreji, která ozařuje svět, a bez Vůdce je nemyslitelná vysoká prestiž, sláva a hrdost našeho národa. A právě Vůdce je velkým otcem národa, který způsobil, že se náš národ stal na světě nejdůstojnějším a nejšťastnějším lidem. Krajané v zahraničí nyní nazývají korejský národ národem Kim Il Sunga. Musíme ještě lépe provádět práci na dalším zvyšování sebeúcty korejského národa, který září ctěným jménem Vůdce. Bez národní sebeúcty se může opakovat vůči velmocem podlézavá a ponižující historie. Musíme zajistit, aby se ještě výše projevil duch prvořadého významu korejského národa se slávou a hrdostí příslušející korejskému národu, jehož všichni funkcionáři, členové strany a pracující za řízení Vůdce vybudovali největší přednosti vykazující socialismus našeho typu, v jehož středu stojí lidové masy.

S ušlechtilým pojetím mravnosti musíme nadále neustále udržovat září velkého myšlení Vůdce, jeho velkého díla a nehynoucích zásluh.

Morální rysy komunistů se ve službě Vůdci soustředěně projevují oddanou podporou. Byly předloženy názory, zda by se, když od nás odešel Vůdce, nemělo urychleně provést obsazení nejvyšších míst při novém ustavení vedoucích stranických a státních orgánů, avšak tak to vůbec nemůžeme udělat a také to ani není potřebné.

I při pohledu ze stanoviska ušlechtilého pojetí mravnosti, jaké zastáváme my, kteří při službě vysoce podporujeme Vůdce, nesmíme spěchat s novou organizací vedoucích stranických a státních orgánů. Jak je vidět z filmového dokumentu „Rok 1994 ve velkém životě“, je rok 1994 posledním rokem, kdy Vůdce bez okamžiku odpočinku rozvíjel revoluční činnost. A protože je to tak, musíme rok 1994 učinit rokem smutku po skonu Vůdce. Odedávna naši předkové měli období smutku po dobu sta dní nebo jednoho roku nebo tří let. Jmenování na nejvyšší místa musíme uskutečnit až poté, co vykonáme trvalé služby velkému Vůdci jako za jeho života. Když ještě v srdci zůstává žal, jako když lid před Vůdcovou rakví hlasitě naříkal, nebyla by nová volba do vedoucích stranických a státních orgánů a poté volání „Ať žije!“ náležitě rozumným jednáním Vůdcova bojovníka.

Vzhledem k tomu, že je náš politický systém založen na jednomyslné semknutosti Vůdce, strany a mas, naprosto nepodléhá otřesům. Nyní je naše lidová armáda bezmezně věrná vrchnímu veliteli a lid prokazuje oddanost svému vedoucímu představiteli. Vůdce sice odešel z tohoto světa, ale lid se zcela neochvějně ještě pevněji semkl kolem strany, a tak odhodlaně bojuje, aby až do konce dovršil velkou věc revoluce čučche, kterou Vůdce probojoval. V nynějším období smutku bylo důrazně demonstrováno, jak pevná je mohutná síla jednomyslné semknutosti našeho Vůdce, strany a lidových mas a dosažení tak silné jednomyslné semknutosti je Vůdcovou velkou zásluhou. Kdyby Vůdce nebyl vytvořil jednomyslnou semknutost Vůdce se stranou a masami lidu a nebyl tak pevně nastolil čučche revoluce a nevybudoval socialismus našeho typu, nemohli bychom obstát v dnešních zkouškách. Není třeba pospíchat s jmenováním do nejvyšších funkcí v podmínkách, kdy je lidová armáda bezmezně věrná vrchnímu veliteli, naše strana tvoří jediný harmonický celek s masami a řídící systém strany stojí pevně.

Nemusíme si dělat starosti kvůli jmenování do vysokých funkcí, ale musíme uvažovat pouze o tom, jak chránit a hájit Vůdcem probojovanou velkou věc revoluce v duchu čučche a skvěle v ní pokračovat a ji dovršit. Beze změny musíme kráčet pouze velkou cestou revoluce, kterou přišel Vůdce, a musíme soustředit všechny síly, abychom dále plnili Vůdcovo velké dílo.

 

mm00249821

Je jen žádoucí, aby komunisté, ať jsou v jakékoliv úřední funkci, prováděli revoluci. To, že Vůdce dříve stanul v čele korejské revoluce a protijaponskou revoluci vedl, nečinil proto, aby se po znovuzrození vlasti stal generálním tajemníkem strany a prezidentem státu. Vůdce rozvíjel dvacetiletý krvavý protijaponský revoluční boj jedině proto, aby po novém obrození vlasti přinesl lidu svobodu a štěstí.

Vždy jsem se považoval za Vůdcova bojovníka. V době, kdy byl Vůdce naživu, nebo nyní, kdy již zemřel, budu nadále beze změny jako Vůdcův bojovník následovat a plnit Vůdcovo velké revoluční dílo. Přísaha, kterou skládáme po Vůdcově smrti, se nesmí lišit od přísahy z doby, kdy byl Vůdce naživu a jakožto Vůdcovi revoluční bojovníci musíme dodržovat ušlechtilé morální vědomí povinnosti.

Náš lid den ze dne více teskní po Vůdci, navštěvuje Vůdcovu bronzovou sochu, klade věnce a kytice a vyjadřuje svou smuteční účast. Podle přání lidu jsem dal období smutku prodloužit a umožnil jsem, aby lid dále projevoval svou soustrast. Dny, v nichž všechen lid hluboce uctíval památku Vůdce, byly dny, které do srdcí našich lidí hluboce zasely víru, že velký Vůdce soudruh Kim Il Sung je navěky s námi. Musíme působit v tom směru, aby lid trvale s úctou provázel Vůdce a dále beze změny podporoval záměry, které měl Vůdce za svého života.

Jestliže budeme dobře dělat svou práci v zájmu trvalé vysoké podpory Vůdce, můžeme ve velké míře ovlivnit i nastolení opravdového komunistického pojetí morálky v mezinárodním komunistickém hnutí. Komunistická morálka je nejčistší a šlechetná opravdová mravnost. V komunistické morálce je základním jádrem oddanost Vůdci. V minulém období se v mezinárodním komunistickém hnutí vyskytli revizionisté, jako byl Chruščov, a vážně pošpinili komunistickou morálku. Tím, že Chruščov znevažoval Stalina, vyvolal u lidí ve světě špatný dojem, jako by komunisté ani neznali revoluční předchůdce a jako by byli lidmi, kteří se spolu potýkají. Také Lenin, zakladatel prvního socialistického státu, je dnes po uplynutí sedmdesáti let zrádci socialismu hanoben. Takový jev se projevil i v jiných stranách uvnitř mezinárodního komunistického hnutí a v důsledku toho komunisté ztráceli důvěru a podporu lidí a nakonec se socialistické země zhroutily. Tím, že budeme Vůdce ještě lépe, než za jeho života, a trvale vysoce vyzvedávat, musíme lidem ve světě zřetelně ukazovat, s jakým pojetím morálky musejí komunisté svému Vůdci sloužit a jej podporovat. Tak musíme úporně hájit vysoce ušlechtilou komunistickou morálku a dodat jí ještě větší záři a musíme v mezinárodním měřítku účinně přispívat k obnově komunistické morálky, zaneřáděné revizionisty a zrádci socialismu.

 

lenin-stalin

Dnes všichni lidé, kteří hovořili při ústřední tryzně, byli odhodláni nadále beze změny hájit velké dílo revoluce čučche, kterou prosazoval velký Vůdce, a všichni, armáda i lid, v souladu s tímto odhodláním musejí energicky bojovat. Musíme stále rozhodně chránit a hájit a nechat zářit velké revoluční zásluhy Vůdce tak, jako když byl Vůdce naživu, a revoluci i výstavbu nadále provádět důsledně podle Vůdcových záměrů a jeho stylem. Tím, že budeme nadále věrnými dědici velkého díla socialismu a velké věci revoluce podle principu čučche, musíme demonstrovat ušlechtilé pojetí komunistické morálky korejských komunistů.

Musíme revolučním lidem ve světě ukázat vynikající příklady v politice, myšlení, morálce a ve všech dalších oblastech a současně také psát a vydávat mnoho písemných děl. Píši nyní text s titulem „Socialismus je věda“ a hodlám jej vydat letos v listopadu nebo v prosinci. Nejenže musíme pevně hájit socialismus našeho typu a ještě zvětšovat jeho záři, ale musíme také zlepšit propagaci teorie a tak účinně povzbudit boj lidí směřujících k socialismu.

Musíme kvalitně provádět výchovnou práci pomocí filmových dokumentů.

Dokumentární filmy jsou velmi silnými prostředky ideové výchovy, které členům strany a pracujícím ukazují živým zobrazením velikost Vůdce. Nyní byly vydány 1., 2. a 3. díl filmového dokumentu „Velký Vůdce soudruh Kim Il Sung bude navždy nehynoucí“ a „Rok 1994 ve velkém životě“ a četné další dobré dokumentární filmy a musíme v souvislosti s nimi dobře zorganizovat školení. Když při vydání 1., 2. a 3. dílu dokumentu „Velký Vůdce soudruh Kim Il Sung bude navždy nehynoucí“ příslušní pracovníci hodlali zařídit školení o celém tomto filmovém dokumentu najednou, zařídil jsem nejdříve školení pouze o prvním dílu a školení k 2. a 3.dílu až při příležitosti vzpomínkových akcí k stému dni od Vůdcova úmrtí; výsledkem toho bylo, že školení k filmovým dokumentům proběhlo velmi smysluplně. Když se natáčel filmový dokument „Rok 1994 ve velkém životě“, zařídil jsem, aby jedna část z pokynů, které dal Vůdce minulého 6. července na poradě zodpovědných pracovníků z oboru hospodářství, byla redakčně zařazena v podání živým vlastním hlasem. Tentokrát to bylo poprvé, že byly Vůdcem vyřčené pokyny do filmového dokumentu redakčně zařazeny v autentickém podání živým hlasem. Když funkcionáři, členové strany a pracující při zhlédnutí filmového dokumentu „Rok 1994 ve velkém životě“ slyší Vůdcovy pokyny v podání vlastním živým hlasem, mají prý větší dojem. Průběh školení s filmovými dokumenty ukazuje, že dokumentární filmy jsou velmi silným prostředkem při výchově členů strany a pracujících.

Z filmového dokumentu „Setkání velkého Vůdce soudruha Kim Il Sunga s nejvyššími představiteli cizích států a s významnými osobnostmi“ vyšel první a druhý díl a v budoucnosti má dále stále vycházet jeho pokračování. Vůdce se od osvobození až do posledního období života při své činnosti setkal s více než sedmdesáti tisíci zahraničními osobnostmi, počínaje hlavami jiných zemí, a na světě neexistuje vedoucí představitel, který by se při rozvíjení činnosti vůči zahraničí byl setkal s tak četnými zahraničními osobnostmi. Jak by bylo bývalo dobré, kdybychom byli vytvořili filmový dokument „Setkání velkého Vůdce soudruha Kim Il Sunga s nejvyššími představiteli cizích států a s významnými osobnostmi“ ještě za Vůdcova života! Musíme dobře organizovat školení s filmovými dokumenty a tak umožnit, aby všichni funkcionáři, členové strany a pracující hluboce pochopili velikost Vůdce a věčně provázeli Vůdce vysokou podporou.

Filmový dokument „Byl vždy přítomen na cestě v zájmu lidu“ byl zhotoven ze scén, kdy Vůdce se mnou hovořil o práci. Ve filmovém dokumentu „Byl vždy přítomen na cestě v zájmu lidu“ se objevuje výstup, v němž Vůdce zpívá píseň „Myslím na domov“. Tato píseň, kterou Vůdce zpívá, je píseň, která se zpívala v době ozbrojeného protijaponského boje. Vůdce někdy zpíval také čínskou píseň „Zpěv o Su Wu-ovi“, který se zpíval v období ozbrojeného protijaponského boje. Vůdce v pamětech „Společně se stoletím“ s hlubokým citem vzpomínal na „Zpěv o Su Wu-ovi“. Je to píseň, v níž se odrážejí vlastenecké myšlenky a city čínského lidu. Po osvobození se Vůdce snažil najít text „Zpěvu o Su-wuovi“ a teprve před několika lety jej našel. Byl tehdy nadmíru potěšen, a tak tu píseň sám osobně zazpíval. Mám v úschově pásku s nahrávkou, jak Vůdce zpívá „Myslím na domov“ a „Zpěv o Su Wu-ovi“ a je to velmi drahocenný poklad. Bylo by dobře, kdyby se do filmového dokumentu také zařadilo, jak Vůdce zpívá „Zpěv o Su Wu-ovi“. Když lidé uvidí, jak Vůdce zpívá „Zpěv o Su Wuoví“, může to u nich zanechat velký dojem. Je dobré dávat na veřejnost, jak zpívá tuto píseň, protože „Zpěv o Su Wu-ovi“ je sice čínská píseň, ale Vůdce byl velký internacionalista.

Po smrti Vůdce v elektronickém orchestru Počchonbo nově vytvořili a zveřejnili píseň „Přísaháme“. Tuto píseň jsem stále měl v původní podobě a pak jsem ji vydal k stému dni od Vůdcovy smrti. Slova písně „Přísaháme“ jsou napsána dobře, jasně a populárně. V této písni se vyzvedává Vůdcův odkaz a dobře se v ní odráží vůle našeho lidu být až do konce věrný velkému dílu strany a ještě skvěleji budovat naši zemi. A jak je také uvedeno v písni, musíme dodržovat Vůdcův odkaz a vybudovat zemi bohatější a silnější. Jen když zemi učiníme bohatší a silnější, můžeme dodat našemu socialismu větší lesk a také urychlit velkou věc sjednoceni vlasti.

Jestliže chceme rozhodně chránit, úporně hájit a nadále až do konce dovršovat Vůdcovo velké revoluční dílo, musíme zpevňovat stranu a posilovat jednomyslnou semknutost Vůdce, strany a lidových mas.

Strana je osudem země a národa, je životem lidu. V tom, že posilujeme stranu a že zvyšujeme její řídící úlohu, spočívá rozhodná záruka vítězství revoluce. Musíme stále vynakládat velké úsilí na organizační a ideové upevňování strany a tak působit, aby zesílila a vyvíjela se ve vždy vítěznou ocelovou stranu. Musíme především dobře vykonávat stranickou organizační práci a upevňovat stranické řady a pak ještě více posilovat jednotu a semknutost strany s Vůdcem v jejím středu. Musíme jakémukoliv cizímu živlu znemožnit, aby se vetřel do stranických řad, a nesmíme připustit ani sebemenší faktor poškozující jednotu a semknutost strany.

Společně se stranickou organizační činností musíme solidně dobře vykonávat stranickou ideologickou práci. V ideologické výchově členů strany a pracujících je základem výchova v ideologii čučche. Myšlenka čučche je jedinou vedoucí ideologií naší revoluce a výstavby, je životem našeho národa. Jestliže náš národ má dále žít, musí být pevně vyzbrojen ideologií čučche a musí jít dále pouze cestou, kterou ukazuje ideologie čučche. Musíme působit, aby ještě obsažnější výchovou v ideologii čučche byli všichni členové strany a pracující pevně vyzbrojeni myšlenkou čučche a aby s myšlenkou čučche jako s neotřesnou vírou aktivně bojovali za její realizaci.

Při posilování strany a zvyšování její řídící úlohy je důležité pevně nastolit řídící systém strany. Bez systému, v němž se celá strana, všechen lid a celá armáda pohybují pod jediným vedením ústředí strany jako jeden celek, je nemyslitelné posilování a rozvoj strany a také vítězný postup revoluce a výstavby vpřed. Musíme ještě důsledněji zavést systém, v němž se všichni členové strany a pracující pohybují pod jediným vedením stranického ústředí jako jeden muž a musíme pevně nastolit revoluční duch bezpodmínečného přijetí linie a politiky strany a jejího úplného plnění v celé straně a v celé společnosti.

Jednomyslnou semknutost Vůdce, strany a mas musíme neustále dále posilovat. Tato semknutost je naší neporazitelnou a vítězstvím jistou zbraní. Když jsou jednomyslně semknuti Vůdce, strana a masy, není třeba se obávat žádného hrozivého nepřítele a je možno zvítězit po prolomení jakýchkoli nesnází. Musíme neustále prohlubovat činnost za účelem posílení jednomyslné solidarity mezi Vůdcem, stranou a masami a tak všechen lid ještě pevněji semknout kolem strany a Vůdce a nadále mohutnou silou jednomyslné semknutosti prorážet nesnázemi revoluce.

Budeme muset vynaložit velké úsilí při činnosti v ekonomice. Uplynul sice jeden rok od doby, kdy ústřední výbor strany na 21. zasedání 6. funkčního období vystoupil s novou hospodářskou strategií, ale práce v ekonomice není energicky vedena kupředu podle požadavků strany. Je možno říci, že revoluční hospodářská strategie strany je v podstatě strategie pro rozvoj zemědělství a lehkého průmyslu, strategie v zájmu zvýšení životní úrovně lidu. Při realizaci revoluční ekonomické strategie je hlavní úchylkou ztráta těžiště, rozptýlení sil na všechny strany a rozestavění velkého počtu budovatelských projektů.

Vůdce zemřel poté, když měl kvůli hospodářským problémům starosti až do posledních okamžiků života, a musíme tedy za každou cenu realizací revoluční hospodářské strategie strany skvěle uskutečňovat záměry, které měl Vůdce za svého života. Musíme s pevně zvládnutou revoluční hospodářskou strategií strany důsledně plnit tři velké úkoly upřednostnění zemědělství, lehkého průmyslu a obchodu a tak urychleně zvýšit životní úroveň lidu. Výbory a ministerstva, administrativní rady a oddělení ústředního výboru strany musejí všechnu práci usměrňovat k intenzivnímu urychlení této činnosti a zvláště musejí soustředit síly na zemědělství a lehký průmysl.

V administrativní radě a ve státním plánovacím výboru musejí znovu úplně přezkoumat národohospodářský plán a znovu jej správně stanovit tak, aby bylo možno důsledně uskutečňovat revoluční hospodářskou strategii strany. Národohospodářský plán je nutno stanovit v tom směru, aby správně odrážel základní cíle a požadavky revoluční hospodářské strategie strany a tedy soustřeďoval všechny síly na zemědělství a lehký průmysl tak, aby bylo možno rozhodně zvýšit životní úroveň lidu. Nemohli bychom urychleně zvýšit životní úroveň lidu a nemohli bychom dále žít, aniž bychom soustředili síly do zemědělství a lehkého průmyslu. Jestliže chceme pozvednout zemědělství a lehký průmysl, musíme vynaložit úsilí také v elektroenergetickém průmyslu a v dalších předběžně nezbytných odvětvích národního hospodářství. Bez elektřiny nemůžeme vyrábět ani umělá hnojiva, ani řádně konat polní práce, ani provozovat továrny lehkého průmyslu na plný výkon. Dále pak musíme přezkoumat všechny nyní rozestavěné objekty, redukovat, co se dá omezit, a zařízení i materiál a finanční prostředky převést do zemědělství a lehkého průmyslu.

Chceme-li důsledně realizovat revoluční hospodářskou strategii strany, musíme rozhodně zvýšit úlohu vládní rady. Vládní rada je hospodářský hlavní stan, který jednotně pevně ovládá, organizuje a řídí veškerou hospodářskou činnost v zemi a před stranou nese zodpovědnost za hospodářské záležitosti země. To, zda se hospodářské záležitosti daří dobře či nikoliv, závisí na tom, jak pracuje vládní rada. Ve straně byly zavedeny systémy zodpovědnosti vládní rady a ústředního postavení vládní rady a vytvořeny všechny podmínky činnosti, aby vládní rada jako hospodářský hlavní stan plně převzala hospodářské záležitosti země. Vládní rada s jasnou znalostí záměrů strany musí důsledně uskutečňovat systém zodpovědnosti vládní rady a jejího ústředního postavení a tak zodpovědně organizovat a vést hospodářskou činnost země. Výbory, ministerstva a další hospodářské orgány musejí ve vládní radě soustřeďovat všechny otázky, které vyvstávají při hospodářské činností, a řešit je pod jednotným řízením vládní rady.

Jestliže chceme dosáhnout nového obratu v hospodářské činnosti, musejí pracovníci výrazně prokázat revoluční duch nového oživení vlastní silou a těžkého úporného boje. Je sice pravda, že nyní existuje v hospodářských záležitostech řada nesnází, avšak když pracovníci v revolučním duchu oživení vlastní silou a těžkého úporného boje vynaloží všemožně snaživě úsilí, mohou tyto problémy vždy nějak překonat. Vůdce za svého života kladl jako na důležitou věc důraz na revoluční duch oživení vlastní silou a těžkého úporného boje. V době smutku jsem si zařídil inspekce v družstevních statcích na rovině Jombek, v obchodní správě okresu Čončchon a v okrese Mengsan, aby pracovníci prokazovali revoluční duch oživení vlastní silou a těžkého úporného boje, a tak důsledně realizovali revoluční hospodářskou strategii strany a aby dobře pokračovali v činnosti svých provozních jednotek. Obchodní správa okresu Čončchon a okres Mengsan jsou příkladné provozní jednotky, které vykázaly revoluční duch oživení vlastní silou a těžkého úporného boje, takže dobře pracovaly. V krajích musíme široce rozvinout hnutí pro získávání poučení z příkladu mengsanského okresu a v oblasti obchodu musíme zajistit, aby se ještě intenzivněji rozvinulo Jong Chun Silovo hnutí za účelem získávání poučení podle vzoru obchodní správy okresu Čončchon. Vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby pracovníci vykazovali revoluční duch oživení vlastní silou a těžkého úporného boje, zdůraznil jsem tuto otázku také na dnešní schůzi politického byra ústředního výboru strany. Vedoucí hospodářští pracovníci musejí s jasnou znalostí záměrů strany ve všech oborech a ve všech provozních jednotkách vysokou měrou projevovat revoluční duch oživení vlastní silou a těžkého úporného boje a tak dále úspěšně plnit svěřené hospodářské úkoly.

 

KIM IL SUNG WITH SON KIM JONG IL, NORTH KOREA - 1994

Budeme muset důsledně nastolit společenské morální předpoklady pro posilování armády a vědomí důležitosti vojenství.

Provádíme revoluci přímo tváří v tvář s americkým imperialismem, pohlavárem světové reakce, a dosud jsme nemohli dosáhnout sjednocení země. Napříč přes další cestu naší revoluce leží různé nesnáze a překážky a američtí imperialisté a reakcionáři stále zesilují agresivní a válečné machinace proti naší zemi. Jestliže chceme překonávat veškeré nesnáze a zkoušky, na které za takových podmínek narážíme, a současně pevně chránit a obhájit velkou věc socialismu a postupovat energicky vpřed, musíme společně se stranou rozhodně posilovat lidovou armádu. Bez posilování lidové armády nejenže nemůžeme uhájit již vybojované vymoženosti revoluce, ale nemůžeme ani pokračovat v urychleném postupu budování socialismu, ani dosáhnout sjednocení země.

V současné době je důležitou věcí při posilování lidové armády zajištění bezmezné věrnosti lidové armády velké věci strany. Naše lidová armáda je armádou strany. Jakožto armáda strany musí nadále jít vpřed s vysoce vztyčeným praporem Korejské strany práce, s rudým praporem. V tom, že jakožto armáda strany statečně bojuje za velkou věc strany, aniž by se bála smrti, spočívá právě podstatná zvláštnost a nezdolnost naší lidové armády. Musíme důsledně nastolit revoluční morální motivaci, při které i za jakýchkoli těžkostí v lidové armádě bude armáda oddaná velké věci strany a bude s naší stranou sdílet osud života i smrti.

Jestliže máme v revolučním boji zvítězit, musejí strana a armáda představovat jediný harmonický celek. Mezi stranou a armádou je neoddělitelný vztah. Strana, která není schopna pevně ovládat armádu, nemůže projevit mohutnou sílu a armáda, které se nedostává stranického řízení, se nemůže stát silným bojovým oddílem. Pouze s armádou bez strany není možno zvítězit v revoluční válce. Armádu je sice možno uvést do pohybu systémem vojenských rozkazů a velení, avšak není možno pohnout milionovými masami. Strana je tím, kdo organizuje a mobilizuje široké masy. Jedině, když strana a armáda vytvářejí jediný harmonický celek, je možno uvádět do pohybu celou stranu, všechen lid a celou armádu jako jednoho činitele. U revoluční strany je její neporazitelnost zaručována jen tehdy, když ji armáda hájí s puškou v ruce a revoluční armáda může projevit nepřemožitelnou sílu pouze tehdy, když je řízena revoluční stranou a strana organizuje a mobilizuje masy. Když strana a armáda spojí síly, mohou zvítězit v zápase s každým nepřítelem a vítězit v revolučním boji. V takovém smyslu je možno říci, že dnes v naší zemi je strana také armádou a armáda je také stranou. V lidové armádě musíme důsledně ustavit revoluční vojenský morální styl, založený na stranickém morálním stylu. Naše lidová armáda musí odhodlaně ochraňovat naši stranu, musí být bezmezně věrná stranickému řízení a ozbrojenou silou spolehlivě zabezpečovat velké dílo strany.

Musíme se postarat, abychom měli dobrý vztah mezi armádou a lidem. Mít dobře utvářený vztah mezi armádou a lidem představuje jeden článek bojové přípravy. Když armáda a lid neztělesňují jedno srdce a jednu vůli, není možno zvítězit v boji s nepřítelem. Musíme zajistit, aby se ve vysoké míře projevil krásný tradiční morální zvyk shody postojů armády a lidu a aby v případě nouzové situace armáda a lid s jedním srdcem a s jednou vůlí rozdrtily agresora a pevně ochránily socialistickou vlast.

Musíme důsledně zavést společenskou mravní motivaci, aby byla uznávána důležitost vojenství. Musíme nastolit společenskou mravní motivaci k uznávání závažnosti vojenství, takže způsobíme, že všechen lid bude armádu milovat a jí aktivně pomáhat a musíme důsledně uskutečnit ozbrojení všeho lidu a přeměnu celé země v pevnost, čímž utváříme naši zemi jako ježka, aby se na ni nemohl vrhnout žádný nepřítel.

Je také třeba rozvinout brannou tělovýchovu. Vzhledem k tomu, že naše země stojí přímo proti nepřátelům, je nutno více rozvinout sportovní disciplíny, jako je střelba a box.

Při následování a dovršování Vůdcova velkého díla a při realizaci pokynů z Vůdcova odkazuje velmi důležité dosáhnout sjednocení vlasti. Vůdce více než kdokoliv jiný bolestně vnímal rozdělení země a sjednocení vlasti věnoval úsilí bez spánku a odpočinku a všechnu energii. Vůdce si sice tak snažně přál sjednocení vlasti, ale zemřel, aniž mohl být svědkem onoho dne sjednocení. Úkol dosažení jednoty vlasti je Vůdcovým odkazem a snaha, aby umožnil celému národu dobře svorně žít v sjednocené vlasti, byla Vůdcovou vůlí. Za každou cenu musíme konečně splnit velké historické dílo sjednocení vlasti, po kterém Vůdce tak toužil, a dát tak vykvést záměrům, které Vůdce choval za svého života.

Musíme dále rozvíjet boj, abychom přivedli zpět domů osoby, které nás nezradily ani po dlouhém věznění v jižní Koreji. V jižní Koreji trpí mnoho lidí, když se nedočkali sjednocení vlasti. V jižní Koreji dlouhodobě zadržovaní lidé, kteří nezradili, aktivně vedou boj, aby spočinuli v objetí naší republiky. V jižní Koreji je mnoho dlouhodobě zadržovaných lidí, kteří nezradili, a my je nějak musíme dostat zpět domů.

Chceme-li chránit a uhájit velké Vůdcovo revoluční dílo a až do konce nadále postupovat k jeho dovršení, musíme se pevně držet samostatnosti. Politická samostatnost je základním charakteristickým rysem samostatného, nezávislého státu a pevné přimknutí k samostatnosti je základní zárukou vítězství revoluce. Za obtížné a složité situace, kdy pokračovaly ničemné machinace imperialistů a reakcionářů, mohli jsme nadále bezpečně hájit socialismus díky tomu, že jsme se pevně drželi samostatnosti. Bez samostatnosti země hyne. Východoevropské socialistické země zanikly, když jednaly bez politické samostatnosti, jak jim řekly velké země. My se stejně jako v uplynulé době i v budoucnosti musíme pevně držet samostatnosti ve všech oblastech stranické a státní činnosti.

Musíme nadále pevně držet v rukou samostatnou zahraniční politiku naší strany.

Velký Vůdce v celém průběhu doby, kdy řídil revoluci a výstavbu, konzistentně uskutečňoval samostatnou zahraniční politiku. V minulosti velmocenští šovinisté činili nátlak na naši zemi, aby vstoupila do organizace Varšavské smlouvy a do RVHP, avšak Vůdce se přičinil, abychom tam nevstupovali a abychom si důsledně udrželi svůj nezávislý charakter. To, že naše země nevstoupila do organizace Varšavské smlouvy a do RVHP, bylo mnohonásobně správné. Kdo ví, jak velkou škodu bychom byli utrpěli, kdybychom tam byli vstoupili. Náš Vůdce byl opravdu prozíravý, vynikající řídící činitel revoluce a výstavby. Musíme podle Vůdcových záměrů i napříště uskutečňovat samostatnou a zásadovou zahraniční politiku a tím udržovat důstojnost země a dále posilovat vztahy mezinárodní solidarity naší revoluce.

Naše strana již dávno vystoupila s hesly „Žijme podle našeho stylu!“ a „Ve vysoké míře projevujme duch myšlenky prvořadé důležitosti korejského národa!“ Nemáme lepší, než tato hesla.

Musíme se s ještě výše vztyčeným praporem ideologie čučche pevně držet samostatnosti a dále žít důsledně podle našeho způsobu.

 

Česky vydala Futura, Praha 2011