Skip to content

Človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje

Ako filozofia čučche vysvetľuje svoju základnú otázku?

Poznámka: v texte sú doplnené poznámky prekladateľa, dovysvetľujúce text z hľadiska marxizmu-leninizmu.

Generálny tajomník Kim Čong Il povedal:

„Čučche pozdvihla základnú otázku filozofie tým, že určila človeka hlavnou silou vo svete  a poukázala na filozofický princíp, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje.“

Čučche objasňuje filozofický princíp, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje, čím dáva najviac správnu odpoveď na základnú otázku filozofie čučche.

Človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje. To je základný princíp filozofie čučche.

Vo všeobecnosti zákon (= princíp) vysvetľuje podstatu vecí a javov a dôvody ich zmien a vývoja. Sú rôzne zákony. Niektorými zákonmi sa zaoberajú jednotlivé vedecké disciplíny a iné rieši filozofia. Filozofia sa zaoberá najvšeobecnejšími zákonmi. Zákon, ktorý je podstatou ostatných zákonov sa nazýva základný princíp filozofie.

Celý obsah a systém filozofie čučche je vypracovaný na základe princípu, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje. To znamená, že tento princíp je základným princípom filozofie čučche.

Základná otázka filozofie čučche, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje, dáva odpoveď medzi vzťahom sveta a človeka v dvoch ohľadoch.

Jedným ohľadom je, že človek je pánom všetkého a druhý je, že človek o všetkom rozhoduje.

Poďme sa pozrieť na tie dve časti.

10606485_1464174383835789_2208601452488642355_nZa prvé, človek je pánom všetkého

Ľudia používajú slovo „pán“ v každodennom živote v rôznych významoch.

„Pán“ sa chápe vlastník vecí a človek, ktorý je za niečo zodpovedný. Tiež otroci a služobníci nazývali svojich zamestnávateľov (vykorisťovaní vykorisťovateľov, pozn, prekl.) pánmi.

Slovo „pán“ má široký význam a vyjadruje vzťah v spoločenskom živote, vrátane vzťahu vlastníctva a sociálneho postavenia.

Ale slovo „pán“ tu nie je definované v takom všeobecnom význame ako čučche tvrdí, že človek je pánom všetkého.

Pán sa vo filozofii čučche chápe ako filozofický pojem, ktorý vyjadruje postavenie človeka vo vzťahu medzi ním a okolitým svetom, a definuje ho ako pána nad tým svetom.

Čo znamená, že človek je pánom všetkého?

Generálny tajomník Kim Čong Il povedal:

„To, že človek je pánom všetkého znamená, že je pánom nad svetom a nad svojim vlastným osudom; že sa o všetkom rozhoduje, znamená, že hrá rozhodujúcu (podstatnú, pozn. prekl.) úlohu v premene sveta a formovania vlastného osudu.“

Že človek je pánom všetkého znamená, že je pánom sveta a pánom svojho vlastného osudu. To objasňuje postavenie človeka ako pána sveta a svojho vlastného osudu.

Inými slovami, človek nežije odkázaný na okolitom svete ale svetu dominuje podľa svojich nezávislých požiadaviek a vôle.

Na svete sú rôzne materiálne formy existencie. Živé alebo neživé. Ak odmyslíme neživé veci, je tu nespočet živých vecí ako zvierat a rastlín, čoho je nespočet. Existuje mnoho materiálnych existencií ale žiadna z nich nedominuje okolitému svetu.

Dokonca aj lev, „kráľ“ plání a žralok, „pán morskej divočiny“ nie sú materiálne formy, ktoré by žili tak, že by dominovali svetu. Hoci lev môže voľne loviť zver, môže existovať iba prispôsobením sa vopred danému prostrediu namiesto toho aby vládol svetu. Inými slovami ako lev nemôže žiť vo vode, tak žralok nemôže žiť na lúke. Aj rozvinuté zvieratá sú iba formy života, ktoré žijú prispôsobením sa vopred danému prostrediu.

Pretože človek je najvyšší produkt vo vývoji hmotného sveta, nie je mu podriadený ale sám si ho podriaďuje podľa svojej vôle a požiadaviek. Človek ako jediný na svete žije dominujúc svetu podľa svojej vôle a požiadaviek.

Postavenie človeka ako pána nad svetom sa v priebehu dejín neustále rozvíja. Človek nemôže ovládnuť celý svet naraz iba počas niekoľkých etáp historického vývoja. ľudia v každej generácii majú určitý limit v oblastiach, týkajúcich sa vládnutia nad svetom. Človek ovláda svet pomocou boja (boja skrz rozpory, pozn, prekl.), ktorý pokračuje z generácie na generáciu. Človek nežije viazaný na dané prostredie ale neustále rozširuje oblasť sveta, ktorú ovláda podľa svojej vôle a požiadaviek. V tomto zmysle je človek pánom sveta.

To, že človek je pánom nad svetom, znamená, že je pánom nad svojim osudom. Takže objektívny svet, ktorý je človekom ovládaný, nemôže určovať osud človeka. Pánom vlastného osudu je človek sám.

09northkorean1Za druhé, človek o všetkom rozhoduje

To, že človek je pánom všetkého ukazuje jeho postavenie vo svete, zatiaľ čo to, že sa o všetkom rozhoduje, ukazuje na jeho úlohu v zmenách a vývoji sveta.

Čo znamená, že človek sa o všetkom rozhoduje?

To znamená, že človek zohráva rozhodujúcu úloh pri premene sveta a formovania jeho osudu (sveta, pozn. prekl.).

Na vývoj vecí a javov pôsobí niekoľko vplyvov. Ich úloha je však rozdielna. Existujú vplyvy, ktorých dopad na vývoj vecí a javov je najväčší (podstatný, pozn. prekl.) a vplyvy, ktorých dopad je malý (nepodstatný, pozn. prekl.).

Tak je tomu aj s vývojom a premenou sveta.

Na premenu prírody je nutné mať materiálne a technické prostriedky. Na premenu pôvodnej krajiny je potrebné mať bagre, žeriavy, oceľové materiály a cement. Primitívni ľudia potrebovali už len jednoduché nástroje na chytanie zveri a zberania ovocia a už oveľa viac v ich úmysle premeniť veľkú prírodu. Prehradzovanie mora a rozširovanie pevniny (autor tým mal na mysli priehradu pri ústi rieky Tedong v KĽDR) nemôže byť urobené s holými rukami. To ukazuje, že materiálne a technické prostriedky sú na premenu prírody nevyhnutné.

Takto zohrávajú svoju úlohu materiálne a technické prostriedky pri premene prírody. Napriek tomu je to človek, kto má rozhodujúcu úlohu na premene sveta. Hoci majú materiálne a technické prostriedky veľkú úlohu, sú neporovnateľné s úlohou človeka.

V súčasnosti je vo výrobe v továrňach realizovaná automatizácia, ktorá sa zavádza skrz rozvoj vedy, technológií a najnovších technických prostriedkov ako sú počítače a roboty. Nemálo kapitalizmom platených buržoáznych odborníkov trvá na teóriách, že ľudia s nástupom týchto moderných prostriedkov strácajú svoju úlohu a stávajú sa bezvýznamnými. Množstvo druhov prác, kedysi robených manuálne, sa vykonáva s pomocou moderných technických nástrojov ale ako to môže byť dôvod aby sa ľudia stali nekompetentnými pri premene sveta?

Moderné technické prostriedky skutočne ukazujú iba nevyčerpateľnú tvorivú silu ľudí a rozhodujúcu (podstatnú, pozn. prekl.) úlohu človeka pri premene sveta.

Počítače automaticky kontrolujú výrobné procesy a roboty rýchlym tempom vyrábajú motorové vozidlá. Ale to všetko je možné urobiť iba príkazom človeka, ktorý má tu formu programom (pozn. program je postupnosť príkazov zmenených z ľudskej reči do programovacieho jazyka).

Takže bez ohľadu na to, koľko je používaných moderných technológií, iba človek hrá rozhodujúcu úlohu pri premene sveta.

Je to človek, kto riadi všetku činnosť materiálnych prostriedkov pri premene sveta a stojí za ich veľkou silou.

Človek v priebehu histórie premeny sveta vďaka svojej sile a múdrosti neustále premieňa a rozvíja okolitý svet na vyššiu úroveň (organizovanosti hmoty, pozn. prekl.). V tomto zmysle človek zohráva rozhodujúcu úlohu v premene sveta. To, že človek zohráva rozhodujúcu úlohu v premene sveta znamená, že práve on má rozhodujúcu úlohu vo vytváraní svojho vlastného osudu. Osud človeka je tvorený v priebehu premeny sveta a človek zohráva v premene sveta rozhodujúcu úlohu. Z toho dôvodu neexistuje na svete nič, čo by rozhodovalo nad osudom človeka. Základný princíp filozofie čučche, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje, najviac vedecký a najrevolučnejší filozofický princíp.

23Záver

Základným zákonom filozofie čučche je tento najviac vedecky podložený zákon, ktorý správne odráža reálny svet v ktorom človek žije.

Človek ako jediný dominuje reálnemu svetu a svet je viac a viac premieňaný človekom. V procese kontaktov medzi človekom a svetom sú aktívna činnosť, ktorú človek dáva svetu a tiež vplyv sveta na človeka. Avšak hlavná vec je pozitívna činnosť, ktorú človek dáva svetu. Pozitívnou činnosťou človeka sú nepriaznivé vplyvy, ktorými svet ovplyvňuje človeka, prekonávané a namiesto toho sú vytvárané priaznivé podmienky a priaznivé prostredie, takže svet je premieňaný a rozvíjaný človekom.

Človek ako jediný, kto svetu dominuje a svet premieňa, má na svete pozíciu pána sveta a hrá vo vývoji sveta rozhodujúcu úlohu, a jeho pozícia a úloha je zo dňa na deň čoraz silnejšia. Preto je základný princíp filozofie čučche, že človek je pánom všetkého a o všetkom rozhoduje, správnym charakterizovaním skutočného sveta, v ktorom je pozícia a úloha človeka ako pána sveta stále rozvíjaná s historickým vývojom.

Základným princípom filozofie čučche je revolučný filozofický princíp, ktorý priamo ukazuje cestu formovania osudu človeka.

V minulosti bolo slovo osud chápané rovnako ako slovo „fatalita“ alebo „náhoda“. Ako dôsledok toho bol, že to nebolo pokladané za predmet vedy ale iba za vec povier a náboženstva.

čučche definuje osud ako postavenie človeka, a povýšila to na najdôležitejšiu otázku ľudského bytia, ako východzí bod filozofie, a vedeckú odpoveď na túto otázku.

Základným princípom filozofie čučche je umiestnenie človeka do stredu, takže je to pohľad na osud z pohľadu človeka a objasňuje to základnú metódu utvárania ľudského osudu. Človek by mal utvárať svoj osud nezávisle a tvorivo. Toto je základná metóda formovania osudu človeka, ktorá je objasnená v základnom zákone filozofie čučche.

Základný zákon filozofie čučche objasňuje názor na osud človeka a základnú metódu formovania jeho osudu, a tým otvára široké možnosti na formovanie ľudského osudu. Tu je dôvod, prečo sa základný zákon filozofie čučche stal revolučnou zásadou, ktorá slúži ľudovým masám.

Ľudská história je históriou tvorby osudu ľudových más.

Postupným ovládaním prírody svojou tvorivou prácou a premieňaním spoločnosti neustálym revolučným bojom, ľudia úspešne tvoria svoj osud.

Zdroj: http://www.kfausa.org/man-is-the-master-of-everything-and-decides-everything/